Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Tải bản đầy đủ - 0trang

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

f ′( x) ≤ 0

∀x ∈ ( a; b )

(hoặc

),

về dạng

g ( x) ≥ h ( m)

g ( x ) ≤ h ( m ) ∀x ∈ ( a; b )

(hoặc

),

.

g ( x)

( a; b ) .

 Lập bảng biến thiên của hàm số

trên khoảng

 Từ bảng biến thiên và các điều kiện thích hợp ta suy ra các giá trị c ần tìm c ủa

m.

 Đưa bất phương trìnhf ′( x) ≥ 0CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

2x − 5

y=

x+3 .

Câu 1. [2D1-1] Tìm khoảng đồng biến của hàm số

( −∞;3) .

A. ¡ .

B.

( 3;+∞ ) .

( −∞; −3) và ( −3; +∞ ) .

C.

D.

x3 x2

3

f ( x ) = − − 6x +

3 2

4 . Trong các mệnh đề sau, tìm mệnh đề đúng.

Câu 2. [2D1-2] Cho hàm số

( −2;3) .

A. Hàm số đồng biến trên khoảng

( −2;3) .

B. Hàm số nghịch biến trên khoảng

( −∞; −2 ) .

C. Hàm số nghịch biến trên

( −2; +∞ ) .

D. Hàm số đồng biến trên

4

2

Câu 3. [2D1-2]Tìm khoảng đồng biến của hàm số y = x − 2 x − 1.( −∞; −1) ,(0;1)

( −1;0 ) ,(1; +∞)

B. (0;1)

C.

A.

Câu 4. [2D1-2]Hàm số nào sau đây nghịch biến trên ¡ ?

3

2

4

2

A. y = − x  + 3 x  − 4

B. y = − x  + 2 x  − 2

4

2

y = − x 3  + x 2  − 2 x − 1

D. y = x  − 3 x  + 2D. ( −1;1)C.2

Câu 5. [2D1-2]Tìm khoảng đồng biến của hàm số y = 2 x − x .

( −∞ ;1) .

( 0;1) .

( 1;2 ) .

B.

C.

A.

x2

y=

1− x .

Câu 6. [2D1-2]Tìm khoảng đồng biến của hàm sốA.

C.( −∞;1) và ( 2;+∞ )

( 0;1) và ( 1;2 )Câu 7. [2D1-1]Cho hàm số

đúng?( −∞;1)

( −∞;1)

D.

B.y = f ( x)có đạo hàmD.( 1;+ ∞ )( 1;2 )

( 1;+∞ )

f ′ ( x ) = x 2 + 1 ∀x ∈ ¡

,

. Mệnh đề nào dưới đây( −∞;0 ) .

( 1;+∞ ) .

B.Hàm số nghịch biến trên khoảng

( −1;1) .

C.Hàm số nghịch biến trên khoảng

( −∞; +∞ ) .

D.Hàm số đồng biến trên khoảng

y = f ( x)

[2D1-1]Cho hàm số

có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

A.Hàm số nghịch biến trên khoảngCâu 8.Trang 2/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐNMệnh đề nào dưới đây đúng ?

( −2;0 ) .

A.Hàm số đồng biến trên khoảng

( −∞;0 ) .

B.Hàm số đồng biến trên khoảng

( 0;2 ) .

C.Hàm số nghịch biến trên khoảng

( −∞; −2 ) .

D.Hàm số đồng biến trên khoảng

mx + 4m

y=

x + m với m là tham số. Goi S là tập hợp tất cả các giá tr ị

Câu 9. [2D1-3]Cho hàm số

nguyên của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tư của S .

A. 5 .

B. 4 .

C. Vô số.

D. 3 .

mx − 2m − 3

y=

x−m

Câu 10. [2D1-3]Cho hàm số

với m là tham số. Goi S là tập hợp tất cả các giá trị

nguyên của m để hàm số đồng biến trên các khoảng xác định. Tìm số phần tư của S .

A. 5 .

B. 4 .

C. Vô số.

D. 3 .

1

y = sin 2 x + 3 x

2

Câu 11. [2D1-2]Cho hàm số

. Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau.

¡

A.Hàm số đồng biến trên .

( −∞;0 ) .

B.Hàm số đồng biến trên

( −∞;0 ) và đồng biến trên ( 0;+∞ ) .

C.Hàm số nghịch biến trên

D.Hàm số nghịch biến trên ¡ .

Câu 12.1

y = − x 3 + (m − 1) x 2 + m + 3

3

[2D1-3]Tìm giá trị của m để hàm số

nghịch biến trên ¡ .

A. m ≤ 1 .

B. m ≥ 1 .

C. m = 1 .

D. Với moi m .Câu 13.3

2

[2D1-2]Tìm giá trị của m để hàm số y = x + 6 x + mx + 1 đồng biến trên khoảng( 0 ; + ∞)

A. m ≥ 12 .Câu 14.[2D1-2]Cho hàm sốB. m < 0 .y=C. 0 < m < 12 .D. m > 0 .x2 + 5x + 3

x − 1 .Tìm mệnh đề đúng.−∞; −2 ) ; ( 4; +∞ ) .

A. Nghịch biến trên các khoảng (

B. Nghịch biến trên khoảng (–2; 4).

( −2;1) ; ( 1; 4 )

C. Nghịch biến trên các khoảng

.D. Nghịch biến trên

Câu 15.¡ \ { 1}.y = x3 – 3 x 2 + 3 ( m + 1) x + 2

[2D1-2]Tìm m đểhàm số

đồng biến trên ¡ .

A. m < 0 .

B. m < 2 .

C. m ≥ 2 .

D. m ≥ 0 .

Trang 3/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

Câu 16.x−m

x + 1 đồng biến trên từng khoảng xác định.

[2D1-2]Tìm m để hàm số

A. m ≥ −1 .

B. m > −1 .

C. m ≥ 1 .

D. m > 1 .Câu 17.[2D1-2]Tìm m để hàm số y = sin x  – mx đồng biến trên ¡ .

A. m ≥ −1 .

B. m ≥ 1 .

C. −1 ≤ m ≤ 1 .Câu 18.y=[2D1-3]Tìm m để hàm số

A.

C.m ∈ ( −1; +∞ )

m ∈ [ −1; +∞ )y=D. m ≤ −1 .x2 + 4x

2 x + m đồng biến trên nưa khoảng [ 1; +∞ ) ..B..D.m ∈ ( −∞; −1].

m ∈ [ −1; +∞ ) \ { 0}.BÀI 2. CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

Bài tốn 5.Tìm cực trị của hàm số (theo qui tắc 1)Tìm tập xác định của hàm số.

f ′( x)

f ′( x)

f ′( x)

Tính

và tìm các điểm tại đó

bằng 0 hoặc

không xác định.

Lập bảng biến thiên.

Từ bảng biến thiên suy ra các điểm cực trị.

Bài tốn 6.Tìm cực trị của hàm số (theo qui tắc 2) f ' ( x0 ) = 0 f ′′ ( x0 ) > 0 , thì x0 là điểm cực tiểu.

 N ếu 

 f ' ( x0 ) = 0 f ′′ ( x0 ) < 0 , thì x0 là điểm cực đại.

 Nếu 

Tìm tập xác định của hàm số.

f ′( x)

f ′( x)

( i = 1, 2,3,...) là các nghiệm của nó.

Tính

. Giải phương trình

và ký hiệu xi

f ′′ ( x )

f ′′ ( xi )

Tính.

f ′′ ( xi )

Dựa vào dấu của

suy ra tính chất cực trị của điểm xi .

Bài toán 7.y = ax 3 + bx 2 + cx + d ( a ≠ 0 )

Tìm m để hàm số

có cực trị ( có CĐ và CT)?3

2

2

Hàm số y = ax + bx + cx + d có y′ = 3ax + 2bx + c .

 Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị khi y = 0 có hai nghiệm phân biệt và y đổi dấu khi quaTrang 4/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

a ≠ 0

⇔

∆ = 4 ( b 2 − 3ac ) > 0

hai nghiệm đó 

.

y = ax 3 + bx 2 + cx + d ( a ≠ 0 )

Tìm m để đồ thị hàm số

khơng có cực trị?Bài tốn 8.3

2

2

∆ = 4 ( b 2 − 3ac ) ≤ 0

Hàm số y = ax + bx + cx + d có y′ = 3ax + 2bx + c ,

.

Đồ thị hàm số khơng có cực trị ⇔ ∆ ≤ 0 .

Lưu ý:

 Đồ thị hàm số có hai cực trị trái dấu (hai cực trị nằm về hai phía của trục Oy) ⇔ ac < 0 .

 Đồ thị hàm số có hai cực trị cùng dấu (hai cực tr ị nằm cùng m ột phía c ủa tr ục Oy)

∆ y′ > 0⇔

c

>0

 P = x1.x2 =

3a.

 Đồ thị hàm số có hai cực trị cùng dương (hai cực trị nằm về phía bên phải của trục Oy) .∆ y′ > 02b⇔  S = x1 + x2 = −

>0

3

ac P = x1.x2 = 3a > 0

.

 Đồ thị hàm số có hai cực trị cùng âm (hai cực tr ị nằm v ề phía bên trái c ủa tr ục Oy)∆ y′ > 02b⇔  S = x1 + x2 = − < 0

3ac P = x1.x2 = 3a > 0

.Bài toán 9.y = ax 3 + bx 2 + cx + d ( a ≠ 0 )

Tìm m để hàm số

có 2 điểm cực trị thỏa đk choLàm như bài tốn 7 để tìm m .

b x1 + x2 = − a x .x = c

1 2

a

Dùng định lý Vi-et: 

, thay vào biểu thức cho trước để tìm m .

m

Kết hợp

đã tìm được ở bước 1 và bước 2 và kết luận.Bài toán 10.y = ax 3 + bx 2 + cx + d ( a ≠ 0 )

m

Tìm

để hàm số

đạt cực trị tại x = x0 cho

Tính y′ và y′ .

Hàm số đạt cực trị tạix = x0 ⇒ y′ ( x0 ) = 0 ⇒ m = ?

Trang 5/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

∆ >0

Thay m vừa tìm được vào y′ . Nếu y′

nhận m .Bài toán 11.y = ax 3 + bx 2 + cx + d ( a ≠ 0 )

Tìm m để hàm số

đạt cực tiểu tại x = x0 choTính y′ và y′′ . y′ ( x0 ) = 0

x = x0 ⇔ 

⇒m=?

y′′ ( x0 ) > 0

Hàm số đạt cực tiểu tại

Lưu ý: PP chỉ áp dụng cho hàm bậc ba. Trường hợp hệ số a chứa tham số thì xét thêm TH a = 0 .Bài toán 12.y = ax 3 + bx 2 + cx + d ( a ≠ 0 )

Tìm m để hàm số

đạt cực đại tại x = x0 choTính y′ và y′′ . y ′ ( x0 ) = 0

x = x0 ⇔ 

⇒m=?

′′

y

x

<

0

(

)0Hàm số đạt cực tiểu tại

Lưu ý: PP chỉ áp dụng cho hàm bậc ba. Trường hợp hệ số a chứa tham số thì xét riêng TH a = 0 .Bài tốn 13.y = ax 4 + bx 2 + c ( a ≠ 0 )

m

Tìm

để hàm số

có ba điểm cực trị?x = 0

y′ = 4ax + 2bx; y′ = 0 ⇔  2

x = − b

4

2

y = ax + bx + c ( a ≠ 0 )

( C) ;

2a .Hàm số

có đồ thị là

b( C ) có ba điểm cực trị khi: 2a > 0 ⇔ ab < 0 .

3Bài toán 14.y = ax 4 + bx 2 + c ( a ≠ 0 )

Tìm m để hàm số

có một điểm cực trị?x = 0

y ′ = 4ax + 2bx; y ′ = 0 ⇔  2

x = − b

C)

y = ax 4 + bx 2 + c ( a ≠ 0 )

(

2a .Hàm số

có đồ thị là

;

 b

≤0

 a = 0, b ≠ 0

−

⇔  2a

⇔

⇒m

ab ≥ 0, a ≠ 0

2

2

( C ) có một điểm cực trị khi y′ = 0 có 1 nghiệm a + b ≠ 0

3Bài tốn 15.y = ax 4 + bx 2 + c ( a ≠ 0 )

Tìm m để hàm số

chỉ có cực tiểu mà khơng có cực đại?a > 0

a > 0

⇔b ≥ 0 .

Cơng thức tính nhanh:  ab ≥ 0

Trang 6/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐNBài tốn 16.y = ax 4 + bx 2 + c ( a ≠ 0 )

Tìm m để hàm số

chỉ có cực đại mà khơng có cực tiểu?a < 0

a < 0

⇔b ≤ 0 .

Cơng thức tính nhanh:  ab ≥ 0Bài toán 17.y = ax 4 + bx 2 + c ( a ≠ 0 )

Tìm m để hàm số

có ba điểm cực trị tạo thành một tam

giác vng cân?b3

+1 = 0Cơng thức tính nhanh: 8a

4

2

4

Ví dụ:. Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = x − 2mx + 2m + m có ba điểm cực trị là ba

đỉnh của một tam giác đều.Bài toán 18.y = ax 4 + bx 2 + c ( a ≠ 0 )

Tìm m để hàm số

có 3 điểm cực trị tạo thành một tam

giác đều?b3

+3=0

8

aCơng thức tính nhanh:

4

2

4

Ví dụ: Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số y = x − 2mx + 2m + m có ba điểm cực trị là ba

đỉnh của một tam giác đều.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

Câu 1.Câu 2.4

2

[2D1-2]Tìm s ố đi ể m c ự c tr ị c ủa hàm s ố y = x − 2 x .

A. 0.

B. 1.

C. 2.D. 3.3

2

[2D1-2]Tìms ố đi ể m c ự c tr ị c ủa hàm s ố y = x - 6x + 9x (C).

A. 0.

B. 1.

C. 2D. 3.Câu 3. [2D1-1] Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?A. Hàm số có bốn điểm cực trị.

B. Hàm số đạt cực tiểu tại x = 2.

C. Hàm số khơng có cực đại.

D. Hàm số đạt cực tiểu tại x = −5.Câu 4. [2D1-1]Hàm sốy=2x + 3

x + 1 có bao nhiêu điểm cực trị?Trang 7/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

A. 3B. 0C. 2D. 1Câu 5. [2D1-1] Cho hàm số y = f ( x ) có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Tìm giá trị c ực đ ạiyCD và giá trị cực tiểu yCT của hàm số đã cho.

A. yCD = 3; yCT = 0.

B. yCD = 3; yCT = −2.

C. yCD = −2; yCT = 2.

D. yCD = 2; yCT = 0.Câu 6. [2D3-3] Tìm giá trị thực của tham số m để đường thẳng d : y = (2m − 1) x + 3 + m vng

3

2

góc với đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số y = x − 3 x + 1.

3

3

1

1

m=

m=

m=−

m=

2.

4.

2.

4.

A.

B.

C.

D.1 3

x − mx 2 + ( m 2 − 4 ) x + 3

3

Câu 7. [2D1-2] Tìm m để hàm số

đạt cực đại tại x = 3.

A. m = −1 .

B. m = −7 .

C. m = 5 .

D. m = 1 .

y=4

3

Câu 8. [2D1-1] Cho hàm số y = 3 x − 4 x . Tìm kết luận đúng.A ( 1; −1)A. Hàm số khơng có cực trị.B. Điểmlà điểm cực tiểu.C. Hàm số đạt cực tiểu tại gốc toa độ.D. Hàm số đạt cực đại tại gốc toa độ.2y = x 3 − mx 2 +  m − ÷x + 5

3Câu 9. [2D1-2] Tìm m để hàm số

có cực trị tại x = 1.

3

7

4

m=

m=

m=

4.

3.

3.

A. m = 1 .

B.

C.

D.

4

2

Câu 10. [2D1-2] Tìm m để hàm số y = x + mx − m − 5 có ba cực trị.A. m > 0 .B. m < 3 .C. m < 0 .D. m > 3 .3

2

2

Câu 11. [2D1-2] Tìm m để hàm số y = x − mx + m x − 2 đạt cực tiểu tại x = 1.A. m = 3 .B. m = 1 .C. m = 3 và m = 1.D. m = −3 .3

2

Câu 12. [2D1-2] Tìm m để hàm số y = x − 3mx + 6 mx + m có hai cực trị.m < 0A.  m > 2 .m < 0B.  m > 8 .C. 0 < m < 2 .D. 0 < m < 8 .Trang 8/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

3

2

Câu 13. [0D3-2] Tìm m để hàm số y = x − 3 x + mx + 1 có cực đại và cực tiểu.A. m < 2 .B. m > 3 .C. m < 3 .D. m > 2 .2

Câu 14. [2D1-1] Tìm số điểm cực trị của hàm số y = 4 − x .A. 0 .B. 3 .C. 2 .D. 1 .3

2

Câu 15. [2D1-2] Tìm hiệu giữa điểm cực tiểu và điểm cực đại của hàm số y = x − 6 x − 15 x + 7.A. 1 .C. 5 .B. 4 .D. 6 .3

2

Câu 16. [2D1-2] Cho hàm số y = x − 9 x + 1. Tìm tích các giá trị cực đại và giá trị cực tiểu.A. −3 .Câu 17. [2D1-3] Cho hàm sốB. −107 .y=A. 0 < m < 1 .C. 3 .D. 107 .x 2 + 2mx − m

.

x+m

Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu.

B. −1 < m < 0 .C. m < 0 .D. m < −1 .3

Câu 18. [2D1-2] Tìm m đểhàm số y = x − mx + 1 có hai cực trị.

A. m > 0 .

B. m < 0 .

C. m = 0 .D. m ≠ 0 .3

2

Câu 19. [2D1-3] Tìm m để hàm số y = x − 3 x + mx − 1 có hai điểm cực trị x1 , x2 thỏax12 + x22 = 3

A. −1 .1

C. 2 .B. 1.3

D. 2 .3

2

Câu 20. [2D1-3] Đồ thị của hàm số y = − x + 3 x + 5 có hai điểm cực trị A và B . Tính diện

tích S của tam giác OAB với O là gốc toa độA. S = 9 .

28B.S=10

3 .C. S = 5 .D. S = 10 .[2D1-3] Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị của hàm số

y = x 4 − 2mx 2 có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích nhỏ hơn 1

A. m > 0.Câu 21.y = f ( x)[2D1-2] Cho hàm sốB. m < 1.

y = f ( x)D. 0 < m < 1.3

C. 0 < m < 4.có bảng biến thiên như hình bên. Đồ thị của hàm sốcó bao nhiêu điểm cực trị ?−∞ −1 3 +∞

− +

y′ +

xy−∞ 51+∞

Trang 9/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

A. 5 .C. 4 .B. 3 .D. 2 .C : y = − x 3 + 3 x 2 + mx + m − 2

Câu 22. [2D1-2] Cho đồ thị hàm số ( )

. Tìm m để hàm số đã cho

có hai cực trị nằm về hai phía của trục tung.

A. m > 3 .

B. m < 3 .

C. m > 0 .

D. m < 0 .

Câu 23.[2D1-3] Tìm m để hàm số y = mx3 + 3mx2 – (m – 1)x – 1 khơng có cực trị.

1

1

0≤m≤

4.

A.

B. 0
C. m ≤ 0.

D. m> 4 .[2D1-4] Tìm m để hàm số y = x4 – 2m2x2 + 1 có ba điểm cực trị là ba đỉnh của tam giác

vuông cân

A. m = 0.

B. m = ±1 .

C. m = –2.

D. m< 0.

Câu 24.Câu 25.4

(

) 2

( C ) , m là tham số. Tìm giá trị

[2D1-4] Cho hàm số y = x − 2 m + 1 x + m có đồ thịm để ( C ) có ba điểm cực trị A, B, C sao cho OA = BC ; trong đó O là gốc toa độ, A là điểm

cực trị thuộc trục tung.

A. m = 0 hoặc m = 2 .C. m = 3 ± 3 3 .B. m = 2 ± 2 2 .D. m = 5 ± 5 5 .BÀI 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤTCỦA HÀM SỐ

Bài tốn 19.Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số ( sử dụng bảng biến thiên)Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f ( x) liên tục trên K (K có thể là khoảng,

đoạn, nửa khoảng, ...)

Tính đạo hàm f ′( x ) .

Tìm các nghiệm của f ′( x ) và các điểm f ′( x ) trên K.

Lập bảng biến thiên của f ( x ) trên K.

Căn cứ vào bảng biến thiên kết luận

Bài toán 20.min f ( x), max f ( x)

KK.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (có dùng BBT) ?

Trang 10/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN

 Tính đạo hàm f ( x ) . Trường hợp 1: Tập K là khoảng( a ;b) .xi ∈ ( a; b ), tại đó f ′( x) = 0 hoặc f ′( x) không xác định.

A = lim+ f ( x) B = lim− f ( x) f ( x ) f (α )

i ,

i .

x→a

x →b

 Tính

,

,

M = max f ( x) m = min f ( x)

( a ;b )

( a ;b )

 So sánh các giá trị tính được và kết luận

,

.

Chú ý:Nếu giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) là A hoặc B thì kết luận khơng có giá tr ị l ớn nhất (nh ỏ

nhất).

 Tìm tất cả các điểmBài tốn 21.Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số (khơng dùng BBT) ? Tính đạo hàmf ′( x) Tìm tất cả các điểm

 Tínhf ( a),f ( b), Trường hợp 2:Tập K là đoạn.

xi ∈ ( a; b )f ( xi ), tại đóf ′( x) = 0hoặcf ′( x)[ a; b ]

không xác định..

M = max f ( x) m = min f ( x)

[ a ;b ]

[ a ;b ]

,

.

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM So sánh các giá trị tính được và kết luận4

2

[ −2;3] .

[2D1-2] Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = x − x + 13 trên đoạn

51

49

51

m= .

m= .

m= .

4

4

2

A.

B.

C. m = 13.

D.1y = x2 +2

x trên đoạn[2D1-2] Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số

17

m=

4 .

A.

B. m = 10 .

C. m = 5 .23[2D1-2] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

A. Khơng có.

B. 1.y=1 

 2 ; 2 

D. m = 3 .x2

x2 + 2 .

C. 0.D. 2.f x = 2 x 3 + 3 x 2 − 12 x + 2

−1; 2] .

Câu 5.

[2D1-2] Tìm giá trị lớn nhất của hàm số ( )

trên đoạn [

A. 6 B. 10

C. 15

D. 11

f x = − x2 − 2 x + 3

[2D1-2] Tìm giá trị lớn nhất của hàm số ( )

.

A. 2 B. 2

C. 0

D. 3Câu 6.x+ 3

x − 1 trên đoạn [2; 3].

Câu 7.

[2D1-2] Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số

A. 2 .

B. 3 .

C. 4 .

D. 5 .

y=Câu 8.[ −1;7] .

[2D1-3] Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = x + 1 + 7 − x trên

Trang 11/90ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HK1 – LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TỐN

A. 3 .

Câu 9.

đoạn

A.

B.

C.

D.

Câu 10.C. 7 .D. 0 .

[2D1-3] Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số y = f (x) = 2sin x + 1 trên

 0;π  .

B. 4 .max f ( x) = 3

[0;π ]max f ( x) = 2

[0;π ]max f ( x ) = 3

[0;π ]max f ( x) = 5

[0;π ]tại x = 0;

tại

tại

tạimin f ( x) = 1

[0;π ]tạix=π

,x = π

2x=π

min f ( x) = −1

2 ; [0;π ]

tại x = 0, x = πx=π

min f ( x) = 1

2 ; [0;π ]

tại x = 0, x = πx=π

min f ( x) = 1

2 ; [0;π ]

tại x = 0, x = π[2D1-1] Cho đồ thị hàm sốy = f ( x)như hình 1. Tìm giá

[ −1;1] .

trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn

A. 2 và 0 .B. 0 và −2C. 2 và −2 .D. Không tồn tại.3

2

Câu 11. [2D1-3] Cho hàm số y = − x − 3mx + 2 . Tìm m để hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên

[ 0;3] bằng 2 .

31

3

m=

m>−

27 .

2.

B. m ≥ 0 .

C. m ≤ −1 .

D.

A.y=2x − m

x + 1 . Tìm m để hàm số đạt giá trị lớn nhất trên đoạnCâu 12. [2D1-3] Cho hàm số

[ 0;1] bằng 1 .

A. m = 1 .

B. m = 0 .C. m = −1 .D. m = 2 .

y=x+m

16

min y + max y =

[ 1;2]

x + 1 ( m là tham số thực) thoả mãn [ 1;2]

3 .Câu 13. [2D1-3] Cho hàm số

Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. 0 < m ≤ 2 .

B. 2 < m ≤ 4 .C. m ≤ 0 .D. m > 4 .BÀI 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN

Trang 12/90Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×