Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Về xử lý rủi ro

Về xử lý rủi ro

Tải bản đầy đủ - 0trang

Trường Đại học Kinh tế Quốc dânKhoa BĐS&KTTNKẾT LUẬN

Hoạt động tín dụng Ngân hàng ln đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với

nền kinh tế. Từ khi hoạt động, hệ thống NHNo và Phát triển nông thôn Việt Nam

trên cả nước đã góp phần tích cực trong việc chuyển đồi cơ cấu kinh tế, phát triển

các vùng cây đặc sản, tăng giá trị sản xuất từ các ngành nông nghiệp, tiểu thủ công

nghiệp, khôi phục các làng nghề truyền thống. Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế

xã hội của nước ta phải có sự cố gắng nỗ lực của mọi cấp, mọi ngành. Trong đó có

Ngân hàng NHNo và Phát triển nơng thơn Việt Nam cần phải tìm biện pháp mở

rộng tín dụng và nâng cao chất lượng tín dụng trong cho vay kinh tế hộ, tạo điều

kiện của phát triển kinh tế của nước ta. Để làm được điều này thì phải có sự kết hợp

đồng bộ giữa các cấp các ngành và địa phương.

Sự cố gắng của bản thân các hộ SXKD cũng mang tính chất quyết định vì

đây là nơi trực tiếp đưa đồng vốn vào sản xuất, kinh doanh và thực hiện các nghĩa

vụ của mình trong quan hệ tín dụng. Với các giải pháp được kết hợp đồng bộ thì

chắc chắn việc đầu tư kinh tế hộ sẽ được mở rộng, thúc đẩy phát triển kinh tế, khai

thác các tiềm năng sẵn có, tạo việc làm cho người lao động, thực hiện mục tiêu xố

đói giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Do vậy việc tìm hiểu cơ sở lý luận và thực

tiễn của việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng đối với hộ SXKD là thực sự

cần thiết.

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng do trình độ và thời gian nghiên cứu còn

có hạn nên đề án của em khơng tránh khỏi những hạn chế và những thiếu sót nhất

định. Vì vậy em rất mong được sự giúp đỡ, góp ý bổ sung của các thầy cơ trong

khoa và các bạn đọc để em có thêm kiến thức và góp một phần nhỏ vào đề án này

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn các thấy cô trong khoa Bất Động Sản và

Kinh tế Tài nguyên, đặc biệt là thầy giáo PGS.TS. Vũ Đình Thắng đã giúp đỡ em

trong quá trình nghiên cứu.SVTH: Đặng Ngọc Châm31Lớp: KTNN&PTNT 49Trường Đại học Kinh tế Quốc dânKhoa BĐS&KTTNMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................................1

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH (SXKD)........3

I. KHÁI NIỆM HỘ SXKD...................................................................................................3

II. ĐẶC ĐIỂM CỦA KINH TẾ HỘ SẢN XUẤT KINH DOANH........................................41. Hộ SXKD về cơ bản là một đơn vị kinh tế cơ sở, vừa là một đơn vị sản xuất,

vừa là một đơn vị tiêu dùng...........................................................................4

2. Hộ là chủ thể sản xuất - kinh doanh với số lượng đơng.................................5

3. Hộ SXKD được hình thành theo những đặc điểm tự nhiên rất đa dạng.........5

4. Quan hệ giữa tiêu dùng và sản xuất của kinh tế hộ SXKD biểu hiện ở trình

độ phát triển của hộ từ tự cấp hồn tồn đến sản xuất hàng hóa. Trình độ này

quyết định quan hệ giữa hộ và thị trường......................................................5

5. Hộ SXKD có đối tượng sản xuất hết sức phức tạp và đa dạng, quá trình sản

xuất kinh doanh mang tính thời vụ và ngồi hoạt động nơng nghiệp còn có

thể tham gia vào các hoạt động phi nơng nghiệp dưới nhiều mức độ khác

nhau...............................................................................................................6

6. Kinh tế hộ SXKD hiện nay chủ yếu chịu sự chi phối của Bộ Luật Dân

sự( trừ những trường hợp có u cầu đăng kí kinh doanh) khiến việc quản

lý chưa thực sự đồng nhất.............................................................................6

7. Về tính pháp lý và khả năng tài chính của hộ................................................6

III. VAI TRÒ CỦA KINH TẾ HỘ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ...............................................71. Kinh tế hộ góp phần tích cực vào công cuộc chuyển từ nền kinh tế tự nhiên

sang nền kinh tế hàng hóa.............................................................................7

2. Kinh tế hộ góp phần dẩy mạnh tiến trình cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa nơng

nghiệp nông thôn - mục tiêu chiến lược của nước ta.....................................7

3.Kinh tế hộ đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nơng nghiệp, nơng

thơn...............................................................................................................8

Phần II: TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KINH TẾ HỘ SXKD............................10

I. TÍN DỤNG NGÂN HÀNG (TDNH)................................................................................101. Khái niệm.....................................................................................................10

2. Phân loại.......................................................................................................11SVTH: Đặng Ngọc Châm32Lớp: KTNN&PTNT 49Trường Đại học Kinh tế Quốc dânKhoa BĐS&KTTN2.1. Phân loại theo thành phần kinh tế..........................................................11

2.2. Phân loại theo mục đích cho vay............................................................11

2.3. Phân loại theo thời hạn cho vay.............................................................12

2.4. Phân loại theo mức độ tín nhiệm đối với khách hàng............................12

II. VAI TRỊ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KINH TẾ HỘ SXKD................131.TDNH đáp ứng nhu cầu vốn của hộ SXKD..............................................132.TDNH giúp vấn đề việc làm được giải quyết một cách tích cực...............133. TDNH giúp phát triển các làng nghề truyền thống, ngành nghề mới...........13

4. Thúc đẩy quá trình tập trung vốn và ổn định sản xuất..................................14

5. TDNH giúp giải quyết các vấn đề chính trị, xã hội......................................14

6. TDNH đưa tiến bộ khoa học, công nghệ mới vào từng hộ SXKD................15

III. YÊU CẦU CỦA HỘ SXKD ĐỐI VỚI TÍN DỤNG NGÂN HÀNG..............................16

PHẦN III: HIỆU QUẢ CỦA TDNH ĐỐI VỚI HỘ SXKD..............................................18

I. QUAN ĐIỂM VỀ HIỆU QUẢ CỦA TDNH ĐỐI VỚI HỘ SXKD..................................181. Các nhân tố ảnh hưởng đến hộ SXKD trong quan hệ TDNH.......................18

1.1. Khả năng sử dụng vay vốn của hộ SXKD.............................................18

1.2. Rủi ro trong hoạt động SXKD của hộ....................................................18

1.3. Những quy định, chính sách hỗ trợ hộ SXKD vay vốn..........................18

1.4.Tài sản đảm bảo......................................................................................19

2.Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động TDNH...............................................19

2.1.Trình độ của cán bộ tín dụng..................................................................19

2.2.Thơng tin tín dụng..................................................................................20

2.3.Chính sách tín dụng................................................................................20

2.4. Quy trình tín dụng..................................................................................20

3. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả TDNH đối với hộ SXKD.....................20

II. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CỦATDNH ĐỐI VỚI KINH TẾ HỘ SXKD......221. Chỉ tiêu định tính..........................................................................................22

2. Các chỉ tiêu định lượng................................................................................22

2.1. Tỷ lệ dư nợ của kinh tế hộ.....................................................................23

2.2. Tỷ lệ nợ quá hạn (NQH) của kinh tế hộ.................................................23

2.3. Tỷ lệ hộ có quan hệ vay vốn với Ngân hàng..........................................24SVTH: Đặng Ngọc Châm33Lớp: KTNN&PTNT 49Trường Đại học Kinh tế Quốc dânKhoa BĐS&KTTN2.4. Doanh số cho vay bình quân một hộ......................................................24

2.5. Các chỉ tiêu khác....................................................................................24

PHẦN IV: CÁC VĂN BẢN CHÍNH SÁCH HỖ CHỢ VÀ THỰC HIỆN HOẠT

ĐỘNG TDNH ĐỐI VỚI KINH TẾ HỘ..............................................................................261. Về nguồn vốn cho vay.................................................................................26

2. Về đối tượng cho vay...................................................................................27

3. Về điều kiện vay vốn...................................................................................27

4. Về thời hạn cho vay......................................................................................27

5. Về thể loại cho vay.......................................................................................27

6. Về mức cho vay...........................................................................................27

7. Về bộ hồ sơ cho vay.....................................................................................29

8. Về bảo đảm tiền vay.....................................................................................29

9. Về phương thức cho vay hộ SXKD..............................................................29

9.1.Cho vay trực tiếp đối với hộ sản xuất.....................................................29

9.2.Cho vay hộ sản xuất thông qua khâu trung gian.....................................29

10. Về lãi suất cho vay.....................................................................................30

11. Về xử lý rủi ro...........................................................................................30

KẾT LUẬN.............................................................................................................................31SVTH: Đặng Ngọc Châm34Lớp: KTNN&PTNT 49Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Về xử lý rủi ro

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×