Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái niệm tính hiệu quả của chính sách công

Khái niệm tính hiệu quả của chính sách công

Tải bản đầy đủ - 0trang

2. Phương pháp đánh giá chính sách dựa trên chi phí và lợi ích

(B/C)

•-  Tỷ số lợi ích B/C là tỷ số giá trị tương đương của lợi ích trên giá trị

tương đương của chi phí của dự án.

B/C

B/C >1 dự án được khả thi

B/C <1 dựa án không khả thi2. Phương pháp đánh giá chính sách dựa trên chi phí và lợi ích

(B/C)

Ví dụ: Xây dựng một đường. Xác định lợi ích và chi phí.

- Chi phí : giá trị xây dựng

- Lợi ích: Giảm ùn tắc giao thơng và phát triển xã hội

Dự tính

Chi phí đầu tư ban đầu10 triệuThu nhập hằng năm5 triệuChi phí vận hành, bảo quản2.2 triệuGiá trị còn lại2 triệuTuổi thọ5 nămMARR(%)8%2. Phương pháp đánh giá chính sách dựa trên chi phí và lợi ích

(B/C)

• CR

  = (P-SV)(A/P,i%,n) + SV(i)

= (10-2)(A/P,8%,5) + 2(0.08)

= 2.163

• B/C=

= 1.294

B/C > 1: dự án được khả thi3. BOT Cai Lậy (đánh giá của nhóm)

a) Khái niệm

BOT là viết tắt của cụm từ (Build – Operate – Transfer) hay còn gọi là

Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao trong kinh tế. Theo

Khoản 3, Điều 3, Nghị định về Đầu tư theo hình thức Đối tác Cơng tư

Hợp đồng thì Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển giao là hợp đồng được

ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng cơng

trình kết cấu hạ tầng; sau khi hồn thành cơng trình, nhà đầu tư được

quyền kinh doanh cơng trình trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn,

nhà đầu tư chuyển giao cơng trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm

quyền.3. BOT Cai Lậy (đánh giá của nhóm)

b) Cơ sở chính trị pháp lý và mục tiêu của BOT Cai Lậy

- Về cơ sở pháp chính trị pháp lý:

• Đây là dự án được xây dựng theo Nghị Quyết 13 của Ban Chấp Hành

Trung Ương đảng và Nghị Quyết 108 của Chính Phủ về quy động

nguồn lực ngồi xã hội để thực hiện hóa hạ tầng Giao Thơng

• Quyết định đầu tư phê duyệt dự án 4173/QĐ-BGTVT ngày 12-122013Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái niệm tính hiệu quả của chính sách công

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×