Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Đối với UBND huyện Cờ Đỏ và Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt:

Đối với UBND huyện Cờ Đỏ và Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt:

Tải bản đầy đủ - 0trang

15C. KẾT LUẬN

Việc giải quyết khiếu kiện đất đai của những hộ dân tại Nơng trường Sơng

Hậu điển hình là khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Hà là một trong những vụ kiện

có tính phức tạp và kéo dài của thành phố Cần Thơ.

Chính phủ và UBND thành phố đặc biệt quan tâm, chỉ đạo các cấp các

ngành giải quyết dứt điểm vụ việc đúng pháp luật, hợp tình, hợp lý, dân chủ, công

bằng. Các cơ quan chuyên môn của thành phố đã cố gắng giải quyết theo chức

năng, nhiệm vụ và thực hiện các biện pháp: giáo dục, tuyên truyền để nhân dân

thông suốt và chấp hành những quy định của pháp luật; xử lý nghiêm những cá

nhân vi phạm những quy định về đất đai, phải bảo đảm tính nghiêm minh của pháp

luật và tạo lòng tin trong nhân dân. Việc xem xét giải quyết phải chú ý điều kiện

lịch sử, hoàn cảnh kinh tế của từng hộ dân và phải chú ý phát triển kinh tế ở vùng

nơng thơn, có chính sách xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống vật chất và tinh

thần của nhân dân.

Thực hiện tốt các biện pháp trên nhằm góp phần giải quyết dứt điểm tình

trạng khiếu kiện đất đai tại Nông trường Sông Hậu, tạo tâm lý an tâm sản xuất cho

Nông trường viên, xây dựng Nông trường trở thành trung tâm khoa học kỹ thuật

văn hóa của vùng./.16TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Luật Đất đai năm 2003.

2. Luật Thanh tra năm 2010.

3. Luật Khiếu nại 2011;

4. Khiếu kiện về đất đai – Thực trang, nguyên nhân và giải pháp.

5. Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/3/2004 về thi hành Luật Đất đai

2003;

6. Nghị định 998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 của Chính phủ về việc đền bù thiệt

hại khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng – an ninh, lợi

ích quốc gia, lợi ích cơng cộng.

7. Nghị định số 197/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ về đền bù

thiệt hại hoa màu, vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất;

8. Giáo trình Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên.17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đối với UBND huyện Cờ Đỏ và Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×