Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 6 THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG 6 THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”6.2.1.1. Ý kiến của UBND xã Yên Sơn

Sau khi nghiên cứu công văn số 1229/STNMT-CCBVMT ngày 11 tháng 07

năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai về việc tham vấn ý kiến

cộng đồng đối với Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ

sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” kèm theo báo cáo ĐTM của dự án, UBND xã

Yên Sơn có ý kiến như sau:

1. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã

hội và sức khỏe cộng đồng: Chính quyền và nhân dân xã Yên Sơn hoàn toàn đồng ý

với các tác động của dự án được vạch ra trong báo cáo ĐTM gửi kèm.

2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường

tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: Chính quyền và nhân dân xã Yên

Sơn nhất trí với những biện pháp giảm thiểu chủ dự án đưa ra trong báo cáo gửi

kèm.

3. Kiến nghị đối với chủ dự án: UBND xã Yên Sơn kiến nghị chủ dự án cam

kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của

dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng và cam kết thực

hiện nghiêm túc chương trình quản lý mơi trường, quan trắc chất lượng môi trường

trong các giai đoạn của dự án.

6.2.1.2. Ý kiến của UBMTTQ xã Yên Sơn

Sau khi nghiên cứu công văn số 1229/STNMT-CCBVMT ngày 11 tháng 07

năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai về việc tham vấn ý kiến

cộng đồng đối với Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ

sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” kèm theo báo cáo ĐTM của dự án, UBMTTQ

xã Yên Sơn có ý kiến như sau:

1. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã

hội và sức khỏe cộng đồng: UBMTTQ xã Yên Sơn đồng ý với các nội dung đã

được trình bày theo báo cáo ĐTM của dự án.

2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường

tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: UBMTTQ xã Yên Sơn nhất trí

với các tác động mơi trường và các biện pháp kiểm sốt, giảm thiểu ơ nhiễm như đã

trình bày theo báo cáo ĐTM của dự án.

3. Kiến nghị đối với chủ dự án: Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải

sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” là một dự án góp phần giảm

thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường tại địa phương, phù hợp với quy hoạch của tỉnh

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường150Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”nhà. Do vậy kiến nghị chủ dự án thực hiện đúng tiến độ để cơng trình được nhanh

chóng đưa vào sử dụng.

6.2.2. Ý kiến của đại diện cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án

Tại cuộc họp tham vấn do UBND xã Yên Sơn phối hợp với chủ dự án thực

hiện, chủ dự án đã nhận được các ý kiến góp ý về nội dung báo cáo ĐTM của dự án

và một số kiến nghị của cộng đồng dân cư địa phương:

6.2.2.1. Ý kiến của cộng đồng dân cư bản Lự, bản Múi 1, bản Mạ 2

- Nhất trí với nội dung báo cáo mà chủ dự án trình bày;

- Hiện tại trên diện tích thực hiện dự án vẫn còn phần diện tích cây trồng của người

dân. Đề nghị chủ dự án có thơng báo cụ thể tới từng hộ dân có diện tích cây trồng

trong khu vực dự án và thời gian để các hộ dân thu hoạch phần diện tích này trước

khi tiến hành thi công xây dựng;

- Đề nghị chủ dự án và đơn vị thi cơng có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực

hiện, cam kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm thiểu đã được đưa ra;

- Đề nghị đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương quản lý

cơng nhân, tránh phát sinh các tệ nạn xã hội, các mâu thuẫn và dịch bệnh;

- Đề nghị ưu tiên tuyển dụng công nhân là người địa phương;

- Đề nghị chủ dự án bố trí thi công dự án đúng tiến độ, tránh kéo dài để giảm bớt thời

gian ảnh hưởng của việc thi công đối với đời sống và môi trường của các hộ dân

trong khu vực chịu ảnh hưởng.

6.2.2.2. Ý kiến khác của các đại biểu tham gia cuộc họp

- Các tác động tạm thời về môi trường là không thể tránh khỏi trong quá trình thực

hiện Dự án, đề nghị các nhà thầu thi công được lựa chọn thực hiện nghiêm túc các

biện pháp giảm thiểu để giảm đến mức tối thiểu các ảnh hưởng bất lợi đối với môi

trường và điều kiện sinh hoạt của người dân;

- Phần lớn các nhà thầu thi công luôn cam kết sẽ thực hiện tốt các biện pháp giảm

thiểu tác động tiêu cực trong quá trình thi cơng xây dựng, tuy nhiên trên thực tế khi

triển khai thì vẫn ln sai phạm. Vì vậy, đề nghị phía chủ đầu tư phải có sự dàng

buộc cao về pháp lý đối với nhà thầu trong việc tuân thủ các biện pháp giảm thiểu

tác động như trong báo cáo ĐTM đã nêu, đồng thời bố trí cán bộ giám sát trong quá

trình thực hiện;

- Đề nghị chủ dự án cung cấp một số điện thoại thường trực để người dân có thể trực

tiếp liên hệ nếu có những trường hợp cần thiết phải báo cáo trong quá trình triển

khai dự án tại xã;

- Sớm triển khai dự án để có thể tiến hành thu gom và xử lý lượng rác thải sinh hoạt

phát sinh;

- Kiến nghị Chủ dự án lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực về tài chính cũng như năng

lực về con người, trang thiết bị để thực hiện dự án, đảm bảo thi công đúng tiến độ,

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường151Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”đạt chất lượng và giảm thiểu tối đa các tác động tiêu cực cho cộng đồng và cho môi

trường.

6.2.3. Ý kiến phản hồi và cam kết của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị,

yêu cầu của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư được tham vấn

Chủ dự án xin tiếp thu những ý kiến góp ý của các đại biểu và xin cam kết

thực hiện nghiêm túc những kiến nghị như đã nhận được để đảm bảo giảm thiểu

đến mức thấp nhất những tác động mà dự án có thể gây ra đối với mơi trường và

sức khỏe người dân; đảm bảo quyền lợi của người dân khi dự án được thực hiện.Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường152Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT1. KẾT LUẬN

Việc thực hiện dự án: “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ

sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” là việc làm cần thiết, cấp bách và phù hợp với

nhu cầu thực tiễn cũng như nhu cầu phát triển kinh tế xã hội; phù hợp với định

hướng quy hoạch phát triển của địa phương. Khi dự án đi vào vận hành sẽ mang lại

nhiều tác động tích cực cho địa phương như giải quyết vấn đề rác thải cho tồn

huyện trong vòng 10 đến 15 năm tới, góp phần cải thiện môi trường, hạn chế dịch

bệnh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, …

Tuy nhiên, cũng như các dự án xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội khác, quá

trình thực hiện dự án cũng sẽ gây ra một số tác động tới môi trường tự nhiên, kinh

tế - xã hội xung quanh khu vực dự án. Song những tác động này chỉ mang tính chất

tạm thời (trong thời gian xây dựng dự án), cục bộ và có thể kiểm sốt, giảm thiểu

được. Việc tn thủ và vận hành đúng quy trình những biện pháp, giải pháp kỹ

thuật như đã nêu sẽ góp phẩn kiểm soát và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực đó.

Báo cáo đã nhận dạng và đánh giá được những tác động của dự án, đồng thời

cũng đưa ra được các biện pháp giảm thiểu tác động xấu và phòng chống, ứng phó

các sự cố, rủi ro mơi trường. Hầu hết các tác động đều mang tính chất tạm thời, cục

bộ với quy mô nhỏ, các biện pháp được đưa ra được đánh giá là mang tính khả thi

cao, có thể giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động xấu có thể xảy ra. Đồng thời,

để khắc phục và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động tiêu cực từ dự án đến

môi trường Chủ đầu tư dự án cam kết bảo đảm thực hiện tốt các biện pháp quản lý

và giảm thiểu như đã nêu trong Chương 4 và Chương 5 của báo cáo. Cụ thể: Chủ

đầu tư cam kết:

- Thực hiện đầy đủ các giải pháp giảm thiểu ơ nhiễm khơng khí, tiếng ồn, nước, đất,

chất thải rắn trong tất cả các giai đoạn;

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải đạt Quy chuẩn trước khi phát thải ra

môi trường;

- Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống các sự cố mơi trường, bảo đảm an toàn,

vệ sinh lao động, vệ sinh mơi trường, phòng cháy chữa cháy,... trong tất cả các giai

đoạn của dự án;

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý về môi trường

thực hiện tốt các chương trình quan trắc, giám sát chất lượng môi trường trong các

giai đoạn thực hiện dự án;Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường153Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”- Khi có bất cứ yếu tố mơi trường nào đó phát sinh trong q trình thực hiện dự án,

có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người lao động và môi trường, Chủ đầu tư sẽ

báo cáo ngay với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để giải quyết nhằm xử lý

ngay nguồn gây ơ nhiễm.

Hầu hết các tác động đều mang tính chất tạm thời, cục bộ với quy mô nhỏ,

các biện pháp được đưa ra được đánh giá là mang tính khả thi cao. Việc tuân thủ và

vận hành đúng quy trình những biện pháp, giải pháp kỹ thuật như đã nêu sẽ góp

phần kiểm sốt và hạn chế tối đa các tác động tiêu cực của dự án.

2. KIẾN NGHỊ

- Kiến nghị chính quyền địa phương và các tổ chức, cơ quan, các ban ngành kết hợp

với chủ dự án thực hiện và giám sát việc thực hiện các nội dung đề cập trong báo

cáo;

- Để tạo điều kiện triển khai dự án đúng kế hoạch và tiến độ, kiến nghị cấp có thẩm

quyền xem xét, thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho

dự án.

3. CAM KẾT

Nhằm phòng, chống và giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường tự

nhiên, kinh tế - xã hội và phòng ngừa ứng phó sự cố mơi trường trong các giai đoạn

thực hiện dự án, Chủ dự án cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình quản lý mơi

trường, chương trình giám sát mơi trường như đã nêu trong Chương 5; thực hiện

đúng các cam kết với cộng đồng như đã nêu tại mục 6.2.3 Chương 6 của báo cáo.

Bên cạnh đó, chủ dự án cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các biện pháp kiểm sốt,

giảm thiểu ơ nhiễm mơi trường như đã nêu nhằm đạt được quy định tại các Tiêu

chuẩn và Quy chuẩn quốc gia về môi trường. Cụ thể bao gồm:

Trong quá trình thi cơng xây dựng

- Đối với nước thải sinh hoạt: Chủ dự án cam kết thực hiện việc thu gom và xử lý đối

với nước thải sinh hoạt của cơng nhân trong q trình xây dựng và quản lý cơng

trình đạt Quy chuẩn QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về

nước thải sinh hoạt;

- Đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại: Chủ dự án cam kết thực hiện đúng và

đầy đủ chương trình quản lý môi trường đối với chất thải rắn và chất thải nguy hại

theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính Phủ về Quản lý chất

thải rắn, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và

Môi trường về quản lý chất thải nguy hại;

- Đối với bụi và khí thải: Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp kiểm

sốt bụi và khí thải trong q trình thi cơng xây dựng cơng trình như đã trình bày

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường154Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 6 THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×