Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Lựa chọn phương án tối ưu:

Lựa chọn phương án tối ưu:

Tải bản đầy đủ - 0trang

dung rõ ràng, có đầy đủ chứng cứ để giải quyết thì phải ban hành quyết định giải

quyết ngay.

Mặt khác, việc xem xét giải quyết đất đai tại Nông trường Sông Hậu dựa

trên cơ sở Quyết định số 882/QĐ.UBT.93 ngày 03/4/2002 của Chủ tịch UBND

thành phố Cần Thơ. Nội dụng của Quyết định quy định: xem xét yêu cầu , quyền

lợi chính đáng về ruộng đất của những hộ nơng dân có đất trực canh ở thời điểm

thành lập Nơng trường Sơng Hậu, diện tích mỗi hộ được giải quyết khơng q 5,0

ha; trong đó đất sản xuất mỗi hộ nhận khốn khơng q 2,5 ha, diện tích còn lại

trong hạn mức 5,0 ha được nhận thành quả lao động về ruộng đất với mức 12,5

giạ/1.000m2 ( 2,5 tấn lúa/ ha); đối với những hộ khơng nhận đất khốn được nhận

bồi hoàn thành quả lao động 17,5 giạ/1.000m2 ( 3,5 tấn lúa/ ha).

Quy định trên đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Công văn số

5829/NC ngày 14/10/2006 của Văn phòng Chính phủ.

Ngày 24/12/2006 Đồn cơng tác liên ngành của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ

Tư pháp đã làm việc với Thành Ủy, UBND thành phố về việc giải quyết khiếu nại

đất đai của một số hộ dân ở Nơng trường Sơng Hậu và có kết luận cụ thể:

- Căn cứ Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp 1992 và Hiến pháp 2013 quy định:

“Đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý”. Việc các hộ

dân có đất theo bằng khóan đòi lại đất, xin lại đất gốc là khơng có cơ sở, khơng

đúng với quy định của Hiến pháp và pháp luật về đất đai.

- Do hoàn cảnh lịch sử và yêu cầu đảm bảo an ninh quốc phòng, Chính phủ

đã có Quyết định thành lập Nông trường Sông Hậu trên cơ sở thu hồi đất của các

hộ là phù hợp với các quy định lúc bấy giờ.

Sau khi Nông trường được chuyển giao cho tỉnh, các hộ dân có đất trước đây

đã được ưu tiên nhận khốn và nhận tiền bồi hồn thành quả lao động nay do nhu

cầu có thêm đất để canh tác thì cần phải được xem xét.

- Để có đất có thể giao khốn bổ sung cho các hộ ở trong khn viên Nơng

trường có hồn cảnh khó khăn, có nhu cầu, có khả năng canh tác cần lập quỹ đất.

Nguồn để lập quỹ đất này là số diện tích đất phải thu hồi từ các trường hợp mua

bán, sang nhượng trái với hợp đồng giao khoán và trái với quy định của pháp luật

về đất đai, kể cả các trường hợp diện tích đất bị Cán bộ Nơng trường bao chiếm

dưới mọi hình thức.

- Đề nghị UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo Nông trường Sông Hậu rà soát

lại 262 trường hợp mua bán, sang nhượng trái phép và kể cả trường hợp bao chiếm

đất thuộc Nông trường để thu hồi, tạo quỹ đất và cân đối xem xét nhu cầu, khả

năng canh tác cụ thể của từng hộ để khốn thêm diện tích canh tác.

- Đề nghị UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo Nông trường lập lại trật tự

quản lý và thực hiện đầy đủ chức năng của Nông trường được Quy định tại các

Điều 5 và 7 Nghị định 01/CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ.11- Yêu cầu lãnh đạo Nông trường phải bàn bạc dân chủ, công khai đến Nông

trường viên với phương châm “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra” và UBND thành

phố, huyện phải có sự chỉ đạo chặt chẽ đối với việc thực hiện kết luận này.

Ngày 29/10/2012, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số

4192/UB giao Chủ tịch UBND huyện Thốt Nốt, Ơmơn, Giám đốc Nơng trường

Sơng Hậu tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm kết luận của Đồn Cơng tác liên

ngành của Chính phủ.

Như vậy, căn cứ các quy định trên thì trường hợp Bà Nguyễn Thị Hà khơng

thuộc diện giao khốn thêm đất sản xuất.

Mặc khác, hộ bà Hà không thường trú tại Nông trường và qua xác minh của

Nông trường cùng với xác nhận của địa phương nơi Bà Hà thường trú thì gia đình

Bà Hà có kinh tế ổn định, 05 nhân khẩu, có đất canh tác tại địa phương.

Theo Biên bản họp dân bình xét tại Nơng trường thì trường hợp Bà Hà

khơng thuộc diện giao khốn thêm diện tích đất sản xuất.

Theo Biên bản họp xét đơn khiếu nại đất tại Nơng trường Sơng Hậu ngày

18/12/2006 của Tổ 3 Đồn cơng tác liên ngành giải quyết khiếu nại của thành phố

và UBND huyện Cờ Đỏ, lãnh đạo Nông trường đã xem xét thống nhất kết luận

trường hợp khiếu nại xin lại 2,8 ha đất gốc đã giải quyết bồi hoàn thành quả lao

động là khơng đúng Chủ trương của Chính phủ và quy định hiện hành của thành

phố. Đồn cơng tác liên ngành của thành phố thống nhất đề nghị UBND thành phố

xem xét, quyết định bác đơn khiếu nại của Bà Nguyễn Thị Hà là đúng quy định của

pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế.

Việc Bà Nguyễn Thị Hà và một số hộ dân tiếp tục đến cơ quan của Đảng và

Nhà nước ở Trung ương khiếu nại, Văn phòng Chính phủ đã có Cơng văn số

15/VPCP –VII truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng như sau:

- Nhất trí Kết luận số 2372/KL-LNCP ngày 28/12/2010 của Đồn cơng tác

liên ngành của Chính phủ về việc giải quyết khiếu nại của một số hộ dân Nơng

trường Sơng Hậu, việc một số hộ dân có đơn đề nghị giải quyết phần diện tích trên

5,0 ha của mỗi hộ có đất trong quy hoạch của Nơng trường là khơng có căn cứ

pháp lý để giải quyết. Theo Quy định của Luật khiếu nại, tố cáo, kết luận này có

hiệu lực pháp luật, chấm dứt việc xem xét, giải quyết khiếu nại của một số hộ dân

ở Nông trường Sông Hậu về những nội dung đã được cơ quan Nhà nước có thẩm

quyền xem xét, gải quyết.

- Yêu cầu Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ tiếp tục thực hiện triệt để

những nội dung mà Đồn cơng tác liên ngành của Chính phủ đã kết luận để sớm

chấm dứt vụ việc.

Như vậy, việc khiếu nại xin lại 2,8 ha đất gốc trong quy hoạch Nông trường

Sông Hậu là khơng có căn cứ pháp lý để giải quyết và quyết định của UBND thành

phố về việc bác đơn khiếu nại của Bà Hà là đúng theo chủ trương của Chính phủ,

quy định hiện hành của thành phố và phù hợp với tình hình thực tế ở đại phương

cũng như đối với gia đình Bà Hà. Do đó, phương án 1 là phương án tối ưu nhất.

12V. Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án được chọn:

Để thực hiện tốt phương án 1 cần thực hiện các bước như sau:

- Nông trường và các địa phương triển khai phổ biến kết luận của Đồn cơng

tác liên ngành Chính phủ trong cán bộ, công nhân viên, nông trường viên và các

hợp đồng viên trong Nông trường để biết và chấp hành nghiêm kết luận trên.

- UBND thành phố Cần Thơ ban hành văn bản giải quyết cuối cùng.

- Giao Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ kết hợp với Nông trường củng cố đầy

đủ hồ sơ, mời Bà Nguyễn Thị Hà triển khai kết luận của Chính phủ và Quyết định

của UBND thành phố, thông báo việc khiếu nại của Bà Hà là khơng có cơ sở pháp

lý giải quyết.

- Giao Giám đốc Nông trường Sông Hậu mời Bà Nguyễn Thị Hà chi trả bồi

hồn thành quả lao động, nếu khơng đồng ý thì tiến hành lập biên bản và làm thủ

tục gởi số tiền chi trả thành quả lao động về ruộng đất cho Bà Hà vào ngân hàng.

VI. Kiến nghị:

Để giải quyết tốt các khiếu kiện của nhân dân và đẻ bảo đảm cho Nông

trường ổn dịnh và phát triển, tôi xin kiến nghị thực hiện tốt những biện pháp sau:

1.Đối với UBND thành phố:

- Tiếp tục khẳng định chủ trương giữ vững các nông – lâm trường của Thành

ủy và UBND thành phố, các cấp chính quyền , đồn thể của địa phương thường

xuyên tuyên truyền, giáo dục giúp nơng dân nắm được các chủ trương chính sách

của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, nhất là: Luật đất đai, Nghị định số 01 của

Chính phủ và Quy định của Nhà nước về tổ chức sản xuất và quản lý ở Nông

trường để mọi người tuân thủ thực hiện. Đồng thời cũng để phân hóa những người

có hành vi xấu, cố ý tun truyền khơng đúng chính sách, chủ trương của Đảng,

pháp luật của Nhà nước nhằm kích động, lơi kéo nhiều người tập trung đi khiếu nại

để trục lợi cá nhân.

- UBND thành phố Cần Thơ thường xuyên chỉ đạo chặt chẽ và kiểm tra các

địa phương và Nông trường trong việc giải quyết khiếu nại của các hộ dân đòi lại

đất gốc ở Nơng trường Sơng Hậu.

- Việc giải quyết khiếu nại đòi lại đất tại Nơng trường Sông Hậu đã được các

ngành chức năng và UBND thành phố thực hiện hết chức năng nhiệm vụ của mình,

nhưng vẫn còn một số hộ khơng đồng tình, kẻ xấu lợi dụng kích động, tiếp tục đi

khiếu nại. Vì vậy, cần có chủ trương và sự đồng tình của Trung ương, trên cơ sở

thống nhất các chủ trương, quyết định giải quyết của thành phố đã được đại đa số

nông dân đồng tình ủng hộ, để tránh tư tưởng trơng chờ Chính phủ sẽ giải quyết,

kẻ xấu lợi dụng kích động và thành phố có cơ sở giải quyết dứt điểm các khiếu nại,

tạo sự ổn định lâu dài cho Nông trường phát triển sản xuất kinh doanh, giữ vững an

ninh chính trị trong khu vực.

- Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ở Nông trường; tổ chức thực hiện

nghiêm túc Kết luận của Đồn cơng tác liên ngành Chính phủ về việc giải quyết

13khiếu kiện đất đai tại Nông trường Sông Hậu. Xử lý số hộ nếu điều tra thấy có

hành vi xúi giục gây rối Nơng trường, tuyên truyền chống lại chủ trương, chính

sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước, xâm hại đến quyền lợi những hộ nông

dân khác.

- Chỉ đạo cơ quan chức năng tích cực rà sốt, kiểm tra cải tiến cơ chế quản

lý, định mức giao khoán trên cơ sở sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của

Nhà nước và tình hình thực tế tại Nơng trường.

- Xây dựng phương án, kế hoạch phát triển sản xuất, mạnh dạn sắp xếp lại

các cơ sở sản xuất hiện có của Nông trường; chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng vật

nuôi cho phù hợp với khả năng yêu cầu của Nông trường; nhằm phục vụ tốt cho

công tác chế biến, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo tạo

đà phát triển bền vững trong tình hình khó khăn hiện nay.

- Chú trọng phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt chú ý vùng sâu, vùng xa, vùng

đồng bào dân tộc, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân. Giữ vững an

ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn.

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ, cơng khai hóa các khoản thu, huy động

đóng góp của nơng trường viên.

2. Đối với UBND huyện Cờ Đỏ và Ủy ban nhân dân quận Thốt Nốt:

- UBND huyện Cờ Đỏ, Thốt Nốt, Nông trường Sông Hậu thường xuyên

tuyên truyền vận động người dân thông suốt và thực hiện tốt chủ trương chính sách

của Đảng, Pháp luật của Nhà nước.

- Chỉ đạo cơ quan chức năng của huyện tăng cường tuyên truyền, giải thích

pháp luật để nhằm giáo dục ý thức chấp hành pháp luật đối với các hộ đã được giải

quyết đúng chủ trương và đã có quyết định bác đơn mà vẫn đến Nơng trường hoặc

các cơ quan Trung ương hoặc địa phương khiếu nại thường xuyên gây khó khăn

cho doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

- Chỉ đạo UBND xã, phường thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nhằm

phát huy dân chủ, giúp bà con mạnh dạn đóng góp xây dựng Nông trường thành

trung tâm dịch vụ khoa học kỹ thuật văn hóa của vùng.

- Khoanh vùng và nắm chắc những đối tượng có hành vi kích động, lơi kéo

người dân khiếu nại một cách khơng có căn cứ để có biện pháp xử lý nghiêm và

kịp thời.14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lựa chọn phương án tối ưu:

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×