Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
S 2.1: C cu t chc c cụng ty TNHH Tri Vit

S 2.1: C cu t chc c cụng ty TNHH Tri Vit

Tải bản đầy đủ - 0trang

Cơ cấu bộ máy của công ty ông Nguyễn Trung Lập làm giám đốc cơng

ty, giữ vai trò là người quản lý cao nhất trong doanh nghiệp. Giám đốc là

người quyết định đường lối kinh doanh cho DN và chỉ đạo các hoạt động để

thưch hiện đường lối này. Giám đốc chịu trách nhiệm về hoạt động của doanh

nghiệp( thay mặt cho các thành viên) trước pháp luật.

Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động của công ty TNHH Trời

Việt, quản lý chung về cả mặt nhân sự và hoạt động kinh doanh của doanh

nghiệp. Giám đốc chịu trách nhiệm trước tổ chức bộ máy quản trị và có quyền

quyết định tuyển dụng hay sa thải nhân viên, đưa ra các quyết định điếu động

bổ nhiệm, thưởng phạt cho người lao động từ phó giám đốc trở lên, tổ chức

phối hợp các hoạt động giữa các bộ phận trong doanh nghiệp, xác định nguồn

lực và hướng phát triển trong tương lai cho công ty, quyết định về các biện

pháp kiểm tra, kiểm soát hoạt động của các bộ phận. Người quản lý cao nhất

của một DN kinh doanh phải là người quyết định sẽ nhập hàng gì? hàng của

ai? Với số lượng bao nhiêu?… Những quyết định về đầu vào sẽ ảnh hưởng rất

lớn đến thành công của doanh nghiệp. Thêm vào đó, giám đốc cũng phải theo

dõi sự thay đổi của các chính sách nhà nước liên quan đến lĩnh vực kinh

doanh của mình và phổ biến đến các nhân viên cấp dưới. Theo định kỳ giám

đốc có trách nhiệm báo cáo trước hội đồng thành viên về tình hình kinh doanh

của cơng ty. Nhiệm vụ của gián đốc là xây dựng các kế hoạch dài hạn và ngắn

hạn, lập chương trình và dự án kinh doanh, phương án liên doanh liên kết, kế

hoạch đào tạo cán bộ nhân viên.

 Phó giám đốc thường trực

Là người quản lý chủ yếu các bộ phận của cơng ty, kế tốn, tổ chức

hành chính, kho xuất nhập hàng hóa và kinh doanh miền Bắc giúp cho giám

đốc, xây dựng các chiến lược phát triển thị trường, kế hoạch về hiệu quả kinh

doanh, quản lý các hệ thống cửa hàng đại lý,… và phải chịu trách nhiệm trước64giám đốc.

 Giám đốc chi nhánh miền Nam

Là người quản lý và chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh xuất

 Phòng kinh doanh

Trưởng phòng kinh doanh phải chịu trách nhiệm chính về hoạt động

kinh doanh của cơng ty, chịu trách nhiệm tìm kiếm nguồn hàng, giao dịch với

khách hàng, tổ chức nhận hàng, bán bn và bán lẻ hàng hố, mở rộng TT

tiêu thụ hàng hoá và chịu trách nhiệm về các hoạt động của mình trước phó

giám đốc thường trực.

 Các đại lý phân phối toàn quốc ( Bắc, Trung, Nam):

Chịu trách nhiệm phân phối hàng hố cho cơng ty và chịu giám sát của

công ty.

Bộ phận kho hàng : thực hiện việc tiếp nhận ,giao nhận ,kiểm kê và bảo

quản các loại hànghố mà cơng ty kinh doanh.thực hiên việc quản lý,dự trử hàng

hố, đảm bảo cho q trình lưu thơng hàng hóa cung cấp ổn định. Về tình hình

xuất nhập,tồn kho các thời kỳ cho các phòng ban chức năng kinh doanh,dảm bảo

giấy tờ sổ sách chính xác,đúng số lượng ,cht lng theo yờu cu.

Phòng tổ chức hành chính

a. Chức năng

Là phòng có chức năng tham mu giúp giám đốc công ty

trong công tác :

- Tổ chức thực hiện các phơng án sắp xếp tổ chức

quản lý ,đào tạo bồi dỡng, tuyển dụng và điều phối lao động

hợp lý.

- Hướng dÉn viƯc kiĨm tra viƯc thùc hiƯn chÝnh s¸ch

ph¸p luật, các chế độ đối với ngời lao động .

b. Nhiệm vụ65- Tổ chức thực hiện chơng trình đào tạo cán bộ , nhận

xét cán bộ hàng năm và đề bạt cán bộ .

- Thực hiện quản lý và điều phối lao động hợp lý trong

công ty.

- Thực hiện chế ®é khen thëng kû lt.

- Tỉ chøc viƯc thùc hiƯn quản lý và sử dụng con dấu

của công ty, các văn bản, giấy tờ đúng quy định bảo mật

của công ty

- Quản lý tổ chức sử dụng toàn bộ trụ sở, trang thiết bị

.

- Tổ chức và thực hiện công tác quản trị hành chính

để đảm bảo cho bộ máy công ty hoạt động có hiệu quả.

Phũng k toỏn:a. Chức năng

Là phòng có chức năng giúp giám đốc công ty tổ chức

bộ máy kế toán tài chính. Tổ chức chỉ đạo toàn bộ công tác

tài chính kế toán, tín dụng, thông tin kế toán và hạch toán

kế toán theo đúng quy định. Tổ chức kế toán và pháp lệnh

kế toán thống kê của nhà nớc giúp cho giám đốc công ty kiểm

soát công tác tài chính kế toán và phân tích kết quả kinh

doanh của công ty

b. Nhiệm vụ

- Căn cứ vào đặc điểm của công ty để đề lựa chọn

đề ra hình thức tổ chức bộ máy kế toán phù hợp, xây dựng

trình tự lập duyệt và luân chuyển chứng từ kế toán trong

đơn vị một cách khoa học.

- Tổ chức hệ thống kế toán, tài khoản áp dụng trong

đơn vị phù hợp với mô hình tổ chức kinh doanh

66- Tỉ chøc lËp sỉ s¸ch kÕ to¸n, b¸o c¸o kế toán tài chính

theo đúng chế độ nhà nớc

- Xác định mức vốn lu động, và xác định các nguồn

đảm bảo cho nhu kinh doanh

- Tổ chức tuần hoàn chu chuyển vốn, thu hồi công nợ và

thanh toán cho các đơn vị kịp thời

- Xây dựng, phê duyệt các kế hoạch tín dụng ngắn,

trung và dài hạn

- Tổ chức kiểm tra kế toán, tài chính trong đơn vị để

xác định tình trạng thực, khách quan

- Phân tích hoạt động kinh tế thờng xuyên để đánh

giá kết quả trong kỳ, rút kinh nghiệm để tổ chức tốt hơn.

- Phổ biến hớng dẫn chế độ chính sách của Đảng, nhà

nớc, các qui định của tổng công ty và công ty về tài chÝnh

kÕ to¸n

2.1.2.2. Đặc điểm về tổ chức sản xuất

Từ khi vào hoạt động sản xuất kinh doanh đến nay sản phẩm chủ yếu

của công ty là mặt hàng Gioăng xe máy, má phanh, nhơng xích, củ đề các sản

phẩm đó mang thương hiệu FJC. Ngồi ra còn các sản phẩm Đồ điện, giảm

sóc, chế hòa khí đây là các sản phẩm mới được đưa vào kinh doanh

Đây là sản phẩm thông dụng trên TT nên các sản phẩm của công ty

đang phải cạnh tranh rất gay gắt với các hãng có tên tuổi khác trên thị trường.

Và với các quan điểm sản phẩm cố hữu của người dân trong lĩnh vực phụ

tùng đã hằn sâu xu hướng thích sử dụng các sản phẩm có tên tuổi của Nhật

Bản và Thái Lan nên các sản phẩm của Việt Nam khi ra TT đều gặp rất nhiều

khó khăn và doanh thu chưa cao

Bảng 2.1: Một số chỉ tiêu tài chính của cơng ty 2012 – 201467Đơnvịtính:đồng

STTCHỈ TIÊUNĂM 2012 (1)NĂM 2013 (2)NĂM 2014 (3)ITài sản, vốn, công nợ1Tài sản cố định1,291,697,8971,660,754,4391,845,282,7102Vốn kinh doanh2,338,000,0003,006,000,0003,340,000,0003Nguồn vốn đầu tư227,930,710293,053,770325,615,3004Tài sản lưu động1,212,722,2671,559,214,3431,732,460,3815Tổng giá trị hàng tồn kho190,305,850244,678,950271,865,5006Tổng nợ phải thu6,899,909188,713,11798,570,1307Tổng nợ phải trả383,909,831493,598,354548,442,615IIThuế VAT1VAT đầu ra117,845,549151,515,706168,350,7842VAT đầu vào151,466,330194,742,425216,380,4723VAT phải nộp17,370,8242,233,91724,815,4634VAT được hồn17,370,8242,233,91724,815,463

Nguồn : Phòng kế tốnBảng 2.2: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của cơng ty 2012-2014

Đơn vị tính: đồng

STTCHỈ TIỀUNĂM 2012NĂM 2013NĂM 20141Tổng doanh thu1,566,544,3792,014,128,488 2,237,920,5422Doanh thu thuần1,566,544,3792,014,128,488 2,237,920,5423Giá vốn hàng bán1,417,955,4941,823,085,6352,025,650,7054Lợi nhuận gộp148,588,886191,042,853212,269,8375Chi phí QLDN116,599,511149,913,657166,570,7306

7Lợi nhuận từ hoạt đồng kinh doanh

Lợi nhuận hoạt động tài chính31,989,375

-13,480,14541,129,196

-17,331,61545,699,107

-19,257,35068Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

S 2.1: C cu t chc c cụng ty TNHH Tri Vit

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×