Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước:

2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng HạNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1049Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng HạKẾT LUẬN

Ngân hàng là một ngành kinh doanh rất phức tạp và chứa đựng nhiều rủi ro.

Hoạt động của các ngân hàng không những có ảnh hưởng qua lại lẫn nhau mà còn

có ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế. Nếu ngân hàng hoạt động ổn định, hiệu quả thì

sẽ tạo ra động lực phát triển cho nền kinh tế. Ngân hàng cung cấp rất nhiều dịch vụ

để phục vụ cho các mục tiêu phát triển của nền kinh tế như thanh toán, bảo lãnh,

th mua tài chính...

Cơng nghệ hiện đại hố Ngân hàng và phát triển hệ thống thanh toán điện tử là

định hướng chiến lược cấp bách nhằm phát huy vai trò động lực của hệ thống Ngân

hàng đối cới sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Chuyên đề tốt nghiệp hướng tới các

giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển hệ thống thanh toán điện tử của

NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ bắt đầu từ nghiên cứu lý luận và tổng kết thực

tiễn tiến tới phân tích thực trạng thành tựu, tồn tại và nguyên nhân; Phân tích dự báo

xu hướng phát triển, xây dựng quan điểm chỉ đạo để đưa ra các giải pháp, kiến nghị

góp phần vào cơng tác hoạch định, thiết kế, hoàn thiện, mở rộng và phát triển.

Định hướng chiến lược khách hàng tương lai vào khu vực dân cư- khách hàng

tiềm năng các Ngân hàng nói chung và NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ nói

riêng có thể cung cấp dịch vụ thanh toán điện tử đặc biệt là thẻ Ngân hàng.

Trình bày lợi ích và hiệu quả của hệ thống thanh toán tập trung, hệ thống giao

dịch trực tuyến là xu thế phát triển tất yếu.

Nghiên cứu về lĩnh vực TTKDTM là vấn đề rộng lớn, phức tạp dựa trên nền

tảng công nghệ tin học và viễn thông liên tục phát triển mạnh mẽ, thay đổi nhanh

chóng nên khó tránh khỏi những hạn chế trong chuyên đề tốt nghiệp này. Mong

muốn góp 1 phần vào việc nâng cao chất lượng hoạt động TTKDTM trong hệ thống

ngân hàng nói chung và NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ nói riêng.

Trên đây là chuyên đề tốt nghiệp của tôi, tôi xin cam kết số liệu trong bài là

chính xác và có nguồn gốc rõ ràng.

Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1050Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng HạNHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1051Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng HạNHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1052Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

2 Kiến nghị ngân hàng nhà nước:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×