Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
3 Tính toán, thiết kế cụm trục 1

3 Tính toán, thiết kế cụm trục 1

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ phương trình cân bằng lực và mơmen

 ∑ Fx = Fl x10 - Ft1 + Fl x12 = 0 ∑ Fy = Fl y10 - Fr1 - Fl y12 + Fy13 = 0

d

 ∑ M x (A) = Fr1.l13 - Fa1. w1 + Fl y12 .l11 - Fy13.(l11 + l12 ) = 0

2 ∑ M y (A) = Ft1.l13 - Fl x12.l11 = 0 ∑ Fx = Fl x10 - 2746,30 + Fl x12 = 0

 F = Fl - 1032,60 - Fl + 674,72 = 0

y10

y12

 ∑ y111

51,65

M

(A)

=

1032,60.(

)

711,77.

+ Fl y12 .111 - 674,72.(111 + 67) = 0x2

2 ∑ M y (A) = 2746,30.55,5 - Fl x12 .111 = 0

 Fl x12 = 1373,15 (N)

 Fl = 731,28 (N)

 y12

⇒

 Fl x10 = 1373,15 (N)

 Fl y10 = 1089,16 (N)3.3.1.2. Vẽ biểu đồ mô men

Tại tiết diện 0:

Mx = My= 0

Tại tiết diện 1:

My = - Fx10.l11/2 = -1373,15.55,5 = - 76209,83 N.mm

Mx(trái) = - Fly10.l11/2 = -1089,16.55,5 = - 60448,38 N.mm

Mx(phải) = Fly12.l11/2 - Fy13.(l11/2 + l12) = 731,28.55,5 - 674,72.(55,5 + 67)

= - 42067,16 N.mm

Tại tiết diện 2:

My = 0

Mx = - Fy13.l12 = - 674,72.67 = - 45206,24 N.mm

Tại tiết diện 3:

39Mx = My= 040Sơ đồ đặt lực, biểu đồ mơmen trục I413.3.1.3. Tính mơ men tương đương

Momen tổng, momen uốn tương đương:

M j = M xj2 + M yj2

M td = M j2 + 0,75.Tj2M10 = 0

M11 = 76209,832 +60448,382 = 97272,53

M12 = 45206,24 2 = 45206,24NmmNmmM13 = 0

M td10 = 0

M td11 = 97272,532 +0,75.709232 = 115041,29

M td12 = 45206,24 2 +0,75.709232 = 76263,74

M td13 = 0 + 0,75.709232 = 61421,12Nmm

NmmNmm3.3.1.4 Tính đường kính các đoạn trục

Tính đường kính trục tại các tiết diện j theo cơng thức :

dj = 3M tdj0,1σ

[]Trong đó :[σ ]= 63 MPa - ứng suất cho phép của thép 45 chế tạo trục, cho trong bảng

10.5

[1]

195d10 =0

42d11 = 3115041,290,1.63= 26,33mm

d12 = 376263,740,1.63= 22,96mmd13 = 361421,120,1.63= 21,36

mm3.3.1.5 Chọn đường kính các đoạn trục

Xuất phát từ các yêu cầu về độ bền, lắp ghép và cơng nghệ ta chọn đường kính

các đoạn trục như sau:

Theo 195[1]

d10 = d12 = 25

mmd11 = 30

d13 = 22mm

mm3.3.2. Tính chọn then

- Xác định mối ghép then cho trục 1 lắp bánh răngB

d11 = 30 (mm), chọn then bằng tra bảng9.1a

[1]

173Ta có:

Chiều rộng then: b = 8 (mm)

Chiều cao then: h = 7 (mm)

Chiều sâu rãnh then trên trục t1 = 4 (mm)

Chiều sâu rãnh then trên lỗ t2 = 2,8 (mm)

Chiều dài then: l = (0,8÷0,9).lm13 = 44 ÷ 49,5 (mm) ( với lm13 = 10%.50 +

50 = 55 mm)

=> Chọn l = 48 (mm)

Kiểm tra điều kiện liền trục: 0,5.(df1 – d11) – t2 = 0,5.( 46,65 – 30) – 2,8 =

5,525 > 2,5.m = 5.

Vậy bánh răng 1 không liền với trục.Kiểm nghiệm then:

43σd =

* Ứng suất dập:

Với[σ d ]2TI

≤ [σ d ]

d.l.(h-t1 )là ứng suất dập cho phépB

Tra bảng9.5

[1]

178với dạng lắp cố định, vật liệu may ơ là thép, đặc tính tải

[σ d ]

trọng là va đập nhẹ, ta có

= 100Mpaσd =2.70923

= 32,83 < [σ d ]

30.48.(7 - 4)=>= 100 Mpaτc =

* Ứng suất cắt:

Với[τ c ]là ứng suất cắt cho phép do tải trọng va đập nhẹ nên:Theo 174[1] ta cóτc =2TI

≤ [τ c ]

d.l.b[τ c ]= 20… 30 MPa2.70923

= 12,31 < [τ c ]

30.48.8=>

Vậy then tại vị trí này thỏa mãn điều kiện bền dập và bền cắt

- Xác định mối ghép then cho trục 1 lắp bánh đai:

Với d13 = 22 mm, lm12 = (1,2 ÷ 1,5).d13 = 26,4 ÷ 33, chọn lm12 = 32 mmChọn then bằng tra bảng B

9.1(a)

173[1] ta có:Chiều rộng then: b = 6 mm

Chiều cao then: h = 6 mm

Chiều sâu rãnh then trên trục: t1= 3,5 (mm)

Chiều sâu rãnh then trên lỗ t2 = 2,8 (mm)

Chiều dài then: l = (0,8÷0,9)lm12= 25,6 ÷ 28,8 (mm)

Chọn l = 27 (mm)

44Kiểm nghiệm then:

Sử dụng 2 then đặt cách nhau 1800σd =

* Ứng suất dập:

Với2.0,75.TI

≤ [σ d ]

d.l.(h-t1 )[σ d ]là ứng suất dập cho phép

9.5

B

[1]

178

Tra bảng

với dạng lắp cố định, vật liệu may ơ là thép, va đập nhẹ, ta có

[σ d ]

= 100Mpa.σd =2.70923.0,75

= 71,64 < [σ d ]

22.27.(6 - 3,5)=>= 100 Mpaτc =

* Ứng suất cắt:

Với

[τ c ][τ c ]2.0,75.TI

≤ [τc ]

d.l.blà ứng suất cắt cho phép do tải trọng tĩnh gây nên:= 20…30 MPaτc =

=>2.0,75.70923

= 29,85 < [τ c ] = 30 MPa

22.27.6Vậy mối ghép then này đảm bảo độ bền dập và độ bền cắt.

3.3.3. Tính kiểm nghiệm trục theo độ bền mỏi và tĩnh

 Kiểm nghiệm độ bền mỏi

Độ bền của trục được đảm bảo nếu hệ số an toàn tại các tiết diện nguy hiểm thỏa

mãn điều kiện:sj =sσj - sτj

≥ [s]

2

2

sσj + sτj45trong đó:[ s]- hệ số an tồn cho phép, thơng thường[ s][ s]= 1,5… 2,5 (khi cầntăng độ cứng

= 2,5… 3, như vậy có thể khơng cần kiểm nghiệm về độ cứng

của trục)

sσj và sτj - hệ số an toàn chỉ xét đến riêng ứng suất pháp và hệ số an toàn chỉ xét

đến ứng suất tiếp tại tiết diện j:

σ -1

sσj =

Kσσdj +

aj ψ σσ mjsτj =Trong đó:

gần đúngσ -1τ -1

Kττdj +

aj ψ τ τ

τ -1mj- giới hạn mỏi uốn và xoắn với chu kỳ đối xứng. Có thể lấyσ -1 = 0,436σ b = 0,436.750 = 327 MPa

τ −1 = 0,58σ −1 = 0,58.327 = 189,66 MPaσ aj τaj τ mj σ mj

, , ,

là biên độ và trị số trung bình của ứng suất pháp và ứng suất tiếp

tại tiết diện j, do quay trục một chiều:σ aj =

τ =

 aj

Mj

Wj

τ mj =Tj

2.WojWj, Woj

vớilà momen cản uốn và momen cản xoắn tại tiếtdiện j của trục.ψσ , ψ τlà hệ số kể đến ảnh hưởng của các trị số ứng suất trung bình đến độ bềnmỏi, tra bảng B10.7

[1]

197vớiσb =750 MPa, ta có: ψ σ = 0,1 ψ τ = 0,05K σdjK τdj

- hệ số xác định theo công thức sau :

46K σdjK τdj

+ Kx - 1

εσ

=

Ky+ Kx - 1

ετ

=

KyTrong đó : Kx - hệ số tập trung ứng suất do trạng thái bề mặt, phụ thuộc vào

phương pháp gia công và độ nhẵn bề mặt cho trong bảng B10.8

[1]

197, lấy Kx = 1, 110.9

[1]

197Ky - hệ số tăng bề mặt trục, cho trong bảng B

phụ thuộc vào phương pháp

tăng bền bề mặt, cơ tính vật liệu. Ở đây ta khơng dùng các phương pháp tăng

bền bề mặt, do đó Ky = 1.εσετvà - hệ số kích thước kể đến ảnh hưởng của kích thước tiết diện trục đến

giới hạn mỏi- hệ số tập trung ứng suất thực tế khi uốn và xoắn, trị số của chúng

phụ thuộc vào các loại yếu tố gây tập trung ứng suất

- Kiểm nghiệm tại tiết diện ở ổ lăn:

 M oL = 45206,24 NmmToL = 70923 Nmm

d = 25 mm

 oLTra bảng Bw j =⇒ w oj =

10.6

[1]

196với doL= 25 mm, trục tiết diện tròn:πd j3 π.253

=

= 1533,2

32

32

πd 3

π.253

j

=

= 3066,4

16

1647

M j 45206,24

=

= 29,48

σ aj =

Wj

1533,2

⇒ σ mj = 0 τ = τ = Tj = 70923 = 11,56

aj

mj2Woj 2.3066,4

Do tiết diện này nằm ở ổ lăn nên tiết diện bề mặt trục lắp có độ dơi ra. Chọn

10.11

[1]

198

kiểu lỗ, tra bảng B

ta có:

 K σ /εσ = 2,44 K τ /ετ = 1,86Kσ + K - 1

xε

2,44 + 1,1 - 1

 K σdj = σ

=

= 2,54

Ky

1

Kτ + K - 1xετ

K

=

= 1,86 + 1,1 - 1 = 1,96

 τdj

Ky

1sσj =

s =

 τj

σ-1

327

=

= 4,37

Kσσdj +ψ

σ

2,54.29,48

σ mj

aj

τ

189,66

-1

=

Kττdj +ψ

τ τ mj 1,96.11,56 + 0,05.11,56

aj⇒ s j=sσj.sτj

s 2 +s

σj=

τj2= 8,164,37.8,16 = 3,85 ≥ [s]

4,372 + 8,162- Kiểm nghiệm tại tiết diện lắp bánh đai:Ta có: M j = M13 = 0Tj = TI = 70923 Nmmd j = d13 = 22 mm48Do M13 = 0 nên ta chỉ kiểm tra hệ số an tồn khi chỉ tính riêng ứng suất tiếp, tra

10.6

[1]

196

bảng B

với dj = 22mm, trục có 1 rãnh then:πd j3 b.t1.(d j - t1 )2 π.223 6.3,5.(22 - 3,5) 2

=

= 1926,3

16

2.d j

16

2.22Woj =

Ta có:τ aj = τ mj =Tj

= 70923 = 18,41

2Woj 2.1926,3Ta thấy sự tập trung ứng suất tại trục lắp bánh đai là do rãnh then và do lắp ghép

10.11

[1]

198

dơi. Tra bảng B

có độ

* ảnh hưởng của độ dôi:

 K σ /εσ = 2,44 K τ /ετ = 1,86* ảnh hưởng của rãnh then:10.10

[1]

198

Tra bảng BTa có:

ε σ

ε τ= 0,92

= 0,89Tra bảng: BTa có: Kσ

Kτ

10.12

[1]

198với trụcσb =750MPa:= 2,01

= 1,8849Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

3 Tính toán, thiết kế cụm trục 1

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×