Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Trong chương trình kiểm toán của đơn vị mình, các công ty thường chia đối tượng kiểm toán theo các giai đoạn của cuộc kiểm toán hoặc các chu trình và hướng dẫn cho KTV loại bằng chứng kiểm toán cần thu thập đối với từng chu trình khác nhau đối với chu trì

Trong chương trình kiểm toán của đơn vị mình, các công ty thường chia đối tượng kiểm toán theo các giai đoạn của cuộc kiểm toán hoặc các chu trình và hướng dẫn cho KTV loại bằng chứng kiểm toán cần thu thập đối với từng chu trình khác nhau đối với chu trì

Tải bản đầy đủ - 0trang

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Trong chương trình kiểm toán của đơn vị mình, các công ty thường chia đối tượng kiểm toán theo các giai đoạn của cuộc kiểm toán hoặc các chu trình và hướng dẫn cho KTV loại bằng chứng kiểm toán cần thu thập đối với từng chu trình khác nhau đối với chu trì

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×