Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
III. Giải pháp định hướng điều hành lãi suất ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.

III. Giải pháp định hướng điều hành lãi suất ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.

Tải bản đầy đủ - 0trang

Đề án mơn họcLý thuyết tài chính tiền tệ- Đổi mới cơ chế quản lý của Ngân hàng Nhà nước đối với Ngân hàng

thương mại và các tổ chức tín dụng.

Ngân hàng nhà nước nên điều hành kinh doanh của các Ngân hàng

thương mại bằng những cơ chế, chính sách để các ngân hàng thương mại đi

đúng quỹ đạo của cơ chế thị trường. Cạnh tranh giảm chi phí nhiệm vụ, đa

dạng hóa sản phẩm dịch vụ có chất lượng ngày càng cao chứ không phải cạnh

tranh tăng lãi suất huy động để huy động vốn giảm lãi suất cho vay để thu hút

khách hàng.

- Nâng cao tính ổn định của lãi suất tín dụng và tỷ lệ lãi suất ổn định phải

thấp hơn tỷ lệ lạm phát

- Phân định rõ chức năng xã hội trong hoạt động của các Ngân hàng thương

mại và các tổ chức tín dụng theo hướng xóa bỏ dần cơ chế bao cấp qua lãi suất tín

dụng.

- Tạo lập mơi trường pháp lý lành mạnh để khuyến khích sự cạnh tranh

giữa các Ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng phù hợp với chính

sách phát triển kinh tế nhiều thành phần của Đảng và nhà nước. Tơn trọng tính

độc lập và tự chủ về kinh doanh của các Ngân hàng thương mại đi đơi với vai

trò tăng cường quản lý vĩ mơ của nhà nước thơng qua chính sách lãi suất.SV: Nguyễn Hà Mi23Lớp: Ngân hàng 49BĐề án mơn họcLý thuyết tài chính tiền tệKẾT LUẬN

Xu hướng tồn cầu hóa, khu vực hóa hội nhập đang ặt ra những thách thức

rất lớn cho các nước kém phát triển trong đó có Việt Nam. Phấn đấu quyết liệt

vươn lên để phát huy cao nội lực, tăng khả năng cạnh tranh trong nền kinh tế

đã, đang và sẽ trở thành sự sống còn của sự tồn tại và hội nhập và phát triển

trong xu thế này. Để hòa nhập vào xu thế đó chúng ta phải chăm lo ổn định và

lành mạnh hóa lĩnh vực tài chính tiền tệ.

Lãi suất là cơng cụ tiền tệ của nền kinh tế thị trường, nó có độ nhạy cảm

cao. Việc sử dụng lãi suất trong quá trình xây dựng và điều hành chính sách lãi

suất được coi là vấn đề bức xúc hiện nay đòi hỏi phải có định hướng thích hợp

nhất tùy thuộc vào những đặc thù và những điều kiện thực tiễn nước ta nhằm

mục tiêu tăng trưởng phát triển kinh tế phát huy vai trò đòn bẩy của lãi suất,

góp phần tạo ra sự chuyển dịch cơ cấu đầu tư và thương mại hóa theo hướng tự

do bình đẳng giữa các Ngân hàng thương mại. Từng bước tiến tới một hệ thống

tài chính tiền tệ và Ngân hàng hoàn chỉnh, vững chắc bảo đảm thực hiện thành

cơng chính sách tiền tệ ở tầm vĩ mơ. Một chính sách lãi suất hợp lý là một chính

sách lãi suất vừa có tác dụng thu hút vốn nhàn rỗi trong dân cư vừa có thể

khuyến khích nhà sản xuất sử dụng dụng vốn vay đầu tư mở rộng sản xuất kinh

doanh đảm bảo quyền lợi cho người vay vốn người gửi tiền và Ngân hàng, góp

phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tiến tới công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước như mục tiêu của Đảng và Nhà nước đã đề ra.SV: Nguyễn Hà Mi24Lớp: Ngân hàng 49BĐề án mơn họcLý thuyết tài chính tiền tệDANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài

2. Giáo trình Kinh tế vĩ mô 1 - Đại học Kinh tế Quốc dân

3. Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính - Miskin

4. Thời báo ngân hàng

Và các nguồn tài liệu khác trên Internet

Báo điện tử thời báo kinh tế Việt Nam - www.vneconomy.com

Thị trường 24h - www.thitruong24h.com.vn

Tổng cục thống kê - www.gso.gov.vn

Ngân hàng nhà nước Việt Nam - www.sbv.gov.vnSV: Nguyễn Hà MiLớp: Ngân hàng 49BĐề án môn họcLý thuyết tài chính tiền tệMỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................1I. Tổng quan về lãi suất...................................................................................2

1. Khái niệm lãi suất:.........................................................................................2

2. Vai trò của lãi suất trong nền kinh tế..............................................................2

2.1 Lãi suất là công cụ để khuyến khích tiêt kiệm đầu tư..............................3

2.2 Lãi suất ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp...........3

2.3 Lãi suất là công cụ điều tiết vĩ mô...........................................................4

2.4 Lãi xuất là cơng cụ phân phối có hiệu quả nhằm khai thác và sử dụng

triệt để các nguồn lực của nền kinh tế......................................................5

2.5 Lãi suất là cơng cụ đo lường tình trạng của nền kinh tế..........................5

3. Phân loại lãi suất............................................................................................5

3.1 Căn cứ vào thời hạn tín dụng:..................................................................5

3.2 Căn cứ vào các loại hình tín dụng............................................................5

3.3 Căn cứ vào giá trị thực của lãi suất..........................................................6

3.4 Căn cứ vào mức ổn định của lãi suất.......................................................7

4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất...............................................................7

4.1 Ảnh hưởng của cung cầu của quỹ cho vay..............................................7

4.2 Ảnh hưởng của lạm phát kỳ vọng............................................................8

4.3 Ảnh hưởng của bội chi ngân sách............................................................8

4.4 Những thay đổi về thuế............................................................................9

4.5 Các chính sách của nhà nước...................................................................9

II Thực trạng việc điều hành lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

..........................................................................................................................11

1. Bối cảnh chung.............................................................................................11

2, Các giai đoạn thực hiện chính sách lãi suất ở Việt Nam..............................12

2.1 Giai đoạn trước năm 2000.....................................................................12

2.2 Giai đoạn 2000 đến nay.........................................................................16

3. Những đánh giá trong điều hành chính sách lãi suất thời gian gần đây:.....20

III. Giải pháp định hướng điều hành lãi suất ở Việt Nam hiện nay và

trong thời gian tới..........................................................................................22

KẾT LUẬN.....................................................................................................24SV: Nguyễn Hà MiLớp: Ngân hàng 49BĐề án mơn họcLý thuyết tài chính tiền tệTÀI LIỆU THAM KHẢO.............................................................................25SV: Nguyễn Hà MiLớp: Ngân hàng 49BTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

III. Giải pháp định hướng điều hành lãi suất ở Việt Nam hiện nay và trong thời gian tới.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×