Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP Rexam Hanacans

2 Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP Rexam Hanacans

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nộicác thơng tin kinh tế tài chính, thơng tin về hoạt động kinh doanh một cách

thường xuyên liên tục, kịp thời, đầy đủ và chính xác. Điều này chỉ có thể thực

hiện thơng qua cơng tác kế tốn của doanh nghiệp. Bộ máy kế toán của doanh

nghiệp phù hợp, hiệu quả góp phần đáng kể trong việc nâng cao lợi nhuận của

doanh nghiệp. kế tốn chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm

là một bộ phận trong cơng tác kế tốn đó. Vì vậy hồn thiện cơng tác kế tốn

nói chung khơng tách rời với việc hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất kinh

doanh và tính giá thành sản phẩm nói riêng.

Trong các doanh nghiệp sản xuất, việc tiết kiệm chi phí được thực hiện

cụ thể bằng việc tiết kiệm từng khoản mục chi phí. Trên cơ sở đó, cùng những

u cầu của cơng tác quản lý kinh tế nói chung và quản lý sản xuất nói riêng

trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải không

ngừng thực hiện công tác quản lý, hạch tốn chi phí và tính giá thành sản

phẩm một cách chặt chẽ và khoa học.

3.2.2 Yêu cầu của việc nâng cao chất lượng kế toán tập hợp chi phí sản

xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm.

Trong công tác quản lý kinh tế, các doanh nghiệp muốn đạt được lợi

nhuận tối đa buộc phải phấn đấu để tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và

hạ giá thành sản phẩm. Điều đó đòi hỏi kế tốn phải ln đổi mới, hồn thiện

để đáp ứng u cầu quản lý ngày càng cao. Tuy nhiên việc hoàn thiện cơng

tác kế tốn phải đảm bảo các u cầu sau:

Hồn thiện cơng tác kế tốn dựa trên cơ sở tơn trọng cơ chế tài chính và

chế độ kế tốn của Nhà nước. Sự chuyển hướng nền kinh tế phát triển theo

kinh tế thị trường và cơ chế quản lý đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến công tác tổ

chức kế toán trong doanh nghiệp. Để phù hợp và đáp ứng yêu cầu của cơ chế

quản lý đó, việc tổ chức cơng tác kế tốn phải tn thủ theo những ngun tắc

nhất định. Một trong những nguyên tắc đó là việc tổ chức cơng tác kế tốn

phải phù hợp với chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

Việc hồn thiện phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp. Do mỗi doanh nghiệp thuộc các ngành nghề sản

xuất kinh doanh khác nhau, có đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh khácSV: Vũ Thị Thanh Huyền35Lớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nộinhau, trong khi đó chế độ kế tốn là chung cho tất cả. Vì vậy cần căn cứ vào

đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình, kế tốn phải biết vận dụng một cách

hợp lý, linh hoạt các chế độ kế toán, vận dụng hệ thống tài khoản và lựa chọn

hình thức kế tốn phù hợp nhất cho doanh nghiệp mình.

Hồn thiện kế tốn phải đảm bảo cung cấp một cách chính xác và cụ

thể những thơng tin kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Nói cách khác, kế

tốn phải cung cấp đầy đủ và kịp thời các thông tin một cách chính xác về

cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản

phẩm trong kỳ, đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh

của doanh nghiệp.

Hoàn thiện cơng tác kế tốn phải qn triệt tinh thần tiết kiệm và nâng

cao hiệu quả kinh tế. Bất cứ một phương án sản xuất kinh doanh, phương án

tổ chức quản lý nào đều phải tính tốn đến hiệu quả và tính khả thi của nó. Vì

vậy việc hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản

phẩm dịch vụ phải chú ý đến việc tiết kiệm chi phí, đảm bảo ngun tắc gọn

nhẹ, có hiệu quả, phương hướng hoàn thiện đưa ra phải khả thi. Công ty cần

chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các chuẩn mực, chế độ kế toán, tổ chức hạch

toán, mở sổ sách cho phù hợp để có thể phản ánh chính xác việc tập hợp chi

phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm. Từ đó tuỳ thuộc vào tình

hình thực tế của cơng ty và đặc điểm hoạt động kinh doanh để hồn thiện hơn

nữa cơng tác kế tốn chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm.

3.2.3 Một số kiến nghị cụ thể

Ngoài việc phát huy những ưu điểm, công ty cần nâng cao chất lượng trong

cơng tác kế tốn của mính. Em xin đưa ra một vài kiến nghị cụ thể như sau:

Một, việc hạch tốn các khoản trích theo lương: Để thực hiện đúng theo

luật lao động của nhà nước, công ty cần thiết lập bộ phận cơng đồn và tiến

hành trích thêm kinh phí cơng đồn với tỷ lệ 2% ngồi các khoản đã trích theo

lương như BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.SV: Vũ Thị Thanh Huyền36Lớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiVề việc hạch toán thuế thu nhập cá nhân của công ty hiện nay:

TK 334

TK 622,627,641,642

Số tiền thực trả người lao động

TK 3335

Thuế TNCN người lao động phải nộp

Kiến nghị cách hạch tốn theo đúng quy trình:

TK 3335

TK 334

TK 622,627,641,642

Thuế TNCN trừ vào lương

Tiền lương phải trả người

của người lao động

lao độngHai, về việc tính giá và hạch tốn sản phẩm hỏng: Do chi phí nguyên

vật liệu chính chiếm tỷ trọng rất lớn trong chi phí sản phẩm hỏng nên ta có thể

tiến hành tính chi phí sản phẩm hỏng theo chi phí nguyên vật liệu chính. Số

lượng sản phẩm hỏng nhiều nên không thể tổng hợp theo số lon mà tổng hợp

theo số kg phế liệu thu hồi. Và chi phí này được tính như sau:

Trong tháng 6/2010, chi phí ngun vật liệu chính (nhơm cuộn) là

16.078.636.747đ, số lượng xuất dùng của Al 0.280 là 393.918kg, của Al 0.285

là 252.320,5kg.

Cuối tháng, số lượng nhơm thu hồi là 75.591,5kg

Ta có, trị giá nhôm phế liệu thu hồi là:

16.078.636.747đ

x 75.591,5

=

1.880.742.589đ

393.918 + 252.320,5

Giá trị nhơm thu hồi theo cách tính trên nhiều hơn 293.321.089đ so với

cách tính hiện nay (1.587.421.500đ). Chênh lệnh này tuy không ảnh hưởng

nhiều đến giá thành sản phẩm nhưng vẫn ảnh hưởng việc tính chính xác của

việc tập hợp chi phí và tính giá thành của sản phẩm sản xuất trong kỳ,SV: Vũ Thị Thanh Huyền37Lớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiKế tốn hạch tốn như sau:

BT1: Nợ TK 152(3) : 1.880.742.589đ

Có TK 621(2):

1.880.742.589đ

BT2: Nợ TK 154 (1): 1.880.724.589đ

Có TK 621(2):

1.880.742.589đSV: Vũ Thị Thanh Huyền38Lớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN

XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

SẢN XUẤT ......................................................................................................1

1.1 Nhiệm vụ của kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm.................................................................................................................1

1.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm...............1

1.1.2 Vai trò, nhiệm vụ của kế tốn chi phí sản xuất và giá thành sản

phẩm...........................................................................................................2

1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong

doanh nghiệp sản xuất....................................................................................3

1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất từ quan điểm của kế tốn tính giá thành

sản phẩm.....................................................................................................3

1.2.2 Phân loại giá thành............................................................................4

1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm

...........................................................................................................................5

1.4. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất............................................................6

1.4.1 Đối tượng kế tốn chi phí sản xuất....................................................6

1.4.2 Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất..................................6

1.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ..............................9

1.5.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở dựa trên chi phí sản xuất

thực tế.........................................................................................................9

1.5.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định

mức...........................................................................................................10

1.6. Tính giá thành sản phẩm......................................................................11

1.6.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm..................................................11

1.6.2 Kỳ tính giá thành.............................................................................11SV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội1.6.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm......................................12

1.7 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm..........17

1.7.1 Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương

pháp kê khai thường xuyên.......................................................................17

1.7.2 Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương

pháp kiểm kê định kỳ................................................................................17

1.8. Tổ chức hệ thống sổ kế toán..................................................................17

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CƠNG TY CP

REXAM HANACANS..................................................................................19

2.1 Đặc điểm, tình hình chung của cơng ty..................................................19

2.1.1 Q trình hình thành và phát triển của cơng ty................................19

2.1.2 Đặc điểm quy trình cơng nghệ chế tạo sản phẩm............................20

2.1.3 Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh......................20

2.1.4 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý

kinh doanh................................................................................................20

2.1.5 Tổ chức bộ máy kế tốn tại cơng ty.................................................22

2.1.6 Chính sách kế tốn áp dụng tại cơng ty...........................................22

2.1.7 Hình thức sổ kế tốn tại cơng ty......................................................23

2.2 Thực trạng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm ở Cơng ty CP Rexam Hanacans.........................................................23

2.2.1 Thực trạng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất ở Cơng ty CP Rexam

Hanacans...................................................................................................23

2.2.2 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm kê đánh giá sản phẩm

hỏng..........................................................................................................28

2.2.3 Kế tốn tính giá thành sản phẩm.....................................................29

CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀSV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CP REXAM

HANACANS..................................................................................................30

3.1 Nhận xét chung về thực trạng kế tốn chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm ở Cơng ty CP Rexam Hanacans.......................................30

3.1.1 Những ưu điểm................................................................................30

3.1.2 Những nhược điểm còn tồn tại........................................................31

3.2 Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn tập hợp

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP Rexam

Hanacans........................................................................................................32

3.2.1 Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng kế toán tập hợp chi phí

sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm......................................32

3.2.2 Yêu cầu của việc nâng cao chất lượng kế tốn tập hợp chi phí sản

xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm............................................33

3.2.3 Một số kiến nghị cụ thể...................................................................34

KẾT LUẬNSV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiChữ viết tắt trong luận văn

CPNCTTChi phí nhân cơng trực tiếpCPNVLTTChi phí ngun vật liệu trực tiếpCPNLChi phí nguyên liệuCPSXCChi phí sản xuất chungCTGSChứng từ ghi sổBHTNBảo hiểm thất nghiệpBHXHBảo hiểm xã hộiBHYTBảo hiểm y tếGTGTGiá trị gia tăngKPCĐKinh phí cơng đồnKKĐKKiểm kê định kỳKKTXKê khai thường xuyênNTPNửa thành phẩmNVLCNguyên vật liệu chínhSPDDSản phẩm dở dangSPDDckSản phẩm dở dang cuối kỳSPDDđkSản phẩm dở dang đầu kỳSPSXDDSản phẩm sản xuất dở dangTKTài khoảnTPThành phẩmTSCĐTài sản cố địnhSXSản xuấtSV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiLỜI NĨI ĐẦU

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Việt nam đã có những bước phát triển

nhanh chóng về mọi mặt đời sống kinh tế - chính trị - văn hố - xã hội, từng

bước hội nhập với kinh tế khu vực, đi đôi với việc đổi mới tư duy và cách thức tổ

chức quản lý sản xuất kinh doanh thì việc hồn thiện cơng tác kế tốn tại mỗi

doanh nghiệp cũng là một yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với mỗi một doanh nghiệp.

Tổ chức kế tốn chi phí và tính giá thành sản phẩm là một khâu trung

tâm của tồn bộ cơng tác kế tốn, chi phối đến chất lượng và hiệu quả của công

tác quản lý kinh tế tài chính doanh nghiệp. Việc tập hợp và tính giá thành sản

phẩm một cách hợp lý và đúng đắn góp phần quản lý tài sản, vật tư lao động,

tiền vốn một cách hiệu quả và tiết kiệm, giúp hạ thấp giá thành sản phẩm, tạo

ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ

phần Rexam Hanacans, em đã phần nào hiểu được thực tiễn cơng tác kế tốn tài

chính của cơng ty, cũng như nhận thức được tầm quan trọng của kế toán chi phí

và tính giá thành sản phẩm. Được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS

Đặng Văn Thanh và sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế tốn tài chính

của Cơng ty, em đã lựa chọn đề tài: “Tổ chức kế tốn tập hợp chi phí và tính

giá thành sản phẩm tại Công ty CP Rexam Hanacans” cho luận văn tốt nghiệp

của mình.

Ngồi phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn được gồm 3 chương:

Chương I: Lý luận chung về kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

Chương II: Tình hình thực tế kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Rexam Hanacans.

Chương III: Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng cơng tác kế

tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần

Rexam Hanacans.

Em xin chân thành cảm ơn!

SV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiKẾT LUẬN

Tìm hiểu thực tế là một giai đoạn quan trọng giúp cho sinh viên được thử

nghiệm những kiến thức đã được tiếp thu qua bài giảng của nhà trường và hệ

thống hố thực tế về cơng tác kế tốn. Qua thời gian thực tập tại Công ty CP

Rexam Hanacans, em đã đi sâu tìm hiểu về cơng tác hạch tốn kế tốn của

Cơng ty, trong đó tập trung vào cơng tác tổ chức kế tốn chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm.

Toàn bộ những nội dung lý luận và thực tiễn đề cập đến trong chuyên đề

thực tập tốt nghiệp của em đã góp phần chứng minh chỉ tiêu chi phí sản xuất có

ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với cơng tác kế tốn của mỗi doanh nghiệp

sản xuất nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung. Qua thời gian thực tập ở

Cơng ty CP Rexam Hanacans, em nhận thấy công tác tập hợp chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm của Cơng ty đã đáp ứng được phần lớn yêu cầu

quản lý.

Những phân tích và ý kiến đề xuất mà em đưa ra trong chun đề này, với

góc độ nhìn của một sinh viên kế tốn, trình độ còn hạn chế, kiến thức thực tế

về sản xuất kinh doanh còn ít ỏi, do vậy khó tránh khỏi những thiếu sót. Em hy

vọng những ý kiến đưa ra trong luận văn này có ý nghĩa về mặt lý luận và có

tính khả thi trong thực tế.

Trong quá trình thực tập em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các

anh chị trong phòng kế tốn và Ban lãnh đạo Cơng ty, cùng với sự chỉ bảo của

thầy cô giáo trong bộ môn kế toán doanh nghiệp của nhà trường.

Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo PGS.TS Đặng văn Thanh, Ban lãnh

đạo cùng các anh chị trong Công ty, nhất là các anh chị trong phòng kế tốn đã

giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!SV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiKẾT LUẬN

Tìm hiểu thực tế là một giai đoạn quan trọng giúp cho sinh viên được thử

nghiệm những kiến thức đã được tiếp thu qua bài giảng của nhà trường và hệ

thống hoá thực tế về cơng tác kế tốn. Qua thời gian thực tập tại Công ty CP

Rexam Hanacans, em đã đi sâu tìm hiểu về cơng tác hạch tốn kế tốn của

Cơng ty, trong đó tập trung vào cơng tác tổ chức kế tốn chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm.

Toàn bộ những nội dung lý luận và thực tiễn đề cập đến trong chuyên đề

thực tập tốt nghiệp của em đã góp phần chứng minh chỉ tiêu chi phí sản xuất có

ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với cơng tác kế tốn của mỗi doanh nghiệp

sản xuất nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung. Qua thời gian thực tập ở

Công ty CP Rexam Hanacans, em nhận thấy cơng tác tập hợp chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm của Cơng ty đã đáp ứng được phần lớn yêu cầu

quản lý.

Những phân tích và ý kiến đề xuất mà em đưa ra trong chun đề này, với

góc độ nhìn của một sinh viên kế tốn, trình độ còn hạn chế, kiến thức thực tế

về sản xuất kinh doanh còn ít ỏi, do vậy khó tránh khỏi những thiếu sót. Em hy

vọng những ý kiến đưa ra trong luận văn này có ý nghĩa về mặt lý luận và có

tính khả thi trong thực tế.

Trong quá trình thực tập em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các

anh chị trong phòng kế tốn và Ban lãnh đạo Cơng ty, cùng với sự chỉ bảo của

thầy cô giáo trong bộ môn kế toán doanh nghiệp của nhà trường.

Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo PGS.TS Đặng văn Thanh, Ban lãnh

đạo cùng các anh chị trong Công ty, nhất là các anh chị trong phòng kế tốn đã

giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!SV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP Rexam Hanacans

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x