Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Sơ đồ 3.5: Quy trình chỉ định thầu

Sơ đồ 3.5: Quy trình chỉ định thầu

Tải bản đầy đủ - 0trang

61

Trong quy trình chỉ định thầu nêu trên, tất cả các bước đều quan trọng, ảnh

hưởng tới quá trình chỉ định thầu và kết quả cuối cùng là hợp đồng được ký kết giữa

hai bên. Nhưng theo tác giả bước thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu; Hồ sơ yêu cầu;

Đánh giá Hồ sơ đề xuất; đàm phán thương thảo là những bước quan trọng nhất. Tổ

chuyên gia đấu thầu là tập hợp những người có chứng chỉ đấu thầu cơ bản, nâng

cao, là những người có nhiều kinh nghiệm nhất của Công ty về chuyên môn và chỉ

định thầu, lựa chọn nhà thầu. Việc chọn được Tổ chuyên gia giỏi đóng vai trò rất

quan trọng trong việc lập được Hồ sơ yêu cầu tốt, đánh giá đúng hồ sơ đề xuất của

nhà thầu. Hồ sơ yêu cầu là tiêu chuẩn lựa chọn nhà thầu đảm bảo cả về mặt tài

chính và kỹ thuật tham gia vào dự án. Cơng tác đàm phán, thương thảo hợp đồng

đánh giá hiệu quả của quá trình đấu thầu. Những vướng mắc cả về mặt tài chính và

kỹ thuật sẽ được trao đổi, thương thảo trong buổi làm việc này. Nếu Bên mời thầu,

Ban QLDA giỏi, đàm phán thương thảo tốt thì sẽ làm lợi cho Công ty rất nhiều

trong việc chọn những nhà thầu tốt và giá trúng chỉ định thầu hợp lý.

Dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa

Thiên Huế được chia ra thành nhiều gói thầu theo kế hoạch đấu thầu được phê

duyệt, vì vậy cơng tác chọn lựa nhà thầu cho các gói thầu tương ứng được thực hiện

rất nhiều. Công ty PTPG.BOT luôn tuân thủ các bước của quy trình chỉ định thầu,

chọn lựa những nhà thầu đảm bảo về năng lực tài chính và năng lực kỹ thuật để

tham gia những gói thầu. Trong quá trình lựa chọn nhà thầu, Ban QLDA là đơn vị

đầu mối liên lạc, tìm kiếm các Nhà thầu có đủ năng lực để trình Cơng ty xem xét,

phê duyệt.

Một số tồn tại:

Trách nhiệm của Tổ chuyên gia đấu thầu còn nhiều hạn chế. Việc đánh giá

năng lực tài chính và năng lực kỹ thuật của Nhà thầu là hết sức quan trọng, ảnh

hưởng tới sự thành bại với tiến độ của từng gói thầu. Tuy nhiên cơng tác này nhiều

khi chưa được coi trọng. Bên cạnh đó, Tổ chuyên gia đấu thầu của dự án liên tục

thay đổi đối với các gói thầu cũng là một trở ngại lớn. Việc thay đổi nhiều lần Tổ

chuyên gia sẽ làm tính ổn định của Tổ kém đi trong cả trong điều hành và thực thi62

công tác xét thầu. Điều này được thể hiện khi trường hợp Nhà thầu thi cơng kết cấu

móng và tầng hầm khơng thực hiện đúng như trong Hồ sơ đề xuất, thi công chậm

tiến độ, ngun nhân được kết luận là khơng bố trí đủ máy móc thiết bị theo hồ sơ

đề xuất, năng lực cán bộ quản lý yếu kém,...

Công tác đàm phán và thương thảo với nhà thầu chưa đạt hiệu quả cao. Đàm

phán và thương thảo là khâu quan trọng trước khi hai bên đồng ý ký vào hợp đồng.

Thực tế cho thấy các buổi đàm phán và thương thảo của Công ty còn mang nặng

tính thủ tục, khơng đi sâu vào tìm hiểu các vấn đề tài chính và kỹ thuật. Các Biên

bản thương thảo đều được chuẩn bị sẵn, và chờ buổi họp xong thì cơ bản là hai bản

đồng ý để ký vào bản đàm phán, thương thảo. Nếu chuẩn bị tốt cho buổi đàm phán

và thương thảo với nhà thầu, công tác chọn được nhà thầu sẽ đem lại lợi ích kinh tế

to lớn cho cơng ty.3.3.4. Thực trạng tiến độ thực hiện dự án của dự án

Việc quản lý tiến độ được thực hiện trong cả ba giai đoạn của dự án xây

dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế. Dựa trên

kế hoạch chung được lập cho cả dự án, Phòng Kỹ thuật tiến hành xây dựng kế

hoạch tiến độ thi công tổng thể dự án, phù hợp với tiến độ hoàn thành dự án, được

Giám đốc Công ty phê duyệt. Ban QLDA có trách nhiệm xây dựng tiến độ thi cơng

chi tiết của từng gói thầu, hạng mục, cơng việc.

Phòng Kỹ thuật Công ty sẽ thẩm định tiến độ tiến độ chi tiết do Ban QLDA

lập, trình lên Giám đốc Cơng ty phê duyệt. Mục đích của việc thẩm định để tiến độ

thi công thực tế sát với tiến độ thi cơng được lập, tránh tình trạng xa rời thực tế,

điều chỉnh tiến độ thi công nhiều lần.

Công tác lập và quản lý tiến độ do các cán bộ có chuyên môn đảm nhiệm.

Nhận thấy được tầm quan trọng của công tác lập tiến độ nên những cán bộ được

giao việc lập và quản lý tiến độ là những người thực sự có năng lực, có nhiều kinh

nghiệm thi cơng các cơng trình tương tự. Cơng cụ quản lý chủ yếu được sử dụng là

sơ đồ Gantt, phần mềm được sử dụng là MS Project.63

Tiến độ thi công của từng hạng mục công việc luôn được theo dõi, kiểm tra

và điều chỉnh khi cần trong các cuộc họp giao ban thi công tuần tại Ban QLDA. Cơ

chế báo cáo tiến độ như sau:

Hàng tuần, hàng tháng Nhà thầu thi công và TVGS phải có báo cáo bằng văn

bản tiến độ thi cơng chi tiết trình NĐT xem xét.

-Báo cáo tiến độ phải bao gồm cả biểu đồ huy động nhân lực, thiết bị trêncông trường phù hợp với Biện pháp thi công đã được phê duyệt.

-Trong một số trường hợp, tiến độ báo cáo không nhất thiết phải là vănbản nhưng được sự đồng ý của lãnh đạo Ban QLDA, nhằm xử lý nhanh các công

việc trên công trường, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Tiến độ thi công của nhà thầu nộp cùng hồ sơ đề xuất sẽ được áp dụng trong

suốt thời gian thực hiện hợp đồng, trừ khi có sự thay đổi khác được NĐT chấp

thuận. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nhà thầu có quyền được điều chỉnh tiến

độ, tuy nhiên các tiến độ điều chỉnh đều được NĐT xem xét, phê duyệt theo nguyên

tắc tổng thời gian thi công không vượt quá tổng thời gian thực hiện hợp đồng.

Trường hợp nhà thầu thi công chậm so với tiến độ được duyệt do nguyên nhân bất

khả kháng, thì NĐT sẽ xem xét tình hình triển khai thi cơng thực tế của nhà thầu

trên cơng trường có thể gia hạn thêm tối đa không quá 5 ngày để nhà thầu thực hiện

bù tiến độ đã mất.

Một số tồn tại:

Thực tế tiến độ dự án đầu tư xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng

Phú Gia BOT bị chậm cho thấy quản lý tiến độ của Cơng ty còn nhiều bất cập. Việc

chậm tiến độ thể hiện những mặt sau:

-Công tác phê duyệt Tiến độ gói thầu, Biện pháp thi cơng, Bản vẽ xửlý, Nhà thầu cung cấp,...còn chậm và thủ tục khá rườm rà, qua nhiều khâu. Điều này

gây ảnh hưởng nhiều tới tiến độ thi cơng ngồi cơng trường vì phải chờ các quyết

định có hiệu lực mới được thi hành.

-Các quyết định xử lý công việc trên cơng trường của NĐT và TVGSchưa kịp thời, dứt khốt và nhiều khi không khớp nhau. Tiến độ được lập trên lý64

thuyết khi đưa ra thi cơng vẫn còn nhiều sai khác và phải được điều chỉnh, tuy nhiên

quyết định từ TVGS vẫn còn chậm và nhiều lúc khơng chính xác, gây ảnh hưởng

tiến độ cơng trình.

Bên cạnh đó, Cơng ty chưa có một bộ phận chuyên trách lập và quản lý tiến

độ, đây là một bộ phận rất quan trọng trong việc thực hiện và kiểm soát tiến độ của

NĐT. Hiện tại công ty chỉ cử một vài cá nhân có năng lực và kinh nghiệm lập và

quản lý tiến độ. Điều này dẫn tới khi cơng ty có nhiều dự án, cơng việc thì các cá

nhân này lại tập trung cho những nhiệm vụ mới mà không bám sát công tác quản lý

tiến độ.

NĐT chưa kiên quyết trong công tác xử phạt, khen thưởng tiến độ thi công

của nhà thầu. Thực tế cho thấy nhiều hạng mục công việc bị nhà thầu thi cơng

chậm, có biên bản xác nhận nhưng NĐT không xử phạt, chỉ nhắc nhở dẫn tới Nhà

thầu không cố gắng bù tiến độ thi công chậm dẫn đến tổng thể cơng trình bị thi cơng

ngày càng chậm.

Việc điều chỉnh tiến độ thi công diễn ra nhiều lần, tính từ khi có hợp đồng

với Bộ GTVT ngày 24/10/2013 đến nay dự án đã có 03 lần điều chỉnh tiến độ. Công

tác điều chỉnh tiến độ thi cơng này sẽ kéo theo các thủ tục trình, phê duyệt mất

nhiều thời gian của các Bên liên quan, ảnh hưởng tới tiến độ thi cơng ngồi cơng

trường.

Theo Bảng tiến độ hình 3.1, ta nhận thấy các cơng tác thực hiện dự án xây

dựng hầm đường bộ Phước Tượng Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế được lập

là rất liên tục, từ công tác lựa chọn nhà thầu, công tác tư vấn và công tác thi công

xây lắp. Các mối quan hệ, thời điểm bắt đầu, kết thúc và đơn vị thực hiện được quy

định rõ ràng. Việc tuân thủ đúng các mốc tiến độ theo Bảng tiến độ này sẽ đảm bảo

được tiến độ dự án và ngược lại.65Hình 3.1: Tiến độ thi công chi tiết một số công việc

(Nguồn: Phòng Kỹ thuật Cơng ty PTPG.BOT)66

3.3.5. Thực trạng chất lượng thi cơng

Để có cơng trình đạt chất lượng cao, Công ty đã rất chú ý tới công tác quản

lý chất lượng, nó được thực hiện ở mọi khâu trong q trình thực hiện dự án. Cơng

ty đã hồn thành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Ngay từ khi bắt đầu thực hiện dự án xây dựng hầm đường bộ Phước Tượng

Phú Gia, QL1A, tỉnh Thừa Thiên Huế thì NĐT trực tiếp giao cho Ban QLDA và

Phòng Kỹ thuật lập kế hoạch, hệ thống quản lý chất lượng dự án. Ban QLDA là đơn

vị đại điện cho NĐT tổ chức chủ trì, đầu mối cho việc lập hệ thống chất lượng cơng

trình xây dựng, đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất theo cấp độ: NĐT=>Nhà thầu theo

đúng các quy định hiện hành của Nhà nước. Nội dung cơ bản bao gồm:

-Mẫu hồ sơ nghiệm thu chất lượng cơng trình xây dựng.-Quản lý vật liệu, thiết bị lắp đặt tại cơng trình.-Quản lý biện pháp thi cơng-Quản lý cơng tác thí nghiệm, nghiệm thu.Ban QLDA u cầu Nhà thầu TVGS, nhà thầu thi công xây dựng hệ thống

quản lý chất lượng của riêng mình. Việc kiểm tra, giám sát chất lượng thực hiện dự

án được thường xuyên bao gồm những nội dung sau:

- Kiểm tra điều kiện năng lực của các nhà thầu tham gia xây dựng cơng trình:

+ Kiểm tra về nhân lực, thiết bị thi công của nhà thầu thi công đưa vào công

trường theo cam kết dự thầu.

+ Kiểm tra hệ thống quản lý chất lượng nội bộ của nhà thầu.

- Kiểm tra và giám sát chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt do nhà

thầu thi công đưa vào cơng trình:

+ Kiểm tra giấy phép sử dụng của các máy móc thiết bị đưa vào thi cơng.

+ Kiểm tra phòng thí nghiệm và các cơ sở sản xuất vật liệu, sản phẩm phục

vụ thi công của nhà thầu xây dựng.

+ Giám sát sử dụng vật tư, vật liệu và thiết bị lắp đặt trong q trình thi cơng:

lấy mẫu thí nghiệm vật liệu, kiểm định chất lượng,…

-Kiểm tra và giám sát trong q trình thi cơng xây dựng:Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Sơ đồ 3.5: Quy trình chỉ định thầu

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×