Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kết luận (Đã làm được cái gì, chứ không phải phát biểu cảm nghĩ)

Kết luận (Đã làm được cái gì, chứ không phải phát biểu cảm nghĩ)

Tải bản đầy đủ - 0trang

71Các biện pháp mà luận văn đề xuất sẽ có giá trị thực tiễn cao hơn nếu

có được sự nhận thức đúng đắn và đồng bộ của cán bộ quản lý, giáo viên, phụ

huynh học sinh về vấn đề coi trọng mục tiêu phát triển TDST cho HS trong

công tác giảng dạy.

Giáo viên phải có kiến thức chuyên sâu về mơn Tốn Tiểu học, có khả

năng thiết kế tình huống nhằm rèn luyện các phẩm chất TDST cho HS. Muốn

vậy, giáo viên phải không ngừng tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn.

Trên đây là những nghiên cứu của chúng tôi về mảng đề tài này.Tuy

nhiên, do thời gian có hạn, kinh nghiệm và trình đợ bản thân còn hạn chế

nên khơng thể tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tơi rất mong nhận được

những ý kiến đóng góp, phê bình của các thầy cô giáo và các bạn đồng

nghiệp để tiếp tục phát triển đề tài.72TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2002), Chương trình Tiểu học, Nxb Giáo

dục, Hà Nội.

[2] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Tài liệu hợi thảo xây dựng chương

trình Giáo dục phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Hà

Nội.

[3] Bộ Giáo dục và Đào tạo (2015), Dự thảo chương trình giáo dục phổ

thơng tổng thể (trong chương trình GD phổ thông mới), Hà Nội.

[4] Vũ Quốc Chung, Vũ Dương Thuỵ (1995), Các bài toán phát triển

trí tuệ cho học sinh Tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[5] Vũ Quốc Chung (chủ biên), Đào Thái Lai, Đỗ Tiến Đạt, Trần Ngọc

Lan, Nguyễn Hùng Quang, Lê Ngọc Sơn (2005), Phương pháp dạy học toán

ở Tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[6] G. Pôlia (1976), Sáng tạo toán học (người dịch: Phan Tất Đắc,

Nguyễn Giản, Hồ Thuần), Nxb Giáo dục, Hà Nội.

[7] Nguyễn Minh Hải (2001), Kĩ năng giải toán có lời văn của học sinh

Tiểu học và những điều kiện tâm lí hình thành chúng, Luận án Tiến sĩ Tâm lí,

Viện khoa học giáo dục, Hà Nợi.

[8] Phạm Minh Hạc (chủ biên) (1998), Tâm lí học, Nxb Giáo dục.

[9] Bùi Hiền (2001), Từ điển Giáo dục học, Nxb từ điển Bách khoa.

[10] Trần Diên Hiển (2002) Thực hành giải toán tiểu học ( tập I, II).

Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nợi.

[11] Đỗ Trung Hiệu, Đỗ Đình Hoan, Vũ Dương Thụy (1999), Phương

pháp dạy học môn Toán ở tiểu học, Nxb Giáo dục, Hà Nợi.

[12] Phó Đức Hồ (2011), Dạy học tích cực và cách tiếp cận trong dạy

học Tiểu học, Nxb Đại học Sư phạm, Hà Nợi.

[13] Đỗ Đình Hoan (chủ biên) (2011), tập thể các tác giả, Sách giáo

khoa Toán 4, Nxb Giáo dục, Hà Nội.73[14] Phạm Văn Hồn, Trần Thúc Trình, Phạm Gia Cốc (1981), Giáo

dục học môn Toán, Nxb giáo dục, Hà Nội.

[15] Bùi Văn Huệ (1997), Tâm lý học Tiểu học. NXB Giáo dục, Hà Nội

[16] Đỗ Ngọc Miên (2014), Phát triển một số yếu tố tư duy sáng tạo

cho học sinh Tiểu học, Nguồn Internet.

[17] M. Alêcxêep – V. Onhisuc – M. Crugliăc – V. Zabô tin – x. Vecxcle

(1976), Phát triển tư duy cho học sinh (Người dịch: Hoàng Yến), Nxb giáo dục

[18] M.N Sacdacop (1970), Tư duy của học sinh, Nxb Giáo dục, Hà nợi

[19] Hồng Phê (2003), Từ điển Tiếng Việt, Nxb Đà Nẵng.

[20] Lê Ngọc Sơn (2008), Dạy học toán ở Tiểu học theo hướng dạy học

phát hiện và giải quyết vấn đề, Luận án Tiến sĩ Giáo dục, Đại học Sư Phạm

Hà Nội.

[21] Đỗ Như Thiên (2006), Các bài toán có phương pháp giải điển

hình, Nxb Giáo dục.

[22] Chu Quang Tiềm (1991), Tâm lý học văn nghệ, Nxb TP HCM.

[23] Nguyễn Cảnh Toàn (1998), Tập cho học sinh giỏi làm quen dần

với nghiên cứu Toán học, Nxb Giáo dục.

[24] Nguyễn Tuấn (Chủ biên) (2012), Thiết kế bài giảng Toán 4, Nxb

Giáo dục.

[25] Nguyễn Đức Uy (1999), Tâm lý học sáng tạo, Nxb Giáo dục Hà

Nội.

[26] V.A Kơrutecxki (1993), Tâm lí năng lực Toán học của học sinh,

Nxb Giáo dục.

[27] Vugotxki L.X. (1985), Trí tưởng tượng và sáng tạo ở lứa tuổi

thiếu nhi, Nxb Phụ nữ, Hà Nội.PHỤ LỤC

Phụ lục 1: Bài kiểm tra trước thực nghiệm (Thời gian làm bài 40

phút)

Bài 1: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

Hằng ngày Loan tập chạy. Ngày thứ nhất Loan chạy được 500m, ngày

thứ 2 chạy được 520m, ngày thứ 3 chạy được 600m. Trung bình mỗi ngày

người đó chạy được là:

A.510B. 540C. 540Bài 2: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

Hiệu của 2 số là 36, tỉ của 2 số . Hai số đó là:

A.24; 60B. 36; 42C. 6; 42D. 30; 42Bài 3: Bố hơn con 30 tuổi . Tuæi bè b»ng tuæi con .

TÝnh tuæi bè ? tuæi con ?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

......................................................................................................................... ...

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................

Bài 4: Mợt thửa ṛng hình chữ nhật có nửa chu vi là 265 m, chiều dài

hơn chiều rợng là 47 m. Tính chiều dài, chiều rợng của hình chữ nhật đó?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

......................................................................................................................... ...

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................Bài 5: Hai kho chứa 125 tấn thóc, trong đó số thóc ở kho thứ nhất bằng

số thóc ở kho thứ hai. Tính số thóc ở kho thứ nhất, kho thứ 2?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

......................................................................................................................... ...

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................

..........................................................................................................................

.....................................................................................................................

Phụ lục 2: Bài kiểm tra sau thực nghiệm (Thời gian làm bài 40 phút)

Bài 1: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

Tổng của 2 số là 1200. Số thứ nhất hơn số thứ hai 14. Vậy số thứ 2 là:

A.706B. 670C. 607D. 760Bài 2: Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng:

Tuổi chị và tuổi em cộng lại được 32 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao

nhiêu tuổi?

A.24 tuổiB. 40 tuổiC. 20 tuổiD. 12 tuổiBài 3: Mợt hình chữ nhật có nửa chu vi là 28 cm, chiều rợng bằng

chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật?

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

......................................................................................................................... ...

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Bµi 4: Dùa vào sơ đồ, hay t ri giải bài toán đó.

? c©y

Líp 4A :24 c©yLíp 4B :

? cây

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.................................................................................................................... ........

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................... .......

...................................................................................................................

Bài 5: Tổng của hai số bằng số lớn nhất có 4 chữ số. Tỉ số giữa số lớn

so với số bé bằng số nhỏ nhất có hai chữ số. Tìm hai số đó.

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

......................................................................................................................... ...

.............................................................................................................................

.............................................................................................................................

.......................................................................................................................

..................................................................................................................... .......

...................................................................................................................

Phụ lục 3: Phiếu khảo sát học sinh lớp 4:Họ và tên: …………………………………...….Lớp: ……………

Khoanh tròn vào đáp án mà em cho là hợp lý:

Câu 1: Khi học các tiết tốn về giải tốn có lời văn em cảm

thấy thế nào?

a. Rất thíchb. Bình thườngc. Khơngthích.

Câu 2: Với các tiết học tốn về giải tốn có lời văn thầy cơ có

thay đổi hình thức dạy học trong từng tiết không?

a. Thường xuyênb. Thỉnh thoảngc. Ít khiCâu 3: Khi học về giải tốn có lời văn việc hiểu được phương pháp giải đặc

thù của từng dạng là:

a. Rất cần thiếtb. Cần thiếtc. Khơng cầnthiết

Câu 4: Khi giải tốn có lời văn thì việc viết câu trả lời phù hợp với phép tính

là:

a. Rất cần thiếtb. Cần thiếtc. Khơng cầnthiết

Câu 5: Khi em phát hiện ra một cách giải mới, em sẽ:

a. Mạnh dạn trình bày cách giải mới

b. Trình bày theo cách tương tự đã làm.

Cảm ơn các em đã tham gia. Chúc các em học tốt.

Phụ lục 4: Phiếu khảo sát giáo viên:

Họ và tên giáo viên:………………………………………………….

Nhiệm vụ được giao:………………………….……………………..

Thầy cô cho biết ý kiến về mức độ cần thiết của những biện pháp sau

đây để phát triển tư duy sáng tạo cho học sinh thông qua hoạt đợng dạy học

giải tốn có lời văn?Rất cần

Các nợi dungthiết

(%)Cần thiết

(%)BìnhKhơngthường cần thiết

(%)(%)1. Rèn kĩ năng giải tốn có lời

văn nhằm phát triển tư duy sáng604000356500653500257500tạo.

2. Rèn luyện các phẩm chất đặc

trưng của tư duy sáng tạo thông

qua hoạt đợng thực hành giải

tốn có lời văn.

3. Tổ chức hoạt đợng dạy học

giải tốn có lời văn theo hướng

phát huy tính tích cực, sáng tạo.

4. Giúp học sinh khắc phục lỗi

cơ bản khi thực hành giaỉ tốn

có lời văn.

Chân thành cảm ơn các thầy cô đã tham gia. Chúc các thầy cô công tác tốt.Phụ lục 5: Một số giáo án minh họa: (Mơn Tốn - lớp 4)

Gi¸o ¸n 1:

Tiết 47: Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của số đó

I. Mục tiêu:

Giúp HS.

- Biết cách tìm 2 số khi biết tổng và hiệu của hai số

đó.

- Giải bài toán liên qua đến tìm hai số khi biết tổng và

hiệu của hai số đó.

II. Đ dùng dạy - học:

- Bảng phụ.

III Các hoạt động dạy học:

1. Kiểm tra bài cò: (5') b/cTìm TBC của các số : 45, 32, 16H? Nêu cách tìm TBC?

2. Bài mới:

a. Giới thiệu bài.

b. Hoạt động 1: (15') Hớng

dẫn HS tìm hai số khi biết

tổng và hiệu của hai số

đó.

- GV nêu bài toán rồi tóm tắt

bài toán nh SGK.

+ Cách 1:

- GV nêu:- B»ng 2 lÇn sè bÐ+ NÕu bít 10 ë sè lớn thì số

lớn và số bé nh thế nào?- 60+ Vậy hai lần số bé là bao - lấy 60 : 2 = 30

nhiêu?- 30 + 10 = 40+ Tìm số bé làm thế nào?- HS viết bài giải nh SGK.+ Nêu cách tìm số lớn.

- Hớng dẫn HS trình bày bài - Nêu nhận xét cách tìm số

giải (cách 1) nh SGK.bÐ nh SGKSè bÐ = (Tæng- VËy muèn tìm số bé ta làm - Hiệu) : 2

thế nào?

- Rút nhận xét SGK.

+ Cách 2:- Bằng 2 lần số lớn- GV nêu:

+ Nếu thêm 10 vào số bé thì - 80

sè bÐ vµ sè lín nh thÕ nµo?- LÊy 80 : 2 = 40+ VËy hai lÇn sè lín là bao - 40 - 10 = 30

nhiêu?- Tơng tự HS giải bài toán+ Tìm số lớn làm thế nào?bằng cách 2 nh SGK.+ Nêu cách tìm số bé.- Nêu nhận xét cách tìm số- Hớng dẫn HS trình bày bài lớn nh SGK

giải (cách 2) nh SGK.Số lớn = ( Tỉng+ HiƯu) : 2- VËy mn t×m sè lín ta làm

thế nào?

- Rút nhận xét SGK.- HS đọc đề bàic. Hoạt động 2: Thực hành - Tìm hai số khi biết tổng

(17')

*Bài 1: (bc)và hiệu của hai số đó.

+ HS giải b/c- GV tóm tắt bài toán bằng (58 38) : 2 = 10 (tuổi)

sơ đồ.38 + 10 = 48 (tuổi)- H? Bài toán thuộc dạng toán - HS đọc thầm bài toán.

gì?- 1 HS đọc to

- Tìm hai số khi biết tổng- Chốt kiến thức: Nêu cách giải và hiệu của hai số đó. Có 2

bài toán tìm 2 số khi biết cách giải.

tổng và hiệu của hai số đó?

*Bài 2: (vở)

- H? Bài toán thuộc loại toán - HS nêu

nào? Có mấy cách giải?- HS nêu- GV chấm, chữa (bảng phụ).- Số HS trai là số lớn, HS gáiD kin cha bi :là số bé.+ Bi toán hi gì? BT cho bit - 28 là tổng, 4 là hiệu.

gì?- HS làm bài.+ tính s HS trai, gái em

da vo đâu?

+ Hãy xác nh s ln, s bé - HS đọc thầm bài toán.

ca bi toán?

+ 28HS l gì? 4HS l gì?- 1 HS đọc to

- HS làm vở nháp

- Lấy tổng - hiệu. Số cây- Chốt kiến thức: Giải đợc bài của lớp 4A là số bé.

toán cần phải biết gì? (Tổng - HS nêu

và hiệu)

*Bài 3 (nháp)- HS chữa ( bảng phụ)

Lớp 4A trồng đợc số cây là :

(600 50) : 2 = 275 (cây)- Muốn tìm số cây của lớp 4A Lớp 4B trồng đợc số cây là :

trớc tiên ta làm thế nào? Vì 275 + 50 = 325 (cây)

sao ?

- H? Bài toán thuộc dạng toánTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kết luận (Đã làm được cái gì, chứ không phải phát biểu cảm nghĩ)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×