Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 3. CHỌN KHỚP NỐI, TÍNH TRỤC THEN VÀ Ổ LĂN

CHƯƠNG 3. CHỌN KHỚP NỐI, TÍNH TRỤC THEN VÀ Ổ LĂN

Tải bản đầy đủ - 0trang

Mơ men xoắn tính tốn:Tt = k.T

BTrong đó: k - Hệ số làm việc phụ thuộc loại máy. Tra bảng

lấy k = 1,2

T – Mô men xoắn danh nghĩa

=>Tt = k.TT = TII = 26365016.1

[ 2]

58,(N.mm)= 1,2.263650 = 316380 (N.mm)Dựa vào trị số của Tt và đường kính của trục chỗ có nối trục có thể tra kíchthước cơ bản của nối trục vòng đàn hồi theo bảng

TdDdm5004017080Ll175 11016-10a

[2]

68như sau:d1D0ZnmaxBB1l1D3l2711308 3600570 30 2832Dựa vào trị số của Tt và đường kính của trục chỗ có nối trục có thể tra kíchthước cơ bản của vòng đàn hồi theo bảng

T

500dc

14d1

M10D2

2016-10b

[2]

69

l

62như sau:l1

34l2

15l3

28h

1,53.1.2. Kiểm nghiệm khớp nối:

* Kiểm nghiệm sức bền dập của vòng đàn hồi:σd =[ σd ]2.k.T

≤ [ σd ]

Z.D0 .d c .l3, trongđó:- Ứng suất dập cho phép của vòng cao su. Ta lấy[ σd ] = 2 ÷ 4 (MPa);Do vậy, ứng suất dập sinh ra trên vòng đàn hồi:33σd =2.k.T

2.1,2.263650

=

= 1,55 (MPa) < [ σd ]

Z.D0 .d c .l3 8.130.14.28(thỏa mãn)* Kiểm nghiệm sức bền của chốt:σu =k.T.l0

≤ [ σu ]

0,1.d 3c.D0 .Z, trong đó:l0 = l1 + l2/2 = 34 + 7,5 = 41,5[ σu ]- Ứng suất cho phép của chốt. Ta lấy[ σu ] = 60 ÷ 80 (MPa)Do vậy ứng suất sinh ra trên chốt:σu =k.T.l 0

1,2.263650.41,5

=

= 46,0 (MPa) ≤ [ σ u ]

0,1.d 3c .D0 .Z

0,1.143.130.8(thỏa mãn)343.2. Lực tác dụng lên trục và khoảng cách các gối đỡ và điểm đặt lực

3.2.1 Sơ đồ phân tích lực chung và giá trị lực- Lực từ bánh đai tác dụng lên trục:

Fr = 674,72 (N)

- Lực tác dụng lên bánh răng trụ răng nghiêngFt1 = Ft2 = 2746,30NFr1 = Fr2 = 1032,60

Fa1 = Fa2 = 711,77N

N- Lực từ khớp nối tác dụng lên trục:

Fkn = 0,2Ft

Ft =Với2TII

2.263650

=

= 4056,15

D

130

0(N)=> Fkn = 0,2Ft = 0,2.4056,15 = 811,23 (N)353.2.2. Tính sơ bộ đường kính trục

- Chọn vật liệu chế tạo các trục là thép 45 tôi cải thiện có

suất xoắn cho phép[τ] = 15÷30 MPaσ b = 750MPa, ứng.- Đường kính trục được xác định bằng mơmen xoắn theo cơng thức sau

T

d ≥ 3

0,2τ[ ]

Trong đó:T – mơmen xoắn

[τ] - ứng suất xoắn cho phép với vật liệu trục là thép [τ] = 15 ÷ 30Mpa

TI

70923

d1sb ≥ 3

=3

= 28,70

0,2.[τ1 ]

0,2.15

+ Trục I: chọn [τ1] = 15 (MPa) suy ra

lấy d1sb = 30 mm

T

263650

d 2sb = 3 II = 3

0,2[τ 2 ]

0,2.30

+ Trục II: chọn [τ2] = 30 (MPa)

= 35,29

lấy d2sb = 35 mm- Theo bảng10.2

[1]

189chọn chiều rộng ổ lăn: bo1 bo2= 19

= 213.2.3. Xác định khoảng cách gối đỡ và các điểm đặt lực36BTheo bảng10.3

[ 1]

189chọn :k1 = 10 là khoảng cách từ mặt mút chi tiết quay đến thành trong của hộp

k2 = 10 là khoảng từ mút ổ đến thành trong của vỏ hộp

k3 = 15 là khoảng cách từ mặt mút chi tiết đến nắp ổ

hn = 20 chiều cao nắp ổ và đầu bulông

37Trục II:

Chiều dài moay ơ bánh răng trụ răng nghiêng lớn:

l m23 = (1,2÷1,5)d 2 = (1,2 ÷ 1,5).35 = (42 ÷ 52,5)mm chọnl m23 = 50mmChiều dài moay ơ nửa khớp nối trục vòng đàn hồi:

l m22 = (1,4÷2,5)d 2 = (1,4÷2,5).35 = (49÷87,5) (mm)l22 = 0,5(l m22 +bo2 ) + k 3 + h n =0,5(50+21) +15+20 = 70,5 mml 23 = 0,5(l m23 + b o2 ) + k1 + k 2 =

l21 = 2l23chọnl m22 = 50(mm)0,5(50+21) +10+10 = 55,5 mm= 2.55,5 = 111 mmTrục I:

Chiều dài moay ơ bánh đai bị dẫn:

l m12 = (1,2 ÷ 1,5)d 1 = (1,2 ÷ 1,5).30 = (36 ÷ 45) mml, chọnm12= 45(mm)Chiều dài moay ơ bánh răng trụ răng nghiêng nhỏ:

l m13 = (1,2 ÷ 1,5)d 1 = (1,2 ÷ 1,5).30 = (36 ÷ 45) mml12 = 0,5(l m12 + bo1 ) + k 3 + h n =

l11 = l21 = 111, chọnl m13 = 45(mm)0,5(45 + 19) + 15 + 20 = 67 (mm)(mm)3.3 Tính tốn, thiết kế cụm trục 1

3.3.1 Thiết kế trục 1

3.3.1.1 Tính phản lực cho trục 1

Ta có:

Fy13 = Fr = 674,72 (N)

Ft1 = 2746,30 N

Fr1 = 1032,60 N

Fa1 = 711,77 N

38Hệ phương trình cân bằng lực và mơmen

 ∑ Fx = Fl x10 - Ft1 + Fl x12 = 0 ∑ Fy = Fl y10 - Fr1 - Fl y12 + Fy13 = 0

d

 ∑ M x (A) = Fr1.l13 - Fa1. w1 + Fl y12 .l11 - Fy13.(l11 + l12 ) = 0

2 ∑ M y (A) = Ft1.l13 - Fl x12.l11 = 0 ∑ Fx = Fl x10 - 2746,30 + Fl x12 = 0

 F = Fl - 1032,60 - Fl + 674,72 = 0

y10

y12

 ∑ y111

51,65

M

(A)

=

1032,60.(

)

711,77.

+ Fl y12 .111 - 674,72.(111 + 67) = 0x2

2 ∑ M y (A) = 2746,30.55,5 - Fl x12 .111 = 0

 Fl x12 = 1373,15 (N)

 Fl = 731,28 (N)

 y12

⇒

 Fl x10 = 1373,15 (N)

 Fl y10 = 1089,16 (N)3.3.1.2. Vẽ biểu đồ mô men

Tại tiết diện 0:

Mx = My= 0

Tại tiết diện 1:

My = - Fx10.l11/2 = -1373,15.55,5 = - 76209,83 N.mm

Mx(trái) = - Fly10.l11/2 = -1089,16.55,5 = - 60448,38 N.mm

Mx(phải) = Fly12.l11/2 - Fy13.(l11/2 + l12) = 731,28.55,5 - 674,72.(55,5 + 67)

= - 42067,16 N.mm

Tại tiết diện 2:

My = 0

Mx = - Fy13.l12 = - 674,72.67 = - 45206,24 N.mm

Tại tiết diện 3:

39Mx = My= 040Sơ đồ đặt lực, biểu đồ mơmen trục I413.3.1.3. Tính mơ men tương đương

Momen tổng, momen uốn tương đương:

M j = M xj2 + M yj2

M td = M j2 + 0,75.Tj2M10 = 0

M11 = 76209,832 +60448,382 = 97272,53

M12 = 45206,24 2 = 45206,24NmmNmmM13 = 0

M td10 = 0

M td11 = 97272,532 +0,75.709232 = 115041,29

M td12 = 45206,24 2 +0,75.709232 = 76263,74

M td13 = 0 + 0,75.709232 = 61421,12Nmm

NmmNmm3.3.1.4 Tính đường kính các đoạn trục

Tính đường kính trục tại các tiết diện j theo cơng thức :

dj = 3M tdj0,1σ

[]Trong đó :[σ ]= 63 MPa - ứng suất cho phép của thép 45 chế tạo trục, cho trong bảng

10.5

[1]

195d10 =0

42d11 = 3115041,290,1.63= 26,33mm

d12 = 376263,740,1.63= 22,96mmd13 = 361421,120,1.63= 21,36

mm3.3.1.5 Chọn đường kính các đoạn trục

Xuất phát từ các yêu cầu về độ bền, lắp ghép và cơng nghệ ta chọn đường kính

các đoạn trục như sau:

Theo 195[1]

d10 = d12 = 25

mmd11 = 30

d13 = 22mm

mm3.3.2. Tính chọn then

- Xác định mối ghép then cho trục 1 lắp bánh răngB

d11 = 30 (mm), chọn then bằng tra bảng9.1a

[1]

173Ta có:

Chiều rộng then: b = 8 (mm)

Chiều cao then: h = 7 (mm)

Chiều sâu rãnh then trên trục t1 = 4 (mm)

Chiều sâu rãnh then trên lỗ t2 = 2,8 (mm)

Chiều dài then: l = (0,8÷0,9).lm13 = 44 ÷ 49,5 (mm) ( với lm13 = 10%.50 +

50 = 55 mm)

=> Chọn l = 48 (mm)

Kiểm tra điều kiện liền trục: 0,5.(df1 – d11) – t2 = 0,5.( 46,65 – 30) – 2,8 =

5,525 > 2,5.m = 5.

Vậy bánh răng 1 không liền với trục.Kiểm nghiệm then:

43Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 3. CHỌN KHỚP NỐI, TÍNH TRỤC THEN VÀ Ổ LĂN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×