Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bảng 2.3: Dư nợ các chương trình tín dụng tại NHCSXH tỉnh Yên Bái

Bảng 2.3: Dư nợ các chương trình tín dụng tại NHCSXH tỉnh Yên Bái

Tải bản đầy đủ - 0trang

114

II

III

IV

VCho vay theo QĐ 755

Số tăng trưởng

Tỷ lệ tăng trưởng

Nợ quá hạn

Tỷ lệ nợ quá hạn120.735

9.4%

14.787

1.06%148.279

10.6%

11.770

0.76%171.476

11.1%

3.309

0.19%295.946

17.2%

2.710

0.13%11.842

269.878

13.4%

2.884

0.13%(Nguồn: NHCSXH Chi nhánh tỉnh Yên Bái)

Nhìn vào bảng trên ta thấy, tổng nợ quá hạn tại thời điểm năm 2012 là

14.787 triệu đồng, chiếm 1,06% tổng dư nợ. Đây là con số khá cao so với dư

nợ, tuy nhiên trên thực tế, nợ quá hạn qua các năm gần đây thực sự đã giảm

một cách rõ rệt. Nợ quá hạn đã giảm hẳn thể hiện đường lối, phương thức làm

việc đúng đắn và hiệu quả của chi nhánh trong củng cố nâng cao chất lượng

tín dụng, chất lượng hoạt động cơng tác uỷ thác, chất lượng tổ TK&VV và

chất lượng công tác kiểm tra giám sát sau cho vay, tránh các trường hợp bình

xét sai đối tượng, sử dụng vốn kém hiệu quả, hoặc gây thất thốt cho ngân

sách Nhà nước do đó tổng nợ q hạn tính đến ngày 31/06/2016 chỉ còn 2.884

triệu đồng, chiếm 0,13% tổng dư nợ đã phản ánh chất lượng khá tốt đối với

tín dụng chính sách.

*Về các hoạt động nghiệp vụ khác.

Bao gồm các dịch vụ thanh toán, ngân quỹ, các nghiệp vụ về ngoại hối,

phát hành trái phiếu… chi nhánh chưa thực hiện được hết do định hướng tập

trung chủ yếu vào các hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi cho các hộ nghèo

và các đối tượng chính sách khác.

2.2. Thực trạng chất lượng dịch vụ ủy thác cho vay tại Chi nhánh

NHCSXH tỉnh Yên Bái.

2.2.1. Về tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết và chính sách

Thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính

phủ quy định về tín dụng đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Quy trình cho vay hộ nghèo của NHCSXH không thực hiện cho vay trực tiếp54mà thực hiện theo phương thức ủy thác, bao gồm ủy thác cho các tổ chức tín

dụng và ủy thác qua các tổ chức chính trị- xã hội.

Khi mới được thành lập trên cơ sở tổ chức tại Ngân hàng phục vụ

người nghèo trước đây nên điều kiện về tổ chức mạng lưới, con người, cơ sở

vật chất kỹ thuật, máy móc, thiết bị và phương tiện làm việc còn rất nhiều khó

khăn. Nên bản thân NHCSXH chưa thể trực tiếp cho vay hộ nghèo và các đối

tượng chính sách khác được, vì vậy Tổng giám đốc NHCSXH đã ký kết các

văn bản liên tịch với các tổ chức chính trị- xã hội (Hội Nơng dân Việt Nam,

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Trung ương Đoàn thanh

niên Cộng sản HCM) và ký hợp đồng ủy thác cho vay hộ nghèo với

NHNN&PTNT Việt Nam. Ngày 07/5/2003 Tổng giám đốc NHCSXH đã ban

hành Văn bản số 544/NHCS-KH chỉ đạo thực hiện hợp đồng ủy thác cho vay

hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Thực hiện văn bản chỉ đạo của

Trung ương, NHCSXH tỉnh Yên Bái đã tổ chức ký kết các văn bản liên tịch

với các tổ chức chính trị- xã hội (Hội Nơng dân tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ

tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đồn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Yên Bái). Đồng thời cùng với chi nhánh NHNN&PTNT tỉnh Yên Bái ký hợp

đồng thỏa thuận ủy thác cho vay hộ nghèo phù hợp với tình hình thực tế của

địa phương. Trong thời gian này, việc cho vay hộ nghèo được ủy thác toàn bộ

cho NHNN&PTNT tỉnh Yên Bái.

Thực tế cho thấy việc ủy thác toàn bộ cho NHNN&PTNT thực hiện

cho vay hộ nghèo bộc lộ nhiều tồn tại và hạn chế như nguồn vốn luôn tồn

đọng cao gây lãng phí, chất lượng tín dụng thấp, nợ quá hạn, nợ xấu chiếm tỷ

lệ cao; chi phí ủy thác trả cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn lớn… Vì vậy, NHCSXH Việt Nam đã chỉ đạo các chi nhánh tỉnh, thành

phố triển khai mạnh việc ủy thác cho vay hộ nghèo qua các tổ chức chính trịxã hội. Ngày 03/7/2004 Tổng giám đốc NHCSXH đã ban hành Văn bản số

1114/NHCS-KHNV “Hướng dẫn nội dung ủy thác cho vay hộ nghèo giữa55NHCSXH với các tổ chức chính trị- xã hội”. NHCSXH Việt Nam đã ký kết

các văn bản thỏa thuận, hợp đồng ủy thác với các tổ chức chính trị- xã hội.

Chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái đã triển khai ký kết các văn bản thỏa

thuận, hợp đồng ủy thác với 4 tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh (Hội Nông

dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên) và ký kết hợp đồng

ủy nhiệm với các tổ TK&VV cho các tổ chức chính trị-xã hội.

Ủy thác cho vay hộ nghèo qua các tổ chức chính trị - xã hội có ý nghĩa

vơ cùng to lớn được thể hiện ở các mặt sau:

Thứ nhất, phương thức ủy thác này giúp cho NHCSXH chủ động trong

công tác quản lý vốn và tài sản Nhà nước giao

Thứ hai, là điều kiện quan trọng để thực hiện nguyên tắc “xã hội hóa

cơng tác ngân hàng” nhằm huy động sức mạnh tổng hợp tồn xã hội, góp

phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo và việc làm

Thứ ba, giúp cho NHCSXH tiết giảm được chi phí, từ đó giảm được

cấp bù cho Ngân sách Nhà nước.

Thứ tư, giúp cho các tổ chức chính trị- xã hội có thêm điều kiện để

thường xuyên tiếp cận với hội viên, góp phần củng cố hệ thống chính trị ở cơ

sở, ổn định xã hội.

2.2.2. Cơ chế và trình tự ủy thác cho vay tại Chi nhánh Ngân hàng

chính sách xã hội tỉnh Yên Bái

2.2.2.1. Cơ chế ủy thác

Hiện nay, chi nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái đã thực hiện cho vay ủy

thác thông qua các tổ chức chính trị- xã hội đối với 12 chương trình tín dụng

ưu đãi cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Để triển khai cho vay,

NHCSXH đã cùng với các tổ chức CT-XH, các cấp ủy, chính quyền địa

phương thành lập các tổ TK&VV, bình xét hộ nghèo đủ điều kiện vay vốn

hồn thiện hồ sơ theo quy trình nghiệp vụ và giải ngân cho vay.56Việc cho vay các chương trình tín dụng chính sách chủ yếu được thực

hiện ủy thác một phần qua các tổ chức chính trị - xã hội.

Để thực hiện tốt ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, Chi

nhánh NHCSXH tỉnh Yên Bái đã ký kết văn bản thỏa thuận và hợp đồng ủy

thác cho vay hộ nghèo với 4 tổ chức chính trị-xã hội (Hội Nơng dân, Hội Liên

hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh). Chỉ đạo

các Phòng giao dịch NHCSXH huyện, thị ký kết văn bản liên tịch, hợp đồng

ủy thác với 100% tổ chức Hội đoàn thể ở huyện, thị và ký kết hợp đồng ủy

nhiệm với 100% các tổ TK&VV. Đồng thời trong những năm qua chi nhánh

đã phối hợp cùng các tổ chức CT-XH tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho các đội

ngũ cán bộ ngân hàng, cán bộ Hội và tổ trưởng tổ TK&VV từ đó nâng cao

được trình độ nghiệp vụ cán bộ, tăng chất lượng hiệu quả cho vay.

Trong quá trình triển khai thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo qua các

tổ chức chính trị- xã hội, các bên ủy thác và nhận ủy thác đã phối hợp chặt

chẽ với nhau tăng cường kiểm tra giám sát, cùng nhau tổng kết rút kinh

nghiệm và bổ khuyết kịp thời những tồn tại, thiếu sót.

2.2.2.2. Trình tự ủy thác tại NHCSXH tỉnh Yên Bái

Với 12 chương trình tín dụng ưu đãi được ủy thác từ NHCSXH qua các

các tổ chức chính trị- xã hội, thực sự đã có ảnh hưởng và tác động rất lớn đối

với cuộc sống của các hộ gia đình nghèo và các đối tượng chính sách khác

của tỉnh Yên Bái. Mỗi tổ chức, mỗi đơn vị thực hiện một công việc, chức

năng, nhiệm vụ riêng biệt nhưng luôn phối hợp chặt chẽ với nhau.

Việc bình xét đối tượng vay, số tiền cho vay, thời hạn cho vay do tổ

TK&VV và các tổ chức hội cấp xã đảm nhận. NHCSXH thực hiện việc giải

ngân và thu nợ gốc trực tiếp đối với hộ vay, thu lãi được NHCSXH uỷ nhiệm

cho tổ trưởng tổ TK&VV thực hiện. Công tác giải ngân, thu lãi, thu nợ gốc và

giải quyết thủ tục, hồ sơ được NHCSXH thực hiện thông qua Tổ giao dịch lưu

động tại điểm giao dịch đặt tại trụ sở UBND cấp xã.57Việc thu lãi, đôn đốc thu nợ gốc khi đến hạn NHCSXH ủy thác cho

Hội, tổ TK&VV. NHCSXH giải ngân cho vay một lần, thu lãi hàng tháng. Số

tiền trả nợ gốc theo phân kỳ trả nợ (đối với các khoản nợ vay trung hạn).

Trình tự ủy thác tại chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái

Sơ đồ 2.2: Quy trình cho vay hộ nghèoHộ nghèo

vay vốn16Tổ TK&VV

782Tổ chức chính trịxã hội cấp xã3UBND cấp

NHCSXH

45Bước 1. Khi có nhu cầu vay vốn, người vay viết Giấy đề nghị vay vốn

kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD), gửi cho Tổ tiết kiệm và

vay vốn (sau đâu gọi là Tổ). Trên giấy đề nghị vay vốn, người vay phải ghi

đầy đủ, rõ ràng các nội dung theo yêu cầu và có đầy đủ chữ ký của người vay.

Bước 2. Tổ gửi bộ hồ sơ đến UBND xã sau khi Tổ chức hội, đoàn

thể chỉ đạo các Tổ, tổ chức họp để bình xét những hộ nghèo, cận nghèo và

các đối tượng chính sách khác đủ điều kiện vay vốn, lập danh sách các hộ

gia đình đề nghị vay vốn mẫu 03/TD, biên bản họp Tổ, mẫu 10C/TD trình

UBND cấp xã để xác nhận.

Đây là bước hết sức quan trọng: xác định đúng đối tượng được vay

vốn. Vì vậy, tổ chức Hội chủ quản phải chỉ đạo sát sao các Tổ để việc bình xét

đạt u cầu: Cơng khai, công bằng, dân chủ, khách quan, đúng đối tượng. Để

làm tốt nội dung này, trước khi họp bình xét, trưởng thơn và tổ chức Hội,

đồn thể phải qn triệt các Tổ các nội dung sau:58+ Các hộ được vay vốn phải đúng đối tượng theo quy định ở mỗi

chương trình cho vay

+ Không được cào bằng về số tiền cũng như thời hạn cho vay

+ Mục đích xin vay của Hộ phải cụ thể, đúng nhu cầu cần thiết về mức

vốn, thời hạn vay vốn phù hợp và phải được các thành viên trong Tổ nhất trí

+ Việc bình xét tránh tình trạng nể nang, dẫn đến cho vay sai đối tượng,

vốn vay không phát huy được hiệu quả làm mất uy tín của tổ chức Hội, đồn

thể, Ngân hàng Chính sách xã hội và ảnh hưởng kết quả sử dụng vốn vay.

+ Các thành viên trong Tổ phải có trách nhiệm tham gia thẳng thắn với

từng trường hợp Hộ vay để các đối tượng được vay cũng như chưa được vay

nhận thức đúng về đồng vốn tín dụng chính sách ưu đãi.

Bước 3. UBND xã chuyển hồ sơ vay vốn đến Ngân hàng thông qua Tổ

chức hội, hồ sơ gồm: Sổ vay vốn, mẫu 01/TD và mẫu 03/TD, mẫu 10C/TD

Lưu ý: trước khi gửi hồ sơ vay vốn của Tổ cho cán bộ tín dụng theo dõi

địa bàn xã, Tổ trường phải kiểm soát cẩn thận (đủ các giấy tờ liên quan,

khơng tẩy xóa, đủ chữ ký hộ vay, phần xác nhận của UBND xã phải cụ thể, có

đủ dấu, chữ ký và gửi bản chính khơng được gửi bản photocopy)

Bước 4. Cán bộ tín dụng tiếp nhận bộ hồ sơ và có nhiệm vụ:

- Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của bộ hồ sơ. Trường hợp hồ sơ chưa

đúng quy định phải hướng dẫn lại Tổ để hồn thiện hồ sơ.

- Trình Giám đốc phê duyệt cho vay các hồ sơ đã đẩy đủ, hợp lệ; lập

thông báo kết quả phê duyệt cho vay mẫu số 04/TD gửi UBND cấp xã. Để tiết

giảm chi phí, ngày giải ngân nên trùng vào ngày giao dịch cố định tại xã.

Bước 5. Nhận thông báo kết quả phê duyệt cho vay mẫu số 04/TD của

Ngân hàng Chính sách xã hội, UBND xã thơng báo trực tiếp cho tổ chức Hội,

đồn thể cấp xã.59Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bảng 2.3: Dư nợ các chương trình tín dụng tại NHCSXH tỉnh Yên Bái

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×