Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Giá bán và giá vốn của hàng hóa:

Giá bán và giá vốn của hàng hóa:

Tải bản đầy đủ - 0trang

Chuyên đề tốt nghiệpĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIThặng số thương mại = Giá mua thực tế * Tỷ lệ % thặng số thương mại

Vậy: Giá bán = Giá mua thực tế ( 1 + Tỷ lệ % thặng số thương mại)

(Trong đó: Thặng số thương mại là khoản chênh lệch giữa giá bán và giá

mua hàng hoá nhằm bù đắp chi phí và hình thành thu nhập cho doanh nghiệp).

Trong trường hợp doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT

theo phương pháp trực tiếp thì giá mua trong cơng thức trên là giá bao gồm cả

thuế GTGT. Còn nếu doanh nghiệp tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

thì giá mua trong công thức trên là giá không bao gồm thuế GTGT.

5.2. Giá vốn của hàng bán:

Bên cạnh việc tính tốn được mức giá bán hợp lý của hàng hóa bán ra

doanh nghiệp còn phải quan tâm đến việc xác định chính xác trị giá vốn của

hàng hóa. Căn cứ vào yêu cầu của công tác quản lý và cách đánh giá hàng hoá

phản ánh trong tài khoản và sổ kế tốn mà vận dụng cách tính trị giá mua của

hàng hố xuất kho.

5.2.1. Phương pháp tính trị giá mua của hàng hoá xuất kho trong

trường hợp kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết hàng hoá theo trị giá mua

thực tế của hàng hoá:

Theo cách đánh giá này, có thể tính trị giá mua của hàng hố xuất kho

theo các phương pháp sau:

Giá thực tế bình quân gia quyềnGiá thực tế nhập trước, xuất trướcGiá thực tế nhập sau, xuất trướcGiá thực tế từng loại hàng hoá theo từng lần nhập (còn gọi là giá thực

tế đích danh).5.2.1.1. Phương pháp tính trị giá thực tế bình qn gia quyền:

Theo phương pháp này trước tiên phải tính giá mua bình qn của hàng

hố ln chuyển trong kỳ đối với từng thứ hàng hố theo cơng thức:Dương Thị Th Hằng - Lớp 9C13ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIChuyên đề tốt nghiệpGiá mua bình qn đơn

=

vị hàng hố ln

chuyển trong kỳTrị giá mua của hàng +

hố còn đầu kỳ

Số lượng hàng hố

còn đầu kỳTrị giá mua của hàng

hoá nhập trong kỳ

Số lượng hàng hố

nhập trong kỳ+Sau đó tính trị giá mua của số hàng hoá xuất kho trong kỳ cho từng thứ

hàng hoá:

Trị giá mua của

hàng hoá xuất kho(=∑Số lượng hàng hoá

xuất kho trong kỳxGiá mua bình

qn đơn vị)Cuối kỳ tính trị giá mua của tồn bộ hàng hố xuất kho trong bằng cách

tổng hợp trị giá mua của từng thứ hàng hoá xuất kho.

5.2.1.2. Phương pháp nhập trước, xuất trước:

Phương pháp này dựa trên giả thiết lô hàng (chuyến hàng) nào nhập

trước thì tính giá mua vào của nó cho hàng hố xuất trước, nhập sau thì tính

sau.

Cơng thức tính như sau:

Trị giá mua của

hàng hoá xuất

kho trong kỳ=Giá mua thực tế đơn vị

hàng hoá nhập kho theo

từng lần nhập kho trướcxSố lượng hàng hoá xuất

kho trong kỳ thuộc số

lượng từng lần nhập khoTheo phương pháp này kế toán phải ghi sổ kế toán chi tiết mở cho từng

thứ hàng hoá cả về số lượng, đơn giá và số tiền tong lần nhập, xuất hàng hoá.

5.2.1.3. Phương pháp nhập sau, xuất trước:

Theo cách này giả thiết những lô hàng nào nhập kho sau được tính trị

giá mua vào của nó cho lơ hàng nào xuất trước, nhập trước thì tính sau.

Cơng thức tính như sau:

Trị giá mua của

hàng hố xuất=Giá mua thực tế đơn vị

hàng hoá nhập kho theoDương Thị Thuý Hằng - Lớp 9CxSố lượng hàng hoá xuất

kho trong kỳ thuộc số

14ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIChuyên đề tốt nghiệpkho trong kỳtừng lần nhập kho saulượng từng lần nhập khoTheo phương pháp này kế toán phải ghi sổ kế toán chi tiết mở cho từng thứ

tự hàng cả về số lượng đơn giá và số tiền của tong lần nhập, xuất hàng hoá.

5.2.1.4. Phương pháp tính theo giá thực tế đích danh:

Khi ta nhận biết giá thực tế của tong thứ hoặc loại hàng hố theo tong

lần nhập kho thì có thể định giá cho nó theo giá thực tế đích danh.

5.2.2. Phương pháp tính trị giá mua của hàng hố xuất kho trong

trường hợp kế toán tổng hợp hàng hoá theo giá mua thực tế và kế toán chi

tiết hàng hoá theo giá hạch tốn:

Theo phương pháp này, để tính được trị giá mua thực tế của hàng hoá

bán ra trong kỳ, kế toán phải mở sổ kế toán chi tiết, phản ánh sự biến động của

hàng hoá nhập, xuất trong kỳ theo hạch toán và theo giá mua thực tế.

Cuối tháng tính theo trị giá mua thực tế của hàng hố xuất kho trong kỳ

theo công thức:

Hệ số chênh

lệch giữa giá

thực tế với giá

hạch toánTrị giá mua thực tế của hàng

=hoá tồn đầu kỳ

Trị giá hạch toán của hàng

hoá tồn đầu kỳTrị giá mua thực tế của

hàng hoá nhập kho trong kỳ

Trị giá hạch toán của hàng

+

hoá nhập kho trong kỳ

+II - PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRONG CÁC DOANH

NGHIỆP THƯƠNG MẠI1. Hạch toán ban đầu:

Hạch toán ban đầu là quá trình theo dõi, ghi chép, hệ thống hoá các

nghiệp vụ kinh tế, các hiện tượng và quá trình kinh tế trên chứng từ làm cơ

sở cho hạch toán tổng hợp và hạch toán chi tiết. Hạch toán ban đầu được thực

hiện trên các nội dung sau:

Sử dụng mẫu chứng từSố lượng chứng từ lậpTổ chức luân chuyển chứng từDương Thị Thuý Hằng - Lớp 9C15Chuyên đề tốt nghiệpĐẠI HỌC THƯƠNG MẠIKế tốn nghiệp vụ bán bn, bán lẻ sử dụng các mẫu chứng từ sau:

+ Hoá đơn GTGT( Sử dụng đối với doanh nghiệp tính thuế GTGT theo

phương pháp khấu trừ). Hoá đơn GTGT được lập làm 03 liền, một liên giao

cho khách hàng, hai liên giữ lại. Trên hoá đơn GTGT ghi rõ giá bán chưa

thuế, thuế GTGT, tổng giá thanh toán. Nếu trên hoá đơn chỉ ghi tổng giá

thanh tốn thì thuế GTGT được tính trên tổng giá thanh tốn theo cơng thức

sau:

Thuế GTGT = Tổng giá thanh toán X Thuế suất thuế GTGT

Đối với doanh nghiệp áp dụng phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp

trên GTGT thì chứng từ sử dụng ban đầu là hoá đơn bán hàng. Giá ghi trên

hoá đơn bán hàng là giá đã có thuế.

+ Biên bản thừa, thiếu hàng hoá: phản ánh số hàng thiếu hoặc thừa

trong các nghiệp vụ tiêu thụ hàng hố

+ Biên bản hàng khơng đúng hợp đồng: Phản ánh ssố hàng không đúng

hợp đồng bị khách hàng trả lại hoặc từ chối thanh toán

+ Các chứng từ gốc phản ánh quá trình thu hồi tiền, thu hồi cơng nợ. Cụ thể:

• Nếu thu bằng tiền mặt, ngân phiếu nhập quỹ thì căn cứ vào các

phiếu thu

• Nếu thu bằng séc thì căn cứ vào bảng kê nộp séc

• Nếu thu qua ngân hàng thì là giấy báo có và bản sao kê của ngân hàng

+ Báo cáo bán hàng, bảng kê bán lẻ hàng hoá

+ Đối với nghiệp vụ tiêu thụ qua đại lý hoặc bán hàng trả góp kế tốn

sử dụng các chứng từ:

• Biên bản giao nhận hàng hố

• Hợp đồng giao nhận đại lý

• Các chứng từ thanh tốn khác…Dương Thị Th Hằng - Lớp 9C16Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giá bán và giá vốn của hàng hóa:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×