Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bước 1 : phay tinh răng bằng dao phay đóa, đạt Ra = 2,5 m (Bảng 2.39 – [4])

Bước 1 : phay tinh răng bằng dao phay đóa, đạt Ra = 2,5 m (Bảng 2.39 – [4])

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐAMH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYGVHD :- Trọng lượng : 2900 kg

 Chọn đồ gá: Đồ gá chuyên dùng.

 Chọn dụng cụ cắt: dao phay đóa module m = 1,5

 Chọn dung dòch trơn nguội : Emunxi.

 Chọn dụng cụ kiểm tra :

5.5.NGUYÊN CÔNG 8

 Các bước nguyên công :

Bước 0 : lỗ 5 sau khi khoan, khoét, doa đạt cấp chính xác

8, Ra = 1,5.

Bước 1 : vát mép 11.

Bước 2 : vát mép 14. Sơ đồ gá đặt.Chọn

máy công nghệ.

Chọn máy khoan đứng 2135 (K135)- Đường kính lớn nhất khoan thép : 35 mm

- Côn moóc trục chính : N0 4

SVTH : Vũ Hoàng Thủ – Trương Quốc Bảo – Lê Minh Văn

Trang 27ĐAMH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYGVHD :- Công suất động cơ : 6 kW

- Số vòng quay trục chính : 68 – 1100 vg/ph

- Bước tiến : 0,11 – 1,6 mm/v

- Lực hướng trục cho phép của cơ cấu tiến dao :

1600KG

 Chọn đồ gá: chốt trụ, tỳ

 Chọn dụng cụ cắt: mũi khoét

 Chọn dung dòch trơn nguội : Emunxi.

 Chọn dụng cụ kiểm tra :

5.6.NGUYÊN CÔNG 9

 Các bước nguyên công :

Bước 0 : phôi đúc trong khuôn kimloại, đạt cấp chính xác

II tương ứng với cấp chính xác đúc là : IT15, độ nhám

Rz = 80 m.

Bước 1 : phay thô, đạt cấp chính xác 11, Rz = 40 m. Sơ đồ gá đặt.SVTH : Vũ Hoàng Thủ – Trương Quốc Bảo – Lê Minh Văn

Trang 28ĐAMH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYGVHD : Chọn máy công nghệ.

Chọn máy phay đứng 6H12 có các thông số sau :

-Bề mặt làm việc: 320 x1250 mm2.-Công suất động cơ: N = 7 KW.-Hiệu suất máy:  = 0,75.- Số vòng quay trục chính: n = 30  1500 vòng/phút

- Bước tiến của bàn dao: s = 30  1500 mm/phút

- Lực lớn nhất cho phép cơ cấu tiến của máy: 1500

KG. Chọn đồ gá: Đồ gá chuyên dùng.

 Chọn dụng cụ cắt:

Theo 397/GCC chọn dao phay ngón đuôi trụ với các thông

số- D = 18 mm

- L = 90 mm

- l = 40 mm

SVTH : Vũ Hoàng Thủ – Trương Quốc Bảo – Lê Minh Văn

Trang 29ĐAMH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYGVHD :- l1 = 10-12

- d = 18 mm

- d1 = 17 mm

- Soá raêng = 6 raêng

- h = 2.8 mm

- r = 1,6 mm

 Chọn dung dòch trơn nguội : Emunxi.

 Chọn dụng cụ kiểm tra : thước cặp 0-150 x 0,1mm.CHƯƠNG 6: XÁC ĐỊNH LƯNG DƯ TRUNG GIAN

VÀ KÍCH THƯỚC TRUNG GIAN.

6.1. XÁC ĐỊNH LƯNG DƯ TRUNG GIAN, KÍCH THƯỚC TRUNG GIAN

CỦA

MỘT BỀ MẶT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH

Nguyên công 4: phay thô bề mặt 1,2

Lượng dư nhỏ nhất hai phía được xác đònh bởi công thức :

2Zimin = 2(RZi–1 + Ti–1 + i2 1   i2 ) .Trong đó

Zimin: : lượng dư bé nhất của bước công nghệ thứ i.

RZi–1 : Chiều cao nhấp nhô bề mặt (độ nhám) do

bước gia công sát trước để lại,  m.

Ti–1 : chiều sâu lớp bề mặt hư hỏng do biến cứng ở

bước gia công sát trước để lại,  m.

i–1 : sai số không gian của bề mặt gia công do bước

gia công sát trước để lại,  m.

SVTH : Vũ Hoàng Thủ – Trương Quốc Bảo – Lê Minh Văn

Trang 30ĐAMH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYGVHD : i : sai số gá đặt phôi tại bước đang thực hiện. Xác đònh độ nhám và độ biến cứng sau mỗi bước

nguyên công:

Theo bảng 3.65/235 [2], vật liệu chi tiết đúc là gang, cấp

chính xác cấp II, kích thước lớn nhất của chi tiết đúc

đến 500

 (Rz + T)o = 500  m

Sau bước phay thô: Rz = 40  m

 Sai số không gian của phôi:

o =2

 cv2   vt2   sph

với: cv : sai số do cong vênh bề mặt gia công.

Theo bảng 3.67/236 [2], ta có Δcv = 1,5  m/mm, do đó

cv = Δcv . l = 1,5 . 142 = 213  m

 vt : sai số vò trí tương quan giữa bề mặt gia công và

mặt chuẩn đònh vò,  m.

Theo trang 72/[1]

vt = 0,25 . δvt = 0,25 . 500 = 125  m

 sph : sai số do độ không song song của mặt phẳng chi

tiết đúc.

Theo bảng 3.67/236 [1], sph bằng ½ dung sai kích thước

sph = 0,5 . 840 = 420  m

Vaäy: o =2

 cv2   vt2   sph

 213 2  125 2  420 2 487  m Sai số gá đặt

 1   c2   k2   dg2với: c : sai số chuẩn,  mPhôi được gá đặt, chuẩn đònh vò trùng với gốc kích

thước nên  c = 0

  k : sai số do kẹp chặt,  m.SVTH : Vũ Hoàng Thủ – Trương Quốc Bảo – Lê Minh Văn

Trang 31ĐAMH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYGVHD :Theo bảng 3.14/89 [4], gá trên phiến tỳ, kẹp bằng

vít me, bánh lệch tâm  k = 135

  dg: sai số của đồ gá,  m.

 dg  ct   m   dch   phd

oSai số do chế tạo đồ gá  ct

 ct = (1/3 ÷ 1/10) δktgc = 0,1 . 120 = 12  moSai soá do mòn  m = 0oSai số do điều chỉnh đồ gá  đc

 đc = (1/3 ÷ 1/5) δktgc = 0,3 .120 = 36  m  dg 12  36  50 98  m

Vaäy: 1 =  c2   k2   dg2 = 135 2  98 2 = 167 (m)

 Lượng dư cho bước gia coâng phay thoâ

2Zmin1 = 2.(Rz0 + T0 +

=2.( 500 + 02   12 )487 2  167 2 ) = 2030  m Kích thước trung gian tính toánKích thước bé nhất của chi tiết

Dmin1 = 12 – 0,12 = 11,88 (mm)

Kích thước phôi trung gian bé nhất trước khi gia coâng:

Dmin0 = Dmin1 + Z1min = 11,88 + 2,030 = 13,91 (mm)

Dung sai kích thước được tra theo bảng : [ 3 , trang 159 ,

phụ lục 17 ]

Dung sai phoâi o = 0,84 (mm) (IT15)

Dung sai chi tiết 1 = 0,12 (mm)

Ta quy tròn các kích thước tính toán :

Dmin0 = 13,91 (mm)

Kích thước lớn nhất :

Dmaxo = Dmin0 +  = 13,91 + 0,84 = 14,75 (mm)

SVTH : Vũ Hoàng Thủ – Trương Quốc Bảo – Lê Minh Văn

Trang 32ĐAMH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYGVHD : Lượng dư trung gian bé nhất và lớn nhất:Zmax = Dmaxo - Dmax1 = 14,75 – 12 = 2,75 (mm)

Zmin = Dmin0 - Dmin1 = 13,91 – 11,88 = 2,03 (mm)

 Lượng dư tổng cộng lớn nhất và nhỏ nhất là :

2Lớn nhất : Zomax = �Z i max = 2,75 (mm)

i 1Nhỏ nhất : Zomin =2�Z

i 1i min= 2,03 (mm) Thử lại :Zomax - Zomin = 2,75 – 2,03 = 0,72 (mm) .

  1 = 0,84 – 0,12 = 0,72 (mm).

 Zomax - Zomin =   1 = 0,72  kết quả tính là phù hợp

Lượng dư tổng cộng danh nghóa là :

2Zo = 2Zomax – ESph + ESct = 2,75 -0,84

+0,12=2,45(mm)

2Kích thước danh nghóa của phôi :

Do = Dct + 2Zo = 12 + 2,45 = 14,45(mm)

 kích thước phôi : 14,45Trình

Các yếu tố

tự

tạo thành

các

lượng dư (  m)

bước

công

i

nghệ Rzi Ti i

0.

Phôi

1.

Phay

thô500

40-48

7Lượng

dư tính

toán

2Zmin 

m16

7

2030

Kích thước ợng dư

Kích Dung

sai

giới hạn giới

thưới

(mm)

hạn

c tính

(mm

(mm)

toán

)

(mm)

ma

max min

min

x

14,7 13,9

13,91 0,84

5

1

11,880,121211,8

82,7

5SVTH : Vũ Hoàng Thủ – Trương Quốc Bảo – Lê Minh Văn

Trang 332,0

3ĐAMH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYGVHD :1. XÁC ĐỊNH LƯNG DƯ TRUNG GIAN BẰNG CÁCH TRA

BẢNG CHO CÁC BỀ MẶT CÒN LẠI .

Nguyê Các bước

Cấp

n

công

chính

công

nghệ gia

xác

công

1Dung

sai

(m)Lượng dư

tra bảng

Zi(mm)Kích thùc

trung gian,mm

(ghi trên

bản vẽ)12

10

7350

120

352,8

1,5

0,241

39,5

39,312

10

7400

160

402,3

1,5

0,137

35,5

35,412

11

7150

90

156

1,8

0,26

7,8

815

12

9

71400

350

87

352,86

0,84

0,6

0,215

12

9

7

121

250

62

25

2502; 4,72

1,68

1,2

0,4

332;36,72

38,4

39,6

40

4312

11

7150

110

189

1,8

0,29

10,8

1111130920Taro12

7150

158,2

1,98,2

10Khoa121508,28,2Phay thô

Phay tinh

Phay mỏng2Phay thô

Phay tinh

Phay mỏng3Khoan

Khoét

Doa4Tiện thô

Tiện bán tinh

Tiện tinh

Tiện mỏng5Tiện thô

Tiện bán tinh

Tiện tinh

Tiện mỏng

Tiện rãnh6Khoan

Khoét

Doa7Khoe

ùt8Khoa

n

â9SVTH : Vũ Hoàng Thủ – Trương Quốc Bảo – Lê Minh Văn

Trang 34Ghi

chu

ùĐAMH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYGVHD :n

Taro7151,91012701616121204412120336250,135,3â

10Khoa

n11Khoa

n12Phay

chép hình13Khoe

ùt

Doa14Mài

phẳng

tinh1.6.1 Xác đònh lượng dư trung gian và kích thước

trung gian cho một bề mặt bằng phương pháp

phân tích :Nguyên công II phay mặt 9-10: chỉ 1 bươc công nghê

phay.

 Bề mặt (3-4) cần đạt được :

- Cấp chính xác về kích thước : 14 ± 0,11  cấp chính

xác 11.

- Độ nhám bề mặt RZ = 20 (m)

 Phôi là phôi đúc trong khuôn cát :

- Cấp chính xác về kích thước IT15SVTH : Vũ Hoàng Thủ – Trương Quốc Bảo – Lê Minh Văn

Trang 35ĐAMH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYGVHD :- độ nhám bề mặt Rz = 80(m)

 Theo [3, trang 82, bảng 2.18] ta có :0

-Bước: phay

+ Cấp chính xác kích thước đạt được IT11

+ Độ nhám Rz = 20 (m)

 Theo [3, trang 55, công thức 2.4]

- Ta có công thức tính lượng dư trung gian tối thiểu

là :

Zimin = Rzi-1 + Ti-1 + i-1 + i

Trong đó :

-Zimin : lượng dư bé nhất của bước công nghệ thứ i

-Rzi-1 : chiều cao nhấp nhô bề mặt do bước công

nghệ sát trước để lại

-Ti-1 : chiều sâu lớp bề mặt (độ nhám)

-i-1 : sai số không gian do bước công nghệ sát trước

để lại

-i : sai số gá đặt phôi

 Đối với vật liệu là gang xám, phôi đúc thì sau bước

công nghệ thứ nhất thì chiều sâu lớp biến cứng

không còn nữa T1 = T2 = 0 (bỏ T2)

Theo [2, trang 235, bảng 3.65] tập 1 ta có : cấp chính

xác phôi đúc II , kích thước lớn nhất nhỏ hơn

500(mm)  (Rzo +To) = 400(m)

Tính i-1 : sai số không gian do bước công nghệ sátSVTH : Vũ Hoàng Thủ – Trương Quốc Bảo – Lê Minh Văn

Trang 36ĐAMH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁYGVHD :trước để lại :

Theo [3, trang 55] ta có : i-1 = cv2   vt2

i 1i 1- cv : sai số do cong vênh bề mặt gia công (m)

- vt : sai số vò trí tương quan giữa mặt gia công và

mặt chuẩn đònh vò (m)

- cvo = k.l = 1,5.138 = 207 (m); trong đó : l là chiều

dài lớn nhất trên chi tiết ; k = (0.31.5) độ cong

vênh đơn vò tra theo [2, trang 236, bảng 3.67] tập 1 

chọn k =1,5

- theo [4, trang 41, bảng 14], ta coù

- vto = 0(trang 57 hdtk)

o =2

2

 cvo

  vto

=207 2 = 207 (m) Tính gđ : sai số gá đặt :

- Theo [3, trang 60, công thức 2.20] ta có :

gđ =  c2   k2   dg2

- Theo [4, trang 48, baûng 24] ta có :

k1 = 60 (m)

(gá trên phiến tì kẹp chặt bằng ren vít, bề rộng chi

tiết 110mm, vật liệu gang)

- Tính sai số chuẩn c :

Do gốc kích thước trùng với chuẩn đònh vò nên

-Tính đg :

Theo [3, trang 60, công thức 2.20] ta có :

SVTH : Vũ Hoàng Thủ – Trương Quốc Bảo – Lê Minh Văn

Trang 37c=0Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bước 1 : phay tinh răng bằng dao phay đóa, đạt Ra = 2,5 m (Bảng 2.39 – [4])

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×