Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DÂY CHUYỀN NPK 16-16-8

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DÂY CHUYỀN NPK 16-16-8

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đồ Án Chuyên Ngành- Xem %N thất thoát theo quá trình sấy là 1%, thành phần dinh dưỡng trong nguyên

liệu đầu vào:

%N = % = 0,1616

% P2O5 = 0,16

%K2O = 0,08

- Gọi a, b, c, d, e lần lượt là lượng nguyên liệu đầu vào của SA, Urê, DAP, KCl, Phụ

gia (tấn/tấn sản phẩm).

Ta có hệ phương trình:

Cân bằng N: 0,205.a + 0,46.b = 0,1616

Cân bằng P2O5: 0,46.c = 0,16

Cân bằng K2O: 0,60.d = 0,08

Hệ số: a + b + c + d + d + e = 1

Giá bán: 3,5.a + 8,1.b + 10,5.c + 6,8.d + 0,72.e ≤ 11,5

Giải hệ phương trình trên bằng cơng cụ solve của excel với điều kiện vế trải bằng vế

phải, riêng giá bán VT ≤ VP.

Bảng 3.3 Kết quả giải hệ phương trình bằng solverN

P2O5

K2O

Giá bán

Hệ sốSA

0.3460

0.205

0.000

0.000

3.500

1Giải phương trình bằng Solver

Urê

DAP

KCl

Phụ gia

0.0610 0.3478 0.1333

0.1118

0.460

0.180

0.000

0.00

0.000

0.460

0.000

0.00

0.000

0.000

0.600

0.00

8.100

10.500

6.800

0.72

1

1

1

1Vế tráiVế phải0.1616

0.1600

0.0800

6.3439

1.00000.1616

0.1600

0.0800

11.5000

1- Từ bảng 3.3 ta được định mức nguyên liệu đầu vào quy khô:

Nguyên liệu SA = 0,346 (tấn/tấn sp) = 0,346.18,58 = 6,43 (tấn/giờ)

Nguyên liệu Urê = 0,061 (tấn/tấn sp) = 0,061.18,58 = 1,133 (tấn/giờ)

Nguyên liệu DAP = 0,348 (tấn/tấn sp) = 0,348.18,58 = 6,466 (tấn/giờ)

Nguyên liệu KCl = 0,133 (tấn/tấn sp) = 0,133.18,58 = 2,471 (tấn/giờ)

31Đồ Án Chuyên NgànhNguyên liệu phụ gia = 0,112 (tấn/tấn sp) = 0,112.18,58 = 2,081 (tấn/giờ)

- Định mức nguyên liệu lẫn ẩm:

Khối lượng tổng = (tấn/giờ)

Khối lượng ẩm = Khối lượng tổng – khối lượng khô (tấn/giờ)

Bảng 3.4 Định mức nguyên liệu lẫn ẩm

Nguyên liệu

SA

Urê

DAP

KCl

Phụ gia

TổngKhối lượng ẩm

0.06

0.01

0.07

0.03

0.09

0.25Khối lượng khô

t/h

6.43

1.13

6.46

2.48

2.08

18.58Khối lượng tổng

t/h

6.49

1.14

6.53

2.50

2.16

18.8332Đồ Án Chun Ngành3.2.1.3. Tính tốn cân bằng chất tại các điểm công nghệ

1, Thông số công nghệ của quá trình:

Độ ẩm SA đầu vào: WSA = 1%

Độ ẩm Urê đầu vào: WUrê = 1%

Độ ẩm DAP đầu vào: WDAP = 1%

Độ ẩm phụ gia đầu vào: WPhụ gia = 4%

Độ ẩm bột màu đầu vào: Wbột màu = 1%

Lượng Urê hóa lỏng: 50% khối lượng chung

Lượng Urê cấp vào dạng rắn: 50% khối lượng chung

Nồng độ Urê lỏng: 95%

Hơi nước bổ sung: 100%

Ẩm bán thành phẩm (BTP) trước khi vào máy sấy 1: 4%

Ẩm BTP sau sấy 1: 2,8%

Lượng bụi bị cuốn tại máy sấy 1(% lượng vào sấy): 1%

Ẩm BTP trước khi vào máy sấy 2: 2,8%

Ẩm BTP sau máy sấy 2: ≤ 1,9%

Lượng bụi bị cuốn tại máy sấy 2(% lượng vào sấy): 1%

Lượng hạt đạt kích thước yêu cầu (2 – 4mm): 60%

Lượng hạt to (>4mm): 20%

Lượng hạt nhỏ: (<2mm): 20%

Lượng bụi bị cuốn tại máy làm nguội (% lượng vào làm nguội): 1%

Dầu bọc áo: 1,5 kg/tấn sản phẩm

Keo PVA 10%: 1,0 kg/tấn sản phẩm

Bột màu: 3,0 kg/tấn sản phẩm33Đồ Án Chuyên NgànhHình 3.1 Sơ đồ thể hiện các điểm công nghệ của quá trình

2, Cân bằng chất tại cơng đoạn bọc áo

- Lưu lượng khối lượng BTP vào thiết bị bọc áo = năng suất dây chuyền- Lưu lượng khối lượng dầu bọc áo cần thiết:- Lưu lượng khối lượng sản phẩm đi đóng bao:34Đồ Án Chun Ngành3, Cân bằng chất tại cơng đoạn làm nguội

- Tại công đoạn làm nguội 1% hỗn hợp BTP bị dòng khơng khí làm nguội cuốn đi:- Tại xyclon chùm số 3:Hiệu suất xyclon 75%, lượng bụi lắng được hồi lưu:4, Cân bằng chất tại tháp rửa khí 2

Lượng bụi cuốn tới tháp rửa khí 2:35Đồ Án Chuyên Ngành- Tại tháp rửa khí 2:

Theo TCVN 21: hàm lượng khí thải rắn cho phép thải ra mơi trường < 200mg/m 3 tại t

= 25oC, P = 760mmHg.

Chọn hàm lượng khí thải rắn ra mơi trường: 30mg/m3, lưu lượng dòng khí thải 100000

m3/giờ:Khối lượng rắn thu hồi:

6, Cân bằng chất tại công đoạn sàng rung hai lưới:

- Tại thiết bị sàng rung hai lưới 60% đạt kích thước hạt 2 - 4mm- Hạt > 4mm đạt 20%:- Hạt < 2mm đạt 20%:36Đồ Án Chuyên Ngành7, Cân bằng chất tại công đoạn sấy thùng quay 2:

Lượng bụi bị cuốn tại máy sấy thùng quay 2 = 1% lượng vào sấy.Độ ẩm của BTP trước sấy là 2,8%:Lượng bụi bị cuốn đến xyclon chùm số 2:- Lượng ẩm bay hơi tại sấy thùng quay 2:- Hiệu suất xyclon 75%, lượng bụi lắng được tại xyclon 2:- Lượng bụi từ xyclon 2 tới tháp rửa khí 1:37Đồ Án Chuyên Ngành8, Cân bằng chất tại công đoạn sấy thùng quay 1.

Lượng bụi bị cuốn tại máy sấy thùng quay 1 = 1% lượng vào sấy.Độ ẩm của BTP trước sấy là 4%:Lượng bụi bị cuốn đến xyclon chùm số 1:- Lượng ẩm bay hơi tại sấy thùng quay 2:- Hiệu suất xyclon 75%, lượng bụi lắng được tại xyclon 1:- Lượng bụi từ xyclon 1 tới tháp rửa khí 1:38Đồ Án Chuyên Ngành9, Cân bằng chất tại tháp rửa khí 1

- Lượng bụi cuốn tới tháp rửa khí 1:- Tại thiết bị rửa khí 1:

Theo TCVN 21: hàm lượng khí thải rắn cho phép thải ra môi trường < 200mg/m 3 tại t

= 25oC, P = 760mmHg.

Chọn hàm lượng khí thải rắn ra mơi trường: 30mg/m3, lưu lượng dòng khí thải 125000

m3/giờ:Khối lượng rắn thu hồi:10, Cân bằng chất tại công đoạn trộn phối liệu

- Khối lượng bán thành phẩm hồi lưu:- Khối lượng keo cần cấp:- Khối lượng bột màu cần cấp:39Đồ Án Chuyên Ngành- Vật liệu khô nguyên liệu cần cấp:- Tỷ lệ so với định mức ban đầu =

- Vậy lượng nguyên liệu cần cấp đầu vào:

Nguyên liệu SA:Nguyên liệu DAP:Nguyên liệu KCl:Nguyên liệu Urê:Lượng Urê rắn mang đi trộn:Lượng Urê hóa lỏng trước khi vào cơng đoạn tạo hạt:

40Đồ Án Chuyên NgànhLượng nước cấp để hóa lỏng Urê:41Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3 THIẾT KẾ CƠ SỞ DÂY CHUYỀN NPK 16-16-8

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×