Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”PHỤ LỤCPhụ lục 1. Các văn bản tham vấn cộng đồng

Phụ lục 2. Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án

Phụ lục 3. Kết quả phân tích hiện trạng mơi trường

Phụ lục 4. Một số hình ảnh khảo sát,lấy mẫu

Phụ lục 5. Một số bản vẽ liên quan dự ánĐại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường158Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Phụ lục 1. CÁC VĂN BẢN THAM VẤN CỘNG ĐỒNGĐại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường159Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Phụ lục 2. CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ LIÊN QUANĐại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường160Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường161Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo n, tỉnh Lào Cai.”Phụ

lụclục

4. MỘT

SỐ

HÌNH

ẢNHTÍCH

KHẢO

SÁT,TRẠNG

LẤY MẪU

Phụ

3. KẾT

QUẢ

PHÂN

HIỆN

MÔI TRƯỜNGĐại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường162Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Phụ lục 5. MỘT SỐ BẢN VẼ LIÊN QUAN DỰ ÁNĐại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường163Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×