Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
LỜI GIAI BÀI TẬP RÈN LUYỆN NÂNG CAO(TIẾP).doc

LỜI GIAI BÀI TẬP RÈN LUYỆN NÂNG CAO(TIẾP).doc

Tải bản đầy đủ - 0trang

Về phía ngồi tam giác ABC , dựng tam giác A ' BC đều, nội tiếp trong

đường tròn O1 . Tứ giác IBA 'C nội tiếp vì BA 'C

A' B1800 . DoBICA 'C nên IA ' là phân giác CIB , suy ra ba điểm A, I , A ' thẳnghàng. Gọi F là trung điểm của BC , S và S 1 lần lượt là trọng tâm của tam

giác ABC và tam giác IBC .FS

FAFS1FO1FIFA '1

3nên ba điểm S1,O1, S thẳng hàng. Mặt khác, O1S1 là đường thẳng Ơ-le của

tam giác IBC , do đó đường thẳng Ơ-le của tam giác IBC đi qua trọng tâm

tam giác ABC . Chứng minh hoàn toàn tương tự với các tam giác

IAC , IAB . Ta có đpcm.

Câu 73. Giải:ATa sử dụng bổ đề sau để chứng minh.

O1Bổ đề: cho tam giác nhọn ABCH1M

Ocó O là tâm đường tròn ngoạiNtiếp, H là trực tâm. Khi đó nếuH

H2I

O2BAOAH thì ta có BAC600 .Trở lại bài toán: Giả sử bốn điểm

O, I , H ,C cùng thuộc một đườngtròn. Vì CI là phân giác của HCO

nên IHIOt.Ta chứng minh: nếu BAC600 thì bốn điểm O, I , H , A cùng thuộc mộtđường tròn.

http://topdoc.vn – File word sách tham khảo, giáo án dạy thêm, đề thi,..CKí hiệu M , N lần lượt là hình chiếu của I trên OA và AH . Lấy hai điểmO1,O2 nằm trên tia AO sao cho IO1IO2t (O1 nằm giữa A và M ,M nằm giữa O1 và O2 ).Lấy hai điểm H 1, H 2 nằm trên tia AH sao cho IH 1IH 2t ( H 1 nằmgiữa A và N , N nằm giữa H 1 và H 2 ).

a) Nếu OO1 và HH 1 , hoặc OAIO

AIH suy ra AO

trái với điều giả thiết.b) Nếu OIO1O2O1 và HO2 và HH 2 . Khi đóAH . Áp dụng bổ đề ta được BACH 2 hoặc OIH1H 2 nên IO1O2O2 và H600 ,H 1 . Ta cóIH 2H 1 và IO2O1IH 1H 2 . Suy ra tứgiác AOIH nội tiếp.

Giả sử A và B không nằm trên đường tròn ngoại tiếp tam giác OIH . Khi

đó BAC ABC 600 nên tam giác ABC đều, suy ra ba điểm O, I , H

trùng nhau, vơ lý. Vậy ta có đpcm.

Câu 74. Giải:

AGọi E là giao điểm của AH

và O , (E khác A ). Giao

điểm của MN và EC là F .

Tứ giác ABEC nội tiếp đườngPOQ

H

Mtròn O , có OKMK nên theoBC

K

F“bài tốn con bướm” ta có

http://topdoc.vn – Cung cấp, chia sẽ đề thi, giáo án, sknn, chuyên đề,

sách tham khảo,…file word

ENKM KF (1). Mặt khác MAK BAE HCB và HE BK nên tam

giác HCE cân tại C , suy ra HK KE (2).Từ (1) và (2) ta có tứ giác

MHFE là hình bình hành, do đó MH / /EF . Suy raMHKKEFABC .Chứng minh hoàn toàn tương tự ta cũng được NHK

QHPMHNABC1800ACBACB . Ta cóBAC . Suy ra tứ giác AQPHnội tiếp được.

Câu 75. Giải:

Ta có ARCAPCtiếp.Suy ra AHXABCACR1800AHC . Do đó tứ giác AHCR nội

RCAP .Q

ATương tự ta cũng có tứ giácXAHBQ nội tiếp.Từ đó suy raXAHEQBHO

HQBAABHBAPABH (2)Từ (1) và (2) suy ra AHXCAPBAPAXH900XEAAHXABHC

BPXAHCABABH900 . Do đóAEH hay tứ giác AXEH nội tiếp được. VậyCAP (theo (1)). Suy ra EX / /AP (đpcm).Câu 76. Giải:

Gọi M , N lần lượt là trung điểm của BD,CE . KN cắt AB, O2 , O lần

lượt tại S, P,Q . Ta có KQC KAC EPQ . Suy ra EP / /CQ , mà N

http://topdoc.vn – File word sách tham khảo, giáo án dạy thêm, đề thi,..Slà trung điểm của EC

nên N là trung điểm của PQ .

Ta thấy: 2SASM

.

2SK .SNSASD

.ASASB

. ;DSK .SQ màSK .SPK

O2

E PM

OSASD

.SK.SP (tứ giác AKPDnội tiếp); SASB

.NB

O1SK .SQ (tứC

Qgiác AKQB nội tiếp)SASM

.SK.SNtứ giác AKNMnội tiếp, hay K thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN . Mặt khác tứ

giác AMO1N nội tiếp vì AMO1ANO1900 hay cũng có O1 thuộcđường tròn ngoại tiếp tam giác AMN . Suy ra tứ giác AKNO1 nội tiếpAKO1900 (đpcm).ANO1Câu 77.

C

D

AOO'

B

F

I

E

Mhttp://topdoc.vn – Cung cấp, chia sẽ đề thi, giáo án, sknn, chuyên đề,

sách tham khảo,…file wordNGiải: Gọi M là điểm đối xứng của B qua EF . Ta có EMF

Mà EBFEMFEAFEAFEBFA1A2EBFE1F1EBF .1800 nên1800 . Vậy tứ giác MEAF nội tiếp đường tròn.Gọi N là giao điểm của các tiếp

Atuyến tại A và M củatachứng minh ba điểm N , E, FF'

Ethẳng hàng. Thật vậy, gọi F '

là giao điểm thứ hai của NE

với. Ta cóNAEMNF ' AME

AE

NM

NA

NA

(1). Tương tự

(2). Từ

MF ' NF ' NF '

AF ' NF '

AE

ME

AE

AF '

(1) và (2) ta có

nên

(*) Gọi I là giao điểm

AF ' MF '

ME

MF '

(g.g) . Suy racủa AB và EF . Ta có IE 2IAIB

.IF 2 do đó IEIF .EB

BF

IF

IF

IE

. Tương tự

.

AE

AF

IA IA

IA

ME

EB

AE

MF

AF

BF

Suy ra

. Do vậy

hay

(**). Từ (*) và

ME

AE

AE

MF

AF

AF

AF '

AF

(**) ta có

suy ra F F ' . Vậy ba điểm N , E, F thẳng hàng.

MF ' MF

Ta có N thuộc đường tròn ngoại tiếp tam giác ABF . Do vậy N thuộc

IEBIAE (g.g) nêntrung trực AB , suy ra N thuộc đường thẳng OO ' . Tương tự2và CDcắt nhau tại một điểm N ' thuộc OO ' . Do tính chất đối xứng, CD và EFhttp://topdoc.vn – File word sách tham khảo, giáo án dạy thêm, đề thi,..Ncắt nhau tại một điểm thuộc OO ' do đó NCD, EF,,12Vậy các đường thẳngN '.đồng quy tại N . (đpcm).Câu 78. Giải(Bạn đọc có thể xem thêm phần’’Các định lý hình học nổi

tiếng’’Nội dung định lý Lyness

Qua M kẻ tiếp tuyến chung của O ' và O .

BATa có N 1NMX và B1M11

Qdo đó NMDNMB .

OVậy MN là phân giác góc DMB .IN

1Gọi Q là giao điểm thứ hai củaPO'

CD

1MN và O . Ta có Q là điểmMxchính giữa của cung BD do đó

CQ là phân giác góc DCB . Gọi I là giao điểm của CQ và NP .1

1

sđ DM sđ DQ

sđ DM

2

2

Suy ra tứ giác IPCM nội tiếp. Do đóTa có ICMQMBNPAQMDQDNIMC

DQNQIM

MQDQNI

QD 2sđQBQI 2N1IPM .QN .QM . MàQN .QMQDQI .Do đó I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BCD . Tương tự tâm đường

tròn nội tiếp tam giác ACD nằm trên NP .

Câu 79. Giải:http://topdoc.vn – Cung cấp, chia sẽ đề thi, giáo án, sknn, chuyên đề,

sách tham khảo,…file wordGọi A ' là giao điểm thứ hai của AI với O . Theo câu 78 ta có tâm đường

tròn nội tiếp tam giác ABC nằm trên IM (xét với O1 và IN (xét với

O2 ). Suy ra tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . (đpcm).

ACâu 80. Giải:1800và ZMY1

A

2900Ta có BMC1800BBMX(vì tứ giác MZCY nội tiếp)YK

LDo đó BMZ

XBMdo đóYMC nênYNC . Suy ra

KXBBXKBBXMZMYCCTNLYMLYMYTCBTN . Vậy tứ giác BXTN nội tiếp.Tương tự ta cũng có tứ giác YCNZ nội tiếp. Mặt khác

BNXBTXBMX suy ra YNCđó BNCBMXYMCđó BNCBACABBCYZTBMXYMC và XNYXBMB2BB .TừBC do1800 . Suy ra tứ giác ABNC nội tiếp.Câu 81. Giải:

a)ABExACF (g.g)

AAB

ACAE

AFAE .ACAF .AB .E

M

F

HO đề thi,..

http://topdoc.vn – File word sách tham khảo, giáo ánNdạy thêm,

KBDCb). Ta có BFHBDH1800Tứ giác BFHD nội tiếp (tứ giác có

hai góc đối bù nhau).

Ta có ADBAEB900Tứ giác ABDE nội tiếp (tứ giác có haiđỉnh D, E cùng nhìn AB dưới một góc vng).

c). Ta có BFCBEC900Tứ giác BFEC nội tiếp (tứ giác có haiAEFđỉnh F , E cùng nhìn BC dưới một góc vng)ABC . MàxAC ABC (hệ quả). Do đó xAC AEF (hai góc ở vị trí so le trong)

nên Ax / /EF .Lại có OA Ax . Do đó OA EF .d). Gọi I là giao điểm của AD và EF . Ta cóADEABEFDHDI là tia phân giác EDF . Mà ADcó DK là dường phân giác ngoài củaDEF . XétBC nênDEF cóKF

KEIF

IE(1). Áp dụng hệ quả Talet vào các tam giác: IAE cóIF

(2);

IE

NF

MF

Từ (1),(2),(3) cho

AE

AE

FN / /AE :NF

AEKAE có MF / /AE :NFKF

KEMF

(3).

AEMF .Câu 82. Giải:

D

Ia). Ta có AMMC( M là điểm chính giữa của AC )ABMIBM (hệ quả gócCN

MAKOBhttp://topdoc.vn – Cung cấp, chia sẽ đề thi, giáo án, sknn, chuyên đề,

sách tham khảo,…file wordnội tiếp). AMBACB900(góc nội tiếp chắn nửa đường

tròn)BMAI , ACBI .ABI có BM vừa là đường cao BMABMAI vừa là đường phân giácIBM . Do đó tam giác ABI cân tại B .

900 BMb) Ta có KMIKMI900KCIAI ; KCI900900 ACBI1800 .Vậy tứ giác MICK nội tiếp.IBN có ABBI ( ABI cân tại B ),c) XétABN vàABNIBN (chứng minh trên), BN cạnh chung. Do đóABNNIBIBN (c.g.c)900NINABNIB . Mà NAB900 nênBI . Mà I thuộc đường tròn B, BA (vì BIBA ).Vậy NI là tiếp tuyến của đường tròn B, BA .

+ Xét ABC có M là trung điểm của AI , ABI cân tại B , BM là

đường cao, O là trung điểm của AB

MO là đường trung bình của tam

giác ABI

MO / /BI . Mà NI BI (chứng minh trên). Vậy

NI MO .

d) Ta có IKDIBM (hai góc nội tiếp cùng chắn cung IK của đường trònIBK ). Mà IDA1

IBA

2IBM ( IDA và IBA là góc nội tiếp và góc ởtâm cùng chắn cung AI của đường tròn B, BA , BN là tia phân giác củaIBA ). Do đó IDKIDAhai tia DK, DA trùng nhau.D, K, A thẳng hàng. Mà C , K , A thẳng hàng nên D, K, A,C thẳnghàng. Vậy ba điểm A,C , D thẳng hàng.

http://topdoc.vn – File word sách tham khảo, giáo án dạy thêm, đề thi,..900 (góc nội tiếp chắn nửa đường trònCâu 83. Giải:a) Ta có ICDO ).Tứ giác IHDC có IHD

đường tròn tâm M

Mà BCAICHDo đó BCABCHIMH900 . Do đó tứ giác IHDC nội tiếp2ICH và ICHIDH .IDH (hai góc cùng chắn cung AB của O ).ICHIMHICDIDH nên BCH2ICH .Ta có2ICH . Vậy tứ giác BCMH nội tiếp.b) Gọi T là giao điểm của PDB

Cvà đường tròn J ngoại tiếp

tam giác HMD T

XétPHD vàID .M

HAPTMcó HPD (chung), PHDPODJPTMN(hai góc nội tiếp cùng chắn cungMD của J ).Do đó

PH

PT

PM.PH

XétPTM (g.g)PD

PM .PH PD.PT . Chứng minh tương tự có

PM

PC .PB , nên PD.PT PC .PB .PBD vàPD.PTPHDPTC có PBD (chung),PC .PB ). Do đóPBDPD

PCPB

(vì

PTPTC (c.g.c)PBDPTChttp://topdoc.vn – Cung cấp, chia sẽ đề thi, giáo án, sknn, chuyên đề,

sách tham khảo,…file wordTứ giác BCDT nội tiếp nên T thuộc đường tròn O . Do đó TN.Vậy ba điểm P, D, N thẳng hàng.

Câu 84. Giải:

a) AM , AN là các tiếp tuyến của đường tròn OAMO(gt)900 . Tứ giác AMON cóANOAMO ANO 900

tròn đường kính OA .9001800Tứ giác AMON nội tiếp đườngI thuộc

BC , AIO 900

AN ( AM , AN là các tiếp tuyếnb) I là trung điểm của BC (gt)

OI

đường tròn đường kính OA .Ta có AM

của O ).

+ Xét đường tròn AMOIN có AMAM

XétANAIM vàAIMAN

MAMK .AMK có IAMOA(chung), AIM

Do đó AIMAMK .

AMK (g.g)BKI

NAI

AMAM

AKAK .AIAM 2 .Xét AMB và ACM có MAB (chung), AMB ACM (hệ quả góc

tạo bởi tiếp tuyến và dây cung).Do đó AMB

ACM (g.g)AM

ACAB

AMAB.ACAM 2 .Vậy AK .AIAB.ACAM 2 .http://topdoc.vn – File word sách tham khảo, giáo án dạy thêm, đề thi,..CTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

LỜI GIAI BÀI TẬP RÈN LUYỆN NÂNG CAO(TIẾP).doc

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×