Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
IX. Nguyên công 10: Gia công mặt 9, 20

IX. Nguyên công 10: Gia công mặt 9, 20

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:+ Đònh vò bằng chốt trụ (khống chế bậc tự do

còn lại)

Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

-Sơ đồ đònh vò:-Máy gia công: Máy khoan đứng 2H135

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 42 - 2000

+ Bước tiến trục chính (mm/vg) 0,1 – 1,4

+ Công suất động cơ (KW) : 6-Dụng cụ cắt: + Mũi khoan ruột gà chuôi côn: D = 10

mm, Chu kì bền 25 phút

+ Mũi doa côn thép gió: D = 11 mm- Dung dòch trơn nguội: khan, emunxin, dầu hoả

X.

-Nguyên công 11 : Gia công mặt 3

Phương pháp gia công: phay thô

Đònh vò:+ Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng(khống chế 3 bậc tự do )

+ Chống xoay bằng chốt trụ (khống chế 2

bậc tự do)

+ Chống xoaybằng chốt trám (khống chế 1

bậc tự do )SVTH : Nhóm 8Trang 25Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

-Sơ đồ đònh vò:- Máy gia công: Máy phay đứng 6H82

+ Bề mặt làm việc của bàn: 320 x 1250 mm 2

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 30 - 1500

+ Công suất động cơ (KW) : 7

+ Lượng chạy dao dọc và ngang : 19 – 900 mm/ph.

-Dụng cụ cắt: Dao phay mặt đầu lưỡi cắt bằng thép

gió:

D = 63 mm, Z = 14 răng

Chu kì bền T = 180 (phút)

-Dung dòch trơn nguội: khan, emunxi

-Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 5%.

XII.Nguyên công 12: Gia công mặt 14Phương pháp gia công: Tiện thô

Đònh vò:+ Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò bằng chốt trụ(khống chế 2 bậc tự

do)

Do đó chi tiết được khống chế 5 bậc tự do

Sơ đồ đònh vò:SVTH : Nhóm 8Trang 26Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:- Máy gia công: Máy tiện T616

+ Chiều cao tâm: 160 mm. Khoảng cách giữa hai

mũi tâm:750 mm.

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 44 - 1980

+ Lượng chạy dao dọc 0,07 – 1,07 mm/vg

+ Công suất động cơ (KW) : 4,5

-Dụng cụ cắt: Dao tiện lỗ.-Dung dòch trơn nguội: nước xôđa, emunxin, khan.XII . Nguyên công 13 : Gia công mặt 13

- Phương pháp gia công: Tiện thô, tiện bán tinh, tiện tinh

- Đònh vò:+ Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò bằng chốt trụ(khống chế 2 bậc tự

do)

Do đó chi tiết được khống chế 5 bậc tự do

Sơ đồ đònh vò:SVTH : Nhóm 8Trang 27Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:- Máy gia công: Máy tiện T616

+ Chiều cao tâm: 160 mm. Khoảng cách giữa hai

mũi tâm:750 mm.

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 44 - 1980

+ Lượng chạy dao dọc 0,07 – 1,07 mm/vg

+ Công suất động cơ (KW) : 4,5

-Dụng cụ cắt: Dao tiện lỗ.-Dung dòch trơn nguội: nước xôđa, emunxin, khan.

XIII .Nguyên công 14 : Gia công mặt 14,16Phương pháp gia công: tiện rãnh

Đònh vò:-+ Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò bằng chốt trụ(khống chế 2 bậc tự

do)

Do đó chi tiết được khống chế 5 bậc tự do

Sơ đồ đònh vò:SVTH : Nhóm 8Trang 28Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:- Máy gia công: Máy tiện T616

+ Chiều cao tâm : 160 mm. Khoảng cách giữa hai

mũi tâm : 750 mm.

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 44 - 1980

+ Lượng chạy dao dọc 0,07 – 1,07 mm/vg

+ Công suất động cơ (KW) : 4,5

-Dụng cụ cắt: Dao tiện rãnh-Dung dòch trơn nguội: nước xôđa, emunxin, khan.XIV .

-Nguyên công 15 : Gia công mặt 2, 4, 5Phương pháp gia công: khoan, tarô

Đònh vò: + Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng

(khống chế 3 bậc tự do )

+ Chống xoay bằng chốt trám (khống chế 1bậc tự do)

+ Đònh vò mặt trụ trong: bằng chốt trụ ngắn

(khống chế 2 bậc tự do)

Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự doSVTH : Nhóm 8Trang 29Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤN-GVHD:Sơ đồ đònh vò:- Máy gia công:Máy khoan đứng 2H135

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 31.5 - 1400

+ Bước tiến trục chính (mm/vg) 0,1 – 1,4

+ Công suất động cơ (KW) : 4

- Dụng cụ cắt: + Mũi khoan ruột gà chuôi côn: D = 4

mm

+ Chu kì bền 25 phút

+ Mũi tarô ngắn có cổ dùng cho ren hệ

mét

- Dung dòch trơn nguội: khan, emunxin, dầu hoả

XV. Nguyên công 16 : Gia công mặt 11

-Phương pháp gia công: khoan, tarô

Đònh vò:+ Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò bằng chốt trụ (khống chế 2 bậc

tự do )

+ Chống xoay bằng chốt trám (khống chế

bậc tự do còn lại)

Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

-Sơ đồ đònh vò:SVTH : Nhóm 8Trang 30Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:- Máy gia công: Máy khoan đứng 2H135

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 31,5 - 1400

+ Bước tiến trục chính (mm/vg) 0,1 – 1,4

+ Công suất động cơ (KW) : 4

-Dụng cụ cắt: + Mũi khoan ruột gà chuôi côn:D = 8 mm,

Chu kì bền 35 phút

+ Mũi tarô ngắn có cổ dùng cho ren hệ

mét

- Dung dòch trơn nguội: khan, emunxin, dầu hoảXVI. Nguyên công 17 : Gia công mặt 8, 21

-Phương pháp gia công: khoan, tarô

Đònh vò: + Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò mặt trụ trong: bằng chốt trụ ngắn

(khống chế 2 bậc tự do )

+ Chống xoay bằng chốt tỳ

Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

-Sơ đồ đònh vò:SVTH : Nhóm 8Trang 31Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤN-GVHD:Máy gia công: Máy khoan cần 2H55

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 20 - 2000

+ Bước tiến trục chính (mm/vg) 0,1 – 1,4

+ Công suất động cơ (KW) : 4

+ Số cấp tốc độ trục chính: 21-Dụng cụ cắt: + Mũi khoan ruột gà chuôi côn: D = 3 mm

+ Chu kì bền 25 phút

+ Mũi tarô ngắn có cổ dùng cho ren hệ

mét- Dung dòch trơn nguội: khan, emunxin, dầu hoaSVTH : Nhóm 8Trang 32Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:TÍNH LƯNG DƯ GIA CÔNGChương VI:BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

TRA LƯNG DƯ CÁC BỀ MẶT

CÒN LẠI

Tính lượng dư bằng phương pháp phân tích cho mặt

1:

Trình tự gia công gồm các bước :

Trình tự gia

công

0. Phôi

1. Phay thô

mặt 1

2. Phay tinh

mặt 1CCXRz   m h  m1520030014100100112020Tài liệu

[2, bảng 3-65& 366,trang235]

[2, bảng 369,trang237]

[2, bảng 369,trang237]Công thức tính lượng dư cho mặt phẳng:

Z i min Rzi  1  hi  1  i  1   iSVTH : Nhóm 8[1, ct 2.4, trang 55]Trang 33Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:Trong đó: Zimin : lượng dư bé nhất của bước công nghệ

thứ i(m)

hi-1 : chiều sâu lớp biến cứng ở bước gia công

sát trước để lại (m)

i-1 : sai lệch không gian của bề mặt cho trước

nguyên công sát trước để lại (m)

i : sai số gá đặt phôi (m)

Tính toán: Sai lệch không gian  =  cv 2   vt 2

Với:  cv là sai số do cong vênh bề mặt gia công, được

tính theo công thứccv k l

Với:k là độ cong vênh đơn vò k = 0.3-1.5  m / mm ,lấyk =1  m / mml là chiều dài chi tiết l = 156 mm

CV 1�156  156  m vt là độ song song giữa bề mặt gia công và mặtphẳng chuẩn1

 vt  .1300  650  m (2-bảng 3-67 trang

2236)

Vậy  = 1562  650 2  668, 46  m

Sai lệch không gian còn lại sau thô1 0, 06 �1300  78 mSai lệch không gian còn lại sau tinh2 0,02 �1300  26 mSai số gá đặt :  gd   2c   2k   2dgSVTH : Nhoùm 8Trang 34Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:Trong đó: Sai số đồ gá  dg =0 (rất nhỏ nên có thể

bỏ qua)

Sai số kẹp chặt:  k  ( ymax  ymin ) cos   0 (Do phương lực

kẹp vuông góc với phương gia công)

Sai số chuẩn c = 0 do chuẩn thiết kế trùng với

chuẩn công nghệ

Vậy  gd 0

Lượng dư cho bước phay thô

Z1min  Rz0  h0  0   gd1

 200  300  668, 46  0

 1168, 46(  m)Lượng dư cho bước phay tinh:

Z 2 min  Rz1  h1  1   gd 2

 100  100  78  0

 278(  m)Kích thước trung gian được tính như sau:

- Kích thước bé nhất của chi tiết

a2min= 25 - 0,21 = 24,79 (mm)

- Kích thước trung gian bé nhất cho bước phay tinh:

a1min = a2min + Z2min= 24,79 + 0,209 = 24,999 (mm)

- Kích thước trung gian bé nhất cho bước phay thô:

a0min = a1min + Z1min= 24,999 + 0,8035 =25,8025 (mm)

Dung sai kích thước mặt 6 tra được như sau :Trình tự giaDung saicông

0. Phôi

1. Phay thô  mmặt 1

2. Phay tinhSVTH : Nhóm 8CCXTài liệu130016[1, PL17, trang 159]52014[1, PL17, trang 159]21012[1, PL17, trang 159]Trang 35Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

IX. Nguyên công 10: Gia công mặt 9, 20

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×