Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III.Phương pháp giải Giả thiết

III.Phương pháp giải Giả thiết

Tải bản đầy đủ - 0trang

Áp dụng MS -EXCEL

+ sử dụng hàm tính tổng

Sum

và CHITEST

V.KẾT QUẢ VÀ CÁCH TÍNH

Giả thiết tỉ lệ hai nhóm tuổi là như nhau a = 5%

- Số liệu nhập vào3 Tính các tổng số:

+ Tổng hàng : chọn H11 và nhập =SUM(B11:G11)

Dùng con trỏ kéo nút tự điền từ H11 đến H12

+ Tổng cột : chọn B13 và nhập =SUM(B11:B12)

Dùng con trỏ kéo nút tự điền từ B13 đến G13

+ Tổng cộng : chọn H16 và nhập =SUM(H11:H12)

Số liệu xuất ra :

Ta có bảng tần số thực nghiệmTính các tần số lý thuyết:

Tần số lý thuyết = ( tổng hàng*tổng cột )/tổng cộng

Nhóm 40 – 50 : chọn B18 và nhập =H11*B13/H13

Chọn C18 và nhập = H11*C13/H13

Chọn D18 và nhập =H11*D13/H13

Chọn E18 và nhập =H11*E13/H13

Chọn F18 và nhập =H11*F13/H13

Chọn G18 và nhập =H11*G13/H13Nhóm 50 – 60 : chọn B19 và nhập =H12*B13/H13

Chọn C19 và nhập = H12*C13/H13

Chọn D19 và nhập =H12*D13/H13

Chọn E19 và nhập =H12*E13/H13

Chọn F19 và nhập =H12*F13/H13

Chọn G19 và nhập =H12*G13/H13

Ta được bảng tần số lý thuyết:Áp dụng hàm số CHITEST

Chọn B22 và nhập = CHITEST(B11:G13,B18:G29)Ta được kết quả P(X > X2)

Biện luận : P(X> X2)= 0.511582 > 0.05 = a Chấp nhận H0

VI.KẾT LUẬN

Khơng có sự khác nhau về tỷ lệ thu nhập giữa hai nhóm tuổi này trong số các

công nhân lành nghềCÂU 2

I.ĐỀ BÀI

Trước một chiến dịch quảng cáo, tỷ lệ phòng có khách ở trong một khách sạn

được theo dõi ngẫu nhiên trong 15 ngày và thu được kết quả là 86 92 83 88 79 81

90 76 80 91 85 89 77 91 và 83 phần trăm.Sau khi kết thúc chiến dịch quảng cáo

người ta theo dõi tỷ lệ này trong 15 ngày và thu được kết quả là 88 94 97 99 89 93

92 98 89 90 97 91 87 80 88 và 96 phần trăm. Giả sử tỷ lệ phòng có

khách là phân phối chuẩn. Hãy ước lượng với độ tin cậy 95% tỷ lệ phòng

có khách trước và sau chiến dịch quảng cáo. Với mức ý nghĩa 5% hãy cho

ý kiến là chiến dịch quảng cáo có thành cơng hay khơng ?

II. DẠNG BÀI+ Ước lượng trung bình

+ So sánh trung bình với từng cặp dữ liệu

III.PHƯƠNG PHÁP GIẢI

 Ước lượng trung bình:

Giá trị trung bình:n i=1xxxi Giới hạn tin cậy: �� . ��xn=

 So sánh trung bình với dữ liệu từng cặp:

Trong trường hợp hai mẫu nhỏ ( N < 30 ) phụ thuộc ( ví dụ : kết quả

của một nhóm chuột được xét nghiệm máu hai lần – trước và sau khi

uống thuốc – hay một nhóm bệnh nhân trải qua hai thí nghiệm – được

thử thuốc trên tay này và được thử thuốc trên tay kia ) và không giả định

rằng phương sai của hai mẫu bằng nhau, bạn có thể áp dụng trắc nghiệm t

để so sánh giá trị trung bình của hai mẫu dữ liệu tương ứng từng cặp.

Giả thiết

Tương tự trường hợp “hai mẫu với phương sai biết trước”

Giá trị thống kê

Di = Xi − Yi ( i = 1,2, … N )Biện luận

Nếu |t| < tα hay tα/2 ( γ = N − 1) ⇒ Chấp nhận giả thiết H0IV.CÔNG CỤ GIẢI.

Sử dụng MS-EXCEL

+ Ước lượng trung bình: Dùng chương trình Descriptive Statistics để tìm trung

bình (mean) và giới hạn tin cậy (Confidence Level)

+ So sánh trung bình với dữ liệu từng cặp: Dùng chương trình “t-TEST: TwoSample Asuming Unequal Variances” để tìm tiêu chuẩn kiểm định (t Stat) và

phân vị hai phía (t Critical two-tail)

VI.KẾT QUẢ VÀ CÁCH TÍNH

1.Ước lượng trung bình:

Nhập vào bảng số liệu :Thiết lập bảng Descriptive Statistics

+ Data →Data Analysis → Descriptive Statistics+ Input range ( phạm vi đầu vào ) :$A$35:$B$51

+ Grouped By : columns

+ Confidence Level for Mean : 95%Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III.Phương pháp giải Giả thiết

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x