Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Hình 3.1: Tiến độ thi công chi tiết một số công việc

Hình 3.1: Tiến độ thi công chi tiết một số công việc

Tải bản đầy đủ - 0trang

66

3.3.5. Thực trạng chất lượng thi cơng

Để có cơng trình đạt chất lượng cao, Công ty đã rất chú ý tới cơng tác quản

lý chất lượng, nó được thực hiện ở mọi khâu trong quá trình thực hiện dự án. Cơng

ty đã hồn thành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Ngay từ khi bắt đầu thực hiện dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng

Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế thì NĐT trực tiếp giao cho Ban QLDA và

Phòng Kỹ thuật lập kế hoạch, hệ thống quản lý chất lượng dự án. Ban QLDA là đơn

vị đại điện cho NĐT tổ chức chủ trì, đầu mối cho việc lập hệ thống chất lượng cơng

trình xây dựng, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất theo cấp độ: NĐT=>Nhà thầu theo

đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Nội dung cơ bản bao gồm:

-Mẫu hồ sơ nghiệm thu chất lượng cơng trình xây dựng.-Quản lý vật liệu, thiết bị lắp đặt tại cơng trình.-Quản lý biện pháp thi cơng-Quản lý cơng tác thí nghiệm, nghiệm thu.Ban QLDA yêu cầu Nhà thầu TVGS, nhà thầu thi công xây dựng hệ thống

quản lý chất lượng của riêng mình. Việc kiểm tra, giám sát chất lượng thực hiện dự

án được thường xuyên bao gồm những nội dung sau:

- Kiểm tra điều kiện năng lực của các nhà thầu tham gia xây dựng cơng trình:

+ Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công đưa vào công

trường theo cam kết dự thầu.

+ Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà thầu.

- Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt do nhà

thầu thi cơng đưa vào cơng trình:

+ Kiểm tra giấy phép sử dụng của các máy móc thiết bị đưa vào thi cơng.

+ Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, sản phẩm phục

vụ thi công của nhà thầu xây dựng.

+ Giám sát sử dụng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt trong quá trình thi cơng:

lấy mẫu thí nghiệm vật liệu, kiểm định chất lượng,…

-Kiểm tra và giám sát trong quá trình thi công xây dựng:67

+ Kiểm tra sự tuân thủ biện pháp thi công nhà thầu đúng với Biện pháp thi

công đã được phê duyệt.

+ Kiểm tra việc ghi chép nhật ký giám sát thi công của TVGS, nhật ký thi

công của nhà thầu thi cơng.

+ Xác nhận bản vẽ hồn cơng.

+ Tổ chức nghiệm thu công việc xây dựng, bộ phận cơng trình, giai đoạn

cơng trình theo đúng các quy định hiện hành.

+ Phối hợp với các bên có liên quan trong cơng tác kiểm tra, kiểm định chất

lượng cơng trình xây dựng.

Trong q trình kiểm tra nếu có phát hiện sai phạm, nghi ngờ, NĐT lập biên

bản hiện trường, báo cáo cấp trên kịp thời xử lý. Nếu Nhà thầu không thực hiện

đúng yêu cầu TVGS tạm dừng nghiệm thu các hạng mục công việc cho đến khi nhà

thầu sửa chữa, khắc phục các lỗi do mình gây ra.

Một số tồn tại trong công tác này là:

Việc kiểm tra nhật ký thi công của nhà thầu chưa chặt chẽ, nội dung nhật ký

thi cơng ghi còn sơ sài, khơng cụ thể.

Nhiều trường hợp Nhà thầu thi công sai so với biện pháp thi công đã được

phê duyệt nhưng NĐT chậm xử lý và chưa kiên quyết yêu cầu nhà thầu dừng thi

công, lập biên bản hiện trường phạt do lỗi của nhà thầu. Điều này dẫn tới tiền lệ nhà

thầu chưa tôn trọng các quyết định của NĐT và làm việc đối phó, hiệu quả cơng

việc chưa cao.

Cơng tác kiểm tra vật liệu đầu vào còn hạn chế: một số vật tư, vật liệu thiếu

chứng nhận xuất xứ, chứng nhận chất lượng sản phẩm,…vẫn đưa vào thi công dẫn

đến khi kiểm tra hồ sơ bị thiếu sót, cơng tác hồn hồ sở trở nên rắc rối, phức tạp,

ảnh hưởng tới tiến độ thi cơng và thanh quyết tốn.

NĐT chưa xây dựng được quy chế làm việc giữa NĐT, TVGS, Nhà thầu thi

công và đơn vị TVTK trong công tác thi công xây lắp. Điều này dẫn đến nhiều công

việc xảy ra, phát sinh trong quá trình thực hiện dự án bị vướng mắc, chậm tiến độ

do nhà thầu chờ xử lý nhưng không biết ai là người quyết định cuối cùng, NĐT

không biết quy trách nhiệm cho đơn vị nào.68

3.3.6 Thực trạng việc tạm ứng, thanh quyết toán cho Nhà thầu.

Việc tạm ứng, thanh quyết toán theo các hợp đồng đã ký kết được thực hiện

theo các quy định hiện hành của Nhà nước về hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

Trình tự tạm ứng, thanh quyết tốn VĐT tại Công ty PTPG.BOT được mô tả như

sau:

- Sau khi Ban QLDA tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra sơ bộ hồ sơ đề nghị tạm

ứng, thanh toán hoặc đề nghị quyết tốn từ nhà thầu, nếu đạt u cầu thì lập Báo cáo

hồ sơ Thanh tốn chuyển về Cơng ty để giao cho các Phòng chức năng cùng kiểm

tra, thẩm định hồ sơ (03 ngày làm việc).

- Phòng Kinh tế Kế hoạch có trách nhiệm thẩm định lại hồ sơ theo quy định

của hợp đồng và pháp luật hiện hành, sau đó tổng hợp và báo cáo Cơng ty và Phòng

TCKT thẩm định hồ sơ pháp lý tạm ứng, Giá trị thu hồi, thanh toán, giá trị tạm ứng,

thanh toán hoặc quyết toán theo quy định của hợp đồng và pháp luật hiện hành, sau

đó tổng hợp và báo cáo Công ty (03 ngày làm việc với hồ sơ tam ứng, 05 ngày làm

việc với hồ sơ thanh, quyết toán).

- Sau khi các Phòng chức năng kiểm tra, thẩm định hồ sơ và có báo cáo

Cơng ty, nếu hồ sơ đạt yêu cầu thì ký xác nhận vào Hồ sơ tạm ứng, thanh toán hoặc

Hồ sơ quyết toán và giao cho Phòng TCKT làm các thủ tục cần thiết trình Giám đốc

phê duyệt hồ sơ (01 ngày với hồ sơ tạm ứng), nếu không đạt yêu cầu trả lại cho Bạn

QLDA và Nhà thầu để hoàn thiện lại hồ sơ và thực hiện lại theo các bước trên.

Sau khi có phê duyệt của Giám đốc hoặc NĐUQ, Phòng TCKT có trách

nhiệm lập ủy nhiệm chi chuyển tiền trả Nhà thầu sau khi trừ đi các khoản tạm ứng

và các khoản tiền giữ lại theo hợp đồng trình Giám đốc hoặc NĐUQ phê duyệt.Trách nhiệmTrình tự cơng việcHồ sơ u cầu69

ChínhPhối hợp

Hợp đồngBan QLDATạm ứng Hợp đồng cho

Nhà thầu- P. TCKT

- P. KTKH- BB kiểm tra và giao nhận hồ- Giấy đề nghị TT tạm ứng

- Bảo lãnh tiền tạm ứng (nếu

có)

- B/lãnh thực hiện Hợp đồng

(nếu có)Lập HS nghiệm thuNhà thầuĐ

KBan QLDAKiểm tra sơ bộ HS

ĐGiám đốc hoặc

NĐUQ- Ban QLDA

- P. KTKH

- P.TCKTGiám đốc hoặc

NĐUQ- P. KTKH

- P. TCKTKKiểm tra HS nghiệm thuPhê duyệt HS nghiệm thuLập Phiếu giá, Ủy

nhiệm chiP.TCKTP. TCKT

P.Kỹ thuật

Ban QLDA- BB kiểm tra và giao nhận hồ- Hồ hồ sơ thanh toán hoặc Hồ

sơ quyết toán lập theo quy địnhLưu Hồ sơ- Hồ sơ thanh toán hoặc quyết

tốn.

- Hố đơn Tài chính (theo quy

định của Bộ Tài chính)

- Bảo lãnh bảo hành (Áp dụng

khi Quyết tốn)

- HS xác nhận hết thời hạn bảo

hành (khi trả tiền bảo hành)

Hồ sơ thanh toán hoặc quyết

toánSơ đồ 3.6: Quy trình thanh quyết tốn vốn đầu tư

(Nguồn: Phòng Kinh tế Kế hoạch - Cơng ty PTPG.BOT)

Theo quy trình trên ta nhận thấy vai trò của Ban QLDA là rất quan trọng.

Ban QLDA là bộ phận đầu tiên tiếp nhận hồ sơ thanh quyết tốn từ phía nhà thầu70

trước khi chuyển lên cho các Phòng chức năng khác. Nếu cơng tác đầu tiên này

được Ban QLDA thực hiện tốt thì quy trình tạm ứng, thanh quyết tốn sẽ giảm thời

gian rất nhiều và ngược lại. Thực tế cho thấy là hầu hết các nhà thầu khi làm thủ tục

thanh quyết toán đều muốn làm nhanh công tác hồ sơ, chuyển được hồ sơ sang Ban

QLDA để lấy ngày, từ đó căn cứ vào quy trình kiểm tra của NĐT để theo dõi. Điều

này dẫn tới một thực trạng là chất lượng hồ sơ của nhà thầu lần nộp đầu tiên thường

không tốt, sai sót nhiều.

Phòng KTKH của Cơng ty đóng vai trò then chốt trong cơng tác rà sốt lại

hồ sơ khối lượng, đơn giá hồ sơ thanh toán, sự phù hợp về đơn giá với các khối

lượng nghiệm thu thanh tốn và có thể điều chỉnh đơn giá nếu cần thiết. Cơng tác

thanh quyết tốn, giá trị thu hồi và các nghĩa vụ thuế và báo cáo với cơ quan Nhà

nước do phòng TCKT xử lý, do đó Phòng TCKT sẽ kiểm tra, rà soát tất cả các hồ

sơ, chứng từ kỹ càng, trước khi trình, lập ủy nhiệm chi cho Giám đốc phê duyệt giá

trị tạm ứng, thanh quyết toán cho nhà thầu.

Một số tồn tại:

Chưa phân định rõ trách nhiệm của từng Phòng/Ban trong cơng tác thanh

quyết tốn, dẫn đến việc kiểm tra hồ sơ của Nhà thầu nhiều khi còn chồng chéo, mất

thời gian. Bên cạnh đó việc phối hợp kiểm tra giữa các Phòng/Ban còn nhiều hạn

chế. Ví dụ như một số trường hợp, cả Ban QLDA và Phòng Kỹ thuật cùng nhau

kiểm tra hồ sơ pháp lý và Phiếu giá của Nhà thầu, dẫn đến sẽ có các báo cáo khác

nhau và khi trình lên lãnh đạo Công ty sẽ chồng chéo, không khớp nhau. Điều này

dẫn tới hai hệ lụy, thứ nhất là phải tổ chức họp để thống nhất ý kiến giữa các

Phòng/Ban gây mất thời gian cho q trình thanh quyết tốn của nhà thầu. Thứ hai,

việc này gây một tâm lý các Phòng/Ban sẽ chỉ bảo vệ trách nhiệm và quyền lợi của

mình mà khơng để ý tới mục đích, tiến độ chung của công việc.

Thủ tục kiểm tra hồ sơ còn khá rườm rà, mặc dù dự án xây dựng hầm đường

bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế là dự án sử dụng nguồn vốn

tư nhân nhưng Cơng ty lại áp dụng các quy trình về thanh toán gần giống với dự án

sử dụng vốn ngân sách Nhà nước. Do đó việc xử lý thanh quyết tốn cho Nhà thầuTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình 3.1: Tiến độ thi công chi tiết một số công việc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×