Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
SỔ CHI TIẾT HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

SỔ CHI TIẾT HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

Tải bản đầy đủ - 0trang

*) Giảm giá hàng bán

Giảm giá hàng bán được thực hiện trong trường hợp công ty đã xuất hàng

bán cho khách hàng nhưng hàng không đảm bảo đúng yêu cầu của khách

hàng. Tuy vậy người mua không trả lại hàng mà u cầu cơng ty phải giảm

giá số hàng đó. Tài khoản sử dụng: TK 532 "Giảm giá hàng hóa".

Bước 1: Khi có yêu cầu giảm giá bên mua phải gửi cơng văn đến cho

cơng ty và phải có sự thỏa thuận nhất trí giữahai bên thì thủ tục giảm giá hàng

bán được tiến hành.

Bước 2: Kế tốn tính tốn giá trị của số hàng giảm giá đó.

Bước 3: Tương tự như trường hợp "Hàng bán bị trả lại". Kế toán tiến

hành vào sổ chi tiết tài khoản 532 nên các chứng từ ghi sổ, sổ cái, TK 532.

+ Ở phòng kế tốn định kỳ từ 5 đến 10 ngày kế toán căn cứ vào các

chứng từ mua hàng, bán hàng do thủ kho gửi lên kế toán tiến hành kiểm tra

tính hợp lý, ghi đơn giá tính thànhSV: Phùng Thị Diện62

Lớp: KT1-LT1-HN2Đơn vị: Công ty CP SX & TM

Phương Thế

Địa chỉ: Gia Lõm- Hà NôiMẫu số:S35-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ/BTC

Ngày 20/3/2006 Của BTBTC)SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG

Tk 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Mặ hàng: Đạm Urê

Tháng 9 năm 2009

ĐVT:Đồng

Ntchứng từ

SHNTcác khoản tính

trừ

thuế

khácDoanh thu

diễn giải

Dư đầu kỳ

Phát sinh

trong kỳ

Bán cho ông

quân

Xuất bán7/9046/918/90817/9............. .......... .............TKĐƯSố

lượngĐơn

giá13115.000 7.800012125.0007.800thành tiền117.000.0005.850.00

0195.000.00

0................... ..........................

Cộng ps

Doanh thu

thuần

Giá Vốn

Hàng bán

Lãi gộp675.000.000

675.000.000

525.000.000

150.075.000- Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

- Ngày mở sổ…

Ngày 30 tháng 9 năm 2009

Người lập biểu

(ký, họ tên)SV: Phùng Thị DiệnKế toán trưởng

(ký, họ tên)63

Lớp: KT1-LT1-HN2BẢNG TỔNG HỢP DOANH THU

ĐVT:đồng

Diễn giải

TKĐƯ

D

Dư đầu kỳ

Phát sinh

trong kỳ

Doanh thu

bán Đạm

Doanh thu

bán Lân

Doanh thu

bán NPK

Cộng pscác khoản tính

trừDoanh thuESố

lượng

1Đơn

giá

2111,131 86.5387.80

0

111,131 119.130 5.00

0

111.131 100.00 5.20

0

0thành tiềnthuếkhác3= 1x245675.000.000125.000.000595.650.000132.000.000519.500.00120.900.0002.120.000.00

0793.000.000- Sổ này có … trang, đánh số từ trang số 01 đến trang ….

- Ngày mở sổ…

Ngày 30 tháng 9 năm 2009

Người lập biểu

(ký, họ tên)Kế toán trưởng

(ký, họ tên)4) Kế toán chi phí bán hàng.

TK sử dụng: TK 641- chi phí bán hàng

SV: Phùng Thị Diện64

Lớp: KT1-LT1-HN2Các chứng từ sử dụng để ghi sổ kế toán là bảng thanh toán tiền lương và

phân bổ khấu hao TSCĐ, bảng phân bổ vật liệu, CCDC, các phiếu chi đối với

dịch vụ mua ngồi có liên quan đến quá trình bán hàng.SV: Phùng Thị Diện65

Lớp: KT1-LT1-HN2Đơn vị: Công ty CP SX & TM Phương Thế

Địa chỉ: Gia Lõm- Hà NôiMẫu số:S36-DN (Ban hành theo QĐ số

15/2006/QĐ/BTC Ngày 20/3/2006 Của BTBTC)

SỔ CHI PHÍ BÁN HÀNG

TK 641- Chi phí bán hàng

Tháng 9 năm 2009

ĐVT: ĐồngNT

ghi

sổ

A

…...

10/9Chứng từ

SH NT10/910/930/9

30/930/9

30/930/930/9B

..C

…..

5/9Ghi Nợ TK 641

Diễn giảiTKĐƯ Tổng số tiềnD

E

….

….

Trả tiền vận chuyển hàng

111

mua

Trả tiền vận chuyển hàng

111

bán

Trích khấu hao TSCĐ

214

Phân bổ CCDC cho bộ phận

153

Bh

Chi phí nhân viên

334

Cộng PS111153…..

15.714.000….

15.714.0008.142.0008.142.00048.205.000

7.632.000214

….334

….48.205.000

7.632.10531.714.200

170.670.00031.714.200

41.030.9507.632.10548.205.00031.714.200Ngày 30 tháng 9năm 2009

Kế toán trưởng

(ký, họ tên)Người ghi sổ

(ký,họ tên)SV: Phùng Thị DiệnChia ra66Lớp: KT1-LT1-HN2SV: Phùng Thị Diện67Lớp: KT1-LT1-HN27) Chi phí quản lý doanh nghiệp.

Nội dung chi phí QLDN của Cơng ty

Tiền lương, tiền ăn ca, các khoản trích theo lương của cán bộ công nhân

viên trong bộ máy quản lý của Cơng ty.

− Chi phí vật liệu, dụng cụ, đồ dùng văn phòng.

− Chi phí khấu hao TSCĐ trong Cơng ty.

− Chi phí bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ khác dùng trong Công ty.

− Thuế môn bài, thuế nhà đất, thuế GTGT của các loại hàng hoá, dịch vụ

theo phương pháp trực tiếp, phí và các lệ phí khác ...

− Các chi phí khác: điện, nước, các khoản trợ cấp thơi việc cho người lao

động, chi phí đào tạo cán bộ, chi y tế cho người lao động, chi phí cơng tác ....

− Tập hợp chi phí QLDN.SV: Phùng Thị Diện68

Lớp: KT1-LT1-HN2Đơn vị: Công ty CPSX & TM

Phương Thế

Bộ phận: PNVKD

Địa chỉ: Gia Lõm – Hà NộiMẫu số:S36-DN (Ban hành theo QĐ số

15/2006/QĐ/BTC Ngày 20/3/2006 Của

BTBTC)SỔ CHI PHÍ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TK 642- Chi phí quản lý Doanh nghiệp

Tháng 9 năm 2009

ĐVT

: Đồng

NT

ghi

sổ

A

......

30/9Chứng từ

SHNTGhi Nợ TK 642

Diễn giảiBC

D

..

..... ....

30/9 CP nhân

viên

QLDN

30/9

30/9 Phân bổ

CCDC cho

bộ phận Ql

30/9

30/9 Trích khấu

hao TSCĐ

......... .......... ....... ...........

Cộng PSTKĐƯ

ETổng số

tiền....

334.....

30.000.0001537.632.10521448.205.000..................

169.369.000Chia ra

153

....214

....334

....

30.000.0007.632.000

48.205.000

...........

7.632.000............

48.205.000..........

30.000.000Ngày 30 tháng 9 năm 2009

Người ghi sổ

(ký,họ tên)SV: Phùng Thị DiệnKế toán trưởng

(ký, họ tên)69

Lớp: KT1-LT1-HN28) Kế toán xác định kết quả kinh doanh

+) TK sử dụng:

Để xác định kết quả tiêu thụ kế toán sử dụng tài khoản 911- xác định kết

quả kinh doanh; Tk 421 Lợi nhuận chưa phân phối,

Kết quả tiêu thụ hàng hóa trong Doanh nghiệp chính là kết quả hoạt

động sản xuất kinh doanh. Kết quả đó được tính bằnh cách so sánh giữa một

bên là doanh thu thuần với một bên là giá vốn hàng bán và chi phí bán hang,

chi phí quản lý doanh nghiệp và được biểu hiện qua lợi nhuận về tiêu thụ.

Cuối quý kế toán căn cứ vào các số liệu đã ghi các tài khoản liên quan,

thực hiện bút toán kết chuyển và xác định kết quả bán hàng.

Lợi nhuận (+)

hoặc lỗ (-) từ hoạt

động tiêu thụDT thuần

=hàng hóa

TK sử dụng:về tiêu

thụ hàngGiá vốn

-hàngChi phí

-bánbánhóahàngChi

-phí

QLDNTK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối.SV: Phùng Thị Diện70

Lớp: KT1-LT1-HN2a) K/ C giá vốn hàng bán

Đơn vị: Công ty CPSX & TM

Phương Thế

Bộ phận: PNVKD

Địa chỉ: Gia Lõm – Hà NộiMẫu số:02a-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ/BTC

Ngày 203/2006 Của BTBTC)CHỨNG TỪ GHI SỔ

số 09: K/c giá vốn hàng bán

Tháng 09 năm 2009

ĐVT: Đồng

số hiệu tài

Trích yếu

A

K/c gia von

……..

Cộngkhoản

NợB

632

……..C

911

……ghi

số tiền

1

1.525.000.000

………….

1.525.000.000chú

D

…….Ngày 30 tháng 9 năm 2009

Kèm theo hóa đơn chứng từ

Người lập

(ký,họ tên)SV: Phùng Thị DiệnKế toán trưởng

(ký, họ tên)71

Lớp: KT1-LT1-HN2b) kết chuyển doanh thu bán hàng

Đơn vị: Công ty CPSX & TM

Phương Thế

Bộ phận: PNVKD

Địa chỉ: Gia Lõm – Hà NộiMẫu số:02a-DN

(Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ/BTC

Ngày 20/3/2006 Của BTBTC)CHỨNG TỪ GHI SỔ

số 10: K/c Doanh thu bán hàng

Tháng 09 năm 2009

ĐVT: Đồng

số hiệu tài

Trích yếu

A

K/c Doanh thu

Cộngkhoản

Nợ

B

511

C

911số tiền

1

2.120.000.000

2.120.000.000ghi chú

DNgày 30 tháng 9 năm 2009

Kèm theo hóa đơn chứng từ

Người lập

(ký,họ tên)Kế tốn trưởng

(ký, họ tên)c) Kết chuyển CPBH

SV: Phùng Thị Diện72

Lớp: KT1-LT1-HN2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

SỔ CHI TIẾT HÀNG BÁN BỊ TRẢ LẠI

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×