Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 1 TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC

CHƯƠNG 1 TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC

Tải bản đầy đủ - 0trang

Vậy công suất cần thiết trên trục động cơ:

Pyc =Pct 1,80

=

= 1,99 (kW)

ηc 0,90381.1.2. Xác định số vòng quay yêu cầu của động cơ

Số vòng quay sơ bộ trên trục động cơ:n sb = n ct .u sb- Trong đó:

+ Số vòng quay trên trục cơng tác là

n ct =n ct60000v

60000.0,58

=

= 65,2 (v/ph)

πD

π.170D – Đường kính tang

v – Vận tốc băng tải

+ Tỷ số truyền sơ bộ của hệ thống làu sbu sb = u d .u br

B

Theo bảng2.4

[1]

21chọn sơ bộ:- Tỉ số truyền bộ truyền đai:

- Tỉ số truyền bộ truyền bánh răng:nd = 3

u br = 4u sb = u d .u br = 3.4 = 12

Vậy số vòng quay sơ bộ trên trục động cơ:

n sb = n ct .u sb = 65,2.12 = 782,4 (v/ph)

1.1.3. Chọn động cơ điện

Tra bảng P.13, tr238[1] chọn động cơ với các thông số phù hợp điều kiện sau:

 Pdc ≥ Pyc = 2,01(kW) n dc ≈ n sb = 782,4 (vg/ ph)9KýhiÖu: 4A112MA8Y3

 P = 2,20(kW)

 dc

⇒

 n đc = 705 (v/ph)

d đc = 32 (mm)101.2. Phân phối tỷ số truyền cho các bộ truyền trong hệ thống

n

705

u c = đc =

= 10,81 (v/ph)

n ct 65, 2

Tỷ số truyền chung hệ thống :u c = u d .u brVớiud

u br– tỷ số truyền của bộ truyền đai

– tỷ số truyền của hộp giảm tốcChọn trước:u d = 2,80

u br =10,81

= 3,86

2,801.3. Tính các thơng số trên trục

1.3.1. Tính số vòng quay trên các trụcn dc = 705 (v/ph)Số vòng quay động cơ:nI =ndc 705

=

= 251,8 (v/ph)

u d 2,80n II =n I 251,8

=

= 65,2 (v/ph)

u br 3,86Số vòng quay trục I:Số vòng quay trục II:n ct =nII 65,2

=

= 65,2 (v/ph)

u kn

1Số vòng quay trục làm việc:1.3.2. Tính cơng suất trên các trục

Công suất trên trục công tácPct = Plv = 1,80 (kW)PII =

Công suất trên trục II:Pct 1,80

=

= 1,80 (kW)

ηkn

1

11PI =

Công suất trên trục I:

Pđc =PII

1,80

=

= 1,87 (kW)

ηol ηbr 0,99.0,97PI

1,87

=

= 1,99 (kW)

ηol η® 0,99.0,95Cơng suất trên trục động cơ:121.3.3. Tính mơmen trên các trục

Mô men xoắn trên trục động cơ:

Tdc = 9,55.106.Pdc

1,99

= 9,55.106.

= 26957 (N.mm)

n dc

705Mô men xoắn trên trục I:

TI = 9,55.106.PI

1.87

= 9,55.106.

= 70923 (N.mm)

nI

251,8Mô men xoắn trên trục II:

TII = 9,55.106.PII

1,80

= 9,55.106.

= 263650 (N.mm)

n II

65,2Mô men xoắn trên trục công tác:

Tct = 9,55.106.Pct

1,80

= 9,55.106.

= 263650 (N.mm)

n ct

65,21.3.4. Lập bảng các thông số động học

Trục

T.số

TST

n (vg/ ph)

P (kW)

T(N.mm)Động cơ

2,80

705

1,99

26957III

3,86251,8

1,87

70923Công tác

165,2

1,80

26365065,2

1,80

26365013CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ CÁC BỘ TRUYỀN

2.1. Thiết kế bộ truyền đai

* Thông số yêu cầu:

- Công suất trên trục chủ động: P = Pđc = 1,99 kw

- Mô men xoắn trên trục chủ động:

- Số vòng quay trên trục chủ động: n1 = nđc = 705 (v/ph)

- Tỉ số truyền bộ truyền đai: u = uđ = 2,80

* Điều kiện làm việc

- Góc nghiêng bộ truyền ngồi: β = 0°

- Số ca: 3

- Đặc tính làm việc: va đập nhẹ

2.1.1. Chọn loại đai

Chọn đai vải cao su.

2.1.2. Chọn đường kính bánh đai

d1 = (5,2 ÷ 6,4) = (5,2÷6,4) = (155,92÷ 191,90) mm

4.21

B

[1]

d1

63

Chọn

theo tiêu chuẩn bảng

ta được d1 =180 mm

Kiểm tra về vận tốc đai:

 v =π.d .n

1 1 = π.180.705 = 6,64 m/s

60000

60000<v max = 25 ( m/s )

=> thỏa mãnXác định d2:

= u.(1-ɛ) = u..(1- 0,015) = 2,80.180.(1- 0,015) = 496,44 mm

Trong đó hệ số trượtε = 0,01 ÷ 0,02ta chọnε = 0,015.14B

Tra bảng4.21

[ 1]

63d2ta chọn

ut =Tỷ số truyền thực tế:theo tiêu chuẩn, d2 = 500 (mm)d

500

2

=

= 2,82

d .(1 - ε) 180.(1 - 0,015)

1Sai lệch tỷ số truyền:

ut  − u

2,82 − 2,80

.100%

u

2,80

∆u =

.100 =

= 0,7 < 4 (thỏa mãn)

2.1.3. Xác định khoảng cách trục và chiều dài đai

Khoảng cách trục: a = (1,5 ) (+ ) = (1,5 (180 +500 )

= (1020 mm

Chọn asb = 1200 (mm)

Chiều dài đai:

π (d +  d ) (d -  d )2

1

2   + 2

1

L = 2a sb +

2

4a

π.(180 + 500) (500 - 180) 2

= 2.1200+

+

= 3489,47 mm

2

4.1200B

Dựa vào bảng4.13

[ 1]

59ta chọn L theo tiêu chuẩn: Chọn

vSố vòng chạy của đai trong6,641( s ) i = L = 3,55 = 1,87a =

Xác định lại khoảng cách trục:L = 3550 ( mm )m/s < = (3Thỏa mãn.(λ+ λ2 - 8Δ2 )

4Trong đó:

π(d + d )

1

2 = 3550 - π(180 + 500) = 2481,86

λ=l2

215Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 1 TÍNH TOÁN ĐỘNG HỌC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×