Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
PHỤ LỤC 17. Phổ 13C NMR của TCE15A

PHỤ LỤC 17. Phổ 13C NMR của TCE15A

Tải bản đầy đủ - 0trang

PHỤ LỤC 18 Phổ 13C NMR của TCE15APHỤ LỤC 19. Phổ 1H-NMR giãn rộng của TCE3b.PHỤ LỤC 20. Phổ 13C-NMR của chất TCE3bTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

PHỤ LỤC 17. Phổ 13C NMR của TCE15A

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×