Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Thực trạng hoạt động TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ

Thực trạng hoạt động TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạcạnh đó NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ cũng thi hành các nghị định, quyết định

của chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước về cơng tác thanh toán một cách đúng

đắn, linh hoạt đảm bảo hoạt động thanh tốn nhanh chóng chính xác thuận lợi cho

cả khách hàng và ngân hàng.

Nhờ áp dụng công nghệ vào thanh tốn khơng dùng tiền mặt nên khách hàng

ngày càng nhận ra những lợi ích khi thanh tốn khơng dùng tiền mặt. Chính vì vậy

doanh số thanh tốn khơng dùng tiền mặt của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ

trong vài năm gần đây luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số thanh tốn và có

xu hướng ngày càng tăng. Dưới đây là bảng thể hiện tỷ trọng trong tổng doanh số

thanh toán tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ (bảng 2.6)

Bảng 2.6 :Tình hình thanh tốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

1- Thanh toán bằng tiềnNăm 2007

Số tiền

%

31080

38.78mặt

2- Thanh tốn khơng49065dùng tiền mặt

Tổng cộng8014561.22Năm 2008

Số tiền

%

41488 39.82

62700

10418864.18Năm 2009

Số tiền

%

50251

31.37

10992968.63160180(Báo cáo thanh toán của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ năm 2007, 2008, 2009)

Dựa vào bảng trên ta thấy doanh số thanh toán của ngân hàng đều tăng qua

các năm. Năm 2009 tổng doanh số thanh toán tăng 55992 tỷ đồng so với năm

2008. trong đó tỷ trọng thanh toán cũng thay đổi. Thanh toán dùng tiền mặt có

xu hướng giảm tỷ trọng trong tổng doanh số thanh toán của ngân hàng.

TTKDTM ngày càng tăng về cả số lượng lẫn tỷ trọng. TTKDTM ngày càng mở

rộng, đó là do: Nền kinh tế thị trường phát triển, các cá nhân và tổ chức kinh tế

được quyền lựa chọn đối tác kinh doanh và phương thức thanh toán. Mối quan hệNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1027Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạngày càng mở rộng về qui mô, nhu cầu thanh toán trong nền kinh tê ngày càng

tăng. Do vậy đòi hỏi phương thức thanh tốn cảu ngân hàng phải hiện đại, đảm

bảo nhanh chóng, chính xác và thuận lợi cho khách hàng. TTKDTM đáp ứng

phần yêu cầu đòi hỏi ấy

Bên cạnh đó sự đổi mới trong cơng tác thanh toán, đa dạng hoá các thể thức

thanh toán đã làm cho phương thức thanh tốn khơng dùng tiền mặt ngày càng được

hoàn thiện. Hiện nay NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ đã triển khai hệ thống

thanh toán điện tử, các giao dịch thanh tốn được giải quyết nhanh chóng chính xác

thoả mãn yêu cầu của khách hàng. Đây cũng là điều kiện giúp cho thanh tốn khơng

dùng tiền mặt ngày càng được nhiều khách hàng ưa chuộng sử dụng khi tham gia

thanh tốn.

Hiện nay,thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng

Hạ được thực hiện chủ yếu qua các thể thức như Séc, uỷ nhiệm chi-chuyển tiền, uỷ

nhiệm thu,thẻ thanh tốn….

Dưới đây là tình hình cụ thể áp dụng các thể thức thanh tốn khơng dùng tiền

mặt tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ (bảng 2.7) :Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1028Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng HạBảng 2.7: Tình hình áp dụng các thể thức thanh tốn không dùng tiền mặt

Đơn vị: Tỷ đồng

[1- Séc

2- UNC-Năm 2007

Năm 2008

Năm 2009

Món

Số tiền

%

Món

Số tiền

%

Món

Số tiền

%

18082 3799

4,74 19227 5314

5,1 21012 8810

5,5

34176 43927

54,81 37082 63523

60,97 39822 102018

63,69CT

3- UNT

4- Loại5932

96

19228 32323Chỉ tiêukhác

Tổng cộng 77418 801450,12 6327

40,33 21127

100115

3523683763 1041880,11 7022 176

33,82 22588 49176

1000,11

30,790444 160180100(Báo cáo thanh toán của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ năm 2007,2008,2009)

Từ bảng 2.7 ta thấy thanh tốn khơng dùng tiền mặt tăng nhanh cả về số lượng

giao dịch thanh toán lẫn tổng doanh số thanh toán qua trong các năm gần đây,biểu

hiện :năm 2009 có tất cả là 90444 món với doanh số là 160180 tỷ đồng; so với năm

2008 đã tăng 6681 món tương ứng với doanh số tăng 55992 tỷ đồng ( tăng 53.7% so

với năm 2008).

Sự phát triển khơng ngừng của thanh tốn khơng dùng tiền mặt đã phản ánh

rất rõ xu thế phát triển kinh tế hội nhập, đây chính là hệ quả của q trình đổi mới

các chính sách,cơ chế thanh tốn của hệ thống ngân hàng của nước ta trong những

năm qua.

Xét về cơ cấu trong thanh tốn khơng dùng tiền mặt thì hình thức uỷ nhiệm

chi-chuyển tiền được sử dụng nhiều nhất thể hiện ở số lượng giao dịch thanh toán

cũng như doanh số thanh tốn ln chiếm vị trí hàng đầu. Khơng chỉ vậy tỷ trọng

của thanh toán bằng uỷ nhiệm chi-chuyển tiền cũng ln cao nhất.Các hình thức

thanh tốn bằng uỷ nhiệm thu và Séc chiếm tỷ lệ nhỏ hơn chủ yếu được dùng trong

thanh toán các giao dịch giá trị nhỏ và khách hàng có sự tin tưởng lẫn nhau trong

quan hệ thanh toán. Cụ thể như sau :Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1029Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ*Thanh toán bằng Séc

Năm 2007 thanh toán bằng Séc là 18082 món với doanh số 3799 tỷ đồng; đến

năm 2008 là 19927 món (tăng 10.2%) và doanh số đạt 5314 tỷ đồng (tăng 39.8%%)

so với năm 2007; năm 2009 là 21012 món tăng so với năm 2008 là 1085 món,

doanh số là 8810 tỷ đồng tăng 3496 tỷ đồng so với năm 2008.

Bảng 2.7.1: Tình hình thanh tốn bằng séc

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

1- Séc CK

2- Séc BC

Tổng cộngNăm 2007

Năm 2008

Món

Số tiền

%

Món

Số tiền

10088 2563

67,46 11268 3150

7994

1236

32,54 8659 2164

18082 3799

100

19927 5314Năm 2009

%

Món

Số tiền

59,28 12002 4613

40,72 9010 4197

100

21012 8810%

52,36

47,64

100(Báo cáo thanh tốn của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ năm 2007,2008,2009)

-Séc chuyển khoản

Qua bảng số liệu trên ta thấy Séc chuyển khoản có xu hướng giảm dần về tỷ

trọng cụ thể năm 2007 chiếm 67,46%; năm 2008 giảm còn 59,28%; đến năm 200

chỉ còn chiếm 52,36%. Mặc dù vậy, số lượng các món và giá trị thanh toán bằng

Séc chuyển khoản vẫn tiếp tục tăng lên qua các năm: năm 2008 tăng 1180 món, giá

trị thanh tốn tăng 587 tỷ đồng so với năm 2007; năm 2009 tăng 734 món và giá trị

tăng 1463 tỷ đồng so với năm 2008.

Séc chuyển khoản được sử dụng khá phổ biến vì thủ tục đơn giản có thể dùng

để chi trả các khoản thanh tốn mua hàng hoá dịch vụ. Hiện nay tại NHNo&PTNT

Chi nhánh Láng Hạ áp dụng Séc chuyển khoản cho khách hàng có cùng tài khoản

tại một ngân hàng, khác ngân hàng nhưng cùng một hệ thống hoặc khác hệ thống

nhưng có tham gia thanh toán bù trừ.

Tỷ trọng thanh toán bằng Séc chuyển khoản giảm xuống là do tính khơng chắc

chắn của Séc chuyển khoản, khách hàng thường thanh toán các khoản có giá trị thấp

còn đối với các khoản thanh tốn giá trị cao thì khách hàng lại khơng ưa chuộng

hình thức thanh toán này;nguyên nhân là do tốc độ thanh tốn chậm ngồi ra có thể

Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1030Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạxảy ra trường hợp người chi trả phát hành Séc quá số dư khi đó người thụ hưởng sẽ

bị chậm thanh tốn.

-Séc bảo chi

Ta thấy thanh toán bằng Séc bảo chi tăng lên cả về số món và doanh số thanh

tốn: năm 2008 tăng 665 món so với năm 2007 tương ứng với doanh số tăng 928 tỷ

đồng, đến năm 2009 tăng 351 món so với năm 2008, tỷ trọng năm 2009 là 47.64%

tăng 6.92% so với tỷ trọng của séc bảo chi năm 2008.

Thực chất Séc bảo chi là một tờ Séc chuyển khoản được ngân hàng đảm bảo

thanh toán, điều này lý giải tại sao mà tỷ trọng thanh toán bằng Séc bảo chi ngày

càng tăng trong các năm trở lại đây.

Đối với người thụ hưởng khi cầm tờ Séc bảo chi đến ngân hàng thanh tốn thì

chắc chắn họ sẽ nhận được khoản tiền thanh toán hàng hoá dịch vụ đã cung ứng

trước đó mà khơng phải lo lắng về việc trong tài khoản của người chi trả có đủ khả

năng thanh tốn hay khơng bởi Séc bảo chi đã được ngân hàng đảm bảo khả năng

thanh tốn. Chính vì vậy Séc bảo chi có độ an tồn cao hơn,người thụ hưởng không

phải đối mặt với nguy cơ rủi ro khi khơng nhận được tiền thanh tốn từ người chi

trả nên Séc bảo chi ngày càng được ưa chuộng sử dụng trong thanh tốn.Mặt khác

Séc bảo chi có tốc độ luân chuyển nhanh tạo điều kiện thuận lợi cho người thụ

hưởng thu hồi vốn tái đầu tư.

Đối với người chi trả khi lập Séc bảo chi thì phải đến ngân hàng xin bảo chi

Séc đồng thời phải ký quỹ vào TK tiền gửi đảm bảo thanh toán Séc bảo chi và số

tiền ký quỹ này khơng có khả năng sinh lời.Chính vì vậy,người chi trả thường

khơng thích sử dụng loại Séc này.

* Thanh toán bằng uỷ nhiệm chi-chuyển tiền

Từ bảng 2.7 ta thấy uỷ nhiệm chi-chuyển tiền là hình thức được sử dụng nhiều

nhất đồng thời chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại

NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ Năm 2007 thanh toán bằng uỷ nhiệm chi-Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1031Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạchuyển tiền chiếm tỷ trọng 54,81%; năm 2008 chiếm 60,97% và năm 2009 chiếm

63,69%. Dưới đây là bảng thể hiện tình hình thanh tốn bằng uỷ nhiệm chi-chuyển

tiền (bảng 2.7.2) :

Bảng 2.7.2: Tình hình thanh tốn bằng UNC – Chuyển tiền

Đơn vị: Tỷ đồng

Năm 2007

Món

Số tiền

1- UNC

33820 43443

2- Séc CT 356

484

Tổng cộng 34176 43927

Chỉ tiêu%

Món

98.9 35962

1.1

1066

100 37028Năm 2008

Số tiền

63332

191

63523%

Món

99,7 38048

1.3 1774

100 39822Năm 2009

Số tiền

100488

1530

102018%

98.5

1.5

100(Báo cáo thanh tốn của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ năm 2007,2008,2009)

- Uỷ nhiệm chi

Ta thấy, thanh toán bằng uỷ nhiệm chi tại ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh

Láng Hạ luôn chiếm tỷ trọng lớn gần như tuyệt đối. Năm 2007 chiếm tỷ trọng

99,9%; năm 2008 chiếm 98,7%; năm 2009 chiếm 98,5%.

Mặc dù thanh toán bằng uỷ nhiệm chi giảm tỷ trọng qua các năm nhưng tăng

mạnh cả về số món thanh tốn lẫn giá trị thanh toán.

-Séc chuyển tiền:

Thanh toán bằng Séc chuyển tiền chiếm tỷ trọng rất nhỏ và tăng không đáng

kể qua các năm; năm 2007 thanh toán bằng Séc chuyển tiền chiếm tỷ trọng 1,1%,

năm 2008 chiếm 1.3% và đến năm 2009 chiếm 1.5%. Trên thực tế khách hàng thường

ưa thích hình thức thanh toán bằng uỷ nhiệm chi hơn là Séc chuyển tiền bởi vì :

+Thanh tốn uỷ nhiệm chi có chứng từ và thủ tục đơn giản,thực hiện nhanh

chóng thuận tiện dễ sử dụng. Uỷ nhiệm chi có thể do khách hàng hoặc ngân hàng tự

tạo mẵu và không sợ nhầm lẫn. Khách hàng chỉ cần lập 4 liên uỷ nhiệm chi vào

ngân hàng phục vụ mình và mọi thủ tục thanh toán đều do ngân hàng đứng ra đảm

nhiệm. Uỷ nhiệm chi được áp dụng rộng rãi với mọi khách hàng mở tài khoản tại

cùng một ngân hàng, khác ngân hàng nhưng cùng hệ thống; khác hệ thống nhưngNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1032Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạcùng trên một địa bàn và cùng tham gia thanh toán bù trừ hoặc khác hệ thống khác

địa bàn thì thanh tốn qua tài khoản tiền gửi tại NHNN.

+Thanh tốn bằng Séc chuyển tiền có thủ tục phát hành phức tạp, mất nhiều

thời gian và qua nhiều công đoạn vì do ngân hàng phát hành và phải bảo đảm tính

bảo mật. Tuy vậy Séc chuyển tiền cũng mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng

khi đến những địa bàn khác; người sử dụng có thể rút tiền mặt hoặc xin bảo chi Séc

để mua hàng hoá hay chuyển ngay tiền vào tài khoản của người bán mà không cần

phải mang tiền mặt.

* Thanh toán bằng uỷ nhiệm thu

Theo số liệu bảng 2.7 ta thấy thể thức thanh toán bằng uỷ nhiệm thu tại

NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ các năm gần đây chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong

thanh toán không dùng tiền mặt: năm 2007 tỷ trọng của uỷ nhiệm thu là 0,12%;

năm 2008 là 0,11% và năm 2005 chiếm 0,11%. Mặc dù tỷ trọng nhỏ và thay đổi

không đáng kể nhưng số món và doanh số thanh tốn bằng uỷ nhiệm thu ngày càng

tăng. Cụ thể như sau :

+ Năm 2008 tăng 404 món tương ứng với doanh số tăng 19 tỷ đồng, tức là

tăng 19.8% so với năm 2007.

+ Năm 2009 có 7002 món, tăng 695 món và doanh số tăng 61 tỷ đồng so với

năm 2008.

Thực tế thì hình thức thanh tốn bằng uỷ nhiệm thu được sử dụng đối với các

khoản chi trả dịch vụ có tính chất định kỳ thường xun của các đơn vị cung ứng

dịch vụ hay các khoản thu tiền bán hàng với độ tín nhiệm cao. Khi lập uỷ nhiệm

thu, người bán hàng hố dịch vụ phải thơng báo bằng văn bản tới ngân hàng phục

vụ mình, giấy uỷ nhiệm thu chỉ để thanh toán một lần và do người bán chủ động lập

chứng từ. Trường hợp mà tài khoản của người mua khơng đủ để thanh tốn số tiền

trên uỷ nhiệm thu thì ngân hàng sẽ thơng báo cho người mua biết và chờ tài khoản

của người mua đủ khả năng thanh tốn thì mới tiến hành thanh tốn và tính khoảnNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1033Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạphạt trả chậm đối với người mua.Từ năm 2003 đến nay tại NHNo&PTNT Chi

nhánh Láng Hạ chưa từng xảy ra tình trạng người mua chậm thanh tốn bởi vì số

tiền thanh tốn thường nhỏ. Điều này cũng một phần lý giải tại sao thanh toán bằng

uỷ nhiệm thu lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong thanh tốn khơng dùng tiền mặt.

*Thể thức thanh tốn khác

Ngồi các thể thức thanh toán đã nêu ở trên NHNo&PTNT Chi nhánh Láng

Hạ còn có một số thể thức thanh tốn khác như tính lãi tài khoản của khách hàng,

phiếu chuyển khoản hoặc chuyển tiền thanh toán bù trừ.

Các khoản thanh toán này cũng chiếm tỷ trọng đáng kể trong thanh tốn khơng

dùng tiền mặt cụ thể là năm 2007 chiếm tỷ trọng 40,33%; năm 2008 chiếm 33,82%;

năm 2009 chiếm 30,7%. Như vậy các khoản thanh toán này giảm dần tỷ trọng trong

thanh tốn khơng dùng tiền mặt. Tuy nhiên thi số món thực hiện trong năm và

doanh số thì vẫn tăng qua các năm. Năm 2008 tăng 1899 món và doanh số tăng

2913 tỷ đồng so với năm 2007. Đến năm 2009 tăng 1461 món tương ứng với doanh

số tăng 13190 tỷ đồng so với năm 2008.

Các khoản thanh toán này của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ chiếm tỷ

trọng khá cao như vậy sở dĩ là do các khoản tính lãi trên TK tiền gửi của khách

hàng. Đối với các khoản tiền gửi dài hạn thì ngân hàng tính lãi vào thời điểm cuối

tháng còn với các khoản tiền gửi tiết kiệm thì lãi được tính vào thời điểm đến hạn.

2.2.Thanh toán điện tử liên ngân hàng tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ:

NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ đã nhanh chóng áp dụng thanh toán điện

tử liên ngân hàng vào hoạt động thanh tốn của mình. Từ năm 2003 đến nay hoạt

động thanh toán điện tử liên ngân hàng của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ đã

ngày càng phát triển tăng nhanh cả về số lượng lần thanh toán lẫn giá trị thanh tốn.

Cụ thể như sau: năm 2007 số món thanh tốn điện tử liên ngân hàng là 22188 món

với giá trị thanh tốn 60402 tỷ đồng; năm 2008 số món thanh tốn là 26518 món

tăng 4330 món, giá trị thanh toán đạt 100498 tỷ đồng tăng 40096 tỷ đồng (tăngNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1034Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ66.4%) so với năm 2007; đến năm 2009 số món thanh tốn là 30197 món tăng 3679

món, giá trị thanh toán là 144592 tỷ đồng tăng 44094 tỷ đồng so với năm 2008.

Thanh toán điện tử liên ngân hàng cho phép thực hiện các giao dịch thanh toán

một cách chính xác kịp thời nhanh chóng đáp ứng được nhu cầu thanh toán của

khách hàng về số lượng lẫn giá trị các lần thanh tốn. Chính vì vậy mà ngày càng có

nhiều khách hàng ưa thích sử dụng thanh tốn điện tử liên ngân hàng.

Hiện nay NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ triển khai hoạt động thanh toán

song phương dựa trên hợp đồng ký kết thanh toán song phương của NHNo&PTNT

Việt Nam với Ngân hàng Công Thương Việt Nam và Ngân hàng Đầu tư và Phát

triển Việt Nam. Như vậy thay vì việc chuyển tiền giữa hai hệ thống ngân hàng với

nhau trước đây hoặc là qua thanh toán bù trừ nếu cùng địa bàn hoạt động hay là

thanh toán qua tòa khoản tiền gửi tại NHNN nếu khác địa bàn thì bây giờ có thể

chuyển tiền trực tiếp cho nhau dựa trên hợp đồng thanh toán song phương đã ký kết

giữa hai hệ thống. Hình thức thanh tốn này làm cho các giao dịch thanh tốn ngày

càng nhanh chóng,các chi nhánh ngân hàng điều chuyển vốn linh hoạt góp phần

hồn thiện hoạt động thanh toán của các ngân hàng.

3. Đánh giá kết quả đạt được:

Từ thực trạng hoạt động TTKDTM của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ

nêu trên,ta thấy ngân hàng đã có những bước đi đúng đắn trong việc đổi mới các

phương thức thanh toán hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhu cầu của khách

hàng.Nhưng bên cạnh đó vẫn tồn tại một số thách thức đòi hỏi ngân hàng phải quan

tâm xem xét để có thể hồn thiện hoạt động thanh tốn điện tử nói riêng cũng như

hoạt động kinh doanh nói chung.

3.1. Thành cơng:

Trong những năm hoạt động NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ đã áp dụng

các hình thức thanh tốn mới và thu được những thành cơng :

Thứ nhất là góp phần hồn thiện cơng tác thanh tốn không dùng tiền mặt phù

hợp với yêu cầu đã đặt ra của NHNN và nhu cầu thanh toán trong nền kinh tế thị

Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1035Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạtrường.Tỷ trọng thanh tốn khơng dùng tiền mặt trong tổng doanh số thanh toán vài

năm gần đây ở mức 90%,cơng tác thanh tốn cũng phần nào đáp ứng được nhu cầu

của khách hàng.

Thứ hai là tích cực đầu tư trang thiết bị hiện đại phục vụ cơng tác thanh tốn

để các giao dịch thanh tốn được thực hiện chính xác nhanh chóng.Hiện nay tại

NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ tất cả các phòng ban nghiệp vụ,các bàn giao

dịch đều được trang bị máy vi tính nối mạng với nhau,các giao dịch được thực hiện

trên mạng máy tính hạn chế bớt những sai xót đồng thời cơng tác kiểm tra giám sát

có thể tiến hành dễ dàng thuận tiện nhanh chóng.

Thứ ba là tích cực đào tạo cán bộ về trình độ giao tiếp cũng như về chun

mơn nghiệp vụ.Ngân hàng thường xuyên tổ chức và vận động tồn bộ nhân viên

học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ,trình độ tin học,đặc biệt chú trọng tới chất

lượng học tập và có chế độ khuyến khích những nhân viên có kết quả học tập cao.

NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ coi : “đào tạo cán bộ và đào tạo lại cán bộ là

nhiệm vụ sống còn và thường xuyên nếu không sẽ không thể tồn tại trong thị trường

cạnh tranh ngày càng khốc liệt”.

Như vậy, dịch vụ thanh toán ngày càng phát triển theo sự phát triển của công

nghệ ngân hàng, cơng tác hạch tốn, thanh tốn đảm bảo nhanh chóng, kịp thời,

chính xác, phương tiện thanh tốn có nhiều nội dung đổi mới thuận tiện cho khách

hàng, đáp ứng được yêu cầu chi trả của nền kinh tế, góp phần lưu chuyển nhanh

nguồn vốn trong nền kinh tế.

3.2. Hạn chế và nguyên nhân:

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được thì hoạt động thanh tốn khơng dùng

tiền mặt của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ nói riêng và hệ thống các ngân

hàng nói chung vẫn gặp phải những thách thức đó là :

Thứ nhất,nền kinh tế của nước ta đang chuyển từ nền kinh tế sản xuất hàng

hoá nhỏ tập trung sang nền kinh tế thị trường. Phương thức thanh toán trong dân cư

với nhau chủ yếu là dùng tiền mặt và chưa tiếp cận nhiều với các phương thức thanhNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1036Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Thực trạng hoạt động TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×