Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM

CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM

Tải bản đầy đủ - 0trang

Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”--trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc mơi trường nước mặt lục địa;

Thông tư số 30/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc mơi trường nước dưới đất;

Thông tư số 33/2011/TT-BTNMT ngày 01/08/2011 của Bộ Tài nguyên và Mơi

trường về việc quy định quy trình kỹ thuật quan trắc môi trường đất;

Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT ngày 25/10/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo

vệ môi trường;

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường về quản lý chất thải nguy hại;

Thông tư số 64/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

Thông tư số 65/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

Thông tư số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

b. Văn bản pháp luật thuộc lĩnh vực Xây dựng- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 06 năm 2014 của Quốc hội nước

Cộng hòa XHCN Việt Nam;

- Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý

chi phí đầu tư xây dựng;

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/05/2015 của Chính phủ về quản lý chất

lượng và bảo trì cơng trình xây dựng;

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu

tư xây dựng.

c. Các văn bản khác

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ban hành ngày 29/11/2013 của Quốc hội nước Cộng

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT-BKHCNMT-BXD ngày 18 tháng 01 năm 2001

của Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường và Bộ Xây dựng về “Hướng dẫn các

quy định về bảo vệ môi trường đối với việc lựa chọn địa điểm, xây dựng và vận

hành bãi chôn lấp chất thải rắn”;

- Quyết định số 64/2003/QĐ – TTg ngày 22 tháng 4 năm 2003 của Thủ tướng Chính

phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường

nghiêm trọng”;

- Quyết định số 256/2003/QĐ-TTg ngày 2 tháng 12 năm 2003 của Thủ tướng Chính

phủ về việc “Phê duyệt chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường9Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”-------định hướng đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành;

Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29 tháng 04 năm 2008 của Thủ tướng Chính

phủ “Về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách Nhà nước nhằm xử lý triệt

để, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho một số đối tượng

thuộc khu vực cơng ích”;

Quyết định số 130/2012/QĐ-UBND ngày 18/05/2012 của UBND tỉnh Lào Cai ban

hành Quy định một số trình tự, thủ tục đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác

đông môi trường, cam kết BVMT và đề án BVMT trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Quyết định số 4519/BTNMT-TCMT ngày 6/11/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi

trường về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1788/QĐ-TTg;

Quyết định số 4416/UBND-CT ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh Lào Cai về việc

triển khai thực hiện Quyết định 1788/QĐ-TTg ngày 01/10/2013 của Thủ tướng

Chính phủ;

Quyết định số 2547/QĐ-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc

Phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và tầm nhìn

đến năm 2030;

Quyết định số 1942a/QĐ-UBND ngày 10/7/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc

phê duyệt danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần phải xử lý

trên địa bàn tỉnh Lào Cai;

Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 21/07/2014 của UBND tỉnh Lào Cai về việc

Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơng trình: Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải

sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai;

Văn bản số 971/UBND-TH ngày 19/3/2015 của UBND tỉnh Lào Cai về việc đầu tư

thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp bãi rác hợp vệ sinh tại Bảo Thắng và Bảo Yên.

2.2. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng- Tiêu chuẩn xây dựng số 261:2001 - Tiêu chuẩn thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn;

- Tiêu chuẩn TCVN 5208-91: “Kỹ thuật an toàn trong lao động”;

- Quy chuẩn xây dựng Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số

682/BXD-CSXD ngày 14/12/1996;

- QCVN 25:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn

lấp chất thải rắn;

- QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

- QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

- QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

- QCVN 30:2012/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công

nghiệp;

- QCVN 05:2013/BTNMT – Quy chuẩn quốc gia về chất lượng khơng khí xung

quanh;

- QCVN 03-MT:2015/BTNMT – Quy chuần kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép

của một số kim loại nặng trong đất;

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường10Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.”- QCVN 08-MT:2015/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước

mặt;

- QCVN 61-MT:2016/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn

sinh hoạt;

- Các tiêu chuẩn Nhà nước về môi trường.

2.3. Nguồn tài liệu, dữ liệu do chủ dự án cung cấp, tạo lập

- Số liệu về khí tượng, khí hậu, đặc điểm địa hình, địa chất cơng trình khu vực huyện

Bảo n, tỉnh Lào Cai;

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội xã Yên Sơn, huyện Bảo Yên, năm 2015;

- Báo cáo dự án;

- Thuyết minh thiết kế cơ sở;

- Hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở;

- Tổng mức đầu tư dự án;

- Quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2020 và tầm

nhìn đến năm 2030.

3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

3.1. Tổ chức thực hiện

 Cơ quan chủ trì thực hiện báo cáo ĐTM

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH LÀO CAI

Địa chỉ: Tầng 5, khối VII, Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, TP

Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Đại diện: Ông Nguyễn Thành SinhChức vụ: Giám đốcĐiện thoại: 020.3821207Fax: 020.3826183 Cơ quan tư vấn thực hiện báo cáo ĐTM

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Đại diện:Ông Trần Nguyễn TrungChức vụ: Giám đốcĐịa chỉ: số nhà 53 đường Nguyễn Ngọc Nại, phường Khương Mai, Q. Thanh

Xuân, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.35665004Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trườngFax: 04.3565877511Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Dự án “Cải tạo, nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.” Danh sách những người trực tiếp tham gia lập báo cáo ĐTM

T

T

1Họ tênChuyên mônTrần Nguyễn Trung Kỹ sư MT2Lê Văn Huấn3Phạm Thị HàCử

nhân

Khoa học môi

trường

Cử

nhân

Khoa học môi

trường

Cử

nhân

Khoa học môi

trường4Phạm Văn Đức5Nguyễn Hồng TràKỹ sư nông

họcNguyễn Minh NhậtThạc sỹ Quản

lý môi trường6Đơn vị

Công ty Cổ phần

vấn Tài nguyên

Môi trường

Công ty Cổ phần

vấn Tài nguyên

Môi trường

Công ty Cổ phần

vấn Tài nguyên

Môi trường

Công ty Cổ phần

vấn Tài nguyên

Môi trường

Công ty Cổ phần

vấn Tài nguyên

Môi trường

Công ty Cổ phần

vấn Tài ngun

Mơi trườngNội dung

phụ tráchChữ ký

và Chủ trìThành viêntham giaThành viêntham giaThành viêntham giaThành viêntham giaThành viêntham gia3.2. Trình tự thực hiện

- Bước 1: Lập và thông qua đề cương chi tiết của báo cáo

- Bước 2: Nghiên cứu tổng hợp các tài liệu đã có

+ Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng cơng trình của dự án (bao gồm thuyết minh và thiết kế

cơ sở).

+ Các tài liệu, thông tin liên quan thu thập được.

+ Kết quả khoan khảo sát địa chất cơng trình.

- Bước 3: Thu thập số liệu, điều tra khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án, đo

đạc, lấy mẫu và phân tích

+ Thu thập các số liệu về điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội khu vực thực hiện dự

án.

+ Sử dụng các thiết bị thí nghiệm, khảo sát đo đạc, lấy mẫu, phân tích đánh giá hiện

trạng môi trường tại khu vực dự án.

+ Điều tra xã hội học: Đoàn cán bộ khảo sát tiến hành tham khảo ý kiến của Uỷ ban

nhân dân, các tổ chức chịu tác động trực tiếp bởi dự án và tổ chức họp tham vấn

cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp bởi dự án.

- Bước 4: Phân tích xử lý số liệu, viết báo cáo

+ Phân tích và xử lý số liệu về hiện trạng môi trường khu vực dự án.

+ Trên cơ sở số liệu nhận được, tiến hành nhận dạng và dự báo mức độ gây ô nhiễm,

đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường.

+ Tổng hợp số liệu, soạn thảo báo cáo.

+ Tổ chức hội thảo và xin ý kiến đóng góp của các chun gia, chỉnh sửa và hồn

chỉnh báo cáo sau hội thảo.

Đại diện chủ dự án: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ phần tư vấn Tài nguyên và Môi trường12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×