Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Nhận xét: Sau khi chỉnh kính, TL trước phẫu thuật tăng lên. TL > 20/200 ở nhóm I tăng lên 47,5% và nhóm II tăng lên 38,75%. Giữa 2 nhóm không có sự khác biệt với p > 0,05.

Nhận xét: Sau khi chỉnh kính, TL trước phẫu thuật tăng lên. TL > 20/200 ở nhóm I tăng lên 47,5% và nhóm II tăng lên 38,75%. Giữa 2 nhóm không có sự khác biệt với p > 0,05.

Tải bản đầy đủ - 0trang

61Bảng 3.4. Nhãn áp trung bình trước phẫu thuật (mmHg)

Nhóm

Nhãn áp trung bìnhNhóm INhóm II15,16 ± 1,6114,96 ± 1,89p

>0,05Nhận xét: Nhãn áp trung bình ở 2 nhóm khơng có sự khác biệt, p > 0,05

3.1.9. Khúc xạ giác mạc K1, K2

Bảng 3.5. Khúc xạ giác mạc trung bình (D)

Khúc xạ GMNhóm INhóm IIpK1 (D)43,81 ± 1,5043,51 ± 1,96>0,05K2 (D)46,27 ± 1,4945,86 ± 1,81>0,05K trung bình (D)45,04 ± 1,4544,78 ± 1,85>0,05Nhận xét: Giá trị K1, K2 và K trung bình của 2 nhóm khơng có sự khác

biệt với p > 0,05

3.1.10. Loạn thị giác mạc trung bình

Bảng 3.6. Loạn thị giác mạc trung bình (D)

Loạn thị GMNhóm INhóm IIpĐộ loạn thị trung bình (D)2,47 ± 0,762,34 ± 0,55> 0,05Nhận xét: Loạn thị GM trung bình của nhóm I cao hơn nhóm II nhưng

sự khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê với p > 0,05.623.1.11. Phân loại loạn thị

3.1.11.1. Phân loại loạn thị theo mức độSố mắt (%)Phân loại mức độ loạn thị

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

045

3530

1915Loạn thị nhẹLoạn thị trung bình16 thị nặng

LoạnMức độ loạn thị

Nhóm INhóm IIBiểu đồ 3.5. Phân loại theo mức độ loạn thị

Nhận xét: Nhóm I loạn thị trung bình chiếm tỷ lệ cao nhất, loạn thị

nhẹ và nặng tương đương nhau. Ở nhóm II thì chủ yếu là loạn thị trung

bình và loạn thị nhẹ. Sự khác biệt giữa 2 nhóm khơng có ý nghĩa thống kê

với p > 0,05.

3.1.11.2. Phân loại loạn thị theo hình thái thuận, ngược, chéoSố mắt (%)Kiểu loạn thị

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

04443

2726

119

ThuậnNgượcChéoKiểu loạn t hị

Nhóm INhóm IIBiểu đồ 3.6. Kiểu loạn thị thuận, ngược, chéo63Nhận xét: Loạn thị thuận chiếm đa số, sau đó đến loạn thị ngược. Loạn

thị chéo chiếm tỷ lệ ít nhất. Sự khác biệt giữa các loại loạn thị có ý nghĩa

thống kê, nhưng khơng có sự khác biệt giữa hai nhóm với p > 0,05.

3.1.12. Các mức độ cơng suất của kính nội nhãn toric ở nhóm ISN60T8; 6.33%SN60T9;SN60T3;

3.80% 5.06%SN60T7; 10.13%

SN60T4; 29.11%SN60T6; 17.72%SN60T5; 27.85%Biểu đồ 3.7. Tỷ lệ các mức độ công suất của kính nội nhãn toric

Nhận xét: SN60T4, SN60T5 là 2 nhóm được sử dụng nhiều nhất chiếm tỷ

lệ 56,25%.643.2. Kết quả phẫu thuậtnhóm sử dụng kính nội nhãn

Acrysof toric (nhóm I)

3.2.1. Kết quả thị lực

3.2.1.1. Thị lực sau phẫu thuật chưa chỉnh kính của nhóm I

Bảng 3.7. Thị lực sau phẫu thuật chưa chỉnh kính của

nhóm I theo thời gian

(đơn vị Snellen)

Thời

gian

Mức thị lực1 ngày1 tuần1 tháng3 tháng6 tháng55551 nămTốt37≥ 20/25(46,25%5556(68,75%(68,75%56(68,75%)(70%)

13))

15(70%)Khá)

2920/40 –(36,25%14(16,25%16(18,75%1420/32)(17,5%))

11(20%))(17,5%)20/63 –1411(13,75%9101020/50(17,5%)(13,75%))(11,25%)(12,5%)(12,5%)0%0%0%0%0%0%Trung bìnhKém

< 20/63Nhận xét: Ngay từ ngày đầu sau mổ, tỷ lệ TL tốt và khá chiếm đa số.

Từ thời điểm 1 tuần trở đi, TL tốt chiếm đa số và ổn định trong suốt các thời

điểm theo dõi tiếp sau cho đến thời điểm 1 năm.65Ở thời điểm 1 ngày: 82,5% số mắt có TL ≥ 20/40; 46,25% số mắt có TL

≥ 20/25; 15% số mắt có TL 20/20.

Ở thời điểm 1 năm: 87,5% số mắt có TL ≥ 20/40; 70% số mắt có TL ≥

20/25; 27,5% số mắt có TL 20/20.66Bảng 3.8. Thị lực sau phẫu thuật chưa chỉnh kính trung bình của nhóm I

theo thời gian (đơn vị logMAR)

Thời gian 1 ngày1 tuần1 tháng3 tháng6 tháng1 nămTL0,1810,1480,1380,1380,1360,136logMAR

p± 0,127± 0,123

< 0,05± 0,132

< 0,05± 0,127

< 0,05± 0,131

< 0,05± 0,130

< 0,05Nhận xét: TL trung bình của nhóm I đạt mức cao và ổn định từ thời

điểm 1 tuần sau phẫu thuật, khác biệt với thời điểm 1 ngày, có ý nghĩa thống

kê với p < 0,05.

3.2.1.2.Thị lực sau phẫu thuật có chỉnh kính của nhóm I

Bảng 3.9. Thị lực sau phẫu thuật có chỉnh kính của nhóm I theo thời gian

(đơn vị Snellen)

Thời

gian

Mức thị lực1 ngàyTốt1 tuần1 tháng3 tháng69≥ 20/256 tháng1 năm707162(86,25%7071(86,25%(88,75%Khá(77,5%)

10)

7(87,5%)

6(88,75%)

5)

6)

520/40 – 20/32

Trung bình(12,5%)

8(8,75%)

4(7,5%)

4(6,25%)

4(7,5%)

4(6,25%)

420/63 – 20/50

Kém(10%)(5%)(5%)(5%)(5%)(5%)0%0%0%0%0%0%< 20/63Nhận xét: Sau chỉnh kính, TL chủ yếu ở mức tốt ngay từ ngày đầu sau

mổ, tăng lên từ thời điểm 1 tuần và ổn định trong suốt các thời điểm theo dõi

đến 1 năm. Ở thời điểm 1 ngày: 90% số mắt có TL ≥ 20/40; 77,5% số mắt có67TL ≥ 20/25; 30% số mắt có TL 20/20. Ở thời điểm 1 năm 95% số mắt có TL ≥

20/40; 87,5% số mắt có TL ≥ 20/25; 62,5% số mắt có TL 20/20.

Bảng 3.10. Thị lực sau phẫu thuật có chỉnh kính trung bình của nhóm I

theo thời gian

Thời1 ngày1 tuần1 tháng3 tháng6 tháng1 nămTL0,1230,0740,0680,0640,0660,064logMAR± 0,105± 0,102± 0,104± 0,103± 0,104± 0,103< 0,05< 0,05< 0,05< 0,05< 0,05gianpNhận xét: TL logMAR trung bình của nhóm I đạt mức cao và ổn định

từ thời điểm 1 tuần sau phẫu thuật, khác biệt với thời điểm 1 ngày, có ý nghĩa

thống kê với p < 0,05.

3.2.2. Nhãn áp

Bảng 3.11. Nhãn áp trước và sau phẫu thuật (mmHg)

ThờiTrước111361gianPTngàytuầnthángthángthángnămNhãn15,1613,3113,1613,1013,2712,9313,10áp± 1,61± 1,37± 1,35± 1,25± 1,17± 1,10± 1,25< 0,05< 0,05< 0,05< 0,05< 0,05< 0,05pNhận xét: Nhãn áp trung bình ở các thời điểm sau phẫu thuật đều thấp

hơn trước phẫu thuật và có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.

Khơng có trường hợp nào xuất hiện tăng nhãn áp trong quá trình theo dõi.683.2.3. Kết quả khúc xạ

3.2.3.1. Kết quả khúc xạ cầu và trụ

Bảng 3.12. Khúc xạ cầu và trụ tại các thời điểm theo dõi (D)

Thời gianKhúc xạ cầu (D) Khúc xạ trụ (D)Trước PTp- 2,47 ± 0,761 ngày0,33 ± 0,52- 0,46 ± 0,26<0,051 tuần0,14 ± 0,54- 0,36 ± 0,25<0,051 tháng0,12 ± 0,51- 0,35 ± 0,24<0,053 tháng0,12 ± 0,50- 0,34 ± 0,25<0,056 tháng0,12 ± 0,49- 0,35 ± 0,24<0,051 năm0,12 ± 0,50- 0,34 ± 0,24<0,05Nhận xét: Khúc xạ cầu trung bình ở các thời điểm có xu hướng viễn thị.

Khúc xạ trụ (loạn thị tồn dư) trung bình ở các thời điểm sau phẫu thuật thấp

hơn so với loạn thị GM trước phẫu thuật có ý nghĩa thống kê với p < 0,05.693.2.3.2. Kết quả khúc xạ theo vector loạn thị J0 và J45

Vector loạn thị J0 và J45

1.510.5J45Trước mổ

Sau mổ 1 năm

-3-2.5-2-1.5-1-0.5000.511.52-0.5-1JoBiểu đồ 3.8. Vector loạn thị J0 và J45 trước và sau phẫu thuật 1 năm

Nhận xét: Ở thời điểm 1 năm cả vector J0 và J45 đều giảm rõ rệt so với

trước phẫu thuật.

Với J0 có 100% ≤ 0,5 D

Với J45 có 100% ≤ 0,5 D70Bảng 3.13. Phân tích kết quả điều trị loạn thị theo phương pháp Alpin

Thời gian

Thông

số1 ngày1 tuần1 tháng3 tháng6 tháng1 năm2,26

± 0,7

2,20

±0,80

0,46

±0,26

1,0

±0,20

83,80

±7,002,26

±0,7

2,16

±0,84

0,36

±0,24

1,04

±0,14

88,06

±4,522,26

±0,71

2,14

±0,79

0,34

±0,23

1,05

±0,14

88,50

±4,902,26

±0,71

2,15

±0,79

0,35

±0,23

1,05

±0,13

89,73

±4,942,26

±0,71

2,14

±0,79

0,35

±0,22

1,05

±0,13

88,35

±4,792,26

±0,71

2,1

±0,79

0,34

± 0,22

1,04

±0,13

88,32

±4,71%%%%%%TIA

SIA

DV

CI

ISTIA: Mức khử loạn thị mong muốn do phẫu thuật tạo ra: 2,26 ± 0,71D

SIA: Mức khử loạn thị do phẫu thuật đạt được: ở tất cả các thời điểm đều

đạt mức xấp xỉ TIA. Ở thời điểm 1 năm là 2,15 ± 0,79D

DV: Mức loạn thị cần có thêm để đạt được kết quả mong muốn: cao nhất

1 ngày sau mổ là 0,46 ± 0,26 D. Ở các thời điểm sau đó đều có chỉ số từ

0,34 - 0,36 D.

CI: Hệ số điều chỉnh 1,04 ± 0,13. Tại các thời điểm theo dõi, có xu

hướng cao hơn 1 chỉ ra rằng tồn bộ nhóm nghiên cứu thiểu chỉnh nhẹ, tuy

nhiên phương sai nhỏ cho thấy kết quả đồng đều ở quanh mức 1 chỉ ra khơng

có hiện tượng thặng chỉnh hay thiểu chỉnh q mức.

IS: Hệ số thành công đều ở mức trên 80% từ thời điểm 1 tuần sau mổ.713.2.4. Kết quả về tính ổn định của kính nội nhãn Acrysof toric

3.2.4.1. Phân bố trục kính nội nhãn toric

Bảng 3.14. Phân bố trục kính nội nhãn toric (%)

Trục kính nội nhãn toricSố mắtTỷ lệ%Trục đứng4455Trục ngang2733,75Trục chéo911,25Tổng số80100Nhận xét: Kính nội nhãn được đặt chủ yếu ở trục đứng, sau đó đến trục

ngang. Tỷ lệ đặt kính ở trục chéo rất ít tương ứng với kiểu loạn thị chéo.

3.2.4.2. Mức độ lệch trục kính nội nhãn toric

Mức độ lệch trục kính nội nhãn toric tại các thời điểm được xác định

bằng cách đo trục kính nội nhãn tại thời điểm đó rồi tính sự chênh lệch với

trục kính nội nhãn dự tính đặt trong phẫu thuật

Bảng 3.15. Lệch trục kính nội nhãn toric trung bình ở các thời điểm (độ)

Thời gian1 ngày1 tuần1 tháng 3 tháng6 tháng1 nămLệch trục3,334,294,284,264,254,21(độ)± 1,52± 1,75± 1,74± 1,73± 1,75± 1,74Nhận xét: Mức độ lệch trục trung bình thấp nhất ở thời điểm 1 ngày

tăng nhẹ và ổn định ở các thời điểm theo dõi cho đến 1 năm.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Nhận xét: Sau khi chỉnh kính, TL trước phẫu thuật tăng lên. TL > 20/200 ở nhóm I tăng lên 47,5% và nhóm II tăng lên 38,75%. Giữa 2 nhóm không có sự khác biệt với p > 0,05.

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×