Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
CHƯƠNG 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

CHƯƠNG 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN1.a n = a14.a2

.a...

43a−nnan  a   b 

= ÷ = ÷

n

b a

6. b0

, a =1m m

m+n

2. a .a = an7.am

1

= a m−n ⇒ a −n = n

n

a

3. a

4.a m. n = ( a m ) = ( a n )5.a n .b n = ( a.b )nn8.m9.am =10.amm= ana . n b = n abn mn( )

n2na = nm a , ∀a ≥ 0

a 2 n =,∀

a a;2 n +1a 2 n +1 = a,∀a2. So sánh 2 lũy thừa với số mũ thực:a > 1

⇒ a m > anm>n

1. 0 < a < 1

⇒ am < anm>n

2. 

α3. Khảo sát hàm số lũy thừa y = x .y = xα , α < 0y = xα , α > 0 Tập khảo sát: ( 0 ; + ∞ ) .

 Sự biến thiên:• y = α x > 0, ∀x > 0 .

• Giới hạn đặc biệt :

α −1ααlim x = 0 lim x = +∞

, x →+∞

.

• Tiệm cận: Khơng có.

x → 0+ Tập khảo sát: ( 0 ; + ∞ ) .

 Sự biến thiên:

α −1• y = α x < 0, ∀x > 0 .

• Giới hạn đặc biệt :lim xα = +∞ lim xα = 0

, x →+∞

.

Ox

• Tiệm cận: Trục

là TCN,

trục Oy là TCĐ của đồ thị.

x →0+ Bảng biến thiên: Bảng biến thiên: Đồ thị: Hình vẽ dưới với α > 0 . Đồ thị: Hình vẽ dưới với α < 0 .Trang 29/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN4. Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số lũy thừa y = x( 0 ; + ∞) .α <0

y′ = α xα −1.

Hàm số luôn nghịch biến.

Tiệm cận ngang là trục Ox ,

tiệm cận đứng là trục Oy .

( 1;1) .

Đồ thị luôn đi quaα >0

y′ = α xα −1.

Hàm số ln đồng biến.• Đạo hàm

• Chiều biến thiên

• Tiệm cậnKhơng có• Đồ thịαBÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:Dạng 1. Kiểm tra lý thuyết

Câu 1:Câu 2:Câu 3:Câu 4:Cho a ≠ 0; m, n ∈Z . Mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?

am

m n

= a m:n

m n

m .n

n

a

= a m+n

(

)

a

.

a

=

a

a

A.

.

B.

.

C.

.

a

,

b0;

m

,

nZ

Cho

. Mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?

m nam

= a m:n

n

B. a

.m nm n

m+n

( a ) = a m+n .

A. a .a = a .

C.

Cho a, b ≠ 0; m, n ∈ Z . Mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?= a mn.an

a

 ÷ =

b .

D.  b 

nm n

m−n

( a ) = a m+n .

A. a .a = a .

C.

Cho a, b ≠ 0; m, n ∈ Z . Mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?m n

mn

A. a .a = a .m nnam

= a m:n

n

B. a

.am

= a m−n

n

B. a

.(a )

D.an

a

=

 ÷

bn .

D.  b 

n(a )m nC.= a m+n.a

a

 ÷ = n

D.  b  b .Dạng 2. So sánhCâu 5:Câu 6:

Câu 7:m

n

Cho ( 2 − 1) < ( 2 − 1) . Mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?

A. m > n .

B. m < n .

C. m = n .

−eCho (a − 1) < (a − 1) . Mệnh đề sau mệnh đề nào đúng ?

A. a > 2 .

B. a > 1 .

C. 1 < a < 2 .

Điều nào sau đây là đúng?

m

n

m

n

A. a > a ⇔ m > n .

B. a < a ⇔ m > n .

100Câu 8:D. m ≤ n .1eD. 0 < a < 1 .50π 

π 

 ÷ > ÷

4 .

C.  4 

Khẳng định nào sau đây sai?m

m

D. Nếu 0 < a < b và a < b thì m > 0 .Trang 30/90ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

A. 22 +1>2 .

32018

2

 1 −

÷

2 ÷

C.

Câu 9:Câu 10:(

B.2 −1)(

D.3 −12016>(2 −1)>(3 −12017.2017

2

<  1 −

÷

2 ÷.

1

31

22

3)2017)2016.3

4Cho a, b > 0 thỏa mãn a > a , b > b . Khi đó:

A. a > 1, b > 1 .

B. a > 1, 0 < b < 1 .

C. 0 < a < 1, b > 1 .

Các kết luận sau, kết luận nào sai?

31

1

 ÷ > ÷

2

II.  3 

B. II và III.3

I. 17 > 28

A. I.D. 0 < a < 1, 0 < b < 1 .25

4

IV. 13 < 23

D. II và IV.<4 7

C. III.5III. 4Dạng 3. Lũy thừa với số mũ hữu tỉ

11Câu 11:Câu 12:Với điều kiện x > 0. Rút gon biểu thức

6

4

A. x .

B. x .Biểu thức

5 2 18

 ÷

A.  3  .

Câu 13:K=33C.8ta được.x.x.D.232 2

3 3 3 viết dưới dạng luỹ thừa với số mũ hữu tỉ là

11 2 12

 ÷

B.  3  .Viết dưới dạng lũy thừa thì số

A. 210 .x x x x : x 165 2 6

 ÷

D.  3  .6

C. 3 .2 3 2 2 bằng717B. 210 .C. 210 .D.302048 .Dạng 4. Rút gọn biểu thức

A=

Câu 14:1915a4 − a4a4 − a4 .

Với điều kiện 0 < a ≠ 1. Rút gon của biểu thức

A. 1 + a  .

B. 1 – a .

C. 2a .Câu 15:Câu 16:D. a .

−121

 1

 

y y

A =  x 2 − y 2 ÷ 1 − 2

+ ÷

xx

>

0,

y

>

0 . Rút gon biểu thức của A .

Với điều kiện

. Cho

A. x .

B. 2x .

C. x + 1 .

D. x − 1 .

K = x − 4 x +1

x + 4 x +1 x − x +1

Với điều kiện x > 0. Rút gon biểu thức

ta được

2

2

2

2

biểu thức ax + bx + c với a, b, c ∈ ¢ . Tính a + 2b + 3c ?

A. 4 .

B. 6 .

C. 7 .

D. 5 .()()()Trang 31/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

5Câu 17:5x 4 y + xy 4

( x, y > 0 )

4

4 y

x

+

Rút gon biểu thức

được kết quả là:

A. 2xy .

B. xy .

C. xy .

1

3−1

31

3a b −a b

Câu 18:3Rút gon biểu thức

1

A.3( ab) 2.a 2 − 3 b2

B.41

33(a, b > 0, a ≠ b)

được kết quả là:

1

3

C. (ab) .(ab) 2 .1Câu 21:4

B. − b .Câu 24:

Câu 25:ab −2 ( ab −1 )2(a−1 2b)C.(44b.a 3 .b2−2 −1 3)D.4a.43

a12b18 bằng

Với a, b là các số dương phân biệt, biểu thức

a

1

5 10

A. b .

B. ab .

C. a b .1

D. a b .

15 25π 1( a + b ) −  4π .a.b ÷ với b > a > 0 . Khi đó biểu thức có thể rút gon là

Cho biểu thức

π

π

π

π

π

π

π

A. b − a .

B. a .

C. a − b .

D. a + b .

a 7 +1.a 2− 7

( a > 0)

2 −2

2 +2

(

a

)

Rút gon biểu thức được kết quả4

5

3

A. a .

B. a .

C. a .

D. a .

πCâu 23:(ab) .a −2b ( a b )

Với điều kiện a > 0, b > 0 . Giá trị của biểu thức

sau khi rút gon là

10 2

2 10

10

2

A. a b .

B. a b .

C. a .

D. a .

a + 4 ab

a− b4

4

4

a − 4 b bằng

Với a, b là các số dương phân biệt, biểu thức a + b

4

4

A. 2 a − b .Câu 22:3−1A=Câu 20:D.2b

3

3

A= 2

.

12a

÷

2 ÷

aa 3 + 2 3 ab + 4b 3 

Rút gon

với a, b > 0 được kết quả

A. 1 .

B. a + b .

C. 0 .

D. 2a – b .a 3 − 8a 3 bCâu 19:D. 2 xy .π232+ 2 5

:16

Giá trị của biểu thức 4

A. 16 .

B. 8 .35bằng

C. 1 .35D. 16 .3 −21

m  ÷

m

Cho m > 0 . Biểu thức

bằng

2

33

2

−2

A. m .

B. m

.

C. m .

 π

α ∈  0; ÷

4

4

2

2

 2  . Biểu thức 2sin α 2cos α .4sin α cos α bằng

Cho2

D. msin α + cos α

A. 2

.D. 2 .3Câu 26:Câu 27:sin α cosα

B. 2

.C. 4 .3−2.Trang 32/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐNCâu 28:4x

9 x+ y

=

8

= 243

x+ y

5y

Cho 2

và 3

với x, y là các số thực. Tính x. y ?

12

A. 4 .

B. 6 .

C. 5 .D. 12 .BÀI 2. LOGARIT, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARITKIẾN THỨC CƠ BẢN1. Công thức logarit: Cho 0 < a ≠ 1 và b, c > 0 , c ≠ 1 .

1.log a b = x ⇔ b = a x2.log a 1 = 0, log a a = 13. a

4.loga b= b , log a ( a ) = α

αlog a ( b1.b2 ) = log a b1 + log a b2b 

log a  1 ÷ = log a b1 − log a b2

 b2 

5.6.log a1

log a b

n

8.

log c b

1

log a b =

log a b =

log c a ,

log b a

9.

log a n b =1

= − log a b

bα log a b khi α lẻ

log a bα = 

α log a b khi α chẳn

7.

2. So sánh 2 số logarit.1

log a b

α

10.

1

1

log ab c =

=

log c ab log c a + log c b

11.

log aα b =12.lg b = log b = log10 b

(logarit thập phân)ln b

log a b =

log

b

=

ln

b

e

ln a

13.

;

(logarit tự nhiên hay logrit

nepe)

14. ln1 = 0, ln e = 1a > 1

0 < a < 1

⇒ log a m > log a n

⇒ log a m < log a n

m

>

n

m

>

n

1.

.

2.

.

log a b > m

⇒ log a b > log c dlog c d < m3.

.3. Khảo sát hàm số mũy = a x ( a > 0, a ≠ 1)y = ax, a > 1

 Tập xác định: D = ¡ .

 Sự biến thiên:y = ax , 0 < a < 1

 Tập xác định: D = ¡ .

 Sự biến thiên:

Trang 33/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

x• y = a ln a > 0, ∀x .

• Giới hạn đặc biệt :x• y = a ln a < 0, ∀x .

• Giới hạn đặc biệt :lim a x = 0 lim a x = +∞

, x →+∞

.

• Tiệm cận:

Trục Ox là tiệm cận ngang.lim a x = +∞ lim a x = 0

, x →+∞

.

• Tiệm cận:

Trục Ox là tiệm cận ngang.x →−∞x →−∞ Bảng biến thiên: Bảng biến thiên: Đồ thị: Đồ thị:( a > 1)

4. Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số mũ

• Tập xác định

Đạo hàmChiều biến thiênTiệm cận( −∞ ; + ∞ )

y ′ = a x ln a

a < 0 : hàm số luôn đồng biến;

0 < a < 1: hàm số luôn nghịch biến.

trục Ox là tiệm cận ngang.

đi qua các điểm• Đồ thị5. Khảo sát hàm số logarity = ax( 0 < a < 1)

( a > 0, a ≠ 1)( 0;1)( 1; a ) , nằm phía trên trục hồnh( y = a x > 0, ∀x ∈ ¡ )y = log a x ( a > 0, a ≠ 1)y = log a x , a > 1y = log a x , 0 < a < 1

Trang 34/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN Tập xác định: ( 0; + ∞ ) . Tập xác định: ( 0; + ∞ ) .

 Sự biến thiên: Sự biến thiên:

1

> 0, ∀x > 0

x ln a.

• Giới hạn đặc biệt :

lim log a x = −∞ lim log a x = +∞

x → 0+

, x →+∞

.

• Tiệm cận: Trục Oy là tiệm cận đứng.

y′ =1

< 0, ∀x > 0

x ln a.

• Giới hạn đặc biệt :

lim log a x = +∞ lim log a x = −∞

x →0 +

, x →+∞

.

Oy

• Tiệm cận: Trục

là tiệm cận

y′ = Bảng biến thiên:đứng.

 Bảng biến thiên: Đồ thị: Đồ thị:( 0 < a < 1)

y = log a x , ( a > 0, a ≠ 1)

Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số

( a > 1)6.• Tập xác định( 0; + ∞ )Đạo hàmChiều biến thiênTiệm cận1

x ln a .

a > 1: hàm số luôn đồng biến;

0 < a < 1: hàm số luôn nghịch biến.

trục Oy là tiệm cận đứng.Đồ thịđi qua các điểmy′ =( 1;0 )( a ;1) , nằm phía bên phải trục tung.Trang 35/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

7. Bảng của hàm số lũy thừa, mũ, lôgarity = log a x , ( a > 0, a ≠ 1)

Hàm hợp (Hàm sơ cấp

x ) ′ = α .x

(αu ) ′ = α .u

(

α −1α1

 1 ′

 ÷ =− 2

x

 x xu( ln x ) ′ = 1xx )′ =u( a ) ′ = a .ln a.u′( ln u ) ′ = u1 .u′xa( u ) ′ = 2 1u .u′e ) ′ = e .u ′

(

( a ) ′ = a .ln a( logxx.u ′1

 1 ′

 ÷ = − 2 .u ′

u

 u ( x )′ = 2 1xe )′ = e

(

α −1u = u ( x) )u1

x ln a( loguau )′ =1

.u′

u ln aCÁC VÍ DỤ:1

M = 2 log 1 6 − log 1 400 + 3log 1 3 45

2

3

3

3

Ví dụ 1:Tính

.

B. −4.A. 4.HD:1

1

2

3

M = 2 log 1 6 − log 1 400 + 3log 1 45 = log 1 6 − log 1 400 2 + log 1

2 3

3

3

3

3

3= log 1 36 − log 1 20 + log 1 45 = log 1

333D. −2.C. 1.3(345)336.45

= log 1 81 = − log 3 34 = −4

20

3

. Vậy B là đáp án đúng.Ví dụ 2: (TRÍCH ĐỀ MINH HỌA LẦN 1 – 2017)

Cho hai số thực a , b với 1 < a < b . Khẳng định nào dưới đây là đúng ?HD:A.log a b < 1 < logb a .B.1 < log a b < log b a.C.log b a < log a b < 1.D.log b a < 1 < log a b.Ta có1 < a < b ⇔ 0 < log a a < log a b ⇔ 1 < log a b (do a > 1 ) (*)

Trang 36/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

1 < a < b ⇔ 0 < log b a < log b b ⇔ 0 < log b a < 1Từ (*) và (**) ta có:(do b > 1 ) (**)log b a < 1 < log a b. Vậy D là đáp án đúng.Ví dụ 3: (TRÍCH ĐỀ MINH HỌA 2017 LẦN 1 – 2017)a = log 2 3, b = log 5 3 . Biểu diễn log 6 45 theo a, b ta được

a + 2ab

2a 2 − 2ab

log 6 45 =

.

log 6 45 =

.

ab

ab

A.

B.

a + 2ab

2a 2 − 2ab

log 6 45 =

.

log 6 45 =

.

ab + b

ab + b

C.

D.

ĐặtHD:Ta có:log 2 3 = a ⇔ log 3 2 =1

1

log 5 3 = a ⇔ log 3 5 = .

a và

b1

2+

log 3 45 log 3 9 + log3 5 2 + log 3 5

b = a ( 1 + 2b ) = a + 2ab .

log 6 45 =

=

=

=

log 3 6 log3 3 + log3 2 1 + log3 2 1 + 1

b ( 1+ a)

b + ab

a

Khi đó:cos x + sin x

cos x − sin x .

Ví dụ 4: Tính đạo hàm số

2

2

y′ =

. y′ =

.

sin 2 x C.

cos 2 x

A. y ′ = cos 2 x. B.

y = lnHD:D. y ′ = sin 2 x. cos x + sin x ′÷

2

1

2

2

cos x − sin x  ( cos x − sin x )

y′ = 

=

.

=

.

=

.

2

 cos x + sin x  ( cos x + sin x ) ( cos x − sin x )

( cos x + sin x ) ( cos x − sin x ) cos 2 x÷

 cos x − sin x Ví dụ 5: (TRÍCH ĐỀ MINH HỌA LẦN 2 – 2017)P

Xét các số thực a , b thỏa mãn a > b > 1 . Tìm giá trị nhỏ nhất min của biểu thức

a

P = log 2a ( a 2 ) + 3log b  ÷

b.

b

HD:P = 19 .

P = 13 .

A. min

B. min

Với điều kiện đề bài, ta cóC.Pmin = 14 .D.Pmin = 15 .2

2

a

 a 

a

a

P =  2 log a a  + 3log b  ÷ = 4  log a  .b ÷ + 3log b  ÷ = 4 1 + log a b  + 3log b  ÷

b

b

bb

b 





 b  b 



3

3

t = log a b > 0

P = 4(1 + t ) 2 + = 4t 2 + 8t + + 4 = f (t )

t

t

b

Đặt

(vì a > b > 1 ), ta có

.

3

2

2

3 8t + 8t − 3 (2t − 1)( 4t + 6t + 3)

f ′(t ) = 8t + 8 − 2 =

=

t

t2

t2

Ta có

1

1

Pmin = f  ÷ = 15

f ′(t ) = 0 ⇔ t =

2

2 . Khảo sát hàm số, ta có

Vậy

.Chon D.

2Ví dụ 6: (TRÍCH ĐỀ MINH HỌA LẦN 1 – 2017 )

Trang 37/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

Tìm tập xác định D của hàm số

D = ( −∞; −1] ∪ [ 3; +∞ )

A.

.

D = ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ )

C.

.y = log 2 ( x 2 − 2 x − 3)

B.

D..

D = [ −1;3]

D = ( −1;3).

.HD:

2

Hàm số xác định khi x − 2 x − 3 > 0 ⇔ x < −1 hoặc x > 3

D = ( −∞; −1) ∪ ( 3; +∞ )

Hay :y = ln ( x 2 − 2mx + m )

Ví dụ 7: Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số

có tập xác định là ¡ ?

A. m < 0 và m > 1 .

B. 0 < m < 1 .

C. m ≤ 0 và m ≥ 1 .D. 0 ≤ m ≤ 1 .

x 2 − 2mx + m > 0 ⇔ m 2 − m < 0 ⇔ 0 < m < 1

HD:Hàm số xác định khi

Vậy B là đáp án đúng.

 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM:

PHẦN I. MŨ VÀ HÀM SỐ LŨY THỪA

Dạng 1. Tìm tập xác định của hàm sốCâu 1:Câu 2:−7

Tìm tập xác định của hàm số y = x .

( 0; +∞ ) .

A. ¡ .

B.

sin(2018π )

Tìm tập xác định của hàm số y = x

.A. ¡ .B.( 0; +∞ ) .tan 2Câu 3:Câu 4:Câu 5:Câu 6:y = ( − x2 − x + 2)Tìm tập xác định của hàm số

¡ \ { 1; −2}

A. ¡ .

B.

.

Tìm tập xác định của hàm số

A. ¡ .

π

 x ∈ ¡ x ≠ + kπ , ∀k ∈ ¢ 

3

.

C. Câu 7:(.D.[ 0; +∞ ) .C.¡ \ { 0}.D.[ 0; +∞ ) .C.¡ \ { 0}.D.[ 0; +∞ ) .C.¡ \ { 0}.D.[ 0; +∞ ) .( −2;1) .D.( −∞; −2 ) ∪ ( 1; +∞ ) .− 2.C.3 sin x + cos xy = ( x2 − 6 x + 5)Tìm tập xác định của hàm số

¡ \ { 1;5}

A. ¡ .

B.

.¡ \ { 0}π3

Tìm tập xác định của hàm số y = x

.

( 0; +∞ ) .

A. ¡ .

B.

cos90

Tìm tập xác định của hàm số y = x

.

( 0; +∞ ) .

A. ¡ .

B.y=C.)cos(2019π ).π

 x ∈ ¡ x ≠ − + k 2π , ∀k ∈ ¢ 

6

.

B. 

π

 x ∈ ¡ x ≠ − + k π , ∀k ∈ ¢ 

6

.

D. 

−3.

C.( 1;5 ) .D.( −∞;1) ∪ ( 5; +∞ ) .

Trang 38/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

1Câu 8:y = ( x 3 − 1) 3Tìm tập xác định của hàm số

¡ \ { 1}

A. ¡ .

B.

.C.Câu 10:Câu 11:Câu 12:Câu 13:Câu 15:D.( 1; +∞ ) .D.( 1; +∞ ) .D.( 3; +∞ ) .1

22y = ( − x2 + 5x − 6)Tìm tập xác định của hàm số

¡ \ { 2;3}

( −∞; 2 ) ∪ ( 3; +∞ ) .

A.

.

B.1

5C.y = ( x4 − 3x2 − 4 ).( 2;3) .2 −1Tìm tập xác định của hàm số

.

¡ \ { 2; −2}

( −∞; −2 ) ∪ ( 2; +∞ ) . C. ( −∞; −1) ∪ ( 1; +∞ ) . D. ( −2; 2 ) .

A.

.

B.

Tìm tập xác định của hàm số

D = [ −3; +∞ )

A.

.

3

D = ¡ \ 1; − 

 4.

C.

Tìm tập xác định của hàm số(y = 2x − x + 3)2016B.y = ( 2x2 − x − 6).

D = ( −3; +∞ ).

3

D =  −∞; −  ∪ [ 1; +∞ )

4D.

.

−5.

3D = ¡ \  2; − 

2 .B.

3D =  −∞; − ÷∪ ( 2; +∞ )

2D.

.A. D = ¡ .

 3 

D =  − ;2÷

 2 .

C.

Câu 14:( −∞; −1) ∪ ( 1; +∞ ) .y = ( x − 7x + 6x )

Tìm tập xác định của hàm số

.

0;16;

+∞

0;16;

+∞

( ) (

).

).

( −∞;0 ) ∪ ( 1;6 ) .

A.

B. [ ] [

C.

3Câu 9:.y = ( 2 − x)

Tìm tập xác định của hàm số

D = ¡ \ { 2}

D = ( 2; +∞ )

A.

.

B.

.3..D.D = ( −∞; 2]y = ( x + 3) − 4 5 − x

Tìm tập xác định của hàm số

.

D = ( −3; +∞ ) \ { 5}

D = ( −3; +∞ )

D = ( −∞; 2 )

A.

. B.

.

C.

.D.D = ( −3;5]C.D = ( −∞; 2 ).3

2.5Câu 16: 1 

y=

÷

 2x + 3  .

Tìm tập xác định của hàm số

2

¡ \ 

3 .

A. ¡ .

B.

y = 3 ( x − 1)

Tìm tập xác định của hàm số

.

¡ \ { 1}

( 1; +∞ ) .

A.

.

B. 3

¡ \ − 

 2 .

C.D.x≠2

3.−3Câu 17:Câu 18:C.( −∞;1) .4 2

Tìm tập xác định của hàm số y = x − 3x − 4 .

( −1; 4 ) .

( −∞; −1) ∪ ( 4; +∞ ) . C. ¡ \ { 1; 4} .

A.

B.D. ¡ .D.( −∞; −1] ∪ [ 4; +∞ ) .D.( 2; +∞ ) .πCâu 19:y = ( x3 − 8 ) 3Tìm tập xác định của hàm số

.

( 4; +∞ ) .

( −∞; −2 ) ∪ ( 2; +∞ ) . C. ¡ \ { 2} .

A.

B.Trang 39/90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

CHƯƠNG 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×