Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
BOT Cai Lậy (đánh giá của nhóm)

BOT Cai Lậy (đánh giá của nhóm)

Tải bản đầy đủ - 0trang

3. BOT Cai Lậy (đánh giá của nhóm)

b) Cơ sở chính trị pháp lý và mục tiêu của BOT Cai Lậy

- Về cơ sở pháp chính trị pháp lý:

• Đây là dự án được xây dựng theo Nghị Quyết 13 của Ban Chấp Hành

Trung Ương đảng và Nghị Quyết 108 của Chính Phủ về quy động

nguồn lực ngồi xã hội để thực hiện hóa hạ tầng Giao Thơng

• Quyết định đầu tư phê duyệt dự án 4173/QĐ-BGTVT ngày 12-1220133. BOT Cai Lậy (đánh giá của nhóm)

b) Cơ sở chính trị pháp lý và mục tiêu của BOT Cai Lậy (tt)

- Về mục tiêu:

Mục tiêu của dự án nên rõ trong Hợp đồng “nhầm đáp ứng nhu cầu

vận tải ngày càng tăng cao, giảm ùn tắc và tai nạn Giao Thông trên quốc

lộ 1A khu vực tỉnh Tiền Giang. Đồng thời phục vụ phát triển kinh tế - xã

hội, bảo đảm an ninh quốc phòng khu vực nói chung và tỉnh Tiền Giang

nói riêng…”3. BOT Cai Lậy (đánh giá của nhóm)

c) Đánh giá tính hiệu quả chính sách cơng dưa trên chi phí và lợi ích

– BOT Cai Lậy (tt)3. BOT Cai Lậy (đánh giá của nhóm)

c) Đánh giá tính hiệu quả chính sách cơng dưa trên chi phí và lợi ích

– BOT Cai Lậy (tt)

• Hiệu quả của BOT khơng chỉ là tính tốn của hiệu quả tài chính mà

cần phải được tính tốn dựa trên lợi ích, chi phí kinh tế của các bên

liên quan để từ đó có cơ sở phân bố chi phí tài chính một cách hợp lý.

• Về đại thể, lợi ích đối với chính quyền địa phương bao gồm giảm ách

tắc, phát triển đô thị, phát triển kinh tế. Những điều này có thể lượng

hóa phần nào qua đánh giá tốc độ tăng trưởng GDP địa phương và

như vậy có thể phân bố một bộ phận chi phí dự án vào ngân sách địa

phương/trung ương.3. BOT Cai Lậy (đánh giá của nhóm)

c) Đánh giá tính hiệu quả chính sách cơng dưa trên chi phí và lợi ích

– BOT Cai Lậy (tt)

• Đối với người tham gia giao thơng, như đã nói ở trên họ sẽ cân đối

giữa chi phí cơ hội khi sử dụng đường QL1A hiện hữu qua thị trấn Cai

Lậy với lợi ích tang thêm khi sử dụng đường tránh (giảm tai nạn, thời

gian di chuyển nhanh hơn do vận tốc cao và bớt tắc đường hơn, chủ

động khu giờ, chất lượng đường,..) Trên cơ sở đó sẽ ước lượng được

mức phí với mức sắn lòng chi trả của người dân.3. BOT Cai Lậy (đánh giá của nhóm)

c) Đánh giá tính hiệu quả chính sách cơng dưa trên chi phí và lợi ích

– BOT Cai Lậy (tt)

• Bên cạnh đó, khơng chỉ những người lái xe hướng lợi từ dự án mà dân

cư xung quanh dự án cũng có thể hưởng được mức lợi từ việc đường

nội thì bớt ách tắc, bớt tai nạn, có thể dễ kinh doanh hơn, giá đất thể

tăng lên…Chính quyền có thể thiết kế các chính sách thuế phù hợp đối

với người dân hưởng lợi trực tiếp từ dự án.3. BOT Cai Lậy (đánh giá của nhóm)

d) Nhận xét riêng của nhóm về BOT Cai Lậy

Xét cho cùng mục đích ban đầu của chính sách là hợp lý và vì lợi ích

của người dân. Tuy nhiên, do còn nhiều chính sách còn nhiều điểm chưa

hợp lý dẫn đến bất cập trong các quá trình thực hiện. Một chính sách

đúng sẽ hài hòa lợi ích các bên liên quan, khuyến khích các bên chủ

động tự nguyện tham gia , hợp tác. Vì vậy, để giải quyết bài tốn này

cần phải có sự thống nhất đồng bộ giữa các bộ ngành có liên quan và

người dân. Khơng nên đương phương ra chính sách, áp đặt người dân

bằng mệnh lệnh hành chính. Khơng thể chữa một chính sách sai bằng

cách duy trì cái sai đó, đồng thời tạo thêm các chính sách sai khác.KẾT LUẬN

• Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong tổ chức thực thi chính sách cơng.

Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu của một nền hành chính chuyên

nghiệp, hiện đại, phục vụ nhân dân trong thời gian tới, Chính phủ phải

thực hiện đồng bộ hệ thống các giải pháp nhằm phát huy những kết

quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế trong thực thi chính

cơng.TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật gia Ngơ Quỳnh Hoa. Hỏi và đáp các chính sách xã hội.Nxb Trẻ

2. Học viện hành chính quốc gia. Quản lý Nhà nước đối với Ngành

lĩnh vực. Nxb.Giáo dục

3. Học viện hành chính phần III Quản lý Nhà nước đối với Ngành –

Lĩnh vực. Nxb.Khoa học và Kỹ thuật.

4. http://www.fetp.edu.vn/cache/MPP8-522-L01V-Gioi%20thieu%2

0khai%20quat%20ve%20phan%20tich%20chinh%20sach--Vu%20Than

h%20Tu%20Anh-2016-07-05-17161092.pdfCÁM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ

LẮNG NGHETài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

BOT Cai Lậy (đánh giá của nhóm)

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×