Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Một số vấn đề lí luận và thực tiễn.

Một số vấn đề lí luận và thực tiễn.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Từ điều trên ta có thể hiểu rằng vậy, theo Bộ luật dân sự năm 2015 của Việt

Nam, trên thực tế sẽ có những trường hợp đã giao kết nhưng chưa có hiệu lực pháp

luật.

Ví dụ: Tại khoản 2 Điều 459 Bộ luật dân sự năm 2015 về hợp đồng tặng cho

bất động sản “2. Hợp đồng tặng cho bất đợng sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng

ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đờng tặng cho có

hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản”.

Đặt ra vấn đề: trong thời gian từ lúc giao kết đến trước khi hợp đồng có hiệu

lực, làm sao có thể ràng buộc được trách nhiệm của bên giao kết một khi bên này

phá vỡ cam kết?

Ví dụ: a tặng cho b bất đợng sản nhưng vì mợt lí do nào đó a khơng thể cùng

b thực hiện việc đăng ký hoặc hoàn thành các thủ tục giấy tờ. Vì vậy trong trường

này cũng không áp dụng chế độ trách nhiệm trong hợp đồng được mặc dù 2 bên đã

có thỏa thuận và nếu xét cho cùng trong trường hợp này hợp đồng vẫn chưa có

hiệu lực.

Bộ luật dân sự lại chưa có quy định cụ thể về trách nhiệm trong giai đoạn

chuẩn bị hợp đồng nên cơ chế xử lý tranh chấp chắc chắn phải dựa trên trách

nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng.

Vì vậy, quy định tại khoản 2 Điều 401 bộ luật dân sự năm 2015 “Từ thời

điểm hợp đồng có hiệu lực, các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau

theo cam kết”

Tôi nhận thấy rằng khơng ổn về mặt lơgic và cũng như tính khả quan khi áp

dụng khoản này trên thực tế khi có một hợp đồng được giao kết mà hợp đồng đó

lại chưa có hiệu lực của pháp lực khi mà bên có quyền lợi bị xâm phạm quyền lợi13của mình thì không bảo vệ được quyền lợi của mình trong hợp đồng mà chỉ bảo vệ

quyền lợi của mình ngoài hợp đồng.

Mặt khác, dẫn đến sự nhầm lẫn giữa hiệu lực của hợp đồng và thực hiện hợp

đồng vì có thể gây ra hoàn cảnh hợp đồng có hiệu lực nhưng các bên chưa phải

thực hiện ngay.

Việc xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng có ý nghĩa rất quan trọng,

xác định được thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là xác định được thời điểm phát

sinh quyển và nghĩa vụ của các bên với nhau, và đặc biệt là khi giải quyết các tranh

chấp về tài sản trong hợp đồng mà quy ra thành tiền thì xác định giá trị của tài sản

đó theo giá thị trường tại thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Đồng thời, hiệu lực của

hợp đồng cũng là một trong những căn cứ để xem xét về tính hợp lệ và thời hiệu

khởi kiện trong vụ án dân sự.

Ví dụ: Khi hợp đồng được giao kết nhưng chưa có hiệu lực thì các tranh chấp

nếu có sẽ không được Tòa án thụ lý giải quyết tại thời điểm đó.

Như vậy, để một hợp đồng có hiệu lực thì bản thân hợp đồng đó phải tuân thủ

các điều kiện có hiệu lực của mợt hợp đờng, cẩc điều kiện đó tùy theo tính chất,

đặc điểm của các hợp đồng mà sẽ có sự khác nhau. Tuy nhiên, tựu trung lại thì có

ba điều kiện cơ bản để một hợp đồng khi đáp ứng các điều kiện đó sẽ có hiệu lực

theo luật định tá điều kiện về mặt chủ thể; điều kiện về mặt nội dung và điều kiện

về mặt hình thức

Hiệu lực của hợp đồng: Theo Điều 401 của BLDS 2015, hợp đồng được giao

kết hợp pháp có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thỏa thuận khác

hoặc luật liên quan có quy định khác. Như vậy, từ thời điểm hợp đồng có hiệu lực,

các bên phải thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhau theo cam kết. Hợp đồng chỉ

có thể bị sửa đổi hoặc hủy bỏ theo thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của

14pháp luật. Và quy định này là nhẳm đảm bảo việc thực hiện hợp đồng của các bên,

đồng thời rõ ràng hơn trong việc thay đổi nội dung hợp đồng (tức là phải có sự

thỏa thuận giữa các bên).C. KẾT LUẬN

Việc xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng có ý nghĩa rất quan trọng,

xác định được thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là xác định được thời điểm phát

sinh quyền và nghĩa vụ của các bên với nhau, và đặc biệt là khi giải quyết các tranh

chấp về tài sản trong hợp đồng mà quy ra thành tiền thì xác định giá trị của tài sản

đó theo thời giá thị trường tại thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Đồng thời hiệu lực

của hợp đồng cũng là một trong những căn cứ để xem xét về tính hợp lệ và thời

hiệu khởi kiện trong vụ án dân sự (ví dụ: khi hợp đờng được giao kết nhưng chưa

có hiệu lực thì các tranh chấp nếu có sẽ không được Tòa án thụ lý giải quyết tại

thời điểm đó).

Để một hợp đồng có hiệu lực thì bản thân hợp đồng đó phải tuân thủ các điều

kiện có hiệu lực của một hợp đồng dân sự, các điều kiện đó tùy theo tính chất, đặc

điểm của các hợp đồng mà sẽ có sự khác nhau. Tuy nhiên, tựu trung lại thì có ba

điều kiện cơ bản để một hợp đồng khi đáp ứng các điều kiện đó sẽ có hiệu lực theo

luật định là điều kiện về mặt chủ thể; điều kiện về mặt nội dung và điều kiện về

mặt hình thức.15Mục lục

A. MỞ ĐẦU..............................................................................................................1

B. NỘI DUNG...........................................................................................................2

I. KHÁI QUÁT CHUNG.......................................................................................2

1. Khái niệm hợp đồng dân sự theo quy định của Bộ Luật Dân Sự năm 2005 và

hợp đồng Bộ Luật Dân Sự năm 2015..................................................................3

2. Đặc điểm của hợp đồng...................................................................................4

3. Phân loại hợp đồng..........................................................................................5

4. Quy định về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng............................................8

II. HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THEO QUY ĐỊNH BỘ LUẬT DÂN SỰ

NĂM 2015- MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.............................10

1. Hiệu lực của hợp đồng theo quy định Bộ Luật Dân Sự năm 2015...............10

2. Mợt sớ vấn đề lí ḷn và thực tiễn.................................................................12

C. KẾT LUẬN.........................................................................................................1516DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ luật dâ sự năm 2005

2. Bộ luật dân sự năm 2015

3. https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BA%BF_%C4%91%E1%BB

%8Bnh_h%E1%BB%A3p_%C4%91%E1%BB%93ng_(Lu%E1%BA

%ADt_d%C3%A2n_s%E1%BB%B1_Vi%E1%BB%87t_Nam)

4. 123. Docx

5. Báo Thanh Niên17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Một số vấn đề lí luận và thực tiễn.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×