Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
XIV . Nguyên công 15 : Gia công mặt 2, 4, 5

XIV . Nguyên công 15 : Gia công mặt 2, 4, 5

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤN-GVHD:Sơ đồ đònh vò:- Máy gia công:Máy khoan đứng 2H135

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 31.5 - 1400

+ Bước tiến trục chính (mm/vg) 0,1 – 1,4

+ Công suất động cơ (KW) : 4

- Dụng cụ cắt: + Mũi khoan ruột gà chuôi côn: D = 4

mm

+ Chu kì bền 25 phút

+ Mũi tarô ngắn có cổ dùng cho ren hệ

mét

- Dung dòch trơn nguội: khan, emunxin, dầu hoả

XV. Nguyên công 16 : Gia công mặt 11

-Phương pháp gia công: khoan, tarô

Đònh vò:+ Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò bằng chốt trụ (khống chế 2 bậc

tự do )

+ Chống xoay bằng chốt trám (khống chế

bậc tự do còn lại)

Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

-Sơ đồ đònh vò:SVTH : Nhóm 8Trang 30Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:- Máy gia công: Máy khoan đứng 2H135

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 31,5 - 1400

+ Bước tiến trục chính (mm/vg) 0,1 – 1,4

+ Công suất động cơ (KW) : 4

-Dụng cụ cắt: + Mũi khoan ruột gà chuôi côn:D = 8 mm,

Chu kì bền 35 phút

+ Mũi tarô ngắn có cổ dùng cho ren hệ

mét

- Dung dòch trơn nguội: khan, emunxin, dầu hoảXVI. Nguyên công 17 : Gia công mặt 8, 21

-Phương pháp gia công: khoan, tarô

Đònh vò: + Đònh vò mặt phẳng: bằng phiến tỳ phẳng(khống chế 3 bậc tự do )

+ Đònh vò mặt trụ trong: bằng chốt trụ ngắn

(khống chế 2 bậc tự do )

+ Chống xoay bằng chốt tỳ

Do đó chi tiết được khống chế 6 bậc tự do

-Sơ đồ đònh vò:SVTH : Nhóm 8Trang 31Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤN-GVHD:Máy gia công: Máy khoan cần 2H55

+ Số vòng quay của trục chính (vg/ph) 20 - 2000

+ Bước tiến trục chính (mm/vg) 0,1 – 1,4

+ Công suất động cơ (KW) : 4

+ Số cấp tốc độ trục chính: 21-Dụng cụ cắt: + Mũi khoan ruột gà chuôi côn: D = 3 mm

+ Chu kì bền 25 phút

+ Mũi tarô ngắn có cổ dùng cho ren hệ

mét- Dung dòch trơn nguội: khan, emunxin, dầu hoaSVTH : Nhóm 8Trang 32Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:TÍNH LƯNG DƯ GIA CÔNGChương VI:BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

TRA LƯNG DƯ CÁC BỀ MẶT

CÒN LẠI

Tính lượng dư bằng phương pháp phân tích cho mặt

1:

Trình tự gia công gồm các bước :

Trình tự gia

công

0. Phôi

1. Phay thô

mặt 1

2. Phay tinh

mặt 1CCXRz   m h  m1520030014100100112020Tài liệu

[2, bảng 3-65& 366,trang235]

[2, bảng 369,trang237]

[2, bảng 369,trang237]Công thức tính lượng dư cho mặt phẳng:

Z i min Rzi  1  hi  1  i  1   iSVTH : Nhoùm 8[1, ct 2.4, trang 55]Trang 33Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:Trong đó: Zimin : lượng dư bé nhất của bước công nghệ

thứ i(m)

hi-1 : chiều sâu lớp biến cứng ở bước gia công

sát trước để lại (m)

i-1 : sai lệch không gian của bề mặt cho trước

nguyên công sát trước để lại (m)

i : sai số gá đặt phôi (m)

Tính toán: Sai lệch không gian  =  cv 2   vt 2

Với:  cv là sai số do cong vênh bề mặt gia công, được

tính theo công thứccv k l

Với:k là độ cong vênh đơn vò k = 0.3-1.5  m / mm ,laáyk =1  m / mml là chiều dài chi tiết l = 156 mm

CV 1�156  156  m vt là độ song song giữa bề mặt gia công và mặtphẳng chuẩn1

 vt  .1300  650  m (2-bảng 3-67 trang

2236)

Vậy  = 1562  650 2  668, 46  m

Sai leäch không gian còn lại sau thô1 0, 06 �1300  78 mSai lệch không gian còn lại sau tinh2 0,02 �1300  26 mSai số gá đặt :  gd   2c   2k   2dgSVTH : Nhóm 8Trang 34Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:Trong đó: Sai số đồ gá  dg =0 (rất nhỏ nên có thể

bỏ qua)

Sai số kẹp chặt:  k  ( ymax  ymin ) cos   0 (Do phương lực

kẹp vuông góc với phương gia công)

Sai số chuẩn c = 0 do chuẩn thiết kế trùng với

chuẩn công nghệ

Vậy  gd 0

Lượng dư cho bước phay thoâ

Z1min  Rz0  h0  0   gd1

 200  300  668, 46  0

 1168, 46(  m)Lượng dư cho bước phay tinh:

Z 2 min  Rz1  h1  1   gd 2

 100  100  78  0

 278(  m)Kích thước trung gian được tính như sau:

- Kích thước bé nhất của chi tiết

a2min= 25 - 0,21 = 24,79 (mm)

- Kích thước trung gian bé nhất cho bước phay tinh:

a1min = a2min + Z2min= 24,79 + 0,209 = 24,999 (mm)

- Kích thước trung gian bé nhất cho bước phay thô:

a0min = a1min + Z1min= 24,999 + 0,8035 =25,8025 (mm)

Dung sai kích thước mặt 6 tra được như sau :Trình tự giaDung saicông

0. Phôi

1. Phay thô  mmặt 1

2. Phay tinhSVTH : Nhóm 8CCXTài liệu130016[1, PL17, trang 159]52014[1, PL17, trang 159]21012[1, PL17, trang 159]Trang 35Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:mặt 1

Qui tròn và tính kích thước lớn nhất,nhỏ nhất của

các bước:

+Phôi:

a0min = 25,80 (mm) a0max = a0min + = 25,80 +1,3= 27,10(mm)

+Phay thoâ :

a1min = 24,99 (mm)  a1max = a1min + 1= 24,99 + 0,052 =25,51 (mm)

+Phay tinh:

a2min = 24,79 (mm)  a2max = a2min +  2 = 24,79 + 0,21 = 25

(mm)

Lượng dư trung gian bé nhất và lớn nhất của các

bước:

- Phay thoâ : Z1min= a0min – a1min= 25,80 – 24,99 = 0,81 (mm)Z1max = a0max – a1max=27,1 – 25,51 = 1,59 (mm)

- Phay tinh: Z2min = a1min – a2min= 24,99 – 24,79 = 0,2 (mm)

Z2max= a1max – a2max=25,51 – 25 = 0,51 (mm)Lượng dư tổng cộng lớn nhất và bé nhất:

2Zomax =Zi max= 1,59 + 0,51 = 2,1 (mm)12Z0min =Zi min= 0,81 + 0,1 = 0,9 (mm)1Thử lại kết qủa : Z 0 max  Z 0 min  2,1  1, 01  1, 09(mm)

 0   2  1,3  0, 21  1, 09( mm)Vậy kết quả tính toán là đúng.

Kích thước thể hiện trên bản vẽ

Phôi : a0  31, 42�0,65SVTH : Nhóm 8Trang 36Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:Phay thô : a1 = 27,02 0,026

Phay tinh: a2 = 25 0,011

Tính lượng dư bằng phương pháp tra bảng cho các

bề mặt còn lại:

Tính lượng dư bằng phương pháp tra bảng cho mặt

15, 17 :

Cấ

pBước

Công nghệchínDung

saihLượngKíchdư trathướcTài liệu tham khảZi (mm) trung gianxác

±0. Phôi

1. Khoét thô

15,17Φ20 ±160,6512±0,0230,65[1, PL17, trang 159]1,5x2Φ23 ±[1, PL17, trang 159]10,21Tính lượng dư bằng phương pháp tra bảng cho mặt

10, 19 :

Cấ

BướcpcôngchínnghệhDung

saiLượng

dư tra

Zi (mm)xác

0.Kích

thướcTài liệu thamtrungkhảogian

11 ±Phôi16± 0,6530,65[1, PL17, trang 159]1.14±0,2629 ± 0,26[1, PL17, trang 159]P.thoâ12±0,1051[1, PL17, trang 159]2. P.tinhSVTH : Nhóm 80,105Trang 37Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:Tính lượng dư bằng phương pháp tra bảng cho mặt 7,

22 :

Cấ

BướcpcôngchínnghệhKíchLượngDungdư trasaithướcTài liệu thamtrungkhảoZi (mm)gianxác159 ±0.

Phoâi16± 0,6530.14±0,262P.thoâ12±0,10510,65

157 ±

0,26

156 ±2. P.tinh[1, PL17, trang 159]

[1, PL17, trang 159]

[1, PL17, trang 159]0,105Tính lượng dư bằng phương pháp tra bảng cho mặt 9,

20 :

Cấ

BướcpcôngchínnghệhDung

saiKíchLượng

dư tra

Zi (mm)thướcTài liệu thamtrungkhảogianxác

0. Phôi

1.

Khoan

2. Doa± 0,65

16±0,0712510±0,0311

9

0,5x25Þ9[1, PL17, trang 159]±0,075[1, PL17, trang 159]Þ11±0,03[1, PL17, trang 159]5Tính lượng dư bằng phương pháp tra bảng cho mặt 8,

21:

BướcCấSVTH : Nhóm 8DunLượngKíchTài liệu thamTrang 38Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:p

công

nghệchín

h

gdư trasaiZi (mm)thước

trungkhảogianc

0.

Phôi41.

Khoan±0,0

1263

0,5  22. Tarô[1, PL17, trang 159]

Φ3±0,06

M4Tính lượng dư bằng phương pháp tra bảng cho mặt 2,

4, 5:

Cấ

Bước

công

nghệp

chín

h

DunLượnggdư trasaiZi (mm)Kích

thướcTài liệu thamtrungkhảogianc

0.

Phôi61.

Khoan±0,0

122. Tar ô64

0,5  2[1, PL17, trang 159]

Φ4 ± 0,06

M6Tính lượng dư bằng phương pháp tra bảng cho mặt

14,16 :SVTH : Nhóm 8Trang 39Đồ án môn học Công Nghệ Chế Tạo Máy

PHẠM NGỌC TUẤNGVHD:Cấ

pBước

CôngchínDunghsainghệKíchLượng

dư tra

Zi (mm)thướcTài liệu thamtrungkhảogianc

0. Phôi

1. Tiện

rãnh 16Φ23 ±0,65[1, PL17, trang

159]±0,103 2Φ29±0,1053 25[1, PL17, trang12159]Tính lượng dư bằng phương pháp tra bảng cho mặt 1 4

:

Cấ

Bước

công

nghệ1.T. thôpLượngKíchchínDungdư trathướcTài liệu thamhsaiZitrungkhảo(mm)gian

c

12±0,12132.T.thô±0,13[1, PL17,trang

3,5 x 2

2 2159]

Φ30±0,13[1, PL17,trangΦ34 ±0,13 159]

Tính lượng dư bằng phương pháp tra bảng cho mặt 13

BướcCấDungLượngKíchTài liệu thamcôngpsaidư trathướckhảonghệchínZitrungh(mm)gianSVTH : Nhóm 8Trang 40Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

XIV . Nguyên công 15 : Gia công mặt 2, 4, 5

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×