Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 5 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

CHƯƠNG 5 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Bảng 5.1. Nội dung chương trình quản lý mơi trường

Giai đoạn

của dự ánCác hoạt

động của

dự ánChuẩn bịChặt bỏ

thảm thực

vậtCác tác động môi trườngChất thải rắnXây dựng

Q trình

đào đắpẢnh hưởng tới mơi trường

khơng khí do: Bụi, khí thải

và tiếng ồnVận chuyển

Ảnh hưởng tới mơi trường

đất đá,

khơng khí do: Bụi, khí thải

ngun vật

và tiếng ồn

liệu

Xây dựng

các hạng

mụcCác cơng trình,

biện pháp bảo

vệ mơi trườngTận dụng, đốt-- Thiết lập và xây

dựng kế hoạch

đào, đắp hợp lý;

- Phun nước tưới

ẩm các khu vực

đào đắp trước khi

thi công.

- Dùng xe đạt

chuẩn, có bạt

phủ, sàn lót;5.000.000 VNĐ5.000.000 VNĐ- Phun nước tưới

đường.- Ảnh hưởng tới môi trường - Sử dụng các xe

khơng khí do: bụi,khí thải,

đạt chuẩn;

tiếng ồn, độ rung;

- Vạch tuyến

- Ảnh hưởng tới mơi trường phân vùng thốt

nước: nước thải thi công,

nước hợp lý;Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Mơi trườngKinh phí thực

hiện các cơng

trình, biện

pháp bảo vệ

mơi trường-142Thời gian

thực hiện và

hoàn thànhTrách nhiệm

tổ chức thực

hiệnTrách nhiệm

giám sátNăm 2016Các đơn vị

nhà thầuSở Tài nguyên

và Môi trường

tỉnh Lào CaiNăm 2016 2017Các đơn vị

nhà thầuSở Tài nguyên

và Môi trường

tỉnh Lào CaiBáo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Giai đoạn

của dự ánCác hoạt

động của

dự ánCác tác động môi trườngCác công trình,

biện pháp bảo

vệ mơi trườngKinh phí thực

hiện các cơng

trình, biện

pháp bảo vệ

mơi trườngThời gian

thực hiện và

hồn thànhTrách nhiệm

tổ chức thực

hiệnTrách nhiệm

giám sát- Hoàn thành

xây dựng

trước khi khu

xử lý đi vào- Các đơn vị

nhà thầu;UBND huyện

Bảo Yênnước mưa chảy tràn.- Phân loại chất

- Ảnh hưởng tới môi trường thải, tận dụng, tái

sử dụng và xử lý

đất: chất thải rắn thi công,

theo quy định.

chất thải nguy hại.

Bảo dưỡng

phương tiện

vận

Chất thải rắn nguy hại

chuyển,

máy mócTrang bị thùng

chứaKinh phí trang

bị:

2.000.000 VNĐ- Trang bị thùng

chứa rác;

Sinh hoạt

của công

nhân trên

công

trườngVận hành- Tác động tới môi trường

do: chất thải rắn sinh hoạt

và nước thải sinh hoạt.

- Tác động tới tình hình ổn

định của địa phương.Vận chuyển - Bụi, khí thải từ phương

rác thải

tiện vận chuyển;

- CTR vương vãi trong quá

trình vận chuyển.Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Mơi trường- Th nhà dân

làm văn phòng;

- Kết hợp với

chính quyền địa

phương quản lý

an ninh trong khu

vực.

- Sử dụng xe

chuyên dụng;

- Bố trí nhân

cơng thu dọn5.000.000 VNĐKinh phí đầu

tư:

2.300.000.000

VNĐ

143- Đội vệ sinh

môi trườngBáo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Giai đoạn

của dự ánCác hoạt

động của

dự ánCác tác động môi trườngCác cơng trình,

biện pháp bảo

vệ mơi trườngKinh phí thực

hiện các cơng

trình, biện

pháp bảo vệ

mơi trườngThời gian

thực hiện và

hồn thànhTrách nhiệm

tổ chức thực

hiệnlượng CTR

vương vãi.Tập kết và

chôn lấp

rác thảiNước mưa chảy trànVận hành hệ

thống thu gom

nước mưa.Kinh phí xây

dựng:

1.324.549.637

VNĐNước rỉ rácVận hành hệ

thống xử lý nước

thải.Kinh phí xây

dựng:

1.378.834.221

VNĐ- Sử dụng hệ

thống thốt khí.Đốt rácKhí thải, mùi hơi, cơn trùng-Phun chế phẩm

sinh học, san gạt

phủ đất lên bề

mặt bãi rác.10.000.000/nă

mBụi, khí thảiĐầu tư lò đốt triệt

để, tiết kiệm

nhiên liệuKinh phí đầu

tư:

11.500.000.000

VNĐĐại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường144vận hành.

- Thực hiện

trong suốt

quá trình vận

hành khu xử

lý.Thực hiện

trong suốt

quá trình vận

hành khu xử

lý.

- Hoàn thành

xây dựng

trước khi khu

xử lý đi vào

vận hành.huyện Bảo

Yên.Đội vệ sinh

môi trường

huyện Bảo

Yên

- Các đơn vị

nhà thầu;

- Đội vệ sinh

môi trường

huyện BảoTrách nhiệm

giám sátBáo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Giai đoạn

của dự ánCác hoạt

động của

dự ánCác tác động mơi trườngCác cơng trình,

biện pháp bảo

vệ mơi trườngKinh phí thực

hiện các cơng

trình, biện

pháp bảo vệ

mơi trườngThời gian

thực hiện và

hồn thành

- Thực hiện

trong suốt

quá trình vận

hành khu xử

lý.Tro xỉBảo dưỡng

phương tiện

vận

Chất thải rắn nguy hại

chuyển,

máy móc

Sinh hoạt

của cơng

nhân viên

bãi rácNước thải sinh hoạtChôn lấp tại các

ô chôn lấpThu gom và quản

lý theo quy địnhSử dụng bể tự

hoại 3 ngănYên.-Thực hiện

trong suốt

q trình vận

hành khu xử

lý.Đội vệ sinh

mơi trường

huyện Bảo

n.-Thực hiện

trong suốt

q trình vận

hành khu xử

lý.Đội vệ sinh

mơi trường

huyện Bảo

nKinh phí xây

dựng:

30.000.000

VNĐ- Hoàn thành

xây dựng

trước khi khu

xử lý đi vào

vận hành.

- Thực hiện

trong suốt

quá trình vậnĐại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trườngTrách nhiệm

tổ chức thực

hiện145Đội vệ sinh

môi trường

huyện Bảo

YênTrách nhiệm

giám sátBáo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Giai đoạn

của dự ánCác hoạt

động của

dự ánCác tác động môi trườngCác công trình,

biện pháp bảo

vệ mơi trườngKinh phí thực

hiện các cơng

trình, biện

pháp bảo vệ

mơi trườngThời gian

thực hiện và

hồn thànhTrách nhiệm

tổ chức thực

hiệnhành khu xử

lý.Chất thải rắn sinh hoạtĐóng cửa bãiPhân hủy

rác thảiThu gom, xử lý

cùng với lượng

rác vận chuyển

đến hàng ngàyNước rỉ rácDuy trì vận hành

hệ thống thu gom

và xử lý nước rỉ

rác.Khí thải bãi chơn lấpDuy trì hệ thống

thốt khí.Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài ngun và Mơi trườngThực hiện

trong suốt

q trình vận

hành bãi rác.-Thực hiện

trong suốt

q trình vận

hành khu xử

lý.146Đội vệ sinh

mơi trường

huyện Bảo

YênTrách nhiệm

giám sátBáo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”5.2.CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MƠI TRƯỜNG

Theo hướng dẫn tại thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ

Tài nguyên và Môi trường về đánh giá tác động môi trường chiến lược, đánh giá

tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, nội dung giám sát môi trường

xung quanh chỉ áp dụng cho giai đoạn hoạt động của các dự án có phát sinh phóng

xạ. Mặt khác, trong q trình thi công xây dựng dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý

rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” lượng chất thải phát

sinh không nhiều, tính chất tác động nhỏ, nguồn phân tán và khơng liên tục; bên

cạnh đó chủ dự án cũng sẽ áp dụng các biện pháp giảm thiểu tác động như đã trình

bày trong chương 4. Do vậy, chỉ tiến hành giám sát chất thải trong giai đoạn vận

hành và đóng cửa khu xử lý: giai đoạn vận hành tiến hành giám sát khí thải lò đốt

và nước thải; giai đoạn đóng cửa chỉ tiến hành giám sát nước thải.

5.2.1. Giám sát khí thải

• Vị trí giám sát

Bảng 5.2. Vị trí các điểm lấy mẫu giám sát khí thải

TT

1Ký hiệuTọa độVị tríXTần suất

giám sátYGSKT01 Khí thải sau ống khói lò đốt3 tháng/lần• Các thơng số giám sát

Bảng 5.3. Các thơng số giám sát

TTThông sốTiêu chuẩn áp dụng1Lưu lượng2Bụi, CO, SO2, NO2, HCl, HFQCVN 61-MT:2016/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất

thải rắn sinh hoạt5.2.2. Giám sát nước thải

• Vị trí giám sát

Bảng 5.4. Vị trí giám sát nước thải

Tọa độT

TKý hiệu1GSNT01Nước thải trước khi vào hệ

thống xử lý3 tháng/lần2GSNT02Nước thải tại điểm xả vào mơi

trường3 tháng/lầnVị tríXYTần suất

giám sát• Các thông số giám sát

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường147Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”Bảng 5.5. Các thông số giám sát

TTThông số1Lưu lượng2BOD5 (20 oC)3COD4Tổng nitơ5Amoni (tính theo N)6Kim loại nặng (Cu; Fe; Zn; Mn)7Tổng dầu mỡ; ColiformĐại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trườngTiêu chuẩn áp dụngQuy chuẩn 25:2009/BTNMT-Quy

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất

lượng nước thải bãi rác;

Quy chuẩn 40:2011/BTNMT-Quy

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước

thải công nghiệp.148Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”CHƯƠNG 6

THAM VẤN CỘNG ĐỒNG6.1. TÓM TẮT VỀ QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN THAM VẤN

CỘNG ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện đánh giá tác động mơi trường dự án “Cải tạo, nâng

cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai”, nhằm

hồn thiện báo cáo đánh giá tác động mơi trường, hạn chế thấp nhất các tác động

xấu đến môi trường và con người, đảm bảo sự phát triển bền vững của dự án, công

tác tổ chức tham vấn cộng đồng đã được Chủ dự án kết hợp với đơn vị tư vấn thực

hiện nghiêm chỉnh theo những quy định tại khoản 2, Điều 21 của Luật Bảo vệ môi

trường 2014 và khoản 4, Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

6.1.1. Tóm tắt về q trình tổ chức tham vấn Ủy ban nhân dân cấp xã, các tổ

chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án

Việc tham vấn ý kiến của UBND, UBMTTQ cấp xã nơi thực hiện dự án

được thực hiện theo đúng hướng dẫn tại khoản 5, Điều 12 Nghị định số

18/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Chủ dự án đã gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đến

UBND, UBMTTQ xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên – nơi thực hiện dự án, kèm theo

công văn số 1229/STNMT-CCBVMT ngày 11 tháng 07 năm 2016 của Sở Tài

nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai về việc tham vấn ý kiến cộng đồng đối với Dự

án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh

Lào Cai”.

6.1.2. Tóm tắt về quá trình tổ chức họp tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác

động trực tiếp bởi dự án

Việc tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án được thực hiện

theo hướng dẫn tại khoản 6, Điều 12 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Được sự chấp thuận của UBND xã Yên Sơn – nơi thực hiện dự án, ngày 13

tháng 07 năm 2016, chủ dự án đã phối hợp với UBND xã Yên Sơn đồng chủ trì họp

tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án. Thành phần tham gia

cuộc họp bao gồm: đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai (chủ dự án);

đại diện UBND xã Yên Sơn, đại diện UBMTTQ xã Yên Sơn; đại diện cộng đồng

dân cư Bản Mạ 2, Bản Lự và Bản Múi 1.

6.2. KẾT QUẢ THAM VẤN CỘNG ĐỒNG

6.2.1. Ý kiến của Ủy ban nhân dân cấp xã và tổ chức chịu tác động trực tiếp

bởi dự án

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường149Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”6.2.1.1. Ý kiến của UBND xã Yên Sơn

Sau khi nghiên cứu công văn số 1229/STNMT-CCBVMT ngày 11 tháng 07

năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai về việc tham vấn ý kiến

cộng đồng đối với Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ

sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” kèm theo báo cáo ĐTM của dự án, UBND xã

Yên Sơn có ý kiến như sau:

1. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã

hội và sức khỏe cộng đồng: Chính quyền và nhân dân xã n Sơn hồn tồn đồng ý

với các tác động của dự án được vạch ra trong báo cáo ĐTM gửi kèm.

2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường

tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: Chính quyền và nhân dân xã Yên

Sơn nhất trí với những biện pháp giảm thiểu chủ dự án đưa ra trong báo cáo gửi

kèm.

3. Kiến nghị đối với chủ dự án: UBND xã Yên Sơn kiến nghị chủ dự án cam

kết thực hiện nghiêm túc các biện pháp, giải pháp giảm thiểu các tác động tiêu cực của

dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội, sức khỏe cộng đồng và cam kết thực

hiện nghiêm túc chương trình quản lý mơi trường, quan trắc chất lượng môi trường

trong các giai đoạn của dự án.

6.2.1.2. Ý kiến của UBMTTQ xã Yên Sơn

Sau khi nghiên cứu công văn số 1229/STNMT-CCBVMT ngày 11 tháng 07

năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai về việc tham vấn ý kiến

cộng đồng đối với Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ

sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” kèm theo báo cáo ĐTM của dự án, UBMTTQ

xã Yên Sơn có ý kiến như sau:

1. Về các tác động tiêu cực của dự án đến môi trường tự nhiên, kinh tế - xã

hội và sức khỏe cộng đồng: UBMTTQ xã Yên Sơn đồng ý với các nội dung đã

được trình bày theo báo cáo ĐTM của dự án.

2. Về các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của dự án đến môi trường

tự nhiên, kinh tế - xã hội và sức khỏe cộng đồng: UBMTTQ xã Yên Sơn nhất trí

với các tác động mơi trường và các biện pháp kiểm sốt, giảm thiểu ơ nhiễm như đã

trình bày theo báo cáo ĐTM của dự án.

3. Kiến nghị đối với chủ dự án: Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải

sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai” là một dự án góp phần giảm

thiểu tình trạng ơ nhiễm mơi trường tại địa phương, phù hợp với quy hoạch của tỉnh

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường150Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 5 CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×