Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

Tải bản đầy đủ - 0trang

B

Tra bảng4.21

[ 1]

63d2ta chọn

ut =Tỷ số truyền thực tế:theo tiêu chuẩn, d2 = 500 (mm)d

500

2

=

= 2,82

d .(1 - ε) 180.(1 - 0,015)

1Sai lệch tỷ số truyền:

ut  − u

2,82 − 2,80

.100%

u

2,80

∆u =

.100 =

= 0,7 < 4 (thỏa mãn)

2.1.3. Xác định khoảng cách trục và chiều dài đai

Khoảng cách trục: a = (1,5 ) (+ ) = (1,5 (180 +500 )

= (1020 mm

Chọn asb = 1200 (mm)

Chiều dài đai:

π (d +  d ) (d -  d )2

1

2   + 2

1

L = 2a sb +

2

4a

π.(180 + 500) (500 - 180) 2

= 2.1200+

+

= 3489,47 mm

2

4.1200B

Dựa vào bảng4.13

[ 1]

59ta chọn L theo tiêu chuẩn: Chọn

vSố vòng chạy của đai trong6,641( s ) i = L = 3,55 = 1,87a =

Xác định lại khoảng cách trục:L = 3550 ( mm )m/s < = (3Thỏa mãn.(λ+ λ2 - 8Δ2 )

4Trong đó:

π(d + d )

1

2 = 3550 - π(180 + 500) = 2481,86

λ=l2

215(dΔ=2a=Vậy- d ) 500 - 180

1 =

= 160

2

2

λ + λ 2 - 8Δ2

2481,86 + 2481,862 - 8.1602

=

= 1230,5 mm

4

42.1.4 Xác định góc ơm của bánh đai nhỏ

Xác định góc ơm trên bánh đai nhỏ:

570 (d 2 - d1 )

α1 = 180 a570 (500 - 180)

180 = 165,180

1230,5

00=> 150°=> Thỏa mãn

2.1.5. Xác định tiết diện đai và chiều rộng bánh đai

Diện tích đai:A = b.δ =

- Trong+FtFt .K d

[σ F ]đó :: lực vòngFt =Kd1000P 1000.1,99

=

= 299,70 (N)

v

6,64

B+ : hệ số tải trọng động. Tra bảng

là 3 ca nên tăng thêm 0,2 vậy Kd = 1,2

δ+ : chiều dày đai được xác định theo

δ

1

[ ]max =

d1

40

su ta chọn4.7

[1]

55δ

d1ta được : Kd =1,0 do số ca làm việc

Btra bảng4.8

[1]

55với loại đai vải cao16δ ≤ d1 (Do vậy :

BTra bảngδ

180

) max =

= 4,5mm

d1

404.1

[1]

51ta dùng loại đai ƂKHЛ-65 khơng có lớp lót, số lớp là 3 lớp,

Bchiều dày đai , Tra bảng4.6

[1]

53ta đượcd min = 125Kiểm tra: = 180 >

Thỏa mãn

+ Ứng suất cho phép :

[ σ F ] = [ σ Fα] 0 Cv C0 C

[σ F ]0 = k1 -k 2δd1Trong đó:

k1 và k2 là hệ số phụ thuộc vào ứng suất căng ban đầu

Ta có: do góc nghiêng của bộ truyền

⇒ σ0 = 1,8 (Mpa)

trục

BTra bảng4.9

[1]

56vớiσ 0 = 1,8 (Mpa)[σ F ]0 = k1 -β = 00và loại đaivà định kỳ điều chỉnh khoảng cáchta đượck 2 .δ

10.3

= 2,5 = 2,33

d1

180: hệ số kể đến ảnh hưởng của góc ômσ0 k1 = 2,5 k 2 = 10MPaα1= 1 - 0,003(180 - ) = 1 – 0,003(180° - 165,18° ) = 0,955Cv: hệ số kể đến ảnh hưởng của lực ly tâm đến độ bán của đai trên bánh đai17C V =1 - k V (0,01v 2 -1)Do sử dụng đai vải cao su⇒ k V = 0,04Cv =1 – 0,04(0,01.6,642 – 1 ) =1,02

+C0: hệ số kể đến vị trí của bộ truyền và phương pháp căng đai. Tra bảng4.12

B

[1]

57với góc nghiêng của bộ truyềndo vậy[ σ F ] = [ σ Fα] 0 Cv C0 Cβ = 00, tự căng đai ta đượcC0 = 1= 2,33.0,955 .1,02 .1 = 2,27 Mpa- Chiều rộng đai:

b=BFt .k d

299,70.1,2

=

= 52,81 mm

2,27.3

[ σF ] δ4.1

[1]

51BTra bảng

ta được b = 63 (mm), tra bảng

đai B = 71 (mm)21.6

[2]

164ta có chiều rộng bánh2.1.6. Lực căng ban đầu và lực tác dụng lên trục

Lực căng ban đầu :F0 = σ 0 .δ.b = 1,8.3.63 = 340,2N

Lực tác dụng lên trục:Fr = 2F0sin(α1 /2) = 2.340,2.sin(165,18/2) = 674,72 N2.1.7 Tổng hợp thông số của bộ truyền đai dẹt

Thơng sốKý hiệuGiá trị

18Loại đaiƂKHЛ-65Đường kính bánh đai nhỏd1180 (mm)Đường kính bánh đai lớnd2500 (mm)Chiều rộng đaib63 (mm)Chiều dày đaiδ3 (mm)Chiều rộng bánh đaiB71 (mm)Chiều dài đai ( đã kể đến cách nối đai)L3850 (mm)Khoảng cách trụca1230,5 (mm)Góc ơm bánh đai nhỏα1165,18°Lực căng ban đầuF0340,2(N)Lực tác dụng lên trụcFr674,72 (N)192.2. Thiết kế bộ truyền bánh răng

* Thông số yêu cầu:

P1 = PI = 1,87 (kW)

T1 = TI = 70923 (N.mm)

n1 = nI = 251,8 (v/ph)

u = ubr = 3,86

Lh = 15000 (h)

2.2.1. Chọn vật liệu bánh răng

6.1

B [1]

92

Tra bảng

, ta chọn:

Vật liêu bánh răng lớn:

Nhãn hiệu thép: 45

Chế độ nhiệt luyện: Tôi cải thiện

Độ rắn: HB = 192240. Ta chọn HB2 = 230

Giới hạn bền: (MPa)

Giới hạn chảy: (MPa)Vật liêu bánh nhỏ:

Nhãn hiệu thép: 45

Chế độ nhiệt luyện: Tôi cải thiện

Độ rắn: HB = 241285. Ta chọn HB1 = 245

Giới hạn bền: (MPa)

Giới hạn chảy: (MPa)2.2.2. Xác định ứng suất cho phép

- Ứng suất tiếp xúc và uốn cho phép:

σ 0Hlim

[ σ H ] = S Z R Z v K xH K HLH0

[ σ ] = σ Flim Z Z K K

R S xF FL

 F

SF20+ Chọn sơ bộ: Z R Z v K xH =1 Z R ZS K xF =1

+ SH, SF – Hệ số an tồn khi tính về ứng suất tiếp xúc và ứng xuất uốn:

6.2

B

[ 1]

94

Tra bảng

với:σ0H lim , σ0F lim+

sở:bánh răng chủ động: SH1 = 1,1; SF1 = 1,75

bánh răng bị động: SH2 = 1,1; SF2 = 1,75- Ứng suất tiếp xúc và ứng xuất uốn cho phép ứng với số chu kỳ cơBánh chủ động:Bánh bị động:σ 0Hlim1 = 2HB1 + 70 = 2.245 + 70 = 560(MPa)

 0

σ Flim1 = 1,8HB1 = 1,8.245 = 441(MPa)

σ 0Hlim2 = 2HB2 + 70 = 2.230 + 70 = 530(MPa)

 0

σ Flim2 = 1,8HB2 = 1,8.230 = 414 (MPa)+ KHL, KFL – Hệ số tuổi thọ xét đến ảnh hưởng của thời gian phục vụ và chế độ

tải trọng của bộ truyền:

 K HL = mH

 K = mF

 FL

N H0

N HE

N F0

N FE

,Trong đó:mH, mF - bậc của đường cong mỏi khi thử về ứng suất tiếp xúc. Với bánh

răng có HB < 350 thì mH, mF = 6

NH0, NF0 - số chu kỳ thay đổi ứng suất khi thử về ứng suất tiếp xúc và ứng

suất uốn:212,4

 N H01 = 30H 2,4

= 16,26.106

HB1 = 30.2452,4

2,4

6

 N H02 = 30H HB2 = 30.230 = 13,97.106

 N F01 = N F02 = 4.10NHE, NFE - số chu kỳ thay đổi ứng suất tương đương: Do bộ truyền chịu tảitrọng tĩnh

NHE = NFE = 60c.n.t∑, trong đó:

* c – Số lần ăn khớp trong 1 vòng quay: c = 1

* n – Vận tốc vòng của bánh răng

* t∑ – tổng số thời gian làm việc của bánh răngNHE1 = NFE1 = 60c.n1.= 60.1.251,8.15000 = 226,62.106

NHE2 = NFE2=60c.n2.= 60.1.65,2.15000 = 58,68.106Ta có:

NHE1 > NHO1

NHE2 > NHO2

NFE1 > NFO1

NFE2 > NFO2

lấy NHE1 = NHO1

lấy NHE2 = NHO2

lấy NFE1 = NFO1

lấy NFE2 = NFO2

KHL1 = 1

KHL2 = 1

KFL1 = 1

KFL2 = 1- Do vậy ta có:σ 0Hlim1

560

σ

=

Z

Z

K

K

=

.1.1 = 509,09 (MPa)

[

]

H1

R

v

xH

HL1SH

1,1

σ 0Hlim2

530

ZR Z v K xH K HL2 =

.1.1 = 481,82(MPa)

[ σ H2 ] =

SH

1,1

0

[ σ ] = σ Flim1 Z Z K K = 441 .1.1 = 252 (MPa)

R S xF FL1

 F1

SF

1,750

 σ = σ Flim2 Z Z K K = 414 .1.1 = 236,57(MPa)

R S xF FL2

[ F2 ]

SF

1,75

- Do đây là bộ truyền bánh răng trụ răng nghiêng:22⇒ [ σ H ] sb =509,09 + 481,82

2= 495,45 (MPa)- Ứng suất cho phép khi quá tải:

[ σ H ] max =2,8.max ( σ ch1 ,σ ch2 ) =2,8.580 = 1624 (MPa)[ σ F1 ] max =0,8.σ ch1 =0,8.580= 464(MPa)[ σ F2 ] max =0,8.σ ch2 =0,8.450 = 360(MPa)232.2.3. Xác định sơ bộ khoảng cách trục:

a w = K a ( u + 1) . 3T1 .K Hβ

[σ H ]sb 2 .u.ψ ba, với:+ Ka – hệ số phụ thuộc vật liệu làm bánh răng của cặp bánh răng: Tra bảng

6.5

B

[ 1]

96Ka = 43 MPa1/3.

+ T1 – Moment xoắn trên trục chủ động: T1 = 70923 (N.mm)

+ [σH] – Ứng suất tiếp xúc cho phép: [σH]sb = 495,45 (MPa)

+ u – Tỷ số truyền: u = 3,86

+ψ ba , ψ bdB

Tra bảng– Hệ số chiều rộng vành răng:

6.6

[ 1]

97, với bộ truyền đối xứng HB < 350 chọn đượcψ ba=0,4ψ bd = 0,5ψ ba (u + 1) = 0,5.0, 4(3,86 + 1) = 0,972

+ KHβ, KFβ – Hệ số kể đến sự phân bố không đều tải trọng trên chiều rộng vành

răng khi tính về ứng suất tiếp xúc và uốn:

B

Tra bảng6.7

[ 1]

98vớiψ bd= 0,972 và sơ đồ 6 ta được: K Hβ =1,05 K Fβ =1,1

a w = K a (u + 1) 3T1K Hβ[ σH ]243.(3,86 + 1) 3u.ψ ba

=70923.1,05

495, 452.3,86.0, 4

= 121,50 (mm)Chọn aw = 125 mm.

2.2.4. Xác định các thông số ăn khớp

- Môđun pháp:

24M = (0,010,02).aw = (0,010,02).125 = 1,25 2,5 (mm)

B

Tra bảng6.8

[ 1]

99chọn m theo dãy tiêu chuẩn: m = 2(mm)- Xác định số răng:

Chọn sơ bộ góc nghiêng =10ocos = 0,9848Ta có:Z1 =2a w Cosβ

m(u+1)2.125.0,9848

2.(3,86 + 1)== 25,33Z2 = uZ1 = 3,86.25 = 96,5chọn Z1 = 25

chọn Z2 = 96- Tỷ số truyền thực tế:

ut =Z 2 96

=

= 3,84

Z1 25- Sai lệch tỷ số truyền:

< 4%

- Xác định góc nghiêng của răng:

cosβ

β=m( Z1 + Z 2 )

2 aw=2.(25 + 96)

2.125= 0,968β= arccos(cos ) = arccos(0,968) = 14,53o- Xác đinh góc ăn khớpα t α tw

=α tw: tg20ο 

 tgα  Cosβ ÷

ο ÷

⇒ αt

 Cos14,53 

= arctg

=arctg

= arctg(0,376)

= 20,61o- Góc nghiêng của răng trên hình trụ cơ sởβb25Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×