Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
tại Công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển công nghệ

tại Công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển công nghệ

Tải bản đầy đủ - 0trang

CHUYấN THC TP85chức, đơn vị kinh doanh, hành chính sự nghiệp, các hộ gia

đình.

- Đội ngũ cán bộ công nhân viên: đợc trang bị vững

vàng về nghiệp vụ, năng động trong kinh doanh và sự kết

hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong công ty tạo thành một thể

thống nhát thực hiện mục tiêu cuối cùng của công ty.

- Tỉ chøc bé m¸y kÕ to¸n: cïng víi sù ph¸t triển của công

ty, bộ phận kế toán trở thành công cụ đắc lực giúp ban Giám

đốc công ty ra quyết định chính xác và kịp thời, đặc biệt

là bộ phận kế toán phụ trách tiêu thụ hàng hóa. Tổ chức bộ

máy kế toán gọn nhẹ, mỗi kế toán phụ trách một phần hành

của mình đồng thời phối hợp với các phần hành khác để thực

hiện nhiệm vụ của mình.

- Chuyên môn: Các nhân viên phòng kế toán có kinh

nghiệm, trình độ chuyên môn cao. Bộ phận kế toán tiêu thụ

hàng hóa và xác định kết quả đã thực hiện tốt chức năng

của mình bằng việc ghi sổ đày đủ, chính xác, kịp thời

tình hình tiêu thụ hàng hóa về số lợng, chủng loại, doanh

thu, các khoản giảm trừ, giá vốn đợc xác định đảm bảo

trung thực, rõ ràng.

- Tổ chức hệ thống sổ sách là luân chuyển chứng từ.

Tổ chức hệ thống sổ sách và luân chuyển chứng từ đúng

trình tự, không có sự chồng chéo giữa các bộ phận liên quan,

phù hợp với khả năng trình độ đội ngũ cán bộ kế toán và

đặc điểm kinh doanh của công ty. Các phần hành kế toán

đợc thực hiện trên máy vi tính cho phép giảm nhẹ công việc

lao động kế toán thủ công, giảm lợng sổ sách, tiết kiệm thời

gian làm việc, nhất là khâu đối chiếu số liệu lập báo cáo,CHUYấN THC TP86giúp công ty theo dõi sát sao các nghiệp vụ kinh tế. Đảm bảo

đợc mối quan hệ đối chiếu giữa Sổ tổng hợp và Sổ chi tiết

khi nhập dữ liệu vào máy, vừa ghi vào Sổ kế toán chi tiết

vừa ghi vào Sổ tổng hợp. Chơng trình giúp cho các phần

hành kế toán có thể kiểm soát lẫn nhau, tránh tình trạng

gian lận trong hạch toán

- Phơng pháp hạch toán: Công ty áp dụng phơng pháp thẻ

song song để hạch toán chi tiết hàng hóa. Hàng hóa quản lý

trên cả mặt giá trị và hiện vật. ở kho, mở chi tiết theo danh

điểm sản phẩm hàng hóa về mặt số lợng hiện vật, ghi thẻ

kho, cuối tháng đối chiếu với Sổ kế toán về mặt hiện vật. ở

phòng kế toán định kỳ xuống kiểm tra việc ghi thẻ kho, xác

nhận và mang chứng từ về phòng kế toán ghi đơn giá. Nhập

chứng từ vào máy tính. Phần mềm máy tính tự xử lý số liệu,

in ra Sổ tổng hợp, hạch toán giá vốn hàng bán. Đảm bảo thông

tin kế toán chính xác, đầy đủ.

- Hoạt động kinh doanh: công ty chủ động nắm bắt

nhu cầu khách hàng, tổ chức hợp lý quá trình tiêu thụ, công

ty còn chú trọng đến chất lợng phục vụ khách hàng kể cả bán

buôn và bán lẻ để nâng cao uy tính của công ty trên thị trờng.

- Phơng thức tiêu thụ: công ty thực hiện nhiều phơng

thức tiêu thụ khác nhau nhằm tiêu thụ đợc số lợng hàng hóa tối

đa. Công ty còn thực hiện tỷ lệ chiết khấu thơng mại rất linh

hoạt nhằm thu hút khách hàng, tăng số lợng hàng hóa tiêu thụ.

1.2. Nhợc điểm

- Kết cấu sổ NKC cha đợc hoàn thiện theo đúng chế

độ kế toán nên cha phản ánh chính xác các quan hệ đối ứngCHUYấN THC TP87tài khoản trong những định khoản kép thì hiên nay kế toán

vẫn phản ánh vào NKC bằng nhiều định khoản, do vậy quan

hệ đối ứng sẽ ít chính xác.

- Công ty thực hiện kế toán chi tiết hàng hoá theo phơng pháp thẻ song song( chỉ thích hợp với những doanh

nghiệp có ít chủng loại sản phẩm, số lần nhập xuất ít) do

vậy khối lợng công việc kế toán hàng hoá tồn kho phải thực

hiện nhiều nhng lại trùng lặp với công tác kho.

- Công ty tính giá thành phẩm theo phơng pháp bình

quân tuy nhiên hình thức sổ kế toán công ty đang áp dụng

NKC yêu cầu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phải đợc phản

ánh hàng ngày vào sổ NKC. Nhng trên thực tế, khi hạch toán

tiêu thụ thành phẩm kế toán chỉ phản ánh đợc doanh thu còn

định khoản kết chuyển giá vốn hàng xuất bán đến cuối kỳ

mới thực hiện đợc, nh vậy cha đúng với trình tự ghi chép của

hình thức sổ NKC.

- Toàn bộ chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán

hàng phát sinh trong một kỳ kế toán đợc phân bổ hết cho lợng hàng hoá thành phẩm đợc tiêu thụ trong kỳ. Nh vậy, kết

quả tiêu thụ trong một kỳ không đợc hoàn toàn chính xác.

2. Một số ý kiến đề xuât nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ

thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh.Đi sâu vào tìm hiều phần kế toán tiêu thụ thành phẩm

và xác định kết quả kinh doanh em xin đa ra một số nhận

xét sau:

- Hiện tại số lợng nhân viên kế toán còn ít, cha đáp ứng

đợc tiến độ công việc. Mặt khác nhân viên kế toán sẽ không

đủ thời gian để kiểm tra lại số liệu trên máy móc khi cóCHUYấN THC TP88chênh lệch. Do vậy công ty nên nghiên cứu để có thể bổ

sung thêm nhân viên kế toán và cung cấp thêm phơng tiện

để thực hiện công tác kế toản tránh ứ đọng công viƯc.

- Kh©u xư lý chøng tõ rÊt quan träng, nã có ảnh hởng rất

lớn đến việc xác định kết quả kinh doanh cuối cùng. Từ đó

nhận thấy tầm quan trọng về tính chính xác của chứng từ.

Vì vậy khi xử lý, công ty nên bố trí ngời có năng lực, trách

nhiệm để phụ trách khâu kiểm tra toàn bộ chứng từ trớc khi

chúng đợc nhập vào máy. Khâu này giúp cho việc xác định

kết quả kinh doanh cuối cùng là chính xác, tránh những sai

xót không đáng có nhằm hoàn thiện thêm công tác kế toán.

- Để theo dõi thờng xuyên tình hình nhập xuất, tồn sản

phẩm cả về mặt giá trị và số lợng công ty nên sử dụng giá

hạch toán. Giá hạch toán thành phẩm có thể xác định theo giá

thành phẩm trong một số kỳ trớc và đợc sử dụng ổn định

trong nhiều kỳ. Nếu có sự biến động lớn trong giá nhập thì

có thể điều chỉnh cho phù hợp. Đến cuối tháng điều chỉnh

về giá thực tế theo công thức:

giá thực tế thànhgiá thực tếthành phẩm

phẩm tồn kho đầu kỳnhậpgiá hạch toán thànhgiá hạch toántrong kỳ

Hệ số giá =

thành phẩm

phẩm tồn kho đầu kỳnhậpkho trong kỳ

- Hiện nay công ty chỉ hạch toán kết quả tiêu thụ chung

cho nhiều loại hàng hoá, nh vậy sẽ không thấy rõ đợc hiệuCHUYấN THC TP89quả tiêu thụ từng loại hàng hoá. Việc hạch toán nàycó thể

phản ánh vào sổ chi tiết tiêu thụ cho từng loại sản phẩm

mẫu nh sau:CHUYấN THC TP90Sổ chi tiết Hàng hoá tiêu thụ

Tháng năm.

Tên hàng hoá:

Đối tợngDoanh

thuThuếDT hàngDoanhbị trảthulạithuầnGiáKếtvốnquảtổng

Nh vậy hach toán chi tiết kết quả tiêu thụ của từng loại

sản phẩm mà công ty có thể biết đợc hiệu quản xuất kinh

doanh, khả năng cạnh tranh của từng sản phẩm. Từ đó có thể

tìm ra phơng hớng nâng cao hiệu quả kinh doanh chú trọng

vào những mặt hàng kinh doanh có hiệu quả hoặc có

những biẹn pháp xử lýđối với nhũng mặt hàng kém hiệu

quả.

- Kế toán công ty mở bảng kê doanh thu bán hàng ngày

để ghi chép khi có chứng từ bán hàng chuyển đến. Đến cuối

ngày kế toán tổng hợp số liệu và chứng từ để lấy số liệu vào

NKC và các sổ chi tiết. Nh vậy lần nhập số liệuvào máy sẽ

giảm dần. Bảng kê doanh thu bán lẻ có thể lập theo mẫu nh

sau:bảng kê doanh thu bán

Ngày tháng năm.

Hoá đơnTên khách hàngDoanh thu bánCHUYấN ĐỀ THỰC TẬP91Céng- VỊ kÕt cÊu Sỉ nhËt ký chung

C«ng ty nên thiết kế mẫu giống nh chế độ kế toán Nhà nớc

ban hành

Số nhật ký chung

Ngày. tháng .năm

Chứng từ

SốNg

àyDiễn

giảiTK nợTK cóSố tiền

Nợc

óCHUYấN THC TP92Kết luận

Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh

doanh có vai trò không thể thiéu đợc trong công tác kết quả

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nếu hạch toán tiêu

thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh đầy đủ

chính xác kịp thời và đứng đắn sẽ là một trong những biện

pháp tích cực và có hiệu quả. Từ đó góp phần thúc đẩy

nhanh quá trình tuần hoàn vốn, tăng thu nhập, điều này

quyết định sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiẹp

trong nền kinh tế thị trờng. Vì vậy công tắc kế toán và xác

định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp ngày càng

phải đợc hoàn thiện để đạt hiệu quả cao trong thời gian

nhanh nhất, và hiệu quả nhất

Qua thời gian thực tập tại Công ty TNHH thơng mại đầu

t và phát triển công nghệ, đợc sự giúp dỡ của các cán bộ

phòng kế toán và các phòng ban có liên quan cùng với sự hớng

dẫn tận tình của các cô chú, anh chị trong phòng em đã di

sâu tìm hiểu công tác kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác

định kết quảkinh doanh của công ty. Vận dụng lý luận học

tập và nghiên cứu tại trờng, kết hợp với thực tế hạch toán hiện

hành của công ty em đã mạnh dạn nêu nên một số nhận xét

và đễ xuất nhằm đóng góp một phần nhỏ nhằm hoàn thiện

công tác kế toán của công ty và nâng cao hiệu lực của công

tác quản lý

Do trình độ còn hạn chế, kiến thức thực tế còn ít cũng

nh thời gian thực tập còn cha nhiều nên em mong nhận đợc

sự đóng góp ý kiến chân thành của cán bộ công ty, của thầy

cô giáo đặc biẹt các cô anh chị phòng kế toán công ty đểCHUYấN THC TP93làm cho nội dung bài chuyên đề thực tập của em đợc phong

phú về lý luận và sát với thực tiễn

Cuối cùng em xin chân thành cám ơn Cô Phạm thị Minh

Hoa, giảng viên Trờng Đại học Công nghiệp Hà Nội,anh Giám

đốc Hồ Đức Hậu cùng các anh chị phòng kế toán tài vụ Công

ty TNHH thơng mại đầu t và phát triển công nghệ đã giúp

em hoàn thành chuyên đề thực tập này.

Hà Nộ ngày 12/01/2007

Sinh viên thực

hiệnCHUYấN THC TP94Mục lục

Lời nói đầu...............................................................1

Chơng I: Cơ sở lý luận chung về công tác kế toán tiêu

thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ tại doanh

nghiệp......................................................................3

1.1.Nhng vn đề chung về tổ chức hạch toán kế toán trong DNTM......3

1.1.1.Khái niệm,nguyên tắc,nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán trong DNTM.

...........................................................................................................................3

1.1.1.1Khái niệm hạch toán kế toán trong DNTM...........................................3.

1.1.1.2. Nguyên tắc tổ chức hạch tốn kế tóan trong DN thương mại..............3

1.1.1.3.Nhiệm vụ tổ chức hạch toán kế toán trong DN thương mại..................4

1.2.Những vấn đề chung về hạch toán kế toán bán hàng và xác định kết

quả bán hàng trong DNTM............................................................................4

1.2.1.Những vấn đền chung về hạch toán kế toán bán hàng.............................4

1.2.1.1.Khái niệm về bán hàng và đặc điểm nghiệp vụ bán hàng trong DNTM

...........................................................................................................................4

1.2.1.2.Yêu cầu quản lý đối với nghiệp vụ bán hàng........................................6

1.2.1.3.Nhiệm vụ hạch toán nghiệp vụ bán hàng trong DNTM........................7

1.2.1.4.Các phương thức bán hàng....................................................................7

1.2.1.5.Các phương thức thanh toán................................................................11

1.2.1.6.Các chi tiờu liờn quan n vic tiờu th hng húa...............................12

1.2.1.7.Các phơng pháp xác định giá vốn hàng bán.............13

1.2.1.7.1. Phơng pháp giá đơn vị bình quân.....................13

1.2.1.7.2. Phơng pháp nhập trớc, xuất trớc (FIFO)...................14

1.2.1.7.3. Phơng pháp nhập sau xuất trớc (LIFO)...................14

1.2.1.7.4. Phơng pháp giá hạch toán..................................................14

1.3.Hch toỏn chi tit tiờu th hng húa......................................................15CHUYấN THC TP951.3.1. Phơng pháp thẻ song song...........................................15

1.3.2. Phơng pháp sổ đối chiếu luân chuyển.....................15

1.3.3. Phơng pháp sổ số d....................................................16

1.4. Hạch toán xác định kết quả tiêu thụ..................17

1.4.1. Hạch toán chi phí bán hàng..........................................17

1.4.2. Hạch toán chi phí quản lý doanh nghiệp ....................18

1.4.3. Hạch toán kết quả tiêu thụ...........................................19

1.5 Hạch toán tổng hợp tiêu thụ hàng hóa .................20

1.5.1. Hạch toán các khoản giảm trừ......................................20

1.5.1.1. Hạch toán các loại thuế..............................................20

1.5.1.2. Hạch toán chiết khấu, hàng bán bị trả lại, giảm giá

hàng bán.......................................................................21

1.5.2. Hạch toán doanh thu hàng bán.....................................23

1.5.3. Hạch toán giá vốn hàng bán..........................................25

1.6. Hệ thống sổ kế toán sử dụng trong hạch toán tiêu

thụ và xác định kết quả tiêu thụ........................26

Chơng II: Thực trạng hạch toán kế toán tiêu thụ và xác

định kết quả tiêu thụ tại Công ty TNHH thơng mại đầu

t và phát triển công nghệ.................................................32

2.1. Đặc điểm của công ty TNHH thơng mại đầu t và

phát triển công nghệ...........................................32

2.1.1.Chức năng nhiệm vụ, đặc điểm và vị trí của công ty

TNHH thơng mại đầu t và phát triển công nghệ..................32

2.1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển công ty TNHH thơng mại đầu t và phát triển công nghệ................................32

2.1.1.2.Chức năng cơ bản của công ty TNHH thơng mại đầu

t và phát triển công nghệ......................................................33Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

tại Công ty TNHH thương mại đầu tư và phát triển công nghệ

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×