Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 3.6: Quy trình thanh quyết toán vốn đầu tư

Sơ đồ 3.6: Quy trình thanh quyết toán vốn đầu tư

Tải bản đầy đủ - 0trang

70

trước khi chuyển lên cho các Phòng chức năng khác. Nếu công tác đầu tiên này

được Ban QLDA thực hiện tốt thì quy trình tạm ứng, thanh quyết tốn sẽ giảm thời

gian rất nhiều và ngược lại. Thực tế cho thấy là hầu hết các nhà thầu khi làm thủ tục

thanh quyết tốn đều muốn làm nhanh cơng tác hồ sơ, chuyển được hồ sơ sang Ban

QLDA để lấy ngày, từ đó căn cứ vào quy trình kiểm tra của NĐT để theo dõi. Điều

này dẫn tới một thực trạng là chất lượng hồ sơ của nhà thầu lần nộp đầu tiên thường

khơng tốt, sai sót nhiều.

Phòng KTKH của Cơng ty đóng vai trò then chốt trong cơng tác rà soát lại

hồ sơ khối lượng, đơn giá hồ sơ thanh toán, sự phù hợp về đơn giá với các khối

lượng nghiệm thu thanh tốn và có thể điều chỉnh đơn giá nếu cần thiết. Cơng tác

thanh quyết tốn, giá trị thu hồi và các nghĩa vụ thuế và báo cáo với cơ quan Nhà

nước do phòng TCKT xử lý, do đó Phòng TCKT sẽ kiểm tra, rà sốt tất cả các hồ

sơ, chứng từ kỹ càng, trước khi trình, lập ủy nhiệm chi cho Giám đốc phê duyệt giá

trị tạm ứng, thanh quyết toán cho nhà thầu.

Một số tồn tại:

Chưa phân định rõ trách nhiệm của từng Phòng/Ban trong cơng tác thanh

quyết toán, dẫn đến việc kiểm tra hồ sơ của Nhà thầu nhiều khi còn chồng chéo, mất

thời gian. Bên cạnh đó việc phối hợp kiểm tra giữa các Phòng/Ban còn nhiều hạn

chế. Ví dụ như một số trường hợp, cả Ban QLDA và Phòng Kỹ thuật cùng nhau

kiểm tra hồ sơ pháp lý và Phiếu giá của Nhà thầu, dẫn đến sẽ có các báo cáo khác

nhau và khi trình lên lãnh đạo Cơng ty sẽ chồng chéo, không khớp nhau. Điều này

dẫn tới hai hệ lụy, thứ nhất là phải tổ chức họp để thống nhất ý kiến giữa các

Phòng/Ban gây mất thời gian cho q trình thanh quyết toán của nhà thầu. Thứ hai,

việc này gây một tâm lý các Phòng/Ban sẽ chỉ bảo vệ trách nhiệm và quyền lợi của

mình mà khơng để ý tới mục đích, tiến độ chung của cơng việc.

Thủ tục kiểm tra hồ sơ còn khá rườm rà, mặc dù dự án xây dựng hầm đường

bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế là dự án sử dụng nguồn vốn

tư nhân nhưng Công ty lại áp dụng các quy trình về thanh tốn gần giống với dự án

sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Do đó việc xử lý thanh quyết tốn cho Nhà thầu71

còn cứng nhắc, máy móc, trong một số trường hợp gây bức xúc cho Nhà thầu vì tiến

độ tạm ứng, thanh quyết tốn chậm so với quy định của Hợp đồng.3.4. Đánh giá thực trạng tình hình thực hiện dự án xây dựng hầm đường

bộ Phước Tượng Phú Gia của Cơng ty PTPG.BOT

3.4.1. Mặt tích cực

Thứ nhất, Công ty đã xây dựng được một bộ máy làm việc quy củ, khoa học

để thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch đề ra. Đây là một thành quả rất quan trọng

của PTPG.BOT đáp ứng được một trong những yêu cầu của Hội đồng quản trị. Đã

có những thời điểm (năm 2013) Cơng ty gặp nhiều khó khăn về cơ cấu tổ chức như

khi Ban điều hành có quá nhiều Phó Ban (03 người) điều hành. Điều này dẫn tới

nhiều vướng mắc, trùng lặp nảy sinh trong q trình điều hành chỉ đạo các

Phòng/Ban, đó là chưa kể Cơng ty phải trả chi phí tiền lương, thù lao khá lớn cho

Ban điều hành này. Bên cạnh đó, các Phòng/Ban được bố trí đủ các bộ phận chun

mơn vừa độc lập trong lĩnh vực chuyên ngành, vừa phối hợp chặt chẽ về nghiệp vụ,

cùng tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

Thứ hai, Công ty đã thiết lập và vận hành tốt các quy trình quản lý thực hiện

dự án. Những quy trình này ln được cập nhật, chỉnh sửa và bổ sung để ngày càng

hoàn thiện, sát với thực tế hơn. Các quy trình được áp dụng như: quy trình thực hiện

dự án đầu tư được phê duyệt; quy trình quản lý các dự án; quy trình lập dự án; quy

trình tổ chức và thực hiện lập kế hoạch đấu thầu; quy trình chỉ định thầu; quy trình

tạm ứng, thanh quyết tốn VĐT;…

Thứ ba, chất lượng thi cơng dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng

Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế được đảm bảo. Nhận thấy đây là một dự án

có quy mơ rất lớn, dự án trọng điểm của Cơng ty, do đó tồn thể Ban lãnh đạo và

cán bộ Công ty luôn ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của chất lượng

cơng trình xây dựng. Một mặt nó đảm bảo tính chất phức tạp và hiện đại của cơng

trình, mặt khác nó khẳng định thương hiệu của Công ty, tạo niềm tin cho khách

hàng mua nhà và đối tác.

Ngồi ra, Cơng ty bước đầu đã đi vào hoạt động theo tiêu chuẩn chất lượng

ISO. Đây là một tiêu chuẩn cần thiết để tất cả các hoạt động của cơng ty trong đó có72

hoạt động quản lý dự án đi vào quy củ, có khoa học.3.4.2. Mặt hạn chế

Bên cạnh những mặt tích cực đã đạt được, công tác quản lý thực hiện dự án

xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế của

Cơng ty PTPG.BOT còn bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục.

Cơ cấu tổ chức và quản lý nhân lực thực hiện dự ánHiện tại Ban lãnh đạo Công ty chưa xây dựng được một bộ máy quản lý,

điều hành tốt, nhất là tại Ban QLDA. Các chuyên gia giỏi ở các vị trí quan trọng còn

thiếu và yếu. Sự phối hợp giữa các Phòng/Ban trong Cơng ty chưa đạt hiệu quả

cao. Các Phòng/Ban làm việc trên quan điểm tròn trách nhiệm của bộ phận mình mà

khơng quan tâm những tác động, ảnh hưởng tới các bộ phận khác và tiến độ chung

của cả công việc. Mặt khác, Ban QLDA và Phòng kỹ thuật Cơng ty chưa có bộ phận

chun mơn hóa trong cơng tác lập, kiểm tra tiến độ, thẩm định DTCT. Đây là một

công tác rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ, hiệu quả đầu tư dự án.

Công tác tuyển dụng của Công ty vẫn sử dụng nhiều theo hình thức "quan

hệ". Cơng ty chưa có chính sách thu hút nhân tài và cơ chế để giữ những người giỏi

ở lại. Ban điều hành chưa động viên và khen thưởng kịp thời các cá nhân có nhiều

thành tích đóng góp cho Cơng ty. Mức lương hiện tại của cán bộ cơng nhân viên

còn thấp (trung bình 8 triệu đồng/người) và khơng hài hòa ở một số vị trí, bộ phận

gây ra một số trường hợp làm việc đối phó, khơng n tâm gắn bó lâu dài với cơng

ty. Ngồi ra, các các bộ nhân viên chưa chú trọng xây dựng Bản mô tả công việc,

xây dựng kế hoạch phát triển cá nhân. Việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn, chức

danh cho từng vị trí cán bộ quản lý cũng chưa được Cơng ty thực hiện tốt.

Vị trí GĐDA là một bài tốn khó với Công ty vào thời điểm hiện tại. Đây là

một vị trí then chốt cho việc quản lý thực hiện các dự án của Cơng ty trong đó có dự

án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tuy nhiên GĐDA hiện tại năng lực về chuyên môn và lãnh đạo chưa đáp ứng được

với u cầu, quy mơ dự án. Bên cạnh đó, quyền hạn của GĐDA chưa cao và chưa

nhiều theo sự ủy quyền, nhiều công việc phải xin ý kiến cấp trên gây tốn kém thời73

gian, chi phí.

Cơng tác điều chỉnh nguồn vốn thực hiện dự ánCông tác điều chỉnh nguồn vốn chưa được Ban lãnh đạo Công ty thực hiện

kịp thời và hiệu quả. Việc phân bổ nguồn vốn kịp thời cho dự án, từng gói thầu là

vấn đề then chốt đảm bảo dòng tiền liên tục cho dự án, đảm bảo tài chính cho nhà

thầu thi cơng, đáp ứng tiến độ dự án được phê duyệt. Thực tế cho thấy Cơng ty đang

thiếu một lượng vốn lớn do góp việc góp vốn của các Nhà đầu tư là có phần chậm

so với kế hoạch. Tuy nhiên Ban lãnh đạo vẫn chưa tìm được một giải pháp tốt và

kịp thời nhất về vốn và kế hoạch sử dụng vốn. Trong nhiều trường hợp Lãnh đạo

cơng ty khơng chú trọng tới tính khả thi và thực tế của kế hoạch vốn. Thiếu vốn

cũng là một nguyên nhân chính làm tiến độ dự án bị chậm.

Công tác kiểm tra, giám sát nhà thầu thực hiện dự ánHầu hết các hình thức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng của

PTPG.BOT là hình thức chỉ định thầu. Công tác tổ chức thực hiện chỉ định thầu tại

PTPG.BOT chưa đạt hiệu quả cao. Tổ chuyên gia đấu thầu chưa làm hết trách

nhiệm được giao, việc đánh giá nhà thầu về mặt tài chính và kỹ thuật còn sơ sài và

khơng bám sát trong q trình thực hiện, dẫn đến nhiều nhà thầu trúng chỉ định thầu

vào thi công nhưng năng lực không đáp ứng như hồ sơ đề xuất.

Việc kiểm tra, giám sát chất lượng, tiến độ thi công của nhà thầu tư vấn và

nhà thầu thi công chưa chặt chẽ: Biện pháp thi công, tiến độ thi công chi tiết, báo

cáo tiến độ thi cơng,…Vẫn còn nhiều trường hợp NĐT nhẹ tay với các lỗi vi phạm

của nhà thầu và chưa xử lý dứt khốt. Điều này dẫn tới nhà thầu có tiền lệ làm việc

đối phó, chưa tơn trọng các u cầu và quyết định của Ban QLDA.

Cơ chế phối hợp giữa NĐT và các Bên liên quanCơ chế phối hợp giữa NĐT, TVGS, Nhà thầu thiết kế và nhà thầu thi công

chưa được NĐT chú trọng và thực hiện tốt. Việc quản lý thực hiện dự án cần có sự

liên quan và phối hợp chặt chẽ của các thành phần nêu trên. Tuy nhiên trong thời

gian qua, NĐT và Ban QLDA chưa xây dựng một quy chế cụ thể nào, chưa gắn

trách nhiệm của các Bên có liên quan trong cơng việc, xử lý các tình huống phát74

sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Cơng tác tạm ứng, thanh quyết tốn VĐTThực tế cho thấy cơng tác thanh quyết tốn cho nhà thầu của NĐT trong một

số trường hợp chưa kịp thời và rất chậm. Điều này thể hiện qua thời gian làm việc

giữa các Phòng/Ban liên quan với Phòng TCKT và với nhà thầu mất nhiều thời

gian, cứng nhắc, rườm rà, khơng cần thiết. Ví dụ như một số gói thầu hợp đồng trọn

gói nhưng trong q trình thanh tốn khối lượng theo từng đợt, Cơng ty đã kiểm

sốt q chặt chẽ, máy móc từng phần việc một mà khơng quan tâm rằng hợp đồng

trọn gói thì giá trị thừa thiếu nếu khơng đáng kể có thể tính vào giá quyết tốn và

giá quyết tốn khơng vượt giá hợp đồng. Một ví dụ khác như việc hồn thiện hồ sơ

chất lượng của Nhà thầu Các phòng ban cứ yêu cầu phải hồn thiện 100% mới cho

Thanh tốn, việc này là rất khó dù đối với đơn vị thi cơng chun nghiệp do công

tác nội nghiệp chi tiết và cần nhiều thời gian để xem xét kiểm tra trước khi hoàn

thiện đóng gói phục vụ thanh tra kiểm tốn sau này.

Tiến độ thanh toán ảnh hưởng nhiều tới tiến độ thi cơng của nhà thầu.Việc

thanh tốn tiền chậm cho nhà thầu là một trong những nguyên nhân chính làm chậm

tiến độ thi công trên công trường, nhà thầu không đủ tiềm lực tài chính để tiếp tục

thi cơng, thi cơng cầm chừng hoặc dừng hẳn. Vị trí Kế tốn trưởng của Công ty đã

phải thay đổi 02 lần từ năm 2013~2014 vì lý do chun mơn và năng lực quản lý.

Đây là vị trí then chốt, việc thay đổi vị trí này thể hiện cơng tác quản lý tài chính kế

tốn Công ty chưa tốt, gây ảnh hưởng chung tới những cơng tác khác

Việc phối hợp xem hồ sơ thanh tốn cho Nhà thầu còn chưa tốt, hồ sơ thì

đương nhiên khơng thể xem 1 lần là hồn thiện với tất cả các phòng ban nên việc hồ

sơ sau khi Ban QLDA kiểm tra chuyển phòng KTKH, TCKT xem xét còn nhiều vấn

đề tồn tại dẫn đến Nhà thầu phải chỉnh sửa lại 1 hoặc nhiều lần nữa mới được thanh

toán do đó Nhà thầu thiếu vốn thi cơng, gây chậm tiến độ.

Cơ chế thanh toán cho Nhà thầu phụ chưa có, dẫn đến việc Nhà thầu Chính

được Thanh tốn phần khối lượng thuê thầu phụ nhưng lại không trả cho Nhà thầu75

phụ để tiếp tục thi cơng ngay mà có khi tận dụng vốn một thời gian làm ảnh hưởng

đến tiến độ thi công. Tương tự thi công tác Tạm ứng cho Nhà thầu phụ chưa được

Nhà thầu chính quan tâm đúng mức.3.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế

Nguyên nhân khách quan-Hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước về hoạt động xây dựngHoạt đồng đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện ồ ạt trong những năm qua,

song song với đó là một loạt các văn bản pháp luật, các Nghị định, Thông tư, Quyết

định,….của Nhà nước được ban hành. Thực tế cho thấy việc có quá nhiều văn bản

quy định và hướng dẫn thực hiện gây ra khơng ít khó khăn cho những đơn vị chấp

hành và thực hiện. Nhiều văn bản còn chồng chéo, thiếu nhất quán, thường xuyên

sửa đổi, bổ sung ảnh hưởng nhiều tới công tác quản lý thực hiện dự án ĐTXDCT.

Một tổ chức quản lý dự án nếu không hiểu rõ và cập nhật tốt các quy định, văn bản

hiện hành sẽ rất khó để thành cơng trong lĩnh vực của mình.

-Kinh tế đất nước đang ở giai đoạn suy thốiTrong những năm qua, Việt Nam chịu ảnh hưởng chung của kinh tế khu vực

đang rơi vào suy thoái. Nhà nước đang thực hiện chính sách ổn định nền kinh tế vĩ

mô, kiềm chế lạm phát, hạn chế đầu tư công dàn trải. Bất động sản là lĩnh vực chịu

ảnh hưởng nặng nề của suy thoái kinh tế, khi cung vượt cầu, một loạt các dự án quy

mô lớn chưa thể triển khai hoặc đang thi cơng bị tạm dừng vì NĐT khơng đảm bảo

được tài chính cho dự án. Các Nhà thầu cũng trong thời điểm kinh tế suy thoái nên

việc huy động vốn cơ bản là khó khắn.

-Năng lực của các Nhà thầu tham gia dự án yếu kémNhiều nhà thầu trúng chỉ định thầu theo hồ sơ yêu cầu của NĐT nhưng trong

quá trình triển khai chưa thực hiện đúng theo hồ sơ đề xuất cả về năng lực thi công

và năng lực làm hồ sơ nghiệm thu, thanh quyết toán. Nhà thầu đã thay đổi theo yêu

cầu của NĐT những công việc sai phạm trong việc giám sát, thi cơng, làm hồ sơ

nhưng việc thực hiện còn mang nặng tính hình thức, đối phó nhằm tiết kiệm chi phí,

nguồn lực. Bên cạnh đó việc kiểm tra, giám sát và xử lý của Ban QLDA chưa chặt76

chẽ, kiên quyết. Đối với những gói thầu có giá trị lớn, việc chọn lựa những nhà thầu

không tốt đã làm ảnh hưởng nhiều tới tiến độ thi cơng và rất khó khắc phục trong

quá trình triển khai thực hiện dự án.

Nguyên nhân chủ quan-Năng lực quản lý, lãnh đạo của Ban QLDA, Ban điều hành Cơng ty còn hạn chế.Ban QLDA đa số là những người trẻ, có nhiều nhiệt huyết nhưng năng lực

chun mơn và kinh nghiệm còn hạn chế. Công tác giám sát, theo dõi nhà thầu thực

hiện đạt mức trung bình. Quyền hạn quyết định và trách nhiệm của GĐDA chưa

cao, chưa có sự phối hợp đồng bộ giữa Ban QLDA và phòng KTKH.

Ban điều hành Cơng ty chưa thực sự ổn định trong cơ cấu tổ chức khi thay

đổi nhiều lần các vị trí Phó Tổng giám đốc điều hành các dự án trong đó có dự án

xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế. Giám

đốc Công ty chưa phân công rõ quyền hạn, trách nhiệm của các Phòng/Ban trong

cơng tác thanh quyết tốn VĐT dẫn tới quy trình thực hiện thực tế còn chồng chéo,

tốn thời gian. Cơng tác này một số trường hợp còn xử lý cứng nhắc, máy móc mặc

dù dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên

Huế là dự án thuộc nguồn vốn tư nhân.

-Cơng ty chưa có bộ phận chuyên nghiệp về đấu thầu, về lập, quản lý Kếhoạch tiến độ thi công, kế hoạch vốn, lập, quản lý TMĐT, định mức, đơn giá. Yêu

cầu này là rất quan trọng đảm bảo cho các hoạt động quản lý dự án của Công ty đạt

hiệu quả.77CHƯƠNG 4

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

DỰ ÁN HẦM ĐƯỜNG BỘ PHƯỚC TƯỢNG PHÚ GIA

CỦA CÔNG TY PTPG.BOT

4.1. Mục tiêu quản lý thực hiện dự án đến năm 2015

Hiện tại Công ty PTPG.BOT đang là NĐT quản lý 01 dự án lớn: Dự án xây

dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mục tiêu

của từng dự án được điều chỉnh như sau:

-Dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh ThừaThiên Huế: Tập trung các nguồn lực nhằm xây dựng hoàn thành dự án vào Quý IV

năm 2015 và quyết toán dự án với Bộ GTVT trong Quý 2 năm 2016. Bên cạnh đó,

Cơng ty cần chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân sự, trang thiết bị, mơ hình tổ

chức, quản lý, cơ chế vận hành,…để thực hiện quản lý, khai thác tài sản dự án xây

dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngoài dự án nêu trên, PTPG.BOT tiếp tục tìm kiếm, nghiên cứu các dự án

xây dựng giao thơng theo hình thức BOT mới có hiệu quả cao của Bộ GTVT hoặc

các bộ nghành khác với TMĐT khoảng 1-3 Nghìn tỷ đồng như dự án hầm đèo

ngang giai đoạn 2, hầm Phước Tượng Phú Gia giai đoạn 2 cũng như hầm Hải Vân

giai đoạn 2, lựa chọn phương án đầu tư đảm bảo các tiêu chí về nguồn vốn đầu tư,

hiệu quả đầu tư trình cấp có thẩm quyền thơng qua phương án đầu tư theo quy định.4.2. Một số biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án hầm đường bộ

Phước Tượng Phú Gia

Để dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa

Thiên Huế đạt được mục tiêu đề ra, cơ bản hoàn thành đưa vào sử dụng và thu phí

vào Q IV năm 2015, Cơng ty cần thực hiện đồng bộ các nhóm biện pháp, tại từng

thời điểm sẽ lựa chọn biện pháp phù hợp với mục tiêu chiến lược nhằm đưa dự án

về đích đúng hoặc sớm hơn tiến độ được Bộ GTVT, Chính phủ giao phó.4.2.1. Biện pháp Điều chỉnh hồ sơ TKCS và hồ sơ TKKT.78

4.2.1.1. Điều chỉnh TKCS.

Như đã phân tích, Nhưng tồn tại của Hồ sơ Thiết kế cơ sở đã được phê duyệt

như khối lượng GPMB lớn (hơn 2000 ngơi mộ và khu nhà dẫn dưới chân núi Hòn

don), Vận chuyển đất đắp từ xa đến, cầu vượt dài và gây mất an tốn trong q trình

thi cơng cũng như khó khăn trong cấp phép xây dựng, hầm đi vào địa chất yếu gây

tốn kém và tăng thời gian thi công hầm.

Tuy nhiên, việc điều chỉnh thiết kế cơ sở là việc làm rất khó trong điều kiện hiện

tại do Thiết kế cơ sở được đơn vị Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải –

TEDI lập và đã được Bộ GTVT phê duyệt. Ngoài ra các quy trình thủ tục để điều chỉnh

TKCS như xin chủ trương khảo sát nghiên cứu bổ sung, lập phương án tuyến mới, tính

tốn so sánh hiệu quả về mặt kinh tế kỹ thuật và đề trình các bên có liên quan xem xét,

thẩm tra, thẩm định phê duyệt là một quá trình mất khá nhiều thời gian.

Sau khi phân tích và so sánh Lãnh đạo các Nhà đầu tư quyết định phải điều

chỉnh TKCS để có thể đẩy nhanh tiến độ GPMB và giảm chi phí hồn vốn cho dự

án. Sau đó chỉ trong vòng hơn 1 tháng với tính thần làm việc khơng ngừng nghỉ từ

ngày 24/10/2013 Nhà đầu tư ký hợp đồng với Bộ GTVT thì ngày 27/11/2013 Bộ

GTVT đã có Quyết định số 3846/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều chỉnh thiết kế

cở sở dự án xây dựng cơng trình hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh

Thừa Thiên Huế, theo hình thức hợp đồng BOT (Xây dựng – Kinh doanh – Chuyển

giao) (đính kèm Phụ lục).4.2.1.2. Điều chỉnh TKKT

Như đã phân tích ở trên, Hồ sơ TKKT là hoàn toàn phù hợp vớ thực tế hiện

trương, tuy nhiên khổng thể đảm bảo tiến độ do cơng tác GPMB của dự án là rất

chậm (tình hình chung) do vậy Lãnh đạo công ty cũng như các phòng ban trong

cơng ty phải nghiên cứu phương án điều chỉnh thiết kế kỹ thuật tai các vị trí có thể

bị chậm GPMB để ngay khi tiến độ GPMB không đảm bảo theo hồ sơ đã duyệt thì

trình ngay Phương án điều chỉnh TKKT cục bộ tại các vị trí trên nhằm đảm bảo tiến

độ hoàn thành dự án.

-Thành lập tổ chuyên trách nghiên cứu điều chỉnh TKKT cùng với tư vấnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 3.6: Quy trình thanh quyết toán vốn đầu tư

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×