Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Ngân hàng cần phải cố gắng và chú trọng hơn nữa đến việc đầu tư, hiện đại hóa công nghệ thiết bị ngân hàng

Ngân hàng cần phải cố gắng và chú trọng hơn nữa đến việc đầu tư, hiện đại hóa công nghệ thiết bị ngân hàng

Tải bản đầy đủ - 0trang

ixKẾT LUẬN

Luận văn trình bày bản chất đặc điểm của rủi ro tín dụng và thiệt hại mà rủi ro

tín dụng gây ra đối với ngân hàng, doanh nghiệp và nền kinh tế. Phân tích các

ngun nhân có thể dẫn đến rủi ro trong hoạt động tín dụng và các giải pháp mà các

NHTM có thể áp dụng để phân tán và hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay.

Trên cơ sở lý luận, luận văn đi sâu vào phân tích chất lượng QTRRTD tại

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa trong giai đoạn

2011 – 2014 và đưa ra được những thành công cũng như những tồn tại của chi

nhánh trong hoạt động đó. Từ đó nêu ra các nguyên nhân chủ quan và khách quan

ảnh hưởng đến chát lượng QTRRTD của chi nhánh.

Từ thực tế tình hình QTRRTD tại Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng –

Chi nhánh Thanh Hóa thì luận văn đã trình bày được các định hướng của ngân hàng

TMCP Việt Nam thịnh vượng cũng như của chi nhánh Thanh Hóa trong hoạt động

tín dụng. Đồng thời, luận văn cũng nêu ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả

quản trị rủi ro tín dụng và các kiến nghị cho các cơ quan chức năng có liên quan.

Hiện tại, vấn đề quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam còn rất phức

tạp, và hơn nữa, bản thân người viết còn hạn chế bởi các yếu tố như thời gian, trình

độ... nên luận văn chắc chắn khơng tránh khỏi những thiếu sót, khiếm khuyết. Rất

mong nhận được sự đóng góp của các thầy cơ và bạn đọc để lun vn c hon

thin hn.

Xin chõn thnh cm n!Trờng đại học kinh tế quốc dân

----------------NGUYN TH T OANHGIáP PHáP NÂNG CAO CHấT LƯợNG QUảN TRị

RủI RO

TíN DụNG TạI NGÂN HàNG THƯƠNG MạI Cổ

PHầN

VIệT NAM THịNH VƯợNG - CHI NHáNH THANH

HóA

Chuyờn ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàngNgười hướng dẫn khoa học:

TS. TRƯƠNG THỊ HOÀI LINH1Hà Nội - 20151LỜI MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của luận văn

Trong mơi trường hoạt động nhiều thử thách, các ngân hàng phải gánh chịu

rủi ro đáng kể để kiếm được lợi nhuận kỳ vọng. Một trong những hoạt động chủ

yếu đem lại lợi nhuận và cũng như rủi ro lớn nhất đối với một ngân hàng đó là

hoạt động tín dụng. Hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng là hai yếu tố song hành,

không thế tách rời. Ngân hàng không thể loại bỏ hồn tồn được rủi ro tín dụng

trong hoạt động của mình mà chỉ có thể áp dụng các biện pháp để phòng ngừa

hoặc giảm thiểu thiệt hại tối đa mà rủi ro tín dụng có thể mang lại. Đứng trên quan

điểm quản trị toàn bộ hoạt động ngân hàng nói chung và hoạt động tín dụng nói

riêng, một tỷ lệ tổn thất dự kiến đối với hoạt động tín dụng phải luôn được xác

định trong chiến lược hoạt động chung. Khi ngân hàng kinh doanh với mức tổn

thất thấp hơn hoặc bằng mức tỷ lệ tổn thất dự kiến thì đó là sự thành cơng trong

lĩnh vực quản trị rủi ro.

Việc nâng cao chất lượng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng là vấn đề mà

các NHTM, các cơ quan quản lý luôn quan tâm và chú trọng để xây dựng các biện

pháp phù hợp. Xây dựng một hệ thống quản trị rủi ro nói chung và quản trị rủi ro tín

dụng nói riêng hồn thiện mang tính chất then chốt trong sự tồn tại của một ngân

hàng thương mại.

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng là một trong những ngân hàng

TMCP uy tín, tình hình kiểm sốt tín dụng trong thời gian qua cũng được xem là

khá tốt; cơng tác quản trị rủi ro tín dụng luôn luôn được coi trọng. Ðặc biệt tại Ngân

hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa cơng tác quản trị rủi ro

tín dụng đã bắt đầu được quan tâm chặt chẽ cùng với sự phát triển cả quy mơ tín

dụng. Tuy nhiên, cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh vẫn chưa hồn tồn

đạt được những thành công mong muốn. Do vậy, nợ xấu đang có xu hướng tăng lên

qua các năm, năm 2011 tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ là 0,32%, năm 2012 là 1,35%

(tăng 1,03%), năm 2013 khá cao là 1,73% (tăng 0,38% so với năm 2012) và tính2đến năm 2014 tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh đang là 1,54%. Cho nên việc nâng cao

hơn nữa chất lượng của cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh và phù hợp

với điều kiện Việt Nam là một việc làm cấp bách hơn bao giờ hết. Chính vì thế,

Ngân hàng TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa phải tự mình

hồn thiện hệ thống quản trị rủi ro tín dụng nhằm duy trì hoạt động một cách hiệu

quả và bền vững, vượt qua những thử thách mà nền kinh tế hội nhập đã đang và sẽ

đem lại.

Do vậy, tôi đã chọn “Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng

tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh

Hóa” để làm đề tài cho luận văn của mình.2. Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: chất lượng quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng

thương mại.3. Mục tiêu nghiên cứu

Nghiên cứu lý luận về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng và thực tiễn hoạt

động quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi

nhánh Thanh Hóa. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro

tín dụng cho Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng chi nhánh Thanh Hóa.4. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu: Tập trung nghiên cứu về hoạt động quản trị rủi ro tín

dụng trong ngân hàng thương mại và tập trung vào hoạt động quản trị RRTD tại

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thanh Hóa trong giai đoạn

từ năm 2011 đến năm 2014. Nghiên cứu:

- Về chỉ tiêu phản ánh kết quả quản trị rủi ro tín dụng:

+Duy trì nợ xấu theo quy định của Ngân hàng nhà nước.

+Dự phòng rủi ro tín dụng đủ để bù đắp tổn thất.

+Tài sản đảm bảo đủ để bù đắp tổn thất.

+Tn thủ quy trình tín dụng.3- Về biện pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng:

+Duy trì quan hệ thường xun với khách hàng để thu thập thơng tin đầy đủ

và chính xác nhằm nhận diện dấu hiệu và tần suất các biến cố

+Cải thiện hệ thống cơ sở vật chất để chấm điểm chính xác khách hàng

+Cải thiện hệ thống kiểm sốt nội bộ để đảm bảo tn thủ quy trình tín dụng5. Phương pháp nghiên cứu

Trong phạm vi đề tài này HV có sử dụng một số phuơng pháp nghiên cứu, cụ

thể như sau:

- Phương pháp thu thập dữ liệu từ nguồn dữ liệu thứ cấp bao gồm: các báo cáo

đánh giá về chiến lược, năng lực….của các tổ chức, định chế tài chính về NH

TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa; báo cáo tài chính hàng năm

của NH TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thanh Hóa; Các báo cáo,

nghiên cứu của Ngân hàng nhà nước, viện, trường đại học; Nguồn số liệu thông tin

đăng trên tạp chí chun ngành, sách báo, các cơng trình nghiên cứu của các chuyên

gia, thông tin trên Website, các bài viết về quản trị rủi ro tín dụng tại các NHTM

Việt Nam và thế giới; Các cơng trình nghiên cứu của các tác giả đã từng nghiên cứu

về QTRRTD…

- Phương pháp xử lý số liệu: phương pháp so sánh, thống kê, tổng hợp.6. Tổng quan tình hình nghiên cứu có liên quan

Trong quá trình phát triển của nền kinh tế tất yếu xuất hiện quan hệ tín dụng

giữa các cá nhân, tổ chức trong nền kinh tế. Sự luân chuyển nguồn vốn giữa bên

“Cần vốn” và bên “Có vốn” đã xuất hiện quan hệ tín dụng. Hiện nay cơng tác quản

trị rủi ro có vai trò cực kì quan trọng đối với hệ thống ngân hàng nói riêng và cả hệ

thống tài chính nói chung. Việc đánh giá, thẩm định và quản lý tốt các khoản cho

vay, các khoản dự định giải ngân sẽ hạn chế những rủi ro tín dụng mà ngân hàng sẽ

gặp phải, và tất yếu sẽ giảm bớt nợ xấu trong Ngân hàng. Vì vậy, đây là vấn đề rất

đáng được quan tâm nghiên cứu. Đã có một số cơng trình nghiên cứu ở Việt Nam

liên quan đến vấn đề quản trị rủi ro tín dụng, tiêu biểu như một số cơng trình sau:4- Luận văn Thạc sĩ tác giả Nguyễn Thị Yến (2010), trường Đại học Kinh Tế

Quốc Dân, Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Sơn La – Ngân hàng Đầu tư và

Phát triển Việt Nam

Dựa trên những cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng,

luận văn đi sâu nghiên cứu thực trạng và ngun nhân rủi ro tín dụng cũng như

cơng tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Sơn La, chỉ ra những mặt còn hạn chế

cần khắc phục. Từ đó, đưa ra những giải pháp cụ thể để nâng cao chất lượng quản

trị rủi ro tín dụng trên cơ sở những quan điểm định hướng và mục tiêu trong giai

đoạn phát triển sắp tới của BIDV chi nhánh Sơn La. Một số giải pháp nằm ngoài

tầm quyết định của BIDV Sơn La, luận văn đã đề xuất và kiến nghị với BIDV,

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Chính phủ để hỗ trợ cho sự tăng trưởng tín

dụng bền vững.

- Luận văn Thạc sĩ tác giả Nguyễn Anh Dũng (2012), trường Đại học Đà Nẵng,

Quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Bình Định

Luận văn “Quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV Bình Định” được xây dựng trên

cơ sở kết hợp giữa lý thuyết, thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng tại BIDV

Bình Định cùng với những kiến thức thu thập được trong quá trình học tập và kinh

nghiệm thực tiễn của tác giả trong cơng tác tín dụng. Xuyên suốt trong quá trình

nghiên cứu mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng, luận văn trung thành với kết cấu : hệ

thống hóa lý luận; phân tích thực tiễn; nêu ra giải pháp cho 4 quá trình cơ bản quản

trị rủi ro tín dụng là Nhận biết – Đo lường – Kiểm soát – Tài trợ rủi ro tín dụng.

Qua đó, phần nào đã giải quyết được các vấn đề cơ bản theo mục tiêu nghiên cứu

của luận văn.

- Luận văn Thạc sỹ tác giả Trần Trung (2013), trường Học viện ngân hàng,

Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Cổ phần

Thương mại Bắc Á – Chi nhánh Thăng Long

Trên cơ sở vận dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, bám sát thực tế,

luận văn đã hoàn chỉ ra được các yếu tố sau:

+Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng.5+Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng

tại chi nhánh Ngân hàng Cổ phần Thương mại Bắc Á – chi nhánh Thăng Long. Qua

đó, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại và chỉ ra một số

nguyên nhân dẫn đến những hạn chế, tồn tại trong quản trị rủi ro tín dụng tại chi

nhánh đó.

+Trên cơ sở lý thuyết và thực trạng đó, tác giả đề xuất một số giải pháp và

kiến nghị nhằm hoàn thiện quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Cổ phần

Thương Mại Bắc Á – chi nhánh Thăng Long.

- Luận văn Thạc sĩ tác giả Nguyễn Hải Đăng (2013), trường Đại học Kinh tế

Hồ Chí Minh, Hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng nơng nghiệp và phát triển nông

thôn chi nhánh Vũng Tàu

+Luận văn đã nêu ra được những lý luận cơ bản về tín dụng ngân hàng, rủi ro

tín dụng ngân hàng và kinh nghiệm của một số ngân hàng và tập đồn trên thế giới

từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

+Đi sâu, phân tích, đánh giá thực trạng quản trị rủi tín dụng của ngân hàng

Nông nghiệp và phát triển nông thôn Vũng Tàu.

+Thông qua đánh giá những ưu, nhược điểm của quản trị rủi ro tín dụng, tác

giả đã đưa ra một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác

phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển

nông thôn chi nhánh Vũng Tàu.

Trong nước hiện nay, có nhiều luận văn viết về hoạt động nâng cao chất lượng

quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng. Bên cạnh những đề tài nghiên cứu đánh

giá hoạt động quản trị rủi ro tín dụng một số tổ chức tín dụng như Ngân Hàng ACB,

Vietcombank, BIDV... thì ngay cả những đề tài đề cập đến hoạt động dịch vụ tại NH

TMCP Việt Nam thịnh vượng cũng tập trung nghiên cứu ở những giai đoạn 20082013 thời điểm mà sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam hoàn toàn khác với thời

điểm bây giờ. Đồng thời, đề tài nghiên cứu về chất lượng quản trị rủi ro tín dụng đối

với NH TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa đến nay vẫn chưa có.

Vì vậy, luận văn thạc sĩ kinh tế này sẽ nghiên cứu tập trung vào chất lượng quản trị

rủi ro tín dụng của NH TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa trong

giai đoạn hiện nay 2011-2014, từ đó đưa ra những giải pháp nâng cao chất lượng6quản trị rủi ro tín dụng đối với NH TMCP Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh

Thanh Hóa trong giai đoạn tiếp theo.7. Kết cấu bài luận văn

Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn được chia làm 3 chương, cụ thể

như sau:

Chương 1: Tổng quan về chất lượng quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng

thương mại.

Chương 2: Thực trạng chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng

Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa.

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân

hàng Thương mại cổ phần Việt Nam thịnh vượng – Chi nhánh Thanh Hóa7CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ RỦI RO

TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1. Rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại

1.1.1. Khái niệm về quản trị rủi ro tín dụng

Rủi ro là nguy cơ xảy ra những sự kiện ngoài mong muốn, gây ra những tác

động bất lợi cho cá nhân hoặc tổ chức (theo giáo trình Ngân hàng thương mại,

2013, NXB Đại học Kinh Tế Quốc Dân). Rủi ro thường hàm chứa trong đó khả

năng gây tổn thất và có thể xảy ra đối với tất cả các lĩnh vực trong đời sống kinh tế

xã hội, đặc biệt là tài chính. Đối với ngân hàng, các tác động này có thể dẫn đến sự

giảm sút trong doanh thu, hoặc đặt ngân hàng vào tình trạng khó khăn về tài chính.

Rủi ro có thể xuất hiện bất ngờ và gây tổn thất lớn đến lợi nhuận cũng như sự an

toàn của ngân hàng. Vì vậy, việc suy đốn, phòng ngừa rủi ro và hạn chế tổn thất là

một trong những nội dung mà ngân hàng đặc biệt quan tâm.

Theo giáo trình Ngân hàng Thương Mại, 2013, NXB Đại học Kinh Tế Quốc

Dân, rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất đối với ngân hàng khi khách hàng

khơng hồn trả hoặc hồn trả khơng đầy đủ theo hợp đồng tín dụng đã ký giữa ngân

hàng và khách hàng, rủi ro tín dụng là một trong những loại rủi ro lâu đời nhất và

lớn nhất trong thị trường tài chính, thường xuyên xảy ra và gây hậu quả nặng nề đối

với hoạt động kinh doanh của ngân hàng vì các khoản tín dụng thường chiếm quá

nửa giá trị tổng tài sản và tạo ra từ 70% - 90% thu nhập cho ngân hàng.

Rủi ro tín dụng cũng là loại rủi ro phức tạp nhất, quản lý và phòng ngừa khó

khăn nhất, đòi hỏi ngân hàng phải có những giải pháp đồng bộ, hữu hiệu để ngăn

ngừa và giảm thiểu tối đa những thiệt hại có thể xảy ra. Rủi ro tín dụng khơng chỉ

hiểu là rủi ro trong khi từng khách hàng khơng trả được nợ, mà còn được nhìn nhận

đối với tồn bộ danh mục tín dụng của ngân hàng. Rủi ro danh mục tín dụng là khả

năng tồn bộ danh mục tín dụng gây tổn thất lớn hơn mức cho phép. Nếu ngân hàng8quản lý rủi ro tốt, các món cho vay đều thu hồi được đầy đủ hoặc tổn thất nằm trong

ngưỡng cho phép, tổn thất của tồn danh mục sẽ khơng làm giảm lợi nhuận của cả

ngân hàng từ hoạt động tín dụng. Rủi ro tín dụng gắn liền với hoạt động quan trọng

nhất, có quy mô lớn nhất của ngân hàng thương mại – hoạt động tín dụng. Rủi ro tín

dụng là bạn đường trong kinh doanh, có thể phòng ngừa, hạn chế chứ khơng thể loại

trừ. Do vậy, rủi ro dự kiến luôn được xác định trong chiến lược hoạt động chung của

ngân hàng.

Theo giáo trình Ngân hàng thương mại, 2014, NXB Kinh tế quốc dân, quản trị

rủi ro tín dụng là một hệ thống các hoạt động hồn chỉnh qua đó ngân hàng xác

định, đánh giá và kiểm soát rủi ro khi cấp tín dụng cũng như lợi nhuận có thể thu

được, từ đó đưa ra các quyết định nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho mình. Hoạt động

quản trị rủi ro tín dụng có thể được xem xét trên cơ sở một khoản tín dụng và một

danh mục tín dụng.

+Quản trị rủi ro đối với một khoản tín dụng: là hệ thống các hoạt động mà từ

đó ngân hàng đánh giá khả năng rủi ro cũng như lợi nhuận khi ngân hàng cấp tín

dụng cho một khách hàng – bao gồm quá trình từ khi tiếp xúc khách hàng, cấp vốn,

thu hồi vốn, báo cáo kết quả và xử lý rủi ro (nếu có). Quản trị rủi ro đối với một

khoản tín dụng là một bộ phận của quản lý rủi ro nằm trong khn khổ quản lý rủi

ro tín dụng chung của ngân hàng.

+Quản lý rủi ro tín dụng đối với một danh mục tín dụng: là hệ thống các hoạt

động giúp cho ngân hàng nhận biết và đo lường được mức độ rủi ro cho cả một

danh mục tín dụng, qua đó cho phép ngân hàng đạt được tương quan giữa rủi ro mà

ngân hàng có thể chấp nhận được và lợi nhuận có thể thu được, đồng thời giúp ngân

hàng kiểm soát, giảm thiểu được những rủi ro đó.

Đối với một ngân hàng, khi chấp nhận cho khách hàng vay là chấp nhận rủi

ro. Lãi của món vay giúp ngân hàng khơng chỉ bù đắp chi phí nguồn vốn và chi

phí hoạt động để quản lý món vay mà còn bù đắp những tổn thất có thể xảy ra.

Quản trị rủi ro tín dụng chặt chẽ giúp ngân hàng đánh giá chính xác nguy cơ gây

ra rủi ro của khách hàng trước khi cho vay, làm cơ sở để đưa ra quyết định tín

dụng phù hợp, đồng thời sớm phát hiện được rủi ro từ những khách hàng đangTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ngân hàng cần phải cố gắng và chú trọng hơn nữa đến việc đầu tư, hiện đại hóa công nghệ thiết bị ngân hàng

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×