Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU

Tải bản đầy đủ - 0trang

BÁO CÁO THỰC TẬPhs. Lê Thanh Lanđăng ký kinh doanh trong trường hợp là nhà thầu trong nước; có đăng ký hoạt đ ộng

do cơ quan có thẩm quyền của nước mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong trường

hợp là nhà thầu nước ngồi;

- Hạch tốn kinh tế độc lập.

- Khơng bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính khơng lành

mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng khơng có khả năng chi tr ả; đang

trong quá trình giải thể.

b. Tư cách hợp lệ của nhà thầu là cá nhân

Nhà thầu là cá nhân có tư cách hợp l ệ khi có đủ các đi ều ki ện sau đây:

Năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp lu ật của nước mà cá nhân

đó là cơng dân.

-Đăng ký hoạt động hợp pháp hoặc chứng chỉ chuyên môn phù h ợp do c ơ quan

có thẩm quyền cấp.

--Khơng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.1.3.2. Chỉ được tham gia trong một hồ sơ dự thầu đối v ới m ột gói th ầu v ới t ư cách lànhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Trường hợp liên danh ph ải có văn b ản

thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ người đứng đầu của liên danh,

trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đ ối v ới cơng vi ệc thu ộc

gói thầu.

1.3.3. Đáp ứng u cầu nêu trong thông báo mời thầu hoặc thư m ời th ầu của bên m ờithầu.1.4. Các phương thức đấu thầu

1.4.1.

Phương thức đấu thầu 1 túi hồ sơ

Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng

rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây l ắp, gói th ầu EPC. Nhà

thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu

của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu được tiến hành một lần.

(Trích: Khoản 1/ Điều 26/ Luật đấu thầu/ Luật 61 /2005/QH11 ).1.4.2.Phương thức đấu thầu 2 túi hồ sơNguyễn Thị Quỳnh - 10102317BÁO CÁO THỰC TẬPhs. Lê Thanh LanPhương thức đấu thầu hai túi hồ sơ được áp dụng đối với đấu th ầu r ộng rãi và

đấu thầu hạn chế trong đấu thầu cung cấp dịch vụ tư v ấn. Nhà th ầu n ộp đ ề xu ất v ề

kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của h ồ s ơ m ời th ầu. Vi ệc m ở

thầu được tiến hành hai lần; trong đó, đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở trước đ ể đánh

giá, đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu có đề xuất kỹ thu ật được đánh giá là

đáp ứng yêu cầu được mở sau để đánh giá tổng hợp. Trường hợp gói th ầu có yêu c ầu

kỹ thuật cao thì đề xuất về tài chính của nhà thầu đạt s ố đi ểm kỹ thu ật cao nh ất sẽ

được mở để xem xét, thương thảo.

(Trích: Khoản 2/ Điều 26/ Luật đấu thầu/ Luật 61 /2005/QH11 ).1.4.3.Phương thức đấu thầu 2 giai đoạnĐược áp dụng đối với hỡnh thức đấu thầu rộng rói, đấu thầu hạn ch ế cho gói

thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC có kỹ thu ật, cơng ngh ệ m ới, ph ức t ạp,

đa dạng và được thực hiện theo trỡnh tự sau đây:a. Trong giai đoạn một, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn một, các nhà th ầu n ộp đ ề

xuất về kỹ thuật, phương án tài chính nhưng chưa có giá dự th ầu; trên c ơ s ở trao đ ổi

với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ s ơ mời thầu giai đoạn hai;

b. Trong giai đoạn hai, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, các nhà thầu đó tham

gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn hai bao g ồm: đ ề xu ất v ề kỹ

thuật; đề xuất về tài chính, trong đó có giá dự thầu; biện pháp bảo đảm dự thầu.

(Trích: Khoản 3/ Điều 26/ Luật đấu thầu/ Luật 61 /2005/QH11).1.5. Các hình thức lựa chọn nhà thầu:

1.5.1.

Đấu thầu rộng rãi

Đấu thầu rộng rãi là hình thức đấu thầu khơng h ạn ch ế s ố l ượng nhà th ầu tham

gia. Bên mời thầu phải thông báo công khai về các đi ều ki ện, th ời gian d ự th ầu trên

các phương tiện thông tin đại chúng trước khi phát hành hồ sơ m ời thầu. Đấu th ầu

rộng rãi là hình thức chủ yếu được áp dụng trong đấu thầu. Hình th ức đ ấu th ầu này

có ưu điểm nổi bật là tính cạnh tranh trong đấu thầu cao, h ạn ch ế tiêu cực trong đ ấu

thầu, kích thích các nhà thầu phải thường xuyên nâng cao năng l ực c ạnh tranh, mang

lại hiệu quả cao cho dự án.

(Trích: Điều 18/ Luật đấu thầu/ Luật 61 /2005/QH11).1.5.2.Đấu thầu hạn chếNguyễn Thị Quỳnh - 10102318BÁO CÁO THỰC TẬPhs. Lê Thanh LanĐấu thầu hạn chế là hình thức đấu thầu mà bên m ời th ầu m ời m ột s ố nhà th ầu

(tối thiểu là 5) có đủ năng lực tham dự. Danh sách nhà th ầu tham d ự ph ải đ ược ng ười

có thẩm quyền hoặc cấp có thẩm quyền chấp thuận. là đấu th ầu công khai, ph ải

minh bạch.

Đối với đấu thầu hạn chế:a. Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Theo yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài đối với nguồn v ốn s ử dụng cho gói

thầu;- Gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đ ặc thù; gói th ầu có

tính chất nghiên cứu, thử nghiệm mà chỉ có một số nhà thầu có kh ả năng đáp ứng yêu

cầu của gói thầu.

b. Khi thực hiện đấu thầu hạn chế, phải mời tối thi ểu năm nhà th ầu được xácđịnh là có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu th ầu; tr ường h ợp th ực t ế có ít

hơn năm nhà thầu, chủ đầu tư phải trình người có thẩm quyền xem xét, quy ết đ ịnh

cho phép tiếp tục tổ chức đấu thầu hạn chế hoặc áp dụng hình thức lựa chọn khác.

(Trích: Điều 19/ Luật đấu thầu/ Luật 61 /2005/QH11).1.5.3.Chỉ định thầuChỉ định thầu là hình thức chọn trực tiếp nhà thầu đáp ứng yêu c ầu c ủa gói th ầu

để thương thảo hợp đồng.a. Chỉ định thầu được áp dụng trong các trường hợp sau đây:

- Sự cố bất khả kháng do thiên tai, địch họa, sự cố cần khắc phục ngay thì ch ủ

đầu tư hoặc cơ quan chịu trách nhiệm quản lý cơng trình, tài s ản đó được ch ỉ đ ịnh

ngay nhà thầu để thực hiện; trong trường hợp này chủ đầu tư hoặc cơ quan ch ịu

trách nhiệm quản lý cơng trình, tài sản đó phải cùng v ới nhà th ầu đ ược ch ỉ đ ịnh ti ến

hành thủ tục chỉ định thầu theo quy định trong thời hạn không quá mười lăm ngày k ể

từ ngày chỉ định thầu.

- Gói thầu do yêu cầu của nhà tài trợ nước ngoài.

- Gói thầu thuộc dự án bí mật quốc gia; dự án cấp bách vì l ợi ích qu ốc gia, an

ninh an tồn năng lượng do Thủ tướng Chính phủ quyết định khi thấy cần thiết.

- Gói thầu mua sắm các loại vật tư, thiết bị để phục hồi, duy tu, mở rộng công

suất của thiết bị, dây chuyền công nghệ sản xuất mà trước đó đã được mua từ m ột

Nguyễn Thị Quỳnh - 10102319BÁO CÁO THỰC TẬPhs. Lê Thanh Lannhà thầu cung cấp và không thể mua từ các nhà thầu cung cấp khác do ph ải b ảo đ ảm

tính tương thích của thiết bị, cơng nghệ.

- Gói thầu dịch vụ tư vấn có giá gói thầu dưới năm trăm tri ệu đồng, gói th ầu

mua sắm hàng hóa, xây lắp có giá gói thầu dưới một tỷ đ ồng thu ộc dự án đ ầu t ư phát

triển; gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu dưới một trăm tri ệu đ ồng thu ộc d ự

án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên; trường hợp thấy cần thi ết thì tổ ch ức đ ấu

thầu.

b. Khi thực hiện chỉ định thầu, phải lựa chọn một nhà thầu được xác định là có đủ

năng lực và kinh nghiệm đáp ứng các yêu cầu của gói th ầu và phải tn th ủ quy trình

thực hiện chỉ định thầu do Chính phủ quy định.

c. Trước khi thực hiện chỉ định thầu theo quy định thì dự tốn đối với gói th ầu đó

phải được phê duyệt theo quy định.

(Trích: Điều 20/ Luật đấu thầu/ Luật 61 /2005/QH11).1.5.4.Mua sắm trực tiếp

- Mua sắm trực tiếp được áp dụng khi hợp đồng đối với gói thầu có n ội dung

tương tự được ký trước đó khơng q sáu tháng.

- Khi thực hiện mua sắm trực tiếp, được mời nhà thầu trước đó đã được l ựa

chọn thơng qua đấu thầu để thực hiện gói thầu có nội dung tương tự.

- Đơn giá đối với các nội dung thuộc gói thầu áp dụng mua s ắm tr ực ti ếp không

được vượt đơn giá của các nội dung tương ứng thuộc gói thầu tương tự đã ký h ợp

đồng trước đó.

- Được áp dụng mua sắm trực tiếp để thực hiện gói thầu tương tự thu ộc cùng

một dự án hoặc thuộc dự án khác.

(Trích: Điều 21/ Luật đấu thầu/ Luật 61 /2005/QH11).1.5.5.Chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hoá

a. Chào hàng cạnh tranh được áp dụng trong trường hợp có đủ các đi ều ki ện sau

đây:

- Gói thầu có giá gói thầu dưới hai tỷ đồng;

- Nội dung mua sắm là những hàng hố thơng dụng, sẵn có trên th ị trường v ới

đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hoá và tương đương nhau về chất lượng.

b. Khi thực hiện chào hàng cạnh tranh, phải gửi yêu cầu chào hàng cho các nhà

thầu. Nhà thầu gửi báo giá đến bên mời thầu một cách tr ực ti ếp, bằng fax ho ặc qua

đường bưu điện. Đối với mỗi gói thầu phải có tối thi ểu ba báo giá từ ba nhà th ầu

khác nhau.

Nguyễn Thị Quỳnh - 101023110BÁO CÁO THỰC TẬPhs. Lê Thanh LanGói thầu áp dụng hình thức này thường có sản ph ẩm cụ th ể, đ ơn v ị trúng th ầu

thường là đơn vị đưa ra giá có giá trị thấp nhất, khơng thương thảo về giá.

(Trích: Điều 22/ Luật đấu thầu/ Luật 61 /2005/QH11).1.5.6.Tự thực hiện

a. Hình thức tự thực hiện được áp dụng trong trường hợp chủ đầu tư là nhà thầu

có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu thu ộc dự án do mình qu ản lý và

sử dụng.

b. Khi áp dụng hình thức tự thực hiện, dự tốn cho gói th ầu ph ải được phê duy ệt

theo quy định. Đơn vị giám sát việc thực hiện gói thầu phải độc l ập v ới ch ủ đ ầu t ư v ề

tổ chức và tài chính.

(Trích: Điều 23/ Luật đấu thầu/ Luật 61 /2005/QH11).1.5.7.Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệtTrường hợp gói thầu có đặc thù riêng biệt mà khơng th ể áp dụng các hình th ức l ựa

chọn nhà thầu thì chủ đầu tư phải lập phương án lựa chọn nhà th ầu, b ảo đ ảm mục

tiêu cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quy ết định.

(Trích: Điều 24/ Luật đấu thầu/ Luật 61 /2005/QH11).

1.6.Các hình thức hợp đồng1.6.1. Hình thức trọn gói- Hình thức trọn gói được áp dụng cho những phần công việc được xác định rõ

về số lượng, khối lượng.

- Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng. Ch ủ đầu

tư thanh toán cho nhà thầu bằng đúng giá ghi trong hợp đồng khi nhà th ầu hoàn

thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

(Trích: Điều 49/ Luật đấu thầu/ Luật 61 /2005/QH11).1.6.2.Hình thức theo đơn giá

- Hình thức theo đơn giá được áp dụng cho những phần công vi ệc ch ưa đ ủ đi ều

kiện xác định chính xác về số lượng hoặc khối lượng.Nguyễn Thị Quỳnh - 101023111BÁO CÁO THỰC TẬPhs. Lê Thanh Lan- Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo khối l ượng, số lượng th ực t ế th ực

hiện trên cơ sở đơn giá trong hợp đồng hoặc đơn giá được chấp nhận điều chỉnh nh ư

sau :

+ Trường hợp Nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh

hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh theo các chính sách này k ể t ừ

thời điểm các chính sách này có hiệu lực.

+ Trường hợp có khối lượng, số lượng tăng hoặc giảm trong quá trình thực

hiện hợp đồng nhưng trong phạm vi của hồ sơ mời thầu và khơng do lỗi của nhà th ầu

gây ra thì việc tính giá trị tăng hoặc giảm phải căn cứ vào đơn giá của h ợp đồng.

+ Trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng do Nhà

nước kiểm sốt có biến động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hi ện hợp đồng

thì phải báo cáo người có thẩm quyền xem xét, quyết định.

+ Việc điều chỉnh hợp đồng chỉ áp dụng trong thời gian thực hiện hợp

đồng theo hợp đồng đã ký và phải được người có thẩm quyền xem xét, quy ết đ ịnh.

Giá hợp đồng sau điều chỉnh không được vượt dự tốn, tổng dự tốn hoặc giá gói thầu

trong kế hoạch đấu thầu được duyệt, trừ trường hợp được người có thẩm quyền cho

phép.

+ Trường hợp có phát sinh hợp lý những cơng việc ngồi phạm vi hồ sơ

mời thầu thì chủ đầu tư thoả thuận với nhà thầu đã ký hợp đ ồng để tính tốn b ổ

sung các cơng việc phát sinh và báo cáo người có th ẩm quy ền xem xét, quy ết đ ịnh.

Trường hợp thoả thuận khơng thành thì nội dung cơng vi ệc phát sinh đó hình thành

một gói thầu mới và tiến hành lựa chọn nhà thầu theo quy định của Lu ật Đấu Thầu.

(Trích: Điều 50/ Luật đấu thầu/ Luật 61 /2005/QH11).1.6.3.Hình thức theo thời gian

- Hình thức theo thời gian được áp dụng cho những phần công việc nghiên cứu

phức tạp, tư vấn thiết kế, giám sát xây dựng, đào tạo, huấn luyện.

- Chủ đầu tư thanh toán cho nhà thầu theo tháng, tuần, ngày, gi ờ làm việc th ực t ế

trên cơ sở mức thù lao cho chuyên gia nêu trong hợp đồng hoặc m ức thù lao được

chấp nhận điều chỉnh như cách điều chỉnh trong Hình thức theo đ ơn giá.

(Trích: Điều 51/ Luật đấu thầu/ Luật 61 /2005/QH11).1.6.4.Hình thức theo tỷ lệ phần trăm

- Hình thức theo tỷ lệ phần trăm được áp dụng cho những phần công việc tư vấn

thông thường, đơn giản.

Nguyễn Thị Quỳnh - 101023112BÁO CÁO THỰC TẬPhs. Lê Thanh Lan- Giá hợp đồng không thay đổi trong suốt th ời gian thực hi ện h ợp đ ồng. Giá h ợp

đồng được tính theo phần trăm giá trị của cơng trình ho ặc kh ối l ượng công vi ệc. Ch ủ

đầu tư thanh toán cho nhà thầu bằng đúng giá ghi trong h ợp đ ồng khi nhà th ầu hồn

thành các nghĩa vụ theo hợp đồng.

(Trích: Điều 52/ Luật đấu thầu/ Luật 61 /2005/QH11).

PHƯƠNG PHÁP LẬP GIÁ DỰ THẦUII..1.

+

+

+

+

+Căn cứ :

- Khối lượng:

Căn cứ vào hồ sơ mời thầu, bảng tiên lượng mời thầu.

Căn cứ vào hồ sơ thiết kế kỹ thuật.

- Các căn cứ khác

Định mức dự thầu.

Căn cứ tình hình thực tế tại hiện trường

Căn cứ vào năng lực về máy móc thiết bị, nhân lực hiện có, bi ện pháp tổ chức thi cơng

và kinh nghiệm thi công của nhà thầu.2.1.2. Giá dự thầu được xác định theo công thức tổng quát sau:G DT =∑ Qi ×ĐGiTrong đó :

Qi - Khối lượng cơng việc xây dựng thứ i do bên mời thầu cung cấp trên cơ s ở tiên

lượng được bóc từ các bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công.

ĐGi - Đơn giá dự thầu công tác xây dựng thứ i do nhà th ầu lập theo hướng d ẫn

chung của nhà nước về lập giá xây dựng, trên cơ sở đi ều ki ện cụ th ể của mình và theo

mặt bằng giá đươc ấn định trong hồ sơ mời thầu.

Giá dự thầu được tổng hợp theo bảng:

TTCác bộ phận và tên

CV xây dựngĐơn

vịNguyễn Thị Quỳnh - 1010231Khối

lượngĐơn giá dự

thầu13Thành

tiềnBÁO CÁO THỰC TẬPhs. Lê Thanh Lan(Qi)(1)(2)(3)1Công việc 1(ĐGi)(4)(5)(6)Công việc 2

…….

Công việc n

Giá dự thầu xây dựng

.3.GDThCác thành phần chi phí tạo nên đơn giá dự thầu :

Đơn giá dự thầu tính cho từng bộ phận cơng trình hoặc từng lo ại công vi ệc xây

dựng bao gồm các khoản chi phí sau:

STTKhoản mục chi phíKHCách tính1Chi phí trực tiếpTVL+NC+MTC+TTChi phí vật liệu trực tiếpVLChi phí nhân cơng trực tiếpNCChi phí máy thi cơng trực tiếpMChi phí trực tiếp khácTTNguyễn Thị Quỳnh - 101023114a% x (VL+NC+MTC)BÁO CÁO THỰC TẬPhs. Lê Thanh Lan2Chi phí chungCb% x T3Thu nhập chịu thuế tính trướcTLc% x (T+C)4Đơn giá dự thầu trước thuếĐGdth-ttT+C+TL5Thuế giá trị gia tăng đầu raGTGT10% x ĐGdth-tt6Đơn giá dự thầu sau thuếĐGdth-stĐGdth-tt+GTGT7Chi phí lán trạiGxdntD% x ĐGdtht-tt x (1+TGTGT)ĐƠN GIÁ DỰ THẦUĐGdtĐGdth-tt x (1+TGTGT)+Gxdnt2.4.4. Phương pháp xác định giá dự thầu xây lắp dối với các cơng trình đ ược xây d ựngbằng nguồn vốn trong nước

Xác định giá dự thầu dựa vào đơn giáG DT =∑ Qi ×ĐGi2.4.1. Chi phí vật liệu- Chi phí vật liệu trong đơn giá dự thầu bao gồm chi phí vật li ệu chính, v ật li ệu

phụ, vật liệu luân chuyển… Đối với vật liệu chính xác định căn cứ vào s ố l ượng v ật

liệu đủ quy cách phẩm chất tính cho một đơn vị tính, bao g ồm : vật li ệu c ấu thành

sản phẩm (vật liệu hữu ích) và vật liệu hao hụt trong q trình thi cơng. T ất c ả s ố

lượng này đã được tính vào định mức của nhà thầu. Các hao hụt ngồi cơng tr ường đã

được tính vào giá vật liệu. Cách tính này rất phù hợp với cơ chế thị trường vì đ ơn v ị

nào cung cấp vật liệu đến chân cơng trình rẻ hơn thì nhà thầu mua.

- Ngồi số lượng vật liệu chính theo định mức của doanh nghiệp, còn phảI tính

thêm chi phí cho các loại vật liệu phụ (tuỳ theo từng lo ại s ản ph ẩm), thơng th ường

người ta tính bằng tỷ lệ % so với vật liệu chính (khoảng từ 5 – 10%).

Nguyễn Thị Quỳnh - 101023115BÁO CÁO THỰC TẬPhs. Lê Thanh Lan- Vật liệu luân chuyển như ván khuôn đà giáo… Đặc đi ểm của vật liệu luân

chuyển là được sử dụng nhiều lần và giá trị của nó được chuy ển dần vào giá tr ị s ản

phẩm dưới dạng khấu trừ dần. Có thể xác định phần giá trị của v ật li ệu luân chuy ển

chuyển vào giá trị sản phẩm qua mỗi lần luân chuyển theo công thức kinh nghi ệm

sau:Klc=h × (n − 1) + 2

2nKlc : hệ số luân chuyển của vật liệu luân chuyển qua mỗi l ần sử dụng (h ệ s ố

chuyển giá trị)

n: số lần sử dụng vật liệu luân chuyển. Trường hợp v ật liệu s ử d ụng tại m ột

chỗ nhưng sử dụng lưu dài ngày thì cứ sau một th ời gian nhất định (từ 3 – 6 tháng) l ại

được tính thêm 1 lần luân chuyển.

h: tỷ lệ bù hao hụt từ lần thứ 2 trở đi tính bằng %.

Vậy chi phí vật liệu trong đơn giá dự thầu được tính bình qn theo cơng th ức

sau:

nmVL = (1 + K p ) × ∑ DM vli × g + ∑ C vllci × K lci

i =1vlij =1Trong đó : số hạng thứ nhất, tính chi phí vật liệu chính và vật liệu phụ; s ố hạng

thứ hai tính chi phí vật liệu sử dụng luân chuyển;

Kp : hệ số tính đến chi phí vật liệu phụ (Kp = 0,05 – 0,10);

DMvli : định mức vật liệu của nhà thầu đối với loại vật liệu chính i

gvli : giá 1 đơn vị tính loại vật liệu chính i đến hiện tr ường do nhà th ầu t ự xác

định (hoặc giá vật liệu theo mặt bằng thống nhất trong hồ sơ mời thầu) giá này ch ưa

bao gồm thuế VAT.

n: số loại vật liệu chính sử dụng cho cơng tác xây l ắp đó

m: số loại vật liệu luân chuyển dùng cho công tác xây lắp

Cvllci : tiền mua vật liệu luân chuyển loại j (đ)

Klci : hệ số chuyển giá trị vào sản phẩm qua 1 lần sử dụng vật liệu luân

chuyển loại j

Nguyễn Thị Quỳnh - 101023116BÁO CÁO THỰC TẬPhs. Lê Thanh Lan

2.4.2. Chi phí nhân cơngChi phí nhân cơng trong đơn giá dự thầu được xác định dựa vào định mức hao

hụt sức lao động, cấp bậc thợ (trình độ tay nghề) và giá nhân cơng trên thị trường.

--Chi phí nhân cơng trong đơn giá dự thầu theo cơng thức:

NCi = Bi x TL

Trong đó:Bi: Định mức lao động bằng ngày công tr ực ti ếp xây l ắp theo c ấp b ậc bình qn

xác định theo định mức nội bộ thì có thể lấy theo định mức dự toán c ủa Nhà n ước ban

hành và điều chỉnh cho phù hợp với doanh nghiệp của mình (ngày cơng).

TL: Tiền cơng trực tiếp xây lắp tương ứng v ới cấp b ậc th ợ bình qn ngày cơng

mà cấp bậc thợ trả.

Xác định cấp bậc thợ bình qn cho từng loại cơng việc dựa vào biên ch ế tổ th ợ

đã được đúc kết qua nhiều cơng trình xây dựng và giá nhân cơng trên th ị tr ường lao

động.

-Cấp thợ bình quân của tổ thợ được xác định theo công thức :

kCbq =∑ ni.Ci

i =1

k∑ ni

i =1Trong đó:

CbqCấp thợ bình qn.niSố cơng nhân bậc thứ i.CiCấp bậc thợ, i = 1, 2, 3…., k.kSố bậc tương ứng với số bậc lương trong các thang lương,

Nếu thang lương 7 bậc thì k=7Nguyễn Thị Quỳnh - 101023117Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×