Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”- Khi có bất cứ yếu tố mơi trường nào đó phát sinh trong q trình thực hiện dự án,

có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động và môi trường, Chủ đầu tư sẽ

báo cáo ngay với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết nhằm xử lý

ngay nguồn gây ô nhiễm.

Hầu hết các tác động đều mang tính chất tạm thời, cục bộ với quy mô nhỏ,

các biện pháp được đưa ra được đánh giá là mang tính khả thi cao. Việc tuân thủ và

vận hành đúng quy trình những biện pháp, giải pháp kỹ thuật như đã nêu sẽ góp

phần kiểm sốt và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của dự án.

2. KIẾN NGHỊ

- Kiến nghị chính quyền địa phương và các tổ chức, cơ quan, các ban ngành kết hợp

với chủ dự án thực hiện và giám sát việc thực hiện các nội dung đề cập trong báo

cáo;

- Để tạo điều kiện triển khai dự án đúng kế hoạch và tiến độ, kiến nghị cấp có thẩm

quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động mơi trường cho

dự án.

3. CAM KẾT

Nhằm phòng, chống và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường tự

nhiên, kinh tế - xã hội và phòng ngừa ứng phó sự cố môi trường trong các giai đoạn

thực hiện dự án, Chủ dự án cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình quản lý mơi

trường, chương trình giám sát mơi trường như đã nêu trong Chương 5; thực hiện

đúng các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại mục 6.2.3 Chương 6 của báo cáo.

Bên cạnh đó, chủ dự án cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp kiểm sốt,

giảm thiểu ơ nhiễm mơi trường như đã nêu nhằm đạt được quy định tại các Tiêu

chuẩn và Quy chuẩn quốc gia về môi trường. Cụ thể bao gồm:

Trong q trình thi cơng xây dựng

- Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án cam kết thực hiện việc thu gom và xử lý đối

với nước thải sinh hoạt của cơng nhân trong q trình xây dựng và quản lý cơng

trình đạt Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

nước thải sinh hoạt;

- Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại: Chủ dự án cam kết thực hiện đúng và

đầy đủ chương trình quản lý mơi trường đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính Phủ về Quản lý chất

thải rắn, Thơng tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và

Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

- Đối với bụi và khí thải: Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm

sốt bụi và khí thải trong q trình thi cơng xây dựng cơng trình như đã trình bày

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường154Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”trong báo cáo nhằm đạt tiêu chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn quốc gia

về chất lượng khơng khí xung quanh;

- Đối với tiếng ồn và độ rung: Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp

kiểm soát tiếng ồn và độ rung trong q trình thi cơng xây dựng cơng trình nhằm

đạt được quy chuẩn QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung.

Trong giai đoạn hoạt động của dự án

- Đối với nước rỉ rác: Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp như đã

trình bày trong báo cáo nhằm đạt quy chuẩn, nước thải trước khi thải ra môi trường

phải đạt loại B1 của QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn và loại B của QCVN 40:2011 – Quy chuẩn

quốc gia về nước thải công nghiệp;

- Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án cam kết thực hiện việc thu gom và xử lý đối

với nước thải sinh hoạt của công nhân viên khu xử lý đạt Quy chuẩn QCVN

14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

- Đối với khí thải: Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu tác

động do khí thải như đã trình bày trong báo cáo, khí thải đầu ra phải tuân thủ theo

các Quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành: QCVN 30:2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ

thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp;

- Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại: Chủ dự án cam kết thực hiện đúng và

đầy đủ chương trình quản lý mơi trường đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính Phủ về Quản lý chất

thải rắn, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và

Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

- Đối với những sự cố gây thiệt hại môi trường: Chủ dự án cam kết thực hiện đền bù

những thiệt hại về môi trường nếu dự án gây ra theo đúng những quy định của Luật

Bảo vệ Môi trường và Nghị định 117/2009/NĐ-CP ban hành ngày 31 tháng 12 năm

2009 về việc xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực mơi trường.

Trong giai đoạn đóng cửa

- Đối với nước rỉ rác: Chủ dự án cam kết tiếp tục vận hành hệ thống xử lý nước thải

nhằm đạt quy chuẩn, nước thải trước khi thải ra môi trường phải đạt loại B1 của

QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn

lấp chất thải rắn và loại B của QCVN 40:2011 – Quy chuẩn quốc gia về nước thải

cơng nghiệp.

Ngồi ra, chủ dự án cam kết thực hiện các hạng mục công việc sau:

- Nộp báo cáo quan trắc định kỳ đến Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai theo

định kỳ đúng như quy định;

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường155Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”- Sau khi hoàn thành các nội dung báo cáo và quyết định phê duyệt ĐTM phải gửi

hồ sơ xin xác nhận hồn thành các hạng mục bảo vệ mơi trường trước khi dự án đi

vào hoạt động;

- Cam kết tuân thủ quá trình thu gom, vận chuyển chất thải theo đúng quy định.

Chủ dự án sẽ có kế hoạch theo dõi thường xuyên mọi hoạt động của dự án

nhằm phát hiện kịp thời các vấn đề môi trường nảy sinh và thực hiện nghiêm chỉnh

các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, kiểm sốt ơ nhiễm đã được đề xuất trong báo

cáo này, để hạn chế tới mức thấp nhất các tác động xấu có hại tới mơi trường khu

vực nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường theo qui định của Nhà

nước cũng như các qui định về công tác bảo vệ môi trường của tỉnh Lào Cai.Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường156Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”CÁC TÀI LIỆU, DỮ LIỆU THAM KHẢO- Hồng Văn Huệ, Trần Đức Hạ, Giáo trình Thốt nước (Tập 2 - Xử lý nước thải),

NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội;

- Hoàng Xuân Cơ, Phạm Ngọc Hồ (2000), Đánh giá tác động môi trường, NXB

ĐHQGHN, Hà Nội;

- Lê Trình (2000), Đánh giá tác động mơi trường, phương pháp và ứng dụng, NXB

Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội;

- Ngơ Lê Thơng (2004), Giáo trình cơng nghệ hàn điện nóng chảy (tập 1 – Cơ sở lý

thuyết), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội;

- Phạm Ngọc Đăng (2003), Mơi trường khơng khí, Nhà xuất bản khoa học và kỹ

thuật, Hà Nội;

- Trần Đông Phong, Nguyễn Quỳnh Hương (2000), Giáo trình kỹ thuật Mơi trường,

Trường Đại Học Xây dựng Hà Nội;

- Trần Đông Phong, Nguyễn Thị Quỳnh Hương (2008), Hướng dẫn đánh giá tác

động môi trường, Trường Đại học Xây dựng;

- Trần Hiếu Nhuệ và cộng sự (2001), Giáo trình Quản lý chất thải (Tập 1 – Chất thải

rắn đô thị), NXB Xây dựng, Hà Nội;

- Trần Văn Nhân, Ngơ Thị Nga (2002), Giáo trình cơng nghệ xử lý nước thải, NXB

Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường157Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”PHỤ LỤCPhụ lục 1. Các văn bản tham vấn cộng đồng

Phụ lục 2. Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án

Phụ lục 3. Kết quả phân tích hiện trạng mơi trường

Phụ lục 4. Một số hình ảnh khảo sát,lấy mẫu

Phụ lục 5. Một số bản vẽ liên quan dự ánĐại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi Trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường158Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×