Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VI.KẾT QUẢ VÀ CÁCH TÍNH

VI.KẾT QUẢ VÀ CÁCH TÍNH

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thiết lập bảng Descriptive Statistics

+ Data →Data Analysis → Descriptive Statistics+ Input range ( phạm vi đầu vào ) :$A$35:$B$51

+ Grouped By : columns

+ Confidence Level for Mean : 95%Ta có bảng số liệu xuất ra:Khoảng ước lượng:2. So sánh trung bình với dữ liệu từng cặp

Thiết lập bảng t-Test: Two-Sample Asuming Unequal Variances

+ Data →Data Analysis → t-Test: Two-Sample Asuming Unequal VariancesTa nhập dữ liệu đầu vào như bảng với α = 0.05

Ta có bảng số liệu xuất raGiả thiết :

H0: μ1 = μ2 Chiến dịch quảng cáo không thành cơng

Vì |t|=3,75682 > tα/2=2,04523 nên bác bỏ giả thiết H0

VI.KẾT QUẢ

Chiến dịch quảng cáo thành côngCÂU 3

I.ĐỀ BÀI

Tuổi X và huyết áp Y của bệnh nhân trẻ em (dưới 14 tuổi), chọn ngẫu nhiên được

cho trong bảng sau đây:

X 14 1 9

7

9

12 1 3 14 1 9

7

9 12 1 3

Y 100 83 112 152 104 90 92 85 110 73 132 122 134 98 82 65

Tính tỷ số tương quan,hệ số tương quan và hệ số xác định của Y đối với X. Với

mức ý nghĩa α =5%, có kết luận gì về mối tương quan giữa X và Y (Có phi tuyến

khơng ? Có tuyến tính khơng ?)? Tìm đường hồi quy tuyến tính của Y đối với X.

Tính sai số tiêu chuẩn của đường hồi quy.

II.DẠNG BÀI

Phân tích tương quan

Hồi quy tuyến tínhTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VI.KẾT QUẢ VÀ CÁCH TÍNH

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x