Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Nguyên công 3: Gia công mặt phẳng 1,6

III. Nguyên công 3: Gia công mặt phẳng 1,6

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:- Phương pháp gia công: phay tinh

- Đònh vò:+ Đònh vò và kẹp chặt 11,17 bằng êtô(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò bằng khối V (khống chế 2 bậc

tự do )

+ Đònh vò bằng chốt tỳø (khống chế bậc

tự do còn lại )

Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

- Sơ đồ đònh vò:- Máy gia công: Máy phay đứng 6H82

+ Bề mặt làm việc của bàn: 320 x 1250 mm 2

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 30 - 1500

+ Công suất động cơ (KW) : 7

+ Lượng chạy dao dọc và ngang : 19 – 900 mm/ph.

-Dụng cụ cắt: Dao phay đóa thép gió:

D = 200 mm, Z = 24 răng, Chu kì bền T = 180

(phút)

-Dung dòch trơn nguội: khan, emunxi

-Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 5%.

IV.Nguyên công 4: mặt phẳng 12,18SVTH : Nhóm 8Trang 18Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:- Phương pháp gia công: Phay tinhâ

- Đònh vò: + Đònh vò bằng phiến tỳ(khống chế 3bậc tự do )

+ Đònh vò bằng phiến tỳ (khống chế 2 bậc

tự do )

+ Chốt đònh vò khống chếbậc tự do cònlại.

Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

- Sơ đồ đònh vò:- Máy gia công: Máy phay đứng 6H82

+ Bề mặt làm việc của bàn: 320 x 1250 mm 2

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 30 - 1500

+ Công suất động cơ (KW) : 7

+ Lượng chạy dao dọc và ngang : 19 – 900 mm/ph.

-Dụng cụ cắt: Dao phay đóa lưỡi cắt bằng thép gió:

D = 200 mm, Z = 24 răng, Chu kì bền T = 180 (phút)

-Dung dòch trơn nguội: khan, emunxi

-Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 5%.

V. Nguyên công 5: Gia công mặt 15,17

Phương pháp gia công: KhoétSVTH : Nhóm 8Trang 19Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNĐònh vò:GVHD:+ Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳphẳng(khống chế 3 bậc tự do)

+ Đònh vò mặt mặt trụ ngoài bằng khối V

(khống chế 2 bậc tự do )

Do đó chi tiết được khống chế 5 bậc tự do

Sơ đồ đònh vò:- Máy gia công: Máy khoan đứng 2H135

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 42 - 2000

+ Bước tiến trục chính 0,1 – 1,4 (mm/vg)

+ Công suất động cơ (KW) : 6

- Dụng cụ cắt: + Mũi khoét chuôi côn: D= 23mm

- Dụng cụ kiểm tra: calíp trụ

- Dung dòch trơn nguội: khan, emunxin, dầu hoả

VI.Nguyên công 6 : Gia công mặt phẳng 10,19

- Phương pháp gia công: Phay thô

- Đònh vò:+ Đònh vò và kẹp chặt 12,18 bằng êtô(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò bằng chốt trụ ngắn (khống chế

2 bậc tự do )SVTH : Nhóm 8Trang 20Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:+ Đònh vò bằng chốt tỳ (khống chế bậc

tự do còn lại )

Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

Sơ đồ đònh vò:- Máy gia công: Máy phay đứng 6H82

+ Bề mặt làm việc của bàn: 320 x 1250 mm 2

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 30 - 1500

+ Công suất động cơ (KW) : 7

+ Lượng chạy dao dọc và ngang : 19 – 900 mm/ph.

-Dụng cụ cắt: Dao phay đóa :D = 200 mm,B = 16

Z = 24 răng, Chu kì bền T = 150 (phút)

-Dung dòch trơn nguội: khan, emunxi

-Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 5%.

VII.Nguyên công 7 : Gia công mặt phẳng 10,19- Phương pháp gia công: Phay tinh

- Đònh vò:+ Đònh vò và kẹp chặt 12,18 bằng êtô(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò bằng chốt trụ ngắn (khống chế

2 bậc tự do )SVTH : Nhóm 8Trang 21Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:+ Đònh vò bằng chốt tỳ (khống chế bậc

tự do còn lại )

Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

Sơ đồ đònh vò:- Máy gia công: Máy phay đứng 6H82

+ Bề mặt làm việc của bàn: 320 x 1250 mm 2

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 30 - 1500

+ Công suất động cơ (KW) : 7

+ Lượng chạy dao dọc và ngang : 19 – 900 mm/ph.

-Dụng cụ cắt: Dao phay đóa :D = 200 mm,B = 16

Z = 24 răng, Chu kì bền T = 150 (phút)

-Dung dòch trơn nguội: khan, emunxi

-Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 5%.

VII. Nguyên công 8 : Gia công mặt 7,22

- Phương pháp gia công: phay thô

- Đònh vò: +Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ

(khống chế 3 bậc tự do )

+Đònh vò mặt trụ trong bằng chốt trụ ngắn

+Chống xoay bằng chốt tỳSVTH : Nhóm 8Trang 22Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

Sơ đồ đònh vò:- Máy gia công: Máy phay đứng 6H82

+ Bề mặt làm việc của bàn: 320 x 1250 mm 2

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 30 - 1500

+ Công suất động cơ (KW) : 7

+ Lượng chạy dao dọc và ngang : 19 – 900 mm/ph.

-Dụng cụ cắt: Dao phay mặt đầu lưỡi cắt bằng thép

gió:

D = 80 mm, Z = 16 răng

Chu kì bền T = 180 (phút)

-Dung dòch trơn nguội: khan, emunxi

-Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 5%.

VIII. Nguyên công 9 : Gia công mặt 7,22

- Phương pháp gia công: phay tinh

- Đònh vò: +Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ

(khống chế 3 bậc tự do )

+Đònh vò mặt trụ trong bằng chốt trụ ngắn

+Chống xoay bằng chốt tỳSVTH : Nhóm 8Trang 23Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

Sơ đồ đònh vò:- Máy gia công: Máy phay đứng 6H82

+ Bề mặt làm việc của bàn: 320 x 1250 mm 2

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 30 - 1500

+ Công suất động cơ (KW) : 7

+ Lượng chạy dao dọc và ngang : 19 – 900 mm/ph.

-Dụng cụ cắt: Dao phay mặt đầu lưỡi cắt bằng thép

gió:

D = 80 mm, Z = 16 răng, Chu kì bền T = 180 (phút)

-Dung dòch trơn nguội: khan, emunxi

-Dụng cụ kiểm tra: thước cặp cấp chính xác 5%.

IX.

-Nguyên công 10: Gia công mặt 9, 20Phương pháp gia công: khoan, doa

Đònh vò:-+ Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò bằng chốt trụ (khống chế 2 bậc tự

do)SVTH : Nhóm 8Trang 24Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:+ Đònh vò bằng chốt trụ (khống chế bậc tự do

còn lại)

Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

-Sơ đồ đònh vò:-Máy gia công: Máy khoan đứng 2H135

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 42 - 2000

+ Bước tiến trục chính (mm/vg) 0,1 – 1,4

+ Công suất động cơ (KW) : 6-Dụng cụ cắt: + Mũi khoan ruột gà chuôi côn: D = 10

mm, Chu kì bền 25 phút

+ Mũi doa côn thép gió: D = 11 mm- Dung dòch trơn nguội: khan, emunxin, dầu hoả

X.

-Nguyên công 11 : Gia công mặt 3

Phương pháp gia công: phay thô

Đònh vò:+ Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng(khống chế 3 bậc tự do )

+ Chống xoay bằng chốt trụ (khống chế 2

bậc tự do)

+ Chống xoaybằng chốt trám (khống chế 1

bậc tự do )SVTH : Nhoùm 8Trang 25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Nguyên công 3: Gia công mặt phẳng 1,6

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×