Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Khái quát hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ:

Khái quát hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạmình đã đa dạng hố hình thức huy động vốn đặc biệt là thu hút nguồn tiền gửi

nhàn rỗi trong dân cư. Ngân hàng không chỉ đẩy mạnh huy động nguồn vốn nội tệ

mà còn tích cực mở rộng huy động vốn bằng nguồn ngoại tệ (bảng 2.1):Bảng 2.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo loại tiền

Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu

N/vốn huy độngNăm 2007

Doanh số

Tỷ trọng

4282

100%Năm 2008

Doanh số

Tỷ trọng

5139

100%Năm 209

Doanh số Tỷ trọng

6065

100%+ Bằng VND316874%410679.9%482879.6%+ Bằng ngoại tệ111421.8%103320.1%123720.4%(Báo cáo KQHĐKD của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ năm 2007, 2008, 2009)

Qua bảng số liệu trên,ta thấy nguồn vốn mà NHNo&PTNT Chi nhánh Lánh

Hạ huy động được tăng dần qua các năm từ 2007- 2009.Năm 2007 tổng nguồn vốn

huy động là 4282 tỷ đồng, đến năm 2008 đã lên tới 5139 tăng 857 tỷ đồng so với

năm 2007 (tương ứng với 20% ).Năm 2009 tăng 926 tỷ đồng so với năm 2008 (ứng

với 18.02%).

Cơ cấu nguồn vốn huy động có sự dịch chuyển qua các năm là do tình hình

kinh tế xã hội trên thế giới gần đây không ổn định,giá cả thị trường tăng nhanh,giá

trị các đồng ngoại tệ biến động ảnh hưởng tới tâm lý của người gửi tiền gây khó

khăn cho cơng tác huy động vốn của các NHTM.

Theo thành phần kinh tế công tác huy động vốn của NHNo&PTNT Chi

nhánh Láng Hạ như sau (bảng 2.2):Bảng 2.2: Cơ cấu nguồn vốn huy động phân theo thành phần kinh tế.Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1021Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng HạĐơn vị:Tỷ đồng.

Chênh lệch

Stt

1Chỉ tiêuNăm 2007Năm 2008Năm2009Nguồn vốn75558959613.95

447010.44

45219.83

4966+44582.64

18480.14

53181.88

503-283.41

54099.42

56418.29

60652009 so với 2008

Tuyệt đối

Tỷ trọng

+7dân cư

2Tỷ trọng(%)

Nguồn vốn tổ-0.61%chức kinh tế

3Tỷ trọng(%)

Nguồn vốn+1.74%tiền gửi, tiền

vay của TCTD

Tỷ trọng(%)

Tổng-1.13%

+424(Báo cáo KQHĐKD của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ năm 2007, 2008, 2009)

Dựa vào bảng trên thấy nguồn vốn của các tổ chức kinh tế chiếm tỷ trọng lớn

nhất. Nguồn vốn của dân cư năm 2009 tăng về giá trị tuyệt đối so với năm 2008 là

7 tỷ đồng nhưng tỷ trọng lại giảm nhẹ là 0.61%. Tổng nguồn vốn huy động của chi

nhánh năm 2009 tăng 424 tỷ đồng so với năm 2008 tương ứng với tăng 7.5%.

Số liệu trên cho thấy NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ đã có đựoc hiệu quả

trong cơng tác huy động vốn từ các thành phần kinh tế. Để đánh giá sự ổn định ta sẽ

xem xét tình hình huy động vốn theo thời gian (bảng 2.3) :Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1022Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng HạBảng 2. 3: Nguồn vốn huy động phân theo thời gian

Đơn vị: Tỷ đồng.Năm 2007Năm 2008Năm 2009Chỉ tiêu

Doanh số Tỷ trọng Doanh số Tỷ trọng Doanh số

5641Tỷ

trọngTổng NVHĐ54096065+ TG không225241.63%201035.63%333755.02%66912.4%74013.12%109318.02%248845.97%289151.25%163526.96%kỳ hạn

+ TG kỳ hạn

< 12t

+ TG kỳ hạn

>=12 tháng

(Báo cáo KQHĐKD của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ năm 2007, 2008, 2009)

Thông qua bảng số liệu ở trên ta thấy :

+TG không kỳ hạn năm 2008 giảm về cả giá trị tuyệt đối và tỷ trọng so với

năm 2007 song đến năm 2009 thì tăng mạnh so với năm 2008. Kèm theo đó tỷ trọng

của TG khơng kỳ hạn trong tổng nguồn vốn huy động tăng lên, cho thấy đây cũng là

thuận lợi cho ngân hàng vì chi phí của ngân hàng bỏ ra cho tiền gửi khơng kỳ hạn ít.

+ Tiền gửi kỳ hạn <12t cũng có doanh số tăng qua các năm; đồng thời tỷ trọng

cũng tăng trong cơ cấu nguồn vốn. Năm 2009 tăng 353 tỷ đồng ứng với tăng 4.9%

trong tỷ trọng cơ cấu nguồn vốn so với năm 2008.

+TG kỳ hạn >=12t năm 2008 tăng so với năm 2007 về cả giá trị tuyệt đối và tỷ

trọng trong cơ cấu. Nhưng năm 2009 thì lại giảm mạnh về cả giá tị tuyệt đối và tỷ trọng.

Như vậy việc huy động nguồn tiền gửi theo các loại kỳ hạn cũng cho thấy

được hiệu quả công tác huy động vốn của ngân hàng. Việc gia tăng được các nguồn

tiền gửi giúp cho ngân hàng chủ động trong hoạt động kinh doanh của mình, ngânNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1023Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạhàng có được nguồn vốn ổn định để đầu tư các dừ án lâu dài đem lại lợi nhuận cao

và giúp ngân hàng đưa ra kế hoặch thu hồi vốn đúng hạn.

1.2. Kết quả sử dụng vốn

Hoạt động sử dụng vốn tức là hoạt động tín dụng của ngân hàng.Hoạt động tín

dụng được biểu hiện qua :tập trung vốn để cho vay các dự án đầu tư,các chương

trình kinh tế;cho vay theo nhóm thơng qua các tổ chức đoàn thể;cho vay tiêu

dùng….Dưới đây là bảng thể hiện công tác cho vay của NHNo&PTNT Chi nhánh

Láng Hạ (bảng 2.4) :

Bảng 2. 4: Tình hình dư nợ

Đơn vị: tỷ đồngSttChỉ tiêu

Tổng dư nợ31/12/2007

Số

Tỷ

tiền

205231/12/2008

31/12/2009

Tỷ

Tỷ

Số

tiền

Số tiền

trọng

trọng

trọng

100%

2107

100%

2405

100%1Cho vay115056.04%109351.87%132455.1%2ngắn hạn

Cho vay90243.96%101448.13%108044.9%trung dài

hạn

(Báo cáo KQHĐKD của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ năm 2007, 2008, 2009)

Tổng dư nợ tăng qua các năm, năm 2009 tăng 298 tỷ đồng so với năm 2008

tương ứng với tăng 14,14%. Trong đó, cho vay ngắn hạn năm 2009 cũng tăng 231

tỷ đồng so với năm 2008 kèm theo đó tỷ trọng cũng tăng, điều đó là thuận lợi cho

ngân hàng trong việc tái sứ dụng đồng vốn cho vay. Cho vay trung dài hạn năm

2009 tăng về giá trị tuyệt đối so với năm 2008 song lại giảm về tỷ trọng trong cơ

cấu cho vay của ngân hàng.

Hoạt động tín dụng là hoạt động lớn nhất của một ngân hàng, việc tăng tổng

Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1024Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạdư nợ cho thấy công tác cho vay của ngân hàng đã có những hiệu quả nhất định

nhưng bên cạnh đó là kèm theo khả năng tăng cao của nợ quá hạn chính vì vậy

ngân hàng cần có cơng tác kiểm tra, giám sát các khoản cho vay của mình để có thể

thu hồi vốn đúng hạn tránh rủi ro cho ngân hàng.

1.3. Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế:

- Thanh toán hàng nhập khẩu: tổng số 1381 món với tổng giá trị (quy đổi

USD) là 77687 ngàn USD, bằng 53.4% so với năm 2008.

- Thanh toán hàng xuất khẩu: tổng số 57 món, trị giá 3134 ngàn USD, tăng

34.6% so với năm 2008.

- Kinh doanh ngoại tệ: tổng doanh số mua- bán ngoại tệ là 99711 ngàn USD,

bằng 75.6%so với năm 2008.

- Chi trả kiều hối: tổng số 632 món, trị giá 1851 ngàn USD trong đó qua kênh

Western Union 477 món với số tiền 535.5 ngàn USD bằng 86.4% so với năm 2008

và qua tài khoản cá nhân 155 món với số tiền 1515.5 ngàn USD bằng 80% so với

năm 2008.

- Phục vụ dự án: chi nhánh hiện đang giải ngân phục vụ 05 dự án. Trong đó

2009 rút vốn về các khoản đặc biệt là 11.4 triệu USD.

Năm 2009 mặc dù tình hình ngoại tệ rất khó khăn, tình trạng khan hiếm ngoại

tệ thường xuyên nhưng ngân hàng đã cố gắng đáp ứng phần lớn nhu cầu của các

khách hàng truyền thống, duy trì và ổn định hoạt động thanh toán quốc tế.

1.4. Kết quả của hoạt động Maketing:

Hoạt động Marketing của DN và của ngân hàng đều xoay quanh một đối

tượng đó là khách hàng,chính vì vậy yếu tố khách hàng cũng thể hiện hiệu quả hoạt

động Marketing.Dưới đây là bảng thể hiện cơ cấu khách hàng của NHNo&PTNT

Chi nhánh Láng Hạ (bảng 2.5):

Bảng 2. 5 : Cơ cấu khách hàngstt Loại hình kinh tếNăm 2008Nguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K10Năm 2009Tuyệt đốiTương đối25Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ1Doanh nghiệp nhà nước2- Tỷ trọng(%)

Doanh nghiệp ngoài quốc327377+50+15.3%15.52%

155615.6%

1462-94-6.04%73.84%60.8%

28522311.85%

281+58+26.01%10.64%

210711.75%

2405298+14.14%doanh

3- Tỷ trọng(%)

Doanh nghiệp có vốn đầu

tư nước ngồi4- Tỷ trọng(%)

Cá nhân, hộ sản xuất

- Tỷ trọng(%)

Tổng số(Báo cáo KQHĐKD của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ năm 2007, 2008, 2009)

Từ bảng trên thấy khách hàng là doanh nghiệp nhà nước, cá nhân, hộ sản xuất

kinh doanh, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài năm 2009 tăng về giá trị tuyệt

đối so với năm 2008. Doanh nghiệp ngồi quốc doanh có giảm về tỷ trọng và giá trị

tuyệt đối so với năm 2008.

Trên thực tế, số lượng khách hàng ngày càng tăng cho thấy ngân hàng kinh

doanh ổn định, thị phần được mở rộng; ngân hàng đã tạo được uy tín của mình trên

thị trường. Với quan điểm nguồn vốn là nền tảng để mở rộng kinh doanh, ngân hàng

đã chủ động da dạng hóa các hình thức huy động vốn để thu hút các khách hàng, kết

hợp giữa mở thêm khách hàng mới với việc củng cố mối quan hệ bền chặt với

khách hàng hiện có. Điều đó cho thấy hoạt động marketing cảu ngân hàng hoạt

động khá hiệu quả.

2.Thực trạng hoạt động TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ

2.1.Thanh tốn khơng dùng tiền mặt tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ:

Sau hơn 13 năm phát triển NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ đã nhanh chóng

hồ nhập vào hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam thực hiện đổi mới cơng tác thanh

tốn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, áp dụng các cơng nghệ mới vào thanh toán.BênNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1026Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng TTKDTM tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạcạnh đó NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ cũng thi hành các nghị định, quyết định

của chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước về công tác thanh toán một cách đúng

đắn, linh hoạt đảm bảo hoạt động thanh tốn nhanh chóng chính xác thuận lợi cho

cả khách hàng và ngân hàng.

Nhờ áp dụng công nghệ vào thanh tốn khơng dùng tiền mặt nên khách hàng

ngày càng nhận ra những lợi ích khi thanh tốn khơng dùng tiền mặt. Chính vì vậy

doanh số thanh tốn khơng dùng tiền mặt của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ

trong vài năm gần đây luôn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh số thanh tốn và có

xu hướng ngày càng tăng. Dưới đây là bảng thể hiện tỷ trọng trong tổng doanh số

thanh toán tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ (bảng 2.6)

Bảng 2.6 :Tình hình thanh tốn tại NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu

1- Thanh toán bằng tiềnNăm 2007

Số tiền

%

31080

38.78mặt

2- Thanh tốn khơng49065dùng tiền mặt

Tổng cộng8014561.22Năm 2008

Số tiền

%

41488 39.82

62700

10418864.18Năm 2009

Số tiền

%

50251

31.37

10992968.63160180(Báo cáo thanh toán của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ năm 2007, 2008, 2009)

Dựa vào bảng trên ta thấy doanh số thanh toán của ngân hàng đều tăng qua

các năm. Năm 2009 tổng doanh số thanh toán tăng 55992 tỷ đồng so với năm

2008. trong đó tỷ trọng thanh tốn cũng thay đổi. Thanh tốn dùng tiền mặt có

xu hướng giảm tỷ trọng trong tổng doanh số thanh toán của ngân hàng.

TTKDTM ngày càng tăng về cả số lượng lẫn tỷ trọng. TTKDTM ngày càng mở

rộng, đó là do: Nền kinh tế thị trường phát triển, các cá nhân và tổ chức kinh tế

được quyền lựa chọn đối tác kinh doanh và phương thức thanh toán. Mối quan hệNguyễn Thị Thu Hương - Lớp: LTNH K1027Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khái quát hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Chi nhánh Láng Hạ:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×