Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
1 Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty TNHH SD Việt Nam

1 Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty TNHH SD Việt Nam

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpCông ty tư vấn về chủng loại, mẫu mã, kích cỡ phù hợp. Sản phẩm thường

được bán ra theo từng bộ chứ không phải là từng đơn vị riêng lẻ.

Ngồi các sản phẩm thơng dụng đang tiến hành sản xuất, Công ty không

ngừng nghiên cứu ra các sản phẩm mới đáp ứng ngành công nghiệp ngày

càng phát triển.

1.1.2 Thị trường của Công ty

* Thị trường là nơi gặp gỡ và diễn ra các hoạt động mua và bán hàng hoá

giữa người bán và người mua.

* Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường:

- Trên góc độ sự tác động của các lĩnh vực vào thị trường:

+ Các nhân tố kinh tế, đặc biệt là việc sử dụng các nguồn lực sản xuất

trong cơng nghiệp…Vì chúng có tác động trực tiếp đến lượng cung, cầu và

giá cả hàng hố và dịch vụ.

+ Các nhân tố chính trị - xã hội, các nhân tố này ảnh hưởng đến thị

trường được thể hiện thơng qua các chủ trương, chính sách, phong tục tập

qn và truyền thống, trình độ văn hố của nhân dân, đặc biệt là chính sách

tiêu dùng, chính sách khoa học và cơng nghệ, chính sách đối nội và đối ngoại,

chính sách dân số, chính sách xuất nhập khẩu có ảnh hưởng to lớn đến thị

trường: làm mở rộng, phát triển hay thu hẹp thị trường.

+ Các nhân tố tâm sinh lý, các nhân tố này tác động đến giá cả người

sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng và thơng qua đó sẽ tác động đến

cung, cầu và giá cả hàng hoá và dịch vụ.

+ Các nhân tố thời tiết, khí hậu, các nhân tố này cũng ảnh hưởng đến

sản xuất, năng suất lao động, tiêu dùng, tốc độ tiêu thụ và cuối cùng là ảnh

hưởng đến cung, cầu và giá cả hàng hoá và dịch vụ.

- Trên góc độ sự tác động của cấp quản lý đến thị trường:Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K212Chuyên đề tốt nghiệp+ Các nhân tố thuộc quản lý vĩ mô như chiến lược và kế hoạch phát

triển kinh tế quốc dân, luật pháp Nhà nước, thuế, lãi suất tín dụng, tỷ suất hối

đối, giá cả, cota…Tất cả những nhân tố này được coi là những công cụ để

Nhà nước quản lý và điều tiết thị trường thông qua sự tác động trực tiếp vào

cung, cầu, vào giá cả hàng hố và dịch vụ. Mặt khác, chính những cơng cụ

này còn tạo nên mơi trường kinh doanh. Các doanh nghiệp muốn làm ăn có

hiệu quả, con đường quan trọng là phải tìm mọi biện pháp để vận dụng một

cách thích hợp các loại nhân tố này.

+ Các nhân tố thuộc quản lý vi mô như chiến lược phát triển sản xuất

kinh doanh, kế hoạch, sản xuất kinh doanh, phương án sản phẩm, giá cả, phân

phối; các biện pháp xúc tiến bán hàng, yểm trợ tiêu thụ sản phẩm hàng hoá và

dịch vụ. Các nhân tố này được coi là những công cụ để quản lý doanh nghiệp

nhằm tạo ra những sản phẩm hàng hoá và dịch vụ với chất lượng cao, đáp ứng

kịp thời nhu cầu của thị trường và xã hội thông qua mối quan hệ cung cầu và

giá cả hàng hố, dịch vụ thích hợp để phát triển và mở rộng thị trường của

doanh nghiệp.

Mỗi một doanh nghiệp hay cơng ty khi bắt đầu có quyết định thành lập

đều phải tìm hiểu rõ về thị trường mà mình định tham gia để tìm kiếm, lựa

chọn cho mình những điều kiện đầu tư phù hợp.

Điều đó lại đặc biệt quan trọng đối với một công ty trách nhiệm hữu hạn

100% vốn đầu tư của nước ngoài như Công ty TNHH SD Việt Nam. Công ty

đã quan tâm tìm hiểu và đưa ra quyết định về lựa chọn những bạn hàng cho

mình.

Khách hàng là một nhân tố tác động rất lớn đến doanh nghiệp. Nhân tố

khách hàng và nhu cầu của khách hàng quyết định quy mô và cơ cấu trên thị

trường của doanh nghiệp và là yếu tố quan trọng hàng đầu khi xác định chiến

lược kinh doanh.

Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K213Chuyên đề tốt nghiệpMặt hàng chủ yếu của Công ty là các bộ dây dẫn điện dùng trong sản

xuất đồ gia dụng và trong cơng nghiệp do đó khách hàng tìm đến Cơng ty

thường là các cơng ty sản xuất đồ gia dụng và sản xuất công nghiệp. Bạn hàng

chủ yếu là các cơng ty nước ngồi và một số cơng ty nước ngồi sản xuất tại

Việt Nam. Như:

Xuất khẩu: Sumiden Tomita Shoji Co., Itd; Daikin; Bessho Densen;

Zoojirushi.

Nội địa: Panasonics Việt Nam; Toa Việt Nam; Nectonkin…

Hiện nay, trên thế giới ngành sản xuất công nghiệp và đồ gia dụng ngày

càng phát triển. Do đó, thị trường của Cơng ty ngày càng mở rộng nhưng bên

cạnh đó cũng đòi hỏi Công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm

cũng như mẫu mã các sản phẩm sản xuất ra, đồng thời nghiên cứu ra các sản

phẩm mới đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của ngành công nghiệp.

Công ty ln có những chính sách phù hợp, tạo quan hệ tốt với khách

hàng từ đó thu hút những khách hàng mới cũng như giữ chân những khách

hàng thân thiết đem lại lợi nhuận đáng kể cho Công ty.

1.1.3 Phương thức bán hàng của Công ty

Xuất phát từ phạm vi hoạt động, quy mô sản xuất và đặc điểm sản phẩm

của Công ty là Công ty cỡ vừa chuyên sản xuất và cung cấp những loại bộ

dây dẫn điện cho các công ty sản xuất công nghiệp, đồ gia dụng, không cung

cấp cho thị trường bên ngồi nên Cơng ty chỉ sản xuất và bán hàng thông qua

những đơn đặt hàng của khách hàng. Theo phương thức này người mua đến

hoặc gọi điện cho phòng kinh doanh yêu cầu đặt mặt hàng (mặt hàng, chủng

loại, số lượng). Phòng kinh doanh sau khi nhận được đơn đặt hàng sẽ chuyển

xuống phòng sản xuất kiểm tra xem có đáp ứng được đơn đặt hàng hay

khơng, nếu đáp ứng được phòng sản xuất sẽ thơng báo lại cho phòng kinh

doanh. Tại phòng kinh doanh sẽ tính giá bán, làm giấy báo giá chuyển cho

ban giám đốc duyệt sau đó sẽ gửi lại cho bên đặt hàng. Nếu bên mua chấp

Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K214Chuyên đề tốt nghiệpnhận báo giá hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng kinh tế. Căn cứ vào số

lượng, chủng loại trong hợp đồng kinh tế được ký kết Công ty sẽ tiến hành

sản xuất, khi sản phẩm hồn thành nhập kho Cơng ty sẽ chuyển hàng cho

người mua theo điều khoản đã thỏa thuận đến địa điểm ghi trong hợp đồng.

Số hàng chuyển đi bán vẫn thuộc quyền sở hữu của Công ty. Khi khách hàng

chấp nhận thanh tốn thì lơ hàng được chấp nhận này mới được coi là tiêu

thụ. Công ty có thể sản xuất đủ số lượng sản phẩm ghi trên hợp đồng rồi mới

chuyển đi hoặc có thể sản xuất theo từng phần trăm của hợp đồng rồi chuyển

đi trong thời hạn được ký kết trong hợp đồng.

Còn nếu căn cứ vào phương thức thanh toán của khách hàng thì Cơng ty

có 2 phương thức bán hàng đó là: Bán hàng theo phương thức thu tiền ngay

và bán hàng theo phương thức trả chậm.

Hình thức thanh tốn mà Công ty dành cho các khách hàng rất đa dạng,

phụ thuộc vào các hợp đồng kinh tế đã được ký kết. Khách hàng có thể trả

chậm hoặc có thể thanh toán ngay bằng tiền mặt, séc chuyển khoản, uỷ nhiệm

chi…Phương thức thu tiền ngay thường thực hiện đối với những khách hàng

khơng thường xun hoặc những khách hàng có khả năng thanh tốn ln.

Phương thức trả chậm (đã thanh tốn một phần, phần còn lại trả chậm hoặc

thanh tốn chậm sau một khoảng thời gian nhất định) được áp dụng đối với

những khách hàng thường xun, có uy tín và mua hàng với số lượng lớn.

Công ty cho phép nợ tiền hàng theo những điều khoản đã được quy định trong

hợp đồng đã ký kết giữa hai bên. Nhưng trước khi ký kết hợp đồng thanh tốn

trả chậm, Cơng ty đã thu thập và phân tích tình hình tài chính, khả năng thanh

toán của khách hàng để đảm bảo khả năng thanh toán. Đồng thời, để quản lý

các khoản phải thu, Công ty lập sổ chi tiết theo dõi từng khách hàng, sắp xếp

các khoản này theo thời gian nợ cụ thể, có các biện pháp đơn đốc nhắc nhở

khách hàng thanh tốn đúng hạn. Ngồi ra, Cơng ty còn tiến hành lập dự

Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế tốn VBII - K215Chun đề tốt nghiệpphòng cho các khoản phải thu khó đòi để phòng ngừa những trường hợp

khách hàng mất khả năng thanh toán.

Phương thức thanh toán trả chậm hiện nay đang chiếm tỷ trọng lớn, vì

khách hàng chủ yếu của Công ty là khách hàng thường xuyên. Do đó, Cơng ty

có những quy định rất chặt chẽ trong hợp đồng để quản lý chặt chẽ các khoản

phải thu và đảm bảo không bị chiếm dụng vốn.

1.2 Tổ chức quản lý hoạt động bán hàng của Công ty TNHH SD Việt

Nam

Bán hàng là một trong những khâu quan trọng của quá trình hoạt động

sản xuất kinh doanh của tất cả các doanh nghiệp. Trong quá trình bán hàng có

sự kết hợp rất chặt chẽ giữa các phòng ban với nhau. Từ phòng kinh doanh

(tiến hành các chương trình quảng cáo, nhận được đơn đặt hàng của khách

hàng); ban giám đốc (ký duyệt); phòng sản xuất (thực hiện đơn đặt hàng); bộ

phận kho (lưu kho, xuất hàng); phòng kế toán (tiến hành ghi sổ và thanh toán

với khách hàng)… Qua đó, có thể thấy rằng bán hàng là một khâu rất phức

tạp liên quan đến rất nhiều các phòng ban với nhau. Do đó, việc tổ chức quản

lý hoạt động bán hàng hợp lý ăn khớp giữa các bộ phận là rất quan trọng.

1.2.1 Tổng giám đốc

Tổng giám đốc là người kiểm tra lần cuối những hợp đồng kinh tế do

phòng kinh doanh trình lên và ký kết hợp đồng kinh tế với khách hàng.

1.2.2 Phòng kế hoạch

Phòng kế hoạch tiến hành lập các kế hoạch kinh doanh dài, trung, ngắn hạn

đối với từng mặt hàng và từng khách hàng.

1.2.3 Phòng kinh doanh

Phòng kinh doanh có nhiệm vụ lập và thực hiện kế hoạch giao hàng, lập

các báo cáo tổng hợp và thực tế tình hình sản xuất và bán hàng.Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K216Chuyên đề tốt nghiệp1.2.3.1 Bộ phận Marketing

Trước tiên, phải kể công tác quảng cáo, giới thiệu sản phẩm đến tay

khách hàng. Luôn ý thức được việc mở rộng thị trường tiêu thụ có ảnh hưởng

rất quan trọng đối với sự phát triển của Công ty nên Công ty đã lập một bộ

phận Marketing sản phẩm thuộc phòng kinh doanh chun tìm kiếm thêm các

khách hàng tiềm năng cho Cơng ty. Cơng ty giới thiệu sản phẩm của mình đến

khách hàng bằng cách thường xuyên gửi bản mẫu các sản phẩm báo giá đến

khách hàng và đặc biệt khi Công ty mới nghiên cứu thành công một số sản

phẩm mới nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng mới. Ngoài ra, Cơng ty còn

tiến hành quảng cáo sản phẩm của mình tại các hội chợ triển lãm trong và

ngoài nước tạo cơ hội được tiếp xúc với khách hàng nhiều hơn. Vì vậy, nhiều

khách hàng đã biết và tìm đến đặt hàng của Công ty với số lượng lớn đem lại

lợi nhuận ngày càng cao cho Cơng ty.

Các khách hàng có nhu cầu muốn mua sản phẩm của Công ty sẽ đến

phòng kinh doanh đặt hàng. Tại đây khách hàng sẽ nhận được sự tư vấn rất

nhiệt tình của nhân viên Cơng ty về chủng loại mẫu mã hàng hóa, báo giá…từ

đó sẽ đi đến thống nhất giữa hai bên và soạn thảo hợp đồng kinh tế.

1.2.3.2 Trưởng phòng kinh doanh

Sau khi hợp đồng kinh tế được soạn thảo trưởng phòng kinh doanh sẽ

trình với ban giám đốc ký duyệt. Đối với Cơng ty thì hợp đồng kinh tế là rất

cần thiết vì Cơng ty sản xuất sản phẩm theo đơn đặt hàng và thu tiền sau nên

rủi ro lớn. Hợp đồng kinh tế này thể hiện sự rằng buộc về nghĩa vụ pháp lý

giữa bên mua và bên bán, thể hiện quyền lợi của mỗi bên, Cơng ty có quyền

đòi tiền khi đến hạn trả tiền.

Khi hợp đồng kinh tế đã được ký kết, trưởng phòng kinh doanh sẽ thơng

báo cho phòng sản xuất và các phòng ban khác có liên quan để chuẩn bị

những yếu tố cần thiết phục vụ sản xuất đơn đặt hàng đã ký kết được.

Trần Thị Thu Hường - Lớp: Kế toán VBII - K217Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

1 Đặc điểm hoạt động bán hàng của Công ty TNHH SD Việt Nam

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×