Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một cách tổng quát, có thể chia bức xạ mặt trời ra thành 2 loại:

Một cách tổng quát, có thể chia bức xạ mặt trời ra thành 2 loại:

Tải bản đầy đủ - 0trang

3.1. Bức xạ mặt trời

đến bên ngoài bầu khí

quyển (Extra Terrestrial Solar

Radiation)

 Cógiá trò khá ổn đònh ứng với từng

vò trí khảo sát cụ thể và có phương rất

rõ ràng, trong trường hợp này phương

của tia bức xạ mặt trời là đường nối

từ mặt trời đến vò trí khảo sát.

 Mặc dù vậy, các khảo sát thực tế cho

thấy – về mặt giá trò – bức xạ mặt trời

đến bên ngoài bầu khí quyển cũng có

những biến đổi nhẹ. Có2 lý do gây ra sự biến đổi này:

- Do các hiện tượng diễn ra trong nội bộ mặt

trời.

- Do sự biến đổi của khoảng cách từ mặt trời

đến Trái đất. Cácnghiên cứu cho thấy, lý do thứ nhất chỉ

gây ảnh hưởng tối đa không quá 1,5%, còn

lý do thứ hai có thể gây ảnh hưởng đến 3%. Đốivới các bài toán kỹ thuật, có thể xem

cường độ bức xạ phát ra từ mặt trời là ổn

đònh và bức xạ mặt trời đến bên ngoài bầu

khí quyển là bức xạ mặt trời đến trên mặt

đất nhưng không tính đến ảnh hưởng của bầu

khí quyển. GọiGon là lượng bức xạ mặt trời đến

một mặt phẳng có diện tích 1m2

đặt thẳng góc với tia bức xạ và ở

bên ngoài bầu khí quyển, ta có:

Gon = GSC.[1+0,033.Cos(360.n/365)]

Trong đó:

GSC – hằng số mặt trời.

n – số thứ tự của ngày trong năm

với qui ước

lấy giá trò n của

ngày 1 tháng giêng là 1. Nếubề mặt khảo sát nằm

ngang, giá trò Go biểu diễn lượng

bức xạ mặt trời đến mặt phẳng

có diện tích 1m2 đặt bên ngoài

bầu khí quyển có giá trò là:

Go = GSC.

[1+0,033.Cos(360.n/365)].CosZ Cos.Cos.Cos+Sin.Sin  .dt

 GọiHo (J/m2) là lượng bức xạ mặt trời

đến mặt phẳng nằm ngang có diện

tích 1m2 đặt bên ngoài bầu khí quyển

trong thời gian 1 ngày, ta viết được:

Ho = GSC.[1+0,033.Cos(360.n/365)].φ1

Với:

φ1 = (Cosδ.Cos.Cos+Sinδ.Sin).dt Khiđặt dt = a.d, ta có:

Ho = a.GSC.[1+0,033.Cos(360.n/365)].φ2

Với:

φ2 = (Cosδ.Cos.Cos+Sinδ.Sin).d Trongcác biểu thức trên, t có đơn vò

là giây,  có đơn vò là độ và biến

đổi trong khoảng từ –S cho đến +S ,

tức là từ lúc mặt trời mọc cho đến

lúc mặt trời lặn. Saukhi lấy tích phân, ta được:

Ho = 2a.A.B

Trong đó:

a = 3600.180/(15.)

A = GSC.[1+0,033.Cos(360.n/365)]

B = Cosδ.Cos.SinS+Sinδ.Sin.S.(/180) Bêncạnh giá trò Ho, trong các tính toán

về bức xạ mặt trời người ta cũng rất

quan tâm đến giá trò Hom. Tahiểu Hom là lượng bức xạ mặt trời

đến trên mặt phẳng nằm ngang có

diện tích 1m2 đặt bên ngoài bầu khí

quyển trong thời gian 1 ngày (nhưng là

ngày điển hình của tháng khảo sát).Theo đònh nghóa, ngày điển hình của

một tháng nào đó là ngày mà Ho có

giá trò gần nhất so với giá trò bức xạ

trung bình của tháng đó. Nóichung, các tia bức xạ mặt trời về

nguyên tắc có bước sóng  gần như là

từ 0 cho đến . Tuynhiên, do cường độ các tia bức xạ

mặt trời phân bố rất không đồng đều

theo bước sóng, cho nên trong thực tế ta

chỉ quan tâm đến các tia bức xạ có

bước sóng  trong khoảng từ 0,24m đến

50m. Cườngđộ của các tia bức xạ có bước

sóng  <0,24m và >50m thật sự không

đáng kể.3.1 trình bày quang phổ của

bức xạ mặt trời ở dạng đồ thò.Cườ

ng độbứ

c xạ đơn sắ

c, W/m2 Hình2400

2000

1600

1200

800

400

0

0,20,40,60,81,01,21,41,61,82,02,22,42,6Bướ

c só

ng ,m Bảng3.1 trình bày một vài số

liệu về sự phân bố bức xạ mặt

trời theo bước sóng ở dạng bảng,

trong đó:

Gsc, - cường độ bức xạ đơn sắc,

W/m2

f0- - tỉ số giữa tổng lượng bức xạ

ứng với bước sóng trong khoảng

từ 0 đến  và hằng số mặt trời., m0,24

0,25

0,26

0,27

0,28

0,29

0,30

0,31

0,32

0,33

0,34

0,35

0.36

0,37

0,38

0,39

0,40

0,41

0,42

0,43

0,44

0,45

0,46Gsc,

63,0

70,9

130

232

222

482

514

689

830

1059

1074

1093

1068

1181

1120

1098

1429

1751

1747

1639

1810

2006

2066f0-

0,0014

0,0019

0,0027

0,0041

0,0056

0,0081

0,0121

0,0166

0,0222

0,0293

0,0372

0,0452

0,0532

0,0615

0,0700

0,0782

0,0873

0,0992

0,1122

0,1247

0,1373

0,1514

0,1665, m0,47

0,48

0,49

0,50

0,51

0,52

0,53

0,54

0,55

0,56

0,57

0,58

0,59

0,60

0,62

0,64

0,66

0,68

0,70

0,72

0,75

0,80

0,90Gsc,2033

2074

1950

1942

1882

1833

1842

1783

1725

1695

1712

1715

1700

1666

1602

1544

1486

1427

1369

1314

1235

1109

891f0-0,1817

0,1968

0,2115

0,2260

0,2401

0,2538

0,2674

0,2808

0,2938

0,3065

0,3191

0,3318

0,3444

0,3568

0,3810

0,4042

0,4266

0,4481

0,4688

0,4886

0,5169

0,5602

0,6337, mGsc,f0-1,0

1,2

1,4

1,6

1,8

2,0

2,2

2,4

2,6

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

3,8

4,0

4,5

5,0

6,0

7,0

8,0

10,0

50,0748

0,6949

485

0,7840

337

0,8433

245

0,8861

159

0,9159

103

0,9349

79

0,9483

62

0,9586

48

0,9667

39

0,9731

31

0,9783

22,6

0,9822

16,6

0,9850

13,5

0,9872

11,1

0,9891

9,5

0,9906

5,9

0,9934

3,8

0,9951

1,8

0,9972

1,0

0,9982

0,59

0,9988

0,24

0,9994

3,9.10-4 1,0000Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một cách tổng quát, có thể chia bức xạ mặt trời ra thành 2 loại:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×