Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
KIẾN THỨC CƠ BẢN

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐNa>0a>0a<0a<03. Các dạng đồ thị của hàm sốy = ax 4 + bx 2 + c ( a ≠ 0 )Đồ thị có 3 điểm cực trịĐồ thị có 1 điểm cực trịa>0a>0a<0a<0

Trang 18/90ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN4. Các dạng đồ thị của hàm sốKhi y′ > 0

BBTy=ad − bc

ax + b

y′ =

2

( cx + d ) .

cx + d , vớiKhi y′ < 0

BBTĐỒ THỊĐỒ THỊBÀI 6. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài toán 26. Sự tương giao của đường thẳng và đồ thị hàm số bậc bay = ax3 + bx 2 + cx + d ( a ≠ 0 ).Bài toán 27. Sự tương giao của đường thẳng và đồ thị hàm số trùng phươngy = ax 4 + bx 2 + c ( a ≠ 0 )Bài toán 28. Sự tương giao của đường thẳng và đồ thị hàm số nhất biếny=ax + b

cx + dBÀI 7. PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Trang 19/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

 KIẾN THỨC CƠ BẢN( C) .

, có đồ thị

( C ) tại điểm M 0 ( x0 ; y0 ) ∈ ( C ) có dạng: y − y0 = f ′ ( x0 ) ( x − x0 ) .

1. Tiếp tuyến của đồ thị

 Trong đó:

M ( x ; y ) ∈( C )

y = f ( x0 )

 Điểm 0 0 0

được goi là tiếp điểm (với 0

).

k = f ' ( x0 )là hệ số góccủa tiếp tuyến.

 Lưu ý:

M ( x ;y )

y − y0 = k ( x − x0 )

 Đường thẳng bất kỳ đi qua 0 0 0 có hệ số góc k , có PT:

.

∆ : y = k1 x + m1 và ∆ 2 : y = k2 x + m2 .

 Cho hai đường thẳng 1

Cho hàm sốy = f ( x)∆1 //∆ 2 ⇔ k1 = k 2 và m1 ≠ m2 ; ∆1 ⊥ ∆ 2 ⇔ k1 .k2 = −1

y = f ( x) , ( C )

y = g ( x ) , ( C ′)

2. Điều kiện tiếp xúc: Cho hai hàm số.

 f ( x ) = g ( x )

 /

f ( x) = g / ( x)

C)

(

(

)C

tiếp xúc nhau khi chỉ khi hệ phương trình: nghiệm.

 f ( x ) = kx + m

⇔ /

(C ) : y = f ( x )

 f ( x) = k

 Đường thẳng y = kx + m là tiếp tuyến vớinghiệm.

 Lúc đó:Bài tốn 29. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số( C ) : y = f ( x)tạiM ( xo ; yo ) . Phương phápk = y′ ( x0 )

suy ra hệ số góc của phương trình tiếp tuyến là

.

/

( C ) tại điểm M ( x0 ; y0 ) có dạng y − y0 = f ( x0 ) ( x − x0 ) .

Bước 2. PTTT của đồ thị

Bước 1. Tínhy′ = f ′ ( x )Bài tốn 30. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số( C ) : y = f ( x)với hsg cho Phương phápy′ = f ′ ( x )

là tiếp điểm và tính

.

k = f ' ( x0 )

Bước 2. Hệ số góc tiếp tuyến là

. Giải phương trình này tìm được x0 , thay vào hàm số

được y0 .

d : y − y0 = f ′ ( x0 ) ( x − x0 )

Bước 3. Với mỗi tiếp điểm ta tìm được các tiếp tuyến tương ứng

 Chú ý:Đề bài thường cho hệ số góc tiếp tuyến dưới các dạng sau:

• Tiếp tuyến d // ∆ : y = ax + b ⇒ hệ số góc của tiếp tuyến là k = a.

1

k

=×

d ⊥ ∆ : y = ax + b, ( a ≠ 0 ) ⇔

a

• Tiếp tuyến

hệ số góc của tiếp tuyến là

Bước 1. GoiM ( x0 ; y0 )Trang 20/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

1[2D1-1] Đồ thị hình bên là của hàm số nào sau đây?.

3

21

1-1

O

-123

A. y = x − 3x − 1 .3

2

B. y = − x + 3x + 1 .3

C. y = x − 3x + 1 .3

2

D. y = − x − 3 x − 1 .[2D1-1] Đồ thị hình bên là của hàm số nào sau đây?.

-1O123-2-433

A. y = x − 3 x − 4 .3

2

B. y = − x + 3 x − 4 .3

C. y = x − 3 x − 4 .3

2

D. y = − x − 3x − 4 .[2D1-1] Đồ thị bên là của hàm số nào?.3

2

A. y = x − 3 x + 3 x + 1.3

2

B. y = − x + 3x + 1.Trang 21/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

3

C. y = x − 3 x + 1.4[2D1-2]Đồ thị hình bên là của hàm số nào?.A. y = x − 3x − 3.

4

2

C. y = x − 2 x − 3.

452B.y=−1 4

x + 3 x 2 − 3.

44

2

D. y = x + 2 x − 3.[2D1-2]Đồ thị hình bên là của hàm số nào?.A. y = x − 3 x .

y = − x4 − 2x2 .

C.

463

2

D. y = − x − 3 x − 1.21

y = − x4 + 3x2 .

4

B.

4

2

D. y = − x + 4 x .[2D1-2]Đồ thị hình bên là của hàm số nào?.A. y = x − 3 x − 1.

42B.y=−1 4

x + 3 x 2 − 1.

4Trang 22/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

4

2

C. y = x + 2 x − 1.74

2

D. y = x − 2 x − 1.[2D1-2] Đồ thị hình bên là của hàm số nào sau đây?.

421

O-1

2A.y=2x + 1

x +1 .y=x+2

x +1 .B.

D.y=x −1

x +1 .y=x+3

1− xC.

8.[2D1-2] Đồ thị hình bên là của hàm số nào sau đây?.

421

-2O1-2A.

C.9y=2x + 1

x −1 .y=x +1

x −1 .B.

D.y=x+2

x −1 .y=x+2

1− x .[0D1-2] Đường cong hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm s ố

đó là hàm.

số nào ?.Trang 23/90ĐỀ CƯƠNG ƠN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

3

A. y = x − 3x + 2 .

4

2

C. y = x + x + 1 .104

2

B. y = x − x + 1 .

3

D. y = − x + 3 x + 2 .1

y = x3 + x 2 − 2

C

3

[0D1-2] Cho hàm số

, có đồ thị ( ) . Tìm phương trình tiếp tuyến củay '' ( x ) = 0.

tại điểm có hồnh độ là nghiệm của phương trình

7

7

7

7

y = −x −

y = −x +

y = x−

y= x

3.

3.

3.

3 .

A.

B.

C.

D.( C)111213[0D1-2] Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

k = −9

A. y + 16 = −9( x + 3) .B. y − 16 = −9( x + 3) .25

A. 4 .5

B. 4 .15x3

+ 3x 2 − 2

3

có hệ số gócC. y − 16 = −9( x + 3) . D. y = −9( x + 3) .

2

M 1;3

[0D1-2] Tiếp tuyến của đường cong Parabol ( P ) : y = 4 − x tại điểm ( ) tạo với

hai trục toa độ một tam giác vng. Tính diện tích tam giác vng đó

25

C. 2 .5

D. 2 .4

2

[0D1-2] Cho hàm số y = − x + 2 x có đồ thị như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực

4

2

của tham số m để phương trình m = − x + 2 x có bốn nghiệm thực phân biệt..A. m > 0 .

14y=[0D1-2] Cho hàm

sauB. 0 ≤ m ≤ 1 .

y= x+C. 0 < m < 1 .D. m < 1 .1

x − 1 có đồ thị (C ) . Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đềA. (C ) cắt đường thẳng y = 1 tại hai điểm.

điểm..B. (C ) cắt đường thẳng y = 4 tại haiC. (C ) tiếp xúc với trục hoành.D. (C ) không cắt đường thẳng y = −2 .[0D1-2] Đường cong ở hình bên là đồ thị của hàm số

Mệnh đề nào dưới đây đúng?.y=ax + b

cx + d với a, b, c, d ∈ ¡ .Trang 24/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐNA. y ′ < 0, ∀x ≠ 1 .

1617B. y ′ < 0, ∀x ≠ 2 .C. y ′ > 0, ∀x ≠ 2 .D. y ′ > 0, ∀x ≠ 1 .3

2

2

[2D1-2] Tìm số giao điểm của hai đường cong sau y = x − x − 2 x + 3 và y = x − x + 1

A. 0 .

B. 1 .

C. 3 .

D. 2 .

4

2

[2D1-2] Đường cong ở hình dưới là đồ thị của hàm số y = ax + bx + c với a, b, c là

các số thực.Mệnh đề nào dưới đây đúng ?.y

xOA. Phương trình y′ = 0 có ba nghiệm thực phân biệt.

B. Phương trình y′ = 0 có đúng một nghiệm thực.

C. Phương trình y′ = 0 có hai nghiệm thực phân biệt.

D. Phương trình y′ = 0 vơ nghiệm trên tập số thực.

18193

2

[2D1-2] Tìm k để phương trình − x + 3x − k = 0 có 3 nghiệm phân biệt

k ∈ ( 0; +∞ )

k ∈ ( 4; +∞ )

.

B.

.

C. 0 ≤ k ≤ 4 .

D. 0 < k < 4 .

A.[2D1-3] Tìm m để phương trình

A. m < 3 .

B. m > 3 .()x2 x2 − 2 + 3 = mcó 2 nghiệm phân biệt

m > 3 hoặc

C. m > 2 .

D.m=2.

203

[2D1-2] Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y = x − x + 1 tại điểmM ( 1; 1)

A. y = 2 x − 1 .

21B. y = 2 x ;.C. y = 2 x + 3 .Tìm phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số

với trục tung.y=D. y = −2 x − 1 .2x +1

x − 1 tại giao điểm của đồ thịTrang 25/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

A. y = 3x .B. y = −3x .C. y = −3 x − 2 .D. y = −3x − 1 .3

Tìm số giao điểm của đồ thị ( C): y = x + x − 2 và đường thẳng y = x − 1 .

A. 1 .

B. 2 .

C. 3 .

D. 0 .22Tìm toa độ giao điểm của đồ thị (C) :

M ( 4;3)

N ( 3; 4 )

A.

.

B.

.23y=2x +1

x − 1 và đường thẳng y = 3 .C.I ( 1;3).D.K ( 0;3).Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng y = − mx cắt đồ thị của243

2

hàm số y = x − 3 x − m + 2 tại ba điểm phân biệt A, B, C .

m ∈ ( 1: +∞ )

m ∈ ( −∞;3)

m ∈ ( −∞; −1)

A.

.

B.

.

C.

.D.m ∈ ( −∞ : +∞ ).4

2

Tìm số giao điểm của đồ thị (C): y = x − x + 5 và đường thẳng y = 5 .

A. 1 .

B. 2 .

C. 3 .

D. 4 .25Đồ thị hình bên là của hàm số nào sau đây?263

A. y = x + x + 1 .3

2

B. y = x − 3 x + 2 .4

2

C. y = x − 2 x + 2 .3

2

D. y = − x − 3 x + 2 ...3

2

Hình vẽ nào sau đây là đồ thị của hàm số y = x + 3 x − 2 ?

.27yy

5443

22xx

-3 -2-5-1O15-5-1O125-1

-2-2-4-4A.B.Trang 26/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

yy

64342

2x

x

-5-3-2-1O1-55-2 -1O 125-1

-2-2-4.-4.

D.C.

2829

30313Tìm m để phương trình x − 3x − m − 2 = 0 có 3 nghiệm phân biệt.

A. −16 < m < 16 .

B. −4 < m < 2 .

C. −4 < m < 4 .4

2

Tìm m để đường thẳng y = m cắt đường cong y = x – 2 x tại bốn điểm phân biệt.

A. −1 < m < 0 .

B. −1 < m < 1 .

C. −1 < m < 0 .

D. m < 0 .

4

H ( 0;2 )

Tìm m để đồ thị hàm số y = x − 2(m − 1) x + 2m đi qua điểm

.

m

=

0

m

=

1

m

=

2

A.

.

B.

.

C.

.

D. m = −1 .

1

y = x4 − 2 x2

y

=

m

4

Tìm m để đường thẳng

cắt đồ thị hàm số

tại bốn điểm phânbiệt.

A. 0 < m < 4 .

3233B. −4 < m .35D. m < 0 .3

Tìm m để phương trình x + x + 5 − m = 0 có đúng 1 nghiệm.B. m ∈ ¡ .C. m<5.D. m>5.x +1

x − 1 và M ∈ ( C ) với xM = 2 . Tiếp tuyến của (C) tại M chắn trên 2

Cho hàm số

trục toa độ tạo thành một tam giác. Tính diện tích tam giác đó.

49

1

49

9

A. 2 .

B. 2 .

C. 4 .

D. 4 .

y=3

M ∈( C)

( C ) tại

Cho y = x + 1 và

với xM = 2 . Tìm toa độ điểm mà tiếp tuyến của

M cắt trục Oy .A.

36C. −4 < m < 0 .Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị khơng cắt trục hồnh?

2x −1

1

x

y=

y = x3 + 3x − 1

y=

4

2

y

=

x

+

x

+

1

x +1 .

3

2x −1 .

A.

B.

.

C.

.

D.A. m ∈∅ .

34D. −4 < m < 0 .M ( 0;1).B.M ( 0;9 ).C.M ( 0; −9 ).D.( 0; −15 ) .C : y = x 2 + 1, ( C ') : 2 y = x 2 + 2mx + 2, A ( 1;11)

C

C'

Cho ( )

. Tìm m để ( ) và ( ) cắt nhau tại

2 điểm phân biệt B, C và A, B, C thẳng hàng.

A. m = 1 .

B. m = 3 .

C. m = 4 .

D. m = 5 .Trang 27/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

3738392

2

Tìm m để phương trình x x − 2 = m có đúng 6 nghiệm thực.

A. m > 1 .

B. m > 0 .

C. 0 < m < 1 .D. m < 0 .32

Tìm m để phương trình 2 x − 9 x + 12 x = m có đúng 6 nghiệm thực.

A. 2 < m < 7 .

B. 4 < m < 5 .

C. m < 2 .

D. m > 7 .

3

2

(

)

Cho hàm số y = x − 2 x + 1 − m x + m (1) , m là tham số thực. Tìm m để đồ thị hàmsố( 1)kiệncắt trục hồnh tại 3 điểm phân biệt có hồnh độ x1 , x2 , x3 thỏa mãn điềux12 + x22 + x32 < 4.1

1

− < m <1


A. 3

và m ≠ 0 . B. 4

và m ≠ 0 .

1

− < m <1

C. 4

.

40411

− < m <1

D. 4

và m ≠ 0 .3

A ( 3; 20 )

Cho hàm số y = x − 3x + 2 có đồ thị (C). Goi d là đường thẳng đi qua đi ểm

và có hệ số góc là m . Tìm m để d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt.

1

1

15

15

m <

m >

m >

m <

5

5

4

4

m ≠ 0

m ≠ 1

m ≠ 24

m ≠ 24

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.2x + 1

x + 1 có đồ thị ( C ) . Tìm m để đường thẳng y = kx + 2k + 1 cắt ( C )

Cho hàm số

tại hai điểm phân biệt A, B sao cho khoảng cách từ A và B đến trục hồnh bằng

nhau.k ≠ 0k < 3− 2 2 hoặ

c k > 3+ 2 2

A. k = −3.

B. 

.

y=c k > 3+ 2 2 .

D. k < 3− 2 2 hoaëC. k = ±3.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHƯƠNG 2. HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LOGARIT

BÀI 1. LŨY THỪA VÀ HÀM SỐ LŨY THỪAKIẾN THỨC CƠ BẢN1. Công thức lũy thừa: a và b là các số thực dương, m và n là những số thực tùy ý.Trang 28/90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

KIẾN THỨC CƠ BẢN

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×