Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Luận văn tốt nghiệpMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU........................................................................1

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG.............3

THƯƠNG MẠI VÀ HOẠT ĐỘNG MARKETING............................3

TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI........................................3

1.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ

MARKETING TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI..........................31.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại................3

1.1.2. Khái niệm về Marketing Ngân hàng.................3

1.2. VAI TRÒ CỦA MARKETING NGÂN HÀNG................4

1.3. ĐẶC ĐIỂM CỦA MARKETING NGÂN HÀNG.............5

1.4. NỘI DUNG CÔNG TÁC MARKETING NGÂN HÀNG...................61.4.1. Nghiên cứu thị trường trong hoạt động của Ngân

hàng.......................................................................6

1.4.2. Phân đoạn, lựa chọn và định vị thị trường

(sản phẩm)..........................................................7

1.4.3. Lập chiến lược Marketing Ngân hàng...............8

1.4.3.1. Chiến lược sản phẩm của Ngân hàng.........9

1.4.3.2. Chiến lược giá cả của Ngân hàng..............9

1.4.3.3. Chiến lược phân phối sản phẩm..............10

1.4.3.4. Chính sách giao tiếp khuyếch trương của

Ngân hàng.........................................................10

1.4.3.5. Chiến lược định vị thị trường...................11

1.4.3.6. Chiến lược quan hệ khách hàng..............11

1.4.3.7. Chiến lược chất lượng dịch vụ.................11

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING.............13

TẠI CHI NHÁNH QUANG TRUNG - NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ.........13

& PHÁT TRIỂN VIỆT NAM....................................................13

2.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN

VIỆT NAM...............................................................................132.1.1. Đôi nét về ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt

Nam.....................................................................13

2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển của chi

nhánh Quang Trung............................................14

2.1.3 Chức năng và nhiệm vụ của Ngân hàng ......16

40Luận văn tốt nghiệp2.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Chi nhánh Quang

Trung - Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Việt Nam. 16

* Phòng dịch vụ khách hàng: Thực hiên đầy đủ các dịch vụ của

ngân hàng tại điểm giao dịch theo mức phán quyết được giám

đốc uỷ quyền. Thu chi tiền mặt...............................................182.1.5.1. Hoạt động huy động vốn........................18

Chỉ tiêu...................................................................18

2.1.5.2.Hoạt động tín dụng.................................19

Bảng 2: Bảng cân đối kiểm toán(2004-2006)...............19

2.1.5.3. Một số hoạt động khác...........................20

2.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CHI

NHÁNH QUANG TRUNG- NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ & PHÁT

TRIỂN VIỆT NAM....................................................21

2.2.1. Tình hình thực hiện phát triển các dịch vụ của

Chi nhánh Quang Trung..........................................21

2.2.2. Tình hình thực hiện chính sách giá cả tại chi

nhánh Quang Trung...............................................23

2.2.3. Tình hình thực hiện phát triển mạng lưới cung

cấp dịch vụ chi nhánh Quang Trung.........................24

2.2.4. Tình hình thực hiện xúc tiến trong cung ứng dịch

vụ tại chi nhánh Quang Trung.................................25

2.2.5. Tình hình thực hiện nâng cao chất lượng đội ngũ

nhân viên tại chi nhánh Quang Trung......................27

2.2.6.Tình hình cải tiến dịch vụ cung ứng tại chi nhánh

Quang Trung.........................................................28

2.2.7. Tình hình thực hiện việc nâng cao chất lượng

dịch vụ khách hàng tại chi nhánh Quang Trung........29

2.2.8. Tình hình thực hiện việc phát triển mối quan hệ

nội bộ trong chi nhánh Quang Trung........................30

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG

MARKETING TẠI CHI NHÁNH QUANG TRUNG - NGÂN HÀNG...31

ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN VIỆT NAM........................................31

3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI

CHI NHÁNH QUANG TRUNG.....................................................313.2.1. Hoàn thiện hệ thống thông tin Marketing tại chi

nhánh Quang Trung...............................................3141Luận văn tốt nghiệp3.2.2. Nâng cao trình độ cán bộ và ứng dụng tốt công

nghệ thông tin áp dụng trong hoạt động Ngân hàng.32

3.2.3. Thực hiện chính sách lãi suất và phí dịch vụ

cạnh tranh............................................................33

3.2.4. Thực hiện cải tiến quá trình cung ứng dịch vụ,

nâng cao chất lượng phục vụ, đảm bảo tiện ích tối đa

cho khách hàng.....................................................33

3.2.5. Tăng cường thực hiện các hoạt động xúc tiến

hướng tới khách hàng mục tiêu...............................34

3.2.6. Thực hiện việc mở rộng các dịch vụ và thị trường

cung ứng cho khách hàng.......................................36

3.2.7. Các giải pháp hỗ trợ khác..............................37

KẾT LUẬN..........................................................................38

TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................3942Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×