Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Tài sản cố định

Tài sản cố định

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiLỜI NÓI ĐẦU

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Việt nam đã có những bước phát triển

nhanh chóng về mọi mặt đời sống kinh tế - chính trị - văn hoá - xã hội, từng

bước hội nhập với kinh tế khu vực, đi đôi với việc đổi mới tư duy và cách thức tổ

chức quản lý sản xuất kinh doanh thì việc hồn thiện cơng tác kế tốn tại mỗi

doanh nghiệp cũng là một yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với mỗi một doanh nghiệp.

Tổ chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm là một khâu trung

tâm của tồn bộ cơng tác kế tốn, chi phối đến chất lượng và hiệu quả của công

tác quản lý kinh tế tài chính doanh nghiệp. Việc tập hợp và tính giá thành sản

phẩm một cách hợp lý và đúng đắn góp phần quản lý tài sản, vật tư lao động,

tiền vốn một cách hiệu quả và tiết kiệm, giúp hạ thấp giá thành sản phẩm, tạo

ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ

phần Rexam Hanacans, em đã phần nào hiểu được thực tiễn cơng tác kế tốn tài

chính của cơng ty, cũng như nhận thức được tầm quan trọng của kế tốn chi phí

và tính giá thành sản phẩm. Được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS

Đặng Văn Thanh và sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế tốn tài chính

của Cơng ty, em đã lựa chọn đề tài: “Tổ chức kế tốn tập hợp chi phí và tính

giá thành sản phẩm tại Cơng ty CP Rexam Hanacans” cho luận văn tốt nghiệp

của mình.

Ngồi phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn được gồm 3 chương:

Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

Chương II: Tình hình thực tế kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm ở Công ty cổ phần Rexam Hanacans.

Chương III: Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng cơng tác kế

tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Cơng ty cổ phần

Rexam Hanacans.

Em xin chân thành cảm ơn!

SV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiKẾT LUẬN

Tìm hiểu thực tế là một giai đoạn quan trọng giúp cho sinh viên được thử

nghiệm những kiến thức đã được tiếp thu qua bài giảng của nhà trường và hệ

thống hố thực tế về cơng tác kế tốn. Qua thời gian thực tập tại Công ty CP

Rexam Hanacans, em đã đi sâu tìm hiểu về cơng tác hạch tốn kế tốn của

Cơng ty, trong đó tập trung vào cơng tác tổ chức kế tốn chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm.

Tồn bộ những nội dung lý luận và thực tiễn đề cập đến trong chuyên đề

thực tập tốt nghiệp của em đã góp phần chứng minh chỉ tiêu chi phí sản xuất có

ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với cơng tác kế tốn của mỗi doanh nghiệp

sản xuất nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung. Qua thời gian thực tập ở

Cơng ty CP Rexam Hanacans, em nhận thấy công tác tập hợp chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm của Công ty đã đáp ứng được phần lớn yêu cầu

quản lý.

Những phân tích và ý kiến đề xuất mà em đưa ra trong chun đề này, với

góc độ nhìn của một sinh viên kế tốn, trình độ còn hạn chế, kiến thức thực tế

về sản xuất kinh doanh còn ít ỏi, do vậy khó tránh khỏi những thiếu sót. Em hy

vọng những ý kiến đưa ra trong luận văn này có ý nghĩa về mặt lý luận và có

tính khả thi trong thực tế.

Trong quá trình thực tập em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các

anh chị trong phòng kế tốn và Ban lãnh đạo Cơng ty, cùng với sự chỉ bảo của

thầy cô giáo trong bộ mơn kế tốn doanh nghiệp của nhà trường.

Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo PGS.TS Đặng văn Thanh, Ban lãnh

đạo cùng các anh chị trong Công ty, nhất là các anh chị trong phòng kế tốn đã

giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!SV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiKẾT LUẬN

Tìm hiểu thực tế là một giai đoạn quan trọng giúp cho sinh viên được thử

nghiệm những kiến thức đã được tiếp thu qua bài giảng của nhà trường và hệ

thống hố thực tế về cơng tác kế tốn. Qua thời gian thực tập tại Công ty CP

Rexam Hanacans, em đã đi sâu tìm hiểu về cơng tác hạch tốn kế tốn của

Cơng ty, trong đó tập trung vào cơng tác tổ chức kế tốn chi phí sản xuất và

tính giá thành sản phẩm.

Toàn bộ những nội dung lý luận và thực tiễn đề cập đến trong chuyên đề

thực tập tốt nghiệp của em đã góp phần chứng minh chỉ tiêu chi phí sản xuất có

ý nghĩa và vai trò quan trọng đối với cơng tác kế tốn của mỗi doanh nghiệp

sản xuất nói riêng và nền kinh tế quốc dân nói chung. Qua thời gian thực tập ở

Cơng ty CP Rexam Hanacans, em nhận thấy công tác tập hợp chi phí sản xuất

và tính giá thành sản phẩm của Công ty đã đáp ứng được phần lớn yêu cầu

quản lý.

Những phân tích và ý kiến đề xuất mà em đưa ra trong chun đề này, với

góc độ nhìn của một sinh viên kế tốn, trình độ còn hạn chế, kiến thức thực tế

về sản xuất kinh doanh còn ít ỏi, do vậy khó tránh khỏi những thiếu sót. Em hy

vọng những ý kiến đưa ra trong luận văn này có ý nghĩa về mặt lý luận và có

tính khả thi trong thực tế.

Trong quá trình thực tập em đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các

anh chị trong phòng kế tốn và Ban lãnh đạo Cơng ty, cùng với sự chỉ bảo của

thầy cô giáo trong bộ mơn kế tốn doanh nghiệp của nhà trường.

Em xin gửi lời cảm ơn tới thầy giáo PGS.TS Đặng văn Thanh, Ban lãnh

đạo cùng các anh chị trong Công ty, nhất là các anh chị trong phòng kế tốn đã

giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp của mình.

Em xin chân thành cảm ơn!SV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài sản cố định

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×