Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CP REXAM HANACANS

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CP REXAM HANACANS

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nộidẫn của Nhà nước. Nhờ việc tổ chức chứng từ ban đầu hợp lý, khoa học nên

cơng việc kế tốn trở nên đơn giản và hiệu quả hơn.

- Việc áp dụng kế tốn máy: Cơng ty CP Rexam Hanacans đã áp dụng

phần mềm kế tốn máy trong cơng tác kế tốn. Việc này đã giúp cơng việc kế

tốn giảm bớt khối lượng, đơn giản và hiệu quả hơn.

- Về hệ thống tài khoản: Công ty đã sử dụng hệ thống tài khoản theo

Quyết định số 15, ban hành ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Tuy nhiên do đặc thù của cơng ty nên kế tốn đã tiến hành mở thêm một số tài

khoản cấp 3 chi tiết đến 6 số để tiện cho việc theo dõi và cung cấp thơng tin

được cụ thể, chi tiết và chính xác hơn.

- Về trình tự kế tốn: cơng ty áp dụng hạch toán hàng tồn kho theo

phương pháp kê khai thường xuyên là hợp lý vì chi phí sản xuất trong kỳ có

giá trị lớn nên việc theo dõi, tính tốn đúng các loại vật liệu dùng cho sản xuất

là cần thiết cho việc tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất kinh doanh và giá

thành sản phẩm. Việc theo dõi và kiểm tra chính xác từng lần nhập xuất

nguyên vật liệu cho phép cung cấp đầy đủ thông tin một cách nhanh chóng và

chính xác cho các nhà quản lý về tình hình nguyên vật liệu trong kho và tình

hình sản xuất sản phẩm khi cần thiết. Mặt khác, việc theo dõi thường xuyên

tình hình nhập xuất cũng giúp cho việc quản lý nguyên vật liệu nói chung và

quản lý vật liệu tồn kho nói riêng dễ dàng hơn, chính xác hơn để có kế hoạch

cung cấp nguồn đầu vào hợp lý.

- Về tổ chức hệ thống sổ kế toán: Việc áp dụng hình thức “Nhật Ký

Chứng Từ” là phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh, quy mô vừa và nhỏ

của cơng ty cũng như trình độ hạch tốn của cán bộ kế toán.

- Việc xác định đối tượng kế tốn tập hợp chi phí và tính giá thành sản

phẩm: Do đặc thù về công nghệ sản xuất và đặc điểm của sản phẩm sản xuất

chỉ có hai kích thước chính là lon 250ml và 330ml do đó chi phí sản xuất

được tập hợp chung và phân bổ theo hệ số cho từng loại sản phẩm, việc hạch

toán này giúp theo dõi và tập hợp chi phí một cách nhanh chóng, chính xác,

đầy đủ thuận tiện cho việc tính giá thành.

3.1.2 Những nhược điểm còn tồn tại

- Về việc hạch tốn các khoản trích theo lương: Hiện nay, cơng ty đangSV: Vũ Thị Thanh Huyền33Lớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà Nộithực hiện trích theo lương các khoản trích BHXH, BHYT, bảo hiểm thất

nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước. Như vậy là việc trích lập này vẫn

còn thiếu khoản trích kinh phí cơng đồn. Điều này ảnh hưởng đến việc thực

hiện các chính sách của nhà nước đối với người lao động.

- Về việc hạch toán thuế thu nhập cá nhân: Đây là khoản thuế đánh vào

thu nhập của cá nhân người lao động, doanh nghiệp chỉ là người có trách

nhiệm thu thuế này từ người lao động và nộp vào NSNN hàng tháng. Vì vậy

việc cơng ty đã hạch tốn thuế thu nhập cá nhân không qua TK 334 mà phân

bổ vào chi phí trong kỳ là khơng đúng trình tự hạch tốn. Tuy việc này khơng

làm tăng chi phí và ảnh hưởng tới giá thành sản phẩm trong kỳ nhưng ảnh

hưởng đến số phát sinh trong kỳ của TK 334.

- Về việc tính giá cho sản phẩm hỏng: Sản phẩm hỏng được ép thành

kiện phế liệu, được cân và tính giá trị theo giá nhơm thực tế trên thị trường.

Việc tính giá như vậy khơng đảm bảo độ chính xác cho việc tính chi phí cho

sản phẩm hỏng.

- Về cơng tác kế tốn: Cơng ty CP Rexam Hanacans nói riêng cũng như

hầu hết các doanh nghiệp Việt nam nói chung chưa có hệ thống kế tốn quản

trị chun nghiệp, cơng tác kế tốn quản trị do đó cũng khơng được thực hiện

một cách chun nghiệp. Văn phòng kế tốn của cơng ty vừa phải lập các báo

cáo tài chính, vừa phải lập các báo cáo quản trị cho công ty.

3.2 Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn tập hợp

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP Rexam

Hanacans

3.2.1 Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng kế toán tập hợp chi phí

sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm.

Trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều quốc gia chọn loại hình

sản xuất làm một trong những ngành mũi nhọn cho sự phát triển của đất nước

mình. Việc tổ chức hoạt động kinh doanh phải đảm bảo thu hồi vốn nhanh,

doanh thu mang lại phải bù đắp được chi phí và có lãi. Vì vậy, vấn đề quan

tâm hàng đầu của các nhà lãnh đạo là làm thế nào để quản lý tốt chi phí và tìm

các biện pháp để hạ giá thành, nâng cao lợi nhuận, thu hút khách hàng, tăng

nguồn tích luỹ. Muốn làm được điều này, các nhà lãnh đạo cần phải nắm bắtSV: Vũ Thị Thanh Huyền34Lớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nộicác thông tin kinh tế tài chính, thơng tin về hoạt động kinh doanh một cách

thường xuyên liên tục, kịp thời, đầy đủ và chính xác. Điều này chỉ có thể thực

hiện thơng qua cơng tác kế tốn của doanh nghiệp. Bộ máy kế tốn của doanh

nghiệp phù hợp, hiệu quả góp phần đáng kể trong việc nâng cao lợi nhuận của

doanh nghiệp. kế tốn chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm

là một bộ phận trong công tác kế tốn đó. Vì vậy hồn thiện cơng tác kế tốn

nói chung khơng tách rời với việc hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất kinh

doanh và tính giá thành sản phẩm nói riêng.

Trong các doanh nghiệp sản xuất, việc tiết kiệm chi phí được thực hiện

cụ thể bằng việc tiết kiệm từng khoản mục chi phí. Trên cơ sở đó, cùng những

yêu cầu của công tác quản lý kinh tế nói chung và quản lý sản xuất nói riêng

trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp sản xuất phải không

ngừng thực hiện công tác quản lý, hạch tốn chi phí và tính giá thành sản

phẩm một cách chặt chẽ và khoa học.

3.2.2 Yêu cầu của việc nâng cao chất lượng kế tốn tập hợp chi phí sản

xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm.

Trong cơng tác quản lý kinh tế, các doanh nghiệp muốn đạt được lợi

nhuận tối đa buộc phải phấn đấu để tiết kiệm chi phí sản xuất kinh doanh và

hạ giá thành sản phẩm. Điều đó đòi hỏi kế tốn phải ln đổi mới, hoàn thiện

để đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao. Tuy nhiên việc hồn thiện cơng

tác kế tốn phải đảm bảo các u cầu sau:

Hồn thiện cơng tác kế tốn dựa trên cơ sở tơn trọng cơ chế tài chính và

chế độ kế tốn của Nhà nước. Sự chuyển hướng nền kinh tế phát triển theo

kinh tế thị trường và cơ chế quản lý đã ảnh hưởng mạnh mẽ đến cơng tác tổ

chức kế tốn trong doanh nghiệp. Để phù hợp và đáp ứng yêu cầu của cơ chế

quản lý đó, việc tổ chức cơng tác kế tốn phải tuân thủ theo những nguyên tắc

nhất định. Một trong những ngun tắc đó là việc tổ chức cơng tác kế tốn

phải phù hợp với chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước.

Việc hoàn thiện phải phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp. Do mỗi doanh nghiệp thuộc các ngành nghề sản

xuất kinh doanh khác nhau, có đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh khácSV: Vũ Thị Thanh Huyền35Lớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nộinhau, trong khi đó chế độ kế tốn là chung cho tất cả. Vì vậy cần căn cứ vào

đặc điểm sản xuất kinh doanh của mình, kế tốn phải biết vận dụng một cách

hợp lý, linh hoạt các chế độ kế toán, vận dụng hệ thống tài khoản và lựa chọn

hình thức kế tốn phù hợp nhất cho doanh nghiệp mình.

Hồn thiện kế tốn phải đảm bảo cung cấp một cách chính xác và cụ

thể những thông tin kinh tế phát sinh trong doanh nghiệp. Nói cách khác, kế

tốn phải cung cấp đầy đủ và kịp thời các thơng tin một cách chính xác về

cơng tác kế tốn tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản

phẩm trong kỳ, đáp ứng yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh

của doanh nghiệp.

Hồn thiện cơng tác kế tốn phải quán triệt tinh thần tiết kiệm và nâng

cao hiệu quả kinh tế. Bất cứ một phương án sản xuất kinh doanh, phương án

tổ chức quản lý nào đều phải tính tốn đến hiệu quả và tính khả thi của nó. Vì

vậy việc hồn thiện kế tốn chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản

phẩm dịch vụ phải chú ý đến việc tiết kiệm chi phí, đảm bảo ngun tắc gọn

nhẹ, có hiệu quả, phương hướng hồn thiện đưa ra phải khả thi. Công ty cần

chấp hành nghiêm chỉnh, đầy đủ các chuẩn mực, chế độ kế toán, tổ chức hạch

toán, mở sổ sách cho phù hợp để có thể phản ánh chính xác việc tập hợp chi

phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm. Từ đó tuỳ thuộc vào tình

hình thực tế của công ty và đặc điểm hoạt động kinh doanh để hồn thiện hơn

nữa cơng tác kế tốn chi phí sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm.

3.2.3 Một số kiến nghị cụ thể

Ngoài việc phát huy những ưu điểm, công ty cần nâng cao chất lượng trong

công tác kế tốn của mính. Em xin đưa ra một vài kiến nghị cụ thể như sau:

Một, việc hạch toán các khoản trích theo lương: Để thực hiện đúng theo

luật lao động của nhà nước, công ty cần thiết lập bộ phận cơng đồn và tiến

hành trích thêm kinh phí cơng đồn với tỷ lệ 2% ngồi các khoản đã trích theo

lương như BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.SV: Vũ Thị Thanh Huyền36Lớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiVề việc hạch tốn thuế thu nhập cá nhân của công ty hiện nay:

TK 334

TK 622,627,641,642

Số tiền thực trả người lao động

TK 3335

Thuế TNCN người lao động phải nộp

Kiến nghị cách hạch toán theo đúng quy trình:

TK 3335

TK 334

TK 622,627,641,642

Thuế TNCN trừ vào lương

Tiền lương phải trả người

của người lao động

lao độngHai, về việc tính giá và hạch tốn sản phẩm hỏng: Do chi phí nguyên

vật liệu chính chiếm tỷ trọng rất lớn trong chi phí sản phẩm hỏng nên ta có thể

tiến hành tính chi phí sản phẩm hỏng theo chi phí nguyên vật liệu chính. Số

lượng sản phẩm hỏng nhiều nên khơng thể tổng hợp theo số lon mà tổng hợp

theo số kg phế liệu thu hồi. Và chi phí này được tính như sau:

Trong tháng 6/2010, chi phí nguyên vật liệu chính (nhơm cuộn) là

16.078.636.747đ, số lượng xuất dùng của Al 0.280 là 393.918kg, của Al 0.285

là 252.320,5kg.

Cuối tháng, số lượng nhơm thu hồi là 75.591,5kg

Ta có, trị giá nhơm phế liệu thu hồi là:

16.078.636.747đ

x 75.591,5

=

1.880.742.589đ

393.918 + 252.320,5

Giá trị nhôm thu hồi theo cách tính trên nhiều hơn 293.321.089đ so với

cách tính hiện nay (1.587.421.500đ). Chênh lệnh này tuy khơng ảnh hưởng

nhiều đến giá thành sản phẩm nhưng vẫn ảnh hưởng việc tính chính xác của

việc tập hợp chi phí và tính giá thành của sản phẩm sản xuất trong kỳ,SV: Vũ Thị Thanh Huyền37Lớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiKế tốn hạch tốn như sau:

BT1: Nợ TK 152(3) : 1.880.742.589đ

Có TK 621(2):

1.880.742.589đ

BT2: Nợ TK 154 (1): 1.880.724.589đ

Có TK 621(2):

1.880.742.589đSV: Vũ Thị Thanh Huyền38Lớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà NộiMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN

XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

SẢN XUẤT ......................................................................................................1

1.1 Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm.................................................................................................................1

1.1.1 Khái niệm về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm...............1

1.1.2 Vai trò, nhiệm vụ của kế tốn chi phí sản xuất và giá thành sản

phẩm...........................................................................................................2

1.2 Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm trong

doanh nghiệp sản xuất....................................................................................3

1.2.1 Phân loại chi phí sản xuất từ quan điểm của kế tốn tính giá thành

sản phẩm.....................................................................................................3

1.2.2 Phân loại giá thành............................................................................4

1.3 Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất kinh doanh và giá thành sản phẩm

...........................................................................................................................5

1.4. Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất............................................................6

1.4.1 Đối tượng kế tốn chi phí sản xuất....................................................6

1.4.2 Phương pháp kế tốn tập hợp chi phí sản xuất..................................6

1.5. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ..............................9

1.5.1 Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở dựa trên chi phí sản xuất

thực tế.........................................................................................................9

1.5.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí sản xuất định

mức...........................................................................................................10

1.6. Tính giá thành sản phẩm......................................................................11

1.6.1 Đối tượng tính giá thành sản phẩm..................................................11

1.6.2 Kỳ tính giá thành.............................................................................11SV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội1.6.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm......................................12

1.7 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm..........17

1.7.1 Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương

pháp kê khai thường xuyên.......................................................................17

1.7.2 Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương

pháp kiểm kê định kỳ................................................................................17

1.8. Tổ chức hệ thống sổ kế toán..................................................................17

CHƯƠNG II THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ

SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CP

REXAM HANACANS..................................................................................19

2.1 Đặc điểm, tình hình chung của cơng ty..................................................19

2.1.1 Q trình hình thành và phát triển của công ty................................19

2.1.2 Đặc điểm quy trình cơng nghệ chế tạo sản phẩm............................20

2.1.3 Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh......................20

2.1.4 Đặc điểm tổ chức hoạt động kinh doanh và tổ chức bộ máy quản lý

kinh doanh................................................................................................20

2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán tại cơng ty.................................................22

2.1.6 Chính sách kế tốn áp dụng tại cơng ty...........................................22

2.1.7 Hình thức sổ kế tốn tại cơng ty......................................................23

2.2 Thực trạng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản

phẩm ở Cơng ty CP Rexam Hanacans.........................................................23

2.2.1 Thực trạng kế tốn tập hợp chi phí sản xuất ở Cơng ty CP Rexam

Hanacans...................................................................................................23

2.2.2 Kế tốn tổng hợp chi phí sản xuất và kiểm kê đánh giá sản phẩm

hỏng..........................................................................................................28

2.2.3 Kế tốn tính giá thành sản phẩm.....................................................29

CHƯƠNG III MỘT SỐ Ý KIẾN GĨP PHẦN NÂNG CAO CHẤT

LƯỢNG CƠNG TÁC KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀSV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiTÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CƠNG TY CP REXAM

HANACANS..................................................................................................30

3.1 Nhận xét chung về thực trạng kế tốn chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm ở Công ty CP Rexam Hanacans.......................................30

3.1.1 Những ưu điểm................................................................................30

3.1.2 Những nhược điểm còn tồn tại........................................................31

3.2 Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng cơng tác kế tốn tập hợp

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty CP Rexam

Hanacans........................................................................................................32

3.2.1 Sự cần thiết của việc nâng cao chất lượng kế tốn tập hợp chi phí

sản xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm......................................32

3.2.2 Yêu cầu của việc nâng cao chất lượng kế toán tập hợp chi phí sản

xuất kinh doanh và tính giá thành sản phẩm............................................33

3.2.3 Một số kiến nghị cụ thể...................................................................34

KẾT LUẬNSV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiChữ viết tắt trong luận văn

CPNCTTChi phí nhân cơng trực tiếpCPNVLTTChi phí ngun vật liệu trực tiếpCPNLChi phí nguyên liệuCPSXCChi phí sản xuất chungCTGSChứng từ ghi sổBHTNBảo hiểm thất nghiệpBHXHBảo hiểm xã hộiBHYTBảo hiểm y tếGTGTGiá trị gia tăngKPCĐKinh phí cơng đồnKKĐKKiểm kê định kỳKKTXKê khai thường xuyênNTPNửa thành phẩmNVLCNguyên vật liệu chínhSPDDSản phẩm dở dangSPDDckSản phẩm dở dang cuối kỳSPDDđkSản phẩm dở dang đầu kỳSPSXDDSản phẩm sản xuất dở dangTKTài khoảnTPThành phẩmTSCĐTài sản cố địnhSXSản xuấtSV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TLuận văn tốt nghiệpĐH Kinh doanh và Cơng nghệ Hà NộiLỜI NĨI ĐẦU

Trong thời kỳ đổi mới đất nước, Việt nam đã có những bước phát triển

nhanh chóng về mọi mặt đời sống kinh tế - chính trị - văn hố - xã hội, từng

bước hội nhập với kinh tế khu vực, đi đôi với việc đổi mới tư duy và cách thức tổ

chức quản lý sản xuất kinh doanh thì việc hồn thiện cơng tác kế toán tại mỗi

doanh nghiệp cũng là một yêu cầu cấp thiết đặt ra đối với mỗi một doanh nghiệp.

Tổ chức kế tốn chi phí và tính giá thành sản phẩm là một khâu trung

tâm của tồn bộ cơng tác kế toán, chi phối đến chất lượng và hiệu quả của cơng

tác quản lý kinh tế tài chính doanh nghiệp. Việc tập hợp và tính giá thành sản

phẩm một cách hợp lý và đúng đắn góp phần quản lý tài sản, vật tư lao động,

tiền vốn một cách hiệu quả và tiết kiệm, giúp hạ thấp giá thành sản phẩm, tạo

ưu thế cạnh tranh cho doanh nghiệp. Trong thời gian thực tập tại Công ty cổ

phần Rexam Hanacans, em đã phần nào hiểu được thực tiễn cơng tác kế tốn tài

chính của cơng ty, cũng như nhận thức được tầm quan trọng của kế tốn chi phí

và tính giá thành sản phẩm. Được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo PGS.TS

Đặng Văn Thanh và sự giúp đỡ của các anh chị trong phòng kế tốn tài chính

của Cơng ty, em đã lựa chọn đề tài: “Tổ chức kế toán tập hợp chi phí và tính

giá thành sản phẩm tại Công ty CP Rexam Hanacans” cho luận văn tốt nghiệp

của mình.

Ngồi phần mở đầu và kết luận, nội dung luận văn được gồm 3 chương:

Chương I: Lý luận chung về kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất.

Chương II: Tình hình thực tế kế tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá

thành sản phẩm ở Cơng ty cổ phần Rexam Hanacans.

Chương III: Một số ý kiến góp phần nâng cao chất lượng cơng tác kế

tốn tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty cổ phần

Rexam Hanacans.

Em xin chân thành cảm ơn!

SV: Vũ Thị Thanh HuyềnLớp: 3LT09TTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

MỘT SỐ Ý KIẾN GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CP REXAM HANACANS

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x